Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 42 din 14 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Economiei şi Comerţului în anul 2005

Numar din data de 2006-06-14 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl S. Sainciuc, şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate a Ministerului Economiei şi Comerţului dna E.Ţurcanu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Economiei şi Comerţului în anul 2005, efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

A fost supus controlului Ministerul Economiei şi Comerţului şi s-au efectuat controale de contrapunere la instituţiile subordonate.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară la Ministerul Economiei şi Comerţului au fost executorii de buget dl M.Lupu (pînă la 23.03.2005), dl V. Lazăr (pînă în prezent) şi şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate dna E.Ţurcanu (pînă în prezent).

Conform Hotărîrii Guvernului nr.357 din 23.04.2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova"[2] (cu modificările ulterioare), Ministerul Economiei, prin fuziune cu Departamentul Comerţului şi Departamentul Privatizării şi preluarea funcţiilor ce ţin de domeniul muncii în urma divizării Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, a fost reorganizat în Ministerul Economiei şi Comerţului (în continuare - MEC).

Structura instituţională, organizarea activităţii ministerului, sarcinile principale şi funcţiile sînt stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.570 din 10.06.2005 "Cu privire la structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului Economiei şi Comerţului" [3] (cu modificările ulterioare) şi în Regulamentul Ministerului Economiei şi Comerţului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.908 din 25.08.2005[4]. Pînă la aprobarea noului Regulament, ministerul a activat în baza Regulamentului Ministerului Economiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.959 din 10.09.2001[5] (cu modificările şi completările ulterioare; abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.908 din 25.08.2005).

Controlul a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Economiei şi Comerţului, modului de gestionare a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost colectate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerea datelor instituţiei controlate cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[6] (cu modificările şi completările ulterioare), cheltuielile pentru întreţinerea MEC au fost prevăzute în sumă de 20097,5 mii lei, inclusiv pentru întreţinerea aparatului central - 5095,8 mii lei, cheltuielile de casă constituind 19141,8 mii lei şi, respectiv, 5006,5 mii lei, iar cele efective - respectiv, 19336,1 mii lei şi 5001,6 mii lei.

În anul 2005, pentru activităţi de atragere a investiţiilor, ministerului i s-au alocat 500,0 mii lei, din care 139,0 mii lei, prin decizia Consiliului de administraţie din 29.12.2005 s-au transferat Ministerului Culturii şi Turismului pentru editarea unui set de materiale promoţionale în domeniul turismului - "Moldova Turistică". În trimestrul I al anului 2006 suma de 38,1 mii lei a fost utilizată la editarea unor materiale (panou informaţional, suvenire cu simbolică turistică, broşuri), restul sumei de 100,8 mii lei pînă la momentul actual a rămas neutilizată.

Achitarea cheltuielilor de deplasare, în unele cazuri, se efectuează în lipsa documentelor justificative necesare, precum şi cu derogare de la prevederile art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[7] (cu modificările ulterioare).

La achitarea datoriei debitoare înregistrate la 01.01.2005 la Inspecţia muncii, formată în rezultatul decontărilor cu titularii de avans (în luna decembrie 2004), la art. "Deplasări de serviciu în interiorul ţării" s-a admis depăşirea sumei alocate cu 56,8 mii lei.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.727 din 20.07.2005 "Cu privire la fondarea unei societăţi pe acţiuni"[8] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.727), MEC i-a fost prevăzută transmiterea în posesie a terenului cu suprafaţa de 11 ha în scopul fondării S.A. "Grădina Moldovei" (în realitate, i s-a atribuit numai 10,650 ha, nefiind asigurată nici transmiterea terenului conform prevederilor legale), cu depunerea valorii acestui teren în capitalul social al societăţii (care este integral de stat). Se relevă existenţa a trei rapoarte de evaluare a terenului în cauză: nr.2005/64-046 din 08.09.2005 în sumă de 46860,0 mii lei şi nr. 2006/64-011 din 24.02.2006 în sumă de 60070,0 mii lei, executate de Bursa Imobiliară "Lara"; nr.0152755 din 25.04.2006 în sumă de 82790,6 mii lei, executat de Camera de Comerţ şi Industrie. Concomitent, pentru fondarea şi înregistrarea societăţii, din fondul de rezervă al Guvernului s-au alocat 15,3 mii lei. La momentul efectuării controlului, terenul vizat n-a fost luat la evidenţa contabilă de către MEC.

Controlul a stabilit unele neregularităţi la întocmirea de către minister a dărilor de seamă generale contabile şi abateri de la clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare. Astfel, în darea de seamă generală contabilă au fost incluse cheltuielile efectuate de Institutul Naţional de Economie în sumă de 5242,0 mii lei, atribuite acestuia prin intermediul Fondului pentru cercetări ştiinţifice, care nu este instituţie subordonată MEC. Analogic, cu derogare de la clasificaţia bugetară, suma de 3,9 mii lei a fost reflectată incorect de către minister la art. "Cheltuieli de protocol".

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că abaterile şi neajunsurile depistate de control sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, a actelor normative, precum şi a controlului ineficient asupra utilizării surselor bugetare, inclusiv la compartimentul clasificaţia bugetară şi evidenţa contabilă.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Economiei şi Comerţului (dl V.Lazăr):

1.1 examinarea la şedinţa Colegiului ministerului a rezultatelor controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice în anul 2005;

1.2 întreprinderea unor măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare;

1.3 eficientizarea utilizării mijloacelor financiare publice conform devizului de cheltuieli, excluzînd practica de achitare a cheltuielilor în lipsa documentelor justificative;

1.4 asigurarea estimării corecte în cadrul prevederilor legale a valorii terenului acordat prin Hotărîrea Guvernului nr.727 din 20.07.2005, precum şi reexaminarea, în comun cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, a documentelor tehnice privind suprafaţa terenului indicat în hotărîrea nominalizată şi, respectiv, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, atribuit Ministerului Economiei şi Comerţului, cu înaintarea propunerilor respective Guvernului;

1.5 monitorizarea utilizării eficiente şi la destinaţie a sumei de 100,8 mii lei.

2. Se recomandă Ministerului Finanţelor să asigure un control riguros asupra respectării de către MEC, la executarea bugetului, a clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor bugetare.

3. Se informează Guvernul despre neexecutarea conformă a Hotărîrii Guvernului nr.727 din 20.07.2005.

4. Se ia act că MEC a luat la evidenţă terenul atribuit prin Hotărîrea Guvernului nr.727 din 20.07.2005 după prezentarea de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a raportului de evaluare a acestuia la preţul de 60070,0 mii lei.

5. Despre măsurile întreprinse în vederea executării pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005, nr.67-68, art.419.

[3] M.O., 2005, nr.83-85,art.620.

[4] M.O., 2005, nr.117-118, art.977.

[5] M.O., 2001, nr.110-111, art.1007.

[6] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[7] Republicată, M.O., 2003, nr. 87-90, art.398.

[8] M.O., 2005, nr.98-100, art.775.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)