Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 41 din 12 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2005

Numar din data de 2006-06-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, vicedirectorului general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională dl A.Izbîndă, ministrului culturii şi turismului dl A.Cozma, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale, călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2005, efectuat la Ministerul Finanţelor şi la beneficiarii de investiţii capitale, în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

Au fost supuşi controlului Ministerul Finanţelor şi 195 beneficiari de investiţii capitale (Ministerul Culturii şi Turismului, consilii raionale, primării).

În anul 2005 finanţarea investiţiilor capitale din buget s-a efectuat în baza Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[2] (în continuare - Legea nr.373-XV; cu modificările operate prin Legea nr.202-XVI din 28.07.2005[3] şi Legea nr.312-XVI din 08.12.2005[4]), Hotărîrii Guvernului nr.1356 din 22.12.2005 "Cu privire la redistribuirea alocaţiilor între beneficiari şi obiective, prevăzute în Anexa nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2005"[5], art.22 din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[6] (cu modificările ulterioare) şi a altor acte legislative şi normative.

În procesul controalelor efectuate la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza şi studiul regulamentelor de funcţionare, rapoartelor financiare, dărilor de seamă, ordinelor şi deciziilor, proceselor-verbale; verificarea documentelor primare şi registrelor contabile, propunerilor şi planurilor de finanţare, devizelor de cheltuieli, contractelor de achiziţie; examinarea datelor entităţilor controlate şi contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (actele privind rezultatele controalelor de verificare, analizele comparative, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

 a constatat:

 Utilizarea mijloacelor financiare prevăzute pentru finanţarea  investiţiilor capitale în anul 2005

În conformitate cu Legea nr.373-XV, pentru investiţiile capitale, în bugetul de stat au fost preconizate mijloace în sumă de 765,8 mil.lei, dar de fapt s-au finanţat 692,7 mil.lei (inclusiv din contul componentei de bază - 616,6 mil.lei, mijloacelor speciale - 61,4 mil.lei, granturilor - 14,7 mil.lei). În anul 2005, comparativ cu anul 2004, cheltuielile pentru investiţiile capitale din bugetul de stat (componenta de bază) s-au majorat de 2,8 ori, sau cu 396,5 mil.lei (de la 220,1 mil.lei pînă la 616,6 mil.lei). Pentru finanţarea investiţiilor capitale au fost alocate din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale mijloace financiare în sumă totală de 906,4 mil.lei, inclusiv 213,7 mil.lei - investiţiile finanţate din veniturile bugetelor locale. Din totalul mijloacelor bugetare finanţate din bugetul de stat (componenta de bază) pentru investiţii capitale (616,6 mil.lei), 53,9 % (332,2 mil.lei) au fost alocate bugetelor locale.

Cheltuielile pentru investiţiile capitale din contul mijloacelor speciale s-au executat la nivelul de 57,9 % (61,4 mil.lei) din totalul mijloacelor prevăzute de 106,1 mil.lei. Planurile de finanţare din contul mijloacelor speciale au fost executate la un nivel redus de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale (11,8%), Ministerul Apărării (22,2%), Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (63,6%), Aparatul Guvernului (40,5%).

În anul 2005, partea preponderentă a cheltuielilor de bază - 248,3 mil. lei (40,3%) s-au utilizat la implementarea Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 19.12.2002[7].

Investiţiile capitale (cheltuielile de bază) în sumă de 85,4 mil. lei au fost utilizate la grupa "Serviciile de stat cu destinaţie generală" (13,9% din volumul total al alocaţiilor, sau cu 35,0 mil. lei mai mult faţă de anul 2004).

Suma de 68,3 mil.lei, ce reprezintă 11,1% din cheltuielile totale (de bază), a fost repartizată pentru ramura învăţămîntului, sau cu 49,9 mil. lei mai mult faţă de anul 2004, suma de 38,0 mil. lei (61,9%) fiind utilizată din contul mijloacelor speciale.

Cheltuielile pentru investiţiile capitale, valorificate în anul 2005, au constituit 649,4 mil.lei (cheltuieli de bază şi mijloace speciale), sau 93,7 % din sumele finanţate.

Redistribuirea alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale între beneficiari şi obiective

 Încălcînd prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.373-XV, Ministerul Finanţelor, întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1089 din 25.10.2005 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"[8], a alocat 13,2 mil.lei pentru finanţarea obiectivului Î.S. "Circul din Chişinău" din contul veniturilor generale ale bugetului de stat.

Majorarea nejustificată a volumului lucrărilor

În anul 2005, Ministerul Culturii şi Turismului s-a eschivat de la responsabilităţile de beneficiar, prevăzute în art. 32 alin. (3) din Legea nr.373-XV, acestea fiind transmise spre executare întreprinderilor din subordine, care, conform legii, nu sînt responsabile de corectitudinea determinării volumelor lucrărilor executate şi a cheltuielilor în construcţii. O situaţie analogică s-a creat la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi la Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.

N-au fost respectate prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1570 din 09.12.2002 "Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii"[9]. Astfel, în anul 2005, Serviciul Vamal (beneficiar) a prezentat spre finanţare actele de recepţie a lucrărilor executate de către antreprenorul general S.R.L. "Badprim" la obiectivul "Infrastructura complexului vamal Criva" în sumă totală de 37,1 mil.lei, care a fost finanţată integral de Ministerul Finanţelor. În actele recepţionate de la antreprenor a fost acceptată majorarea cotelor beneficiului de deviz şi cheltuielilor de regie cu 1,3 mil.lei, ceea ce contravine prevederilor pct.4.4.2 din CPL 01.01.2001 şi altor acte normative în vigoare.

La Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" - obiectivul "Reconstrucţia Centrului de Cercetări al Institutului Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie, or.Codru, mun.Chişinău", suma lucrărilor executate a fost majorată cu 150,6 mii lei (destinate lucrărilor efectuate în clădiri exploatate şi condiţii constrînse), mijloace care n-au fost argumentate şi incluse în documentaţia de deviz.

Ministerul Culturii şi Turismului şi conducerea Teatrului Naţional de Operă şi Balet n-au efectuat controlul cheltuielilor în construcţii în ce priveşte preţurile la materialele indicate în actele de recepţie pentru reparaţia capitală a sistemului de încălzire, în rezultat fiind admisă majorarea lor cu 280,5 mii lei.

Majorarea preţurilor şi cheltuielilor nejustificate cu suma totală de 2312,7 mii lei a cauzat utilizarea investiţiilor capitale de către unele autorităţi publice locale contrar prevederilor art.25 alin.(5) şi alin.(6) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997" [10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII) şi pct.123 din Regulamentul "Cu privire la achiziţiile publice de lucrări", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[11] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123), inclusiv Consiliul raional Ungheni - în sumă de 985,2 mii lei, Consiliul raional Cimişlia - de 331,7 mii lei, primăriile Antoneşti şi Răscăieţi din r-nul Ştefan Vodă - respectiv, de 100,0 mii lei şi 176,5 mii lei, primăria Căţeleni din r-nul Hînceşti - de 156,7 mii lei, Direcţia producţie a gospodăriei locativ-comunale Leova - de 111,5 mii lei, primăria s. Năvîrneţ din r-nul Făleşti - de 106,3 mii lei, primăria or. Orhei - de 71,5 mii lei, primăria or. Sîngerei - de 57,4 mii lei, primăria mun.Bălţi - de 55,2 mii lei, primăria or. Drochia - de 51,2 mii lei, primăria s.Costeşti din r-nul Rîşcani - de 49,9 mii lei, Consiliul raional Hînceşti - de 35,6 mii lei, primăria s. Balasineşti din r-nul Briceni - de 9,5 mii lei, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Ocniţa - de 4,6 mii lei, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Leova - de 4,1 mii lei, Consiliul raional Leova - de 3,4 mii lei, primăria or.Otaci - de 2,4 mii lei.

Contrar prevederilor legale, antreprenorul S.R.L. "Fintex" la obiectivul "Alimentarea cu apă potabilă a comunei Pîrliţa", r-nul Ungheni a inclus în actele de primire-predare cheltuieli în sumă de 333,1 mii lei, în lipsa documentelor justificative.

Neconfirmarea valorificării sumelor alocate în avans

În rezultatul nerespectării de către Direcţia finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor a art.33 lit. b) din Legea nr.373-XV în ce priveşte norma alocării avansului pînă la 30% din limita stabilită pe obiectiv, la 01.01.2006 suma investiţiilor capitale finanţate din buget de către Ministerul Finanţelor, neconfirmată ulterior prin volumele de lucrări în construcţii executate efectiv pe parcursul anului de gestiune, constituia 40,7 mil.lei.

Cele mai mari sume neconfirmate de investiţii capitale au fost înregistrate la Ministerul Culturii şi Turismului ("Sistemul autonom de încălzire la Î.S. "Circul din Chişinău") - 4312,1 mii lei, la Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului ("Cazangeria Universităţii de Stat din Moldova") - 1929,4 mii lei, la obiectivul "Gazificarea orăşelului militar, satul Lunga, raionul Floreşti" - 716,1 mii lei etc.

La construcţia gazoductului Ştefan Vodă - Palanca s-au achitat antreprenorului sume în avans de 8500,0 mii lei, ce constituie 54% din costul obiectivului, iar la gazificarea satului Tocuz, r-nul Căuşeni - 498,5 mii lei (100%).

Admiterea efectuării cheltuielilor cu depăşirea limitei alocaţiilor bugetare

Nerespectarea de către unii beneficiari de investiţii capitale a prevederilor art.18 alin.(2) din Legea nr.373-XV, art.25 alin.(1) şi alin. (2) din Legea nr.1166-XIII şi pct.9 lit. b) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 a determinat efectuarea de cheltuieli cu depăşirea limitei alocaţiilor bugetare la primăria or. Ştefan Vodă - 3224,4 mii lei, Consiliul raional Cimişlia - 1231,0 mii lei, primăria s. Căţeleni din r-nul Hînceşti - 72,1 mii lei, primăria or. Orhei - 54,5 mii lei, Consiliul raional Căuşeni - 15,2 mii lei.

Consiliul raional Ungheni a efectuat achiziţii suplimentare de lucrări de gazificare cu depăşirea nivelului de 30% din cuantumul achiziţiei iniţiale, sau cu 4877,0 mii lei mai mult.

Finanţarea obiectivelor în lipsa documentaţiei de deviz

Au fost admise cazuri de finanţare a unor obiective în lipsa documentaţiei de deviz în componenţa proiectului aprobat şi expertizat în modul stabilit (Serviciul Vamal - 37778,2 mii lei, Consiliul raional Hînceşti - 758,7 mii lei, Consiliul raional Leova - 225,0 mii lei, Direcţia de producţie a gospodăriei locativ-comunale or.Leova - 200,0 mii lei, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Leova - 196,2 mii lei, primăria mun.Bălţi - 109,7 mii lei, primăria s. Moşeni, r-nul Rîşcani - 12,2 mii lei), prin ce s-au încălcat prevederile art. 13 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996[12] "Privind calitatea în construcţii" (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.721-XIII).

Proiectul şi devizul de cheltuieli pentru construcţia gazoductului Nisporeni-Şişcani în valoare de 13250,4 mii lei nu au fost aprobate de beneficiarii obiectivului - Consiliul raional Nisporeni şi administraţia publică locală a primăriei com. Şişcani, astfel încălcîndu-se prevederile pct.13 din Regulamentul de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1226 din 19.09.2002[13].

Nerespectarea prevederilor legale la transferarea defalcărilor în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii

 

Contrar prevederilor art.37 alin.(1) din Legea nr.721-XIII şi pct.5 lit.a) din Regulamentul "Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001[14] (cu modificările ulterioare), unele autorităţi publice locale n-au asigurat calcularea şi transferarea defalcărilor în mărime de 0,3% din volumul investiţiilor în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii în sumă totală de 309,4 mii lei, inclusiv raioanele Ungheni - 96,1 mii lei, Ştefan Vodă - 75,2 mii lei, Rîşcani - 24,5 mii lei, Ocniţa - 24,4 mii lei, Drochia - 10,4 mii lei, Făleşti - 6,5 mii lei, Căuşeni - 6,5 mii lei, Cahul - 5,3 mii lei, Soroca - 2,4 mii lei, primăria mun.Bălţi - 46,6 mii lei şi Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară - 11,5 mii lei.

Contabilizarea investiţiilor capitale

Ca rezultat al nerespectării Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[15] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), în evidenţa contabilă n-au fost reflectate unele datorii debitoare şi creditoare, fonduri fixe, cheltuieli efectuate; s-au admis devieri între datele evidenţei analitice şi ale celei sintetice; au fost prezentate dări de seamă cu date eronate etc.

Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit. a), lit. b) şi lit. c), art.16 din Legea nr.426-XIII, la primăriile Susleni şi Piatra din raionul Orhei au fost înregistrate incorect cheltuielile efective, astfel nefiind formate datoriile creditoare faţă de antreprenori în sumă de 25,0 mii lei şi, respectiv, 29,5 mii lei. La primăriile Bilicenii Noi, Cubolta, Alexăndreni şi Consiliul raional Sîngerei nu s-au reflectat în evidenţa contabilă datoriile creditoare faţă de antreprenori în sumă de 100,6 mii lei, 200,0 mii lei, 7,3 mii lei şi, respectiv, 500,0 mii lei, iar în evidenţa contabilă la primăria Bilicenii Noi n-au fost înregistrate mijloacele băneşti acumulate de la populaţie în sumă de 70,0 mii lei. Neîntemeiat s-a micşorat cu 96,7 mii lei datoria creditoare a primăriei Popeştii de Sus, r-nul Drochia faţă de S.R.L. "Prodromgaz". La primăria Cazangic, r-nul Leova nu s-au reflectat în evidenţa contabilă cheltuielile efective în sumă de 68,9 mii lei. Beneficiarii de investiţii capitale din raionul Ştefan Vodă n-au înregistrat cheltuielile efective, inclusiv primăria Olăneşti - 201,5 mii lei, primăria Tudora - 46,3 mii lei. La primăria Baurci-Moldoveni din r-nul Cahul nu s-au înregistrat în evidenţa contabilă lucrările executate în sumă totală de 108,8 mii lei, iar la primăria Căinari - cheltuielile efective în sumă de 442,1 mii lei.

La primăria or.Nisporeni s-a înregistrat în evidenţa contabilă o datorie creditoare din anul 2000 în sumă de 89,0 mii lei, atribuită la mijloacele pentru investiţiile capitale, care nu este justificată prin documentele respective.

Au fost constatate cazuri de neînregistrare în evidenţa contabilă a obiectivelor finalizate (mijloace fixe), confirmate prin procesele-verbale de recepţie finală, în valoare totală de 44338,0 mii lei, inclusiv în r-nul Ungheni - de 37610,9 mii lei, r-nul Ştefan Vodă - de 5673,9 mii lei, la primăria Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei - de 958,8 mii lei şi la primăria Soroca - de 94,4 mii lei.

Contrar prevederilor art.16 din Legea nr. 426-XIII şi pct. 148 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.1998[16] (în continuare - Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137), 12 primării din raionul Nisporeni nu au atribuit cheltuielile efectuate din contul investiţiilor capitale în sumă totală de 4267,1 mii lei, inclusiv primăriile Bălăureşti - 2017,9 mii lei, Vărzăreşti - 1465,7 mii lei, Selişte - 272,0 mii lei, Iurceni - 200,4 mii lei, Bălăneşti - 108,1 mii lei, Mileşti - 37,1 mii lei, Cioreşti - 34,4 mii lei, Bolţun - 35,3 mii lei, Marinici - 29,5 mii lei, Zberoaia - 29,5 mii lei, Bursuc - 25,0 mii lei, Călimăneşti - 12,2 mii lei, la formarea valorii obiectivelor nefinalizate şi n-au înregistrat în evidenţa contabilă a lor valoarea obiectivelor nou-create (mijloacelor fixe).

Direcţia Generală Finanţe Orhei, ignorînd prevederile pct.148 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137, a permis în anul 2005 trecerea cheltuielilor efectuate pentru investiţiile capitale în sumă de 7618,5 mii lei la cheltuielile bugetare pentru întreţinerea instituţiei şi pentru alte activităţi.

Unii beneficiari de investiţii capitale din raionul Ştefan Vodă nu respectă prevederile pct. 7 din Hotărîrea Guvernului nr.875 din 27.09.1999 "Cu privire la obiectele de construcţie nefinalizate" [17] (cu modificările ulterioare), neprezentînd Ministerului Finanţelor dările de seamă privind situaţia construcţiilor nefinalizate.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate de control sînt o consecinţă a nerespectării întocmai de către persoanele responsabile a actelor legislative şi normative ce reglementează domeniul finanţării şi utilizării investiţiilor capitale, ceea ce a influenţat negativ asupra administrării eficiente a alocaţiilor bugetare pentru investiţiile capitale din bugetul consolidat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 28 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la organele administraţiei publice centrale şi locale - beneficiari de investiţii capitale, menţionate în prezenta hotărîre:

1.1. respectarea prevederilor legislaţiei şi actelor normative ce reglementează formarea şi gestionarea mijloacelor bugetare şi extrabugetare alocate pentru investiţiile capitale;

1.2. lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor menţionate în prezenta hotărîre şi în actele de control, precum şi efectuarea unei cercetări din oficiu privind persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor constatate de control, cu aplicarea faţă de acestea a sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia;

1.3. eficientizarea controlului privind legalitatea utilizării mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale, precum şi asigurarea ţinerii evidenţei respective a acestora în conformitate cu actele legislative şi normative.

2. Se cere de la Ministerul Finanţelor:

2.1. să intensifice controlul asupra respectării de către beneficiari şi antreprenori a modului de prezentare a documentelor şi să finanţeze în strictă conformitate cu legislaţia;

2.2. în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, beneficiarii obiectivelor în construcţie, prevăzute în programele investiţionale, să întreprindă măsuri pentru ridicarea nivelului controlului asupra corectitudinii determinării valorii volumelor lucrărilor de construcţie-montaj, prezentate de către antreprenori beneficiarilor pentru finanţarea din contul surselor bugetare;

2.3. să ia măsuri privind confirmarea prin actele de recepţie a lucrărilor executate a sumelor avansurilor acordate în anul 2005 cu încălcarea legislaţiei la obiectivele menţionate în prezenta hotărîre ("Sistemul autonom de încălzire al Î.S. "Circul din Chişinău" - 4312,1 mii lei, beneficiar Ministerul Culturii şi Turismului; "Cazangeria Universităţii de Stat din Moldova" - 1929,4 mii lei, beneficiar Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului; "Gazificarea orăşelului militar, satul Lunga, raionul Floreşti" - 716,1 mii lei şi altele);

2.4. să asigure restituirea în bugetul de stat a mijloacelor financiare achitate neîntemeiat de către beneficiari (Serviciul Vamal - 1,3 mil.lei, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Vin" - 150,6 mii lei şi Teatrul Naţional de Operă şi Balet - 280,5 mii lei);

2.5. în comun cu autorităţile publice centrale şi locale, la elaborarea programelor de finanţare a investiţiilor capitale, să ţină cont de majorările nejustificate ale volumelor şi costului lucrărilor executate, precum şi de cheltuielile neîntemeiate, depistate pe parcursul controlului, în sumă de 2645,8 mii lei, inclusiv 985,2 mii lei - Consiliul raional Ungheni; 333,1 mii lei - primăria com. Pîrliţa, r-nul Ungheni; 331,7 mii lei - Consiliul raional Cimişlia; 176,5 mii lei şi 100,0 mii lei - respectiv, primăria Răscăieţi şi primăria Antoneşti, r-nul Ştefan Vodă; 156,7 mii lei - primăria Căţeleni, r-nul Hînceşti; 111,5 mii lei - Direcţia producţie a gospodăriei locativ-comunale Leova; 106,3 mii lei - primăria s.Năvîrneţ, r-nul Făleşti; 71,5 mii lei - primăria or.Orhei; 57,4 mii lei - primăria or.Sîngerei; 55,2 mii lei - primăria mun.Bălţi; 51,2 mii lei - primăria or.Drochia; 49,9 mii lei - primăria s.Costeşti, r-nul Rîşcani; 35,6 mii lei - Consiliul raional Hînceşti; 9,5 mii lei - primăria s. Balasineşti, r-nul Briceni; 4,6 mii lei - Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Ocniţa; 4,1 mii lei - Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Leova; 3,4 mii lei - Consiliul raional Leova; 2,4 mii lei - primăria or.Otaci.

3. Se cere de la:

3.1. preşedinţii raioanelor Ungheni, Ştefan Vodă, Făleşti, Rîşcani, Drochia, Ocniţa, Căuşeni, Cahul, Soroca, primarul mun. Bălţi şi şeful Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară calcularea şi transferarea defalcărilor în mărime de 0,3% în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii din volumul investiţiilor în capitalul fix în sumă de 309,4 mii lei, inclusiv: raioanele Ungheni - 96,1 mii lei, Ştefan Vodă - 75,2 mii lei, Rîşcani - 24,5 mii lei, Ocniţa - 24,4 mii lei, Drochia - 10,4 mii lei, Făleşti - 6,5 mii lei, Căuşeni - 6,5 mii lei, Cahul - 5,3 mii lei, Soroca - 2,4 mii lei, primăria mun.Bălţi - 46,6 mii lei şi Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară - 11,5 mii lei;

3.2. preşedintele raionului Ungheni, primăria s. Bilicenii Vechi din r-nul Sîngerei, primăria or. Soroca şi primăria or.Căinari să înregistreze în evidenţa contabilă obiectivele finalizate (mijloace fixe), confirmate prin procesele-verbale de recepţie finală, în valoare de 37610,9 mii lei, 958,8 mii lei, 94,4 mii lei şi, respectiv, 442,1 mii lei;

3.3. primarii satelor (comunelor) Bălăureşti, Vărzăreşti, Selişte, Iurceni, Bălăneşti, Mileşti, Cioreşti, Bolţun, Marinici, Zberoaia, Bursuc, Călimăneşti din raionul Nisporeni să asigure atribuirea cheltuielilor efective din contul investiţiilor capitale în sumă de 4267,1 mii lei la formarea valorii obiectivelor nefinalizate şi înregistrarea în evidenţa contabilă a valorii obiectivelor nou-create, inclusiv: primăriile Bălăureşti - 2017,9 mii lei, Vărzăreşti - 1465,7 mii lei, Selişte - 272,0 mii lei, Iurceni - 200,4 mii lei, Bălăneşti - 108,1 mii lei, Mileşti - 37,1 mii lei, Cioreşti - 34,4 mii lei, Bolţun - 35,3 mii lei, Marinici - 29,5 mii lei, Zberoaia - 29,5 mii lei, Bursuc - 25,0 mii lei, Călimăneşti - 12,2 mii lei;

3.4. primăria s.Gazangic din r-nul Leova, primăria s.Olăneşti din r-nul Ştefan Vodă, primăria s.Baurci-Moldoveni din r-nul Cahul să înregistreze în modul corespunzător cheltuielile efectuate din contul investiţiilor capitale, nereflectate în evidenţa contabilă şi în dările de seamă, în sumă de, respectiv, 68,9 mii lei, 201,5 mii lei şi 108,8 mii lei;

3.5. primăria s. Bilicenii Noi din r-nul Sîngerei să înregistreze în evidenţa contabilă mijloacele băneşti acumulate de la populaţie în sumă de 70,0 mii lei;

3.6. primăriile s. Susleni şi s. Piatra din r-nul Orhei, s. Popeştii de Sus din r-nul Drochia, s. Bilicenii Noi, s. Cubolta, s. Alexăndreni din r-nul Sîngerei şi Consiliul raional Sîngerei să reflecte în evidenţa contabilă datoriile creditoare faţă de antreprenori în sumă de, respectiv, 25,0 mii lei, 29,5 mii lei, 96,7 mii lei, 100,6 mii lei, 200,0 mii lei, 7,3 mii lei şi 500,0 mii lei.

4. Se informează Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare (dl I.Ţurcanu) despre încălcările Legii nr.1166-XIII din 30.04.1997, comise de Consiliile raionale Cimişlia, Ungheni, Căuşeni, primăriile or. Ştefan-Vodă, or. Orhei şi primăria s.Căţăleni din r-nul Hînceşti.

5. Se ia act că:

5.1. antreprenorul S.A. "Orginterconstrucţia" a îndeplinit lucrările neexecutate în a.2005 la DPGLC Leova, obiectivul "Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă a or.Leova", în sumă de 91,9 mii lei, iar în r-nul Cimişlia, antreprenorul S.A. "Cimteren", la obiectivul "Construcţia gazoductului spre s.Mereni" - în sumă de 331,7 mii lei;

5.2. în r-nul Ştefan Vodă au fost înregistrate în evidenţa contabilă obiectivele finalizate în valoare de 5673,9 mii lei, inclusiv la primăria s. Talmaza - de 3215,8 mii lei, primăria s. Brezoaia - de 1765,4 mii lei, primăria s. Cioburciu - de 351,8 mii lei, primăria s. Popeasca - de 270,0 mii lei, Consiliul raional Ştefan Vodă - de 70,9 mii lei, iar la primăria s. Tudora (gazificarea s.Tudora) - cheltuielile efective în sumă de 46,3 mii lei.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova şi Guvernului.

7. Despre măsurile întreprinse întru executarea pct.1, pct. 2 şi pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O.,2004, nr. 224-225, art.978.

[3] M.O.,2005, nr. 104-106, art.498.

[4] M.O.,2005, nr. 172-175, art.845.

[5] M.O.,2005, nr.182, art.1484.

[6] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[7] Monitor, 2002, nr. 190-197, art.1878.

[8] M.O., 2005, nr.142-144, art.1167.

[9] M.O., 2002, nr.170-172, art.1708.

[10] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[11] M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.

[12] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[13] M.O., 2002, nr.131-134, art.1356.

[14] M.O., 2001, nr.31-34, art.240.

[15] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[16] Nu este dată publicităţii.

[17] M.O.,1999, nr.109-111, art.943.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)