Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 9 iunie 2006 privind raportul asupra rezultatelor controlului execuţiei bugetului de stat pe anul 2005, datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe efectuat la Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat

Numar din data de 2006-06-09 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dl I.Chicu, directorului Direcţiei generale sinteză bugetară dl V. Bulicanu, directorului Trezoreriei de Stat - Direcţie generală pe lîngă aparatul central al Ministerului Finanţelor dna N.Lupan, şefului Direcţiei rapoarte şi dări de seamă a bugetului public naţional a Trezoreriei de Stat dna S.Purici, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului execuţiei bugetului de stat pe anul 2005, datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006, avînd drept obiectiv stabilirea gradului de regularitate a acumulării veniturilor şi executării cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2005.

Controlul a fost exercitat la Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat, Direcţie generală pe lîngă aparatul central al Ministerului Finanţelor (în continuare - Trezoreria de Stat). În perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere, cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare, au fost ministrul finanţelor - pentru perioada pînă la 19.10.2005 - dna Z.Grecianîi şi începînd cu 19.10.2005 pînă în prezent - dl M.Pop; directorul Trezoreriei de Stat dna N. Lupan, vicedirector al Trezoreriei de Stat - şef al Trezoreriei Centrale dna S. Anghel, contabilul-şef al Trezoreriei Centrale dna A. Istrati.

Ministerul Finanţelor, organul central de specialitate al administraţiei publice centrale, îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1138 din 01.11.2005[2], elaborează şi promovează politica unică a Guvernului în domeniul bugetar-fiscal, al formării şi gestionării finanţelor publice, al aplicării pîrghiilor financiare, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.

Executarea de casă a mijloacelor bugetului de stat se efectuează prin Trezoreria de Stat - unitate instituită pe lîngă aparatul central al Ministerului Finanţelor, cu statut de Direcţie generală, constituită din Trezoreria Centrală şi unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat, fără statut de persoană juridică.

Potrivit atribuţiilor sale, Trezoreria Centrală, în anul 2005, a gestionat conturile curente bancare în valută naţională şi străină deschise în Banca Naţională a Moldovei şi depozitare deschise în băncile comerciale.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului au fost colectate probe prin metoda examinării documentelor primare şi de plată cu privire la executarea de casă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, registrelor contabile şi de evidenţă trezorerială, rapoartelor privind executarea devizelor de cheltuieli ale beneficiarilor de alocaţii; analiza raportului despre executarea bugetului de stat pe anul 2005 şi a materialului adiţional acestuia, analiza evoluţiei datoriei publice etc. Probele au fost contrapuse cu datele obţinute din diferite surse - Trezoreria teritorială Chişinău - buget de stat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS); Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (în continuare - MSPS), Ministerul Educaţiei şi Tineretului etc.

Drept criteriu de bază utilizat pentru interpretarea constatărilor a servit realizarea indicatorilor aprobaţi de Parlament. În acest sens, au fost examinate rezultatele încasării veniturilor şi executării cheltuielilor pe toate componentele, în evoluţie şi structură: executarea veniturilor şi cheltuielilor, datoria publică, datoriile debitoare şi creditoare ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat; raporturile între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi restanţele agenţilor economici faţă de bugetul de stat etc. De asemenea, a fost verificată utilizarea la destinaţie a alocaţiilor bugetare prevăzute pentru întreţinerea aparatului ministerului şi Trezoreriei de Stat.

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Finanţelor:

1.1.examinarea în cadrul colegiului ministerului a rezultatelor controlului execuţiei bugetului de stat pe anul 2005, datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe, efectuat la Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat, cu întreprinderea măsurilor în vederea lichidării neajunsurilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare depistate;

1.2. asigurarea recuperării la bugetul de stat a mijloacelor în sumă de 8,8 mil.lei, transferate în anii precedenţi pentru executarea unor titluri executorii, care ulterior au fost anulate;

1.3. delimitarea şi precizarea surselor de formare a fondurilor speciale, provenite din dobînzi în conformitate cu clasificaţia bugetară, întru asigurarea identităţii elementelor de structură a executării bugetului de stat;

1.4. perfecţionarea modului de consolidare a transferurilor între componentele bugetului de stat la etapa de elaborare a bugetului de stat;

1.5. verificarea reciprocă, în comun cu ministerele de ramură respective, a datoriilor pe creditele şi garanţiile Guvernului între Ministerul Finanţelor şi agenţii economici;

1.6. îmbunătăţirea managementului datoriei publice;

1.7. eficientizarea monitorizării alocaţiilor bugetare valorificate prin perfecţionarea modului de înregistrare şi evidenţă a solicitărilor prezentate Trezoreriei de Stat de către executorii de buget;

1.8. înaintarea propunerilor către Guvern referitor la necesitatea precizării şi revizuirii bazei normative referitor la mijloacele şi fondurile speciale, cu determinarea concretă a noţiunii de "depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor" şi planificarea transferării acesteia la bugetul de stat.

2. Se ia act că:

- în procesul controlului a fost modificat raportul privind utilizarea fondului special pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului referitor la delimitarea surselor de venituri cu 126,1 mii lei;

- au fost corectate datoriile creditoare reflectate în rapoartele unor instituţii.

3. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului efectuat la Ministerul Finanţelor şi Trezoreria de Stat.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

5. Despre măsurile întreprinse întru executarea cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005, nr.145-147, art.1211.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)