Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 38 din 7 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Dezvoltării Informaţionale în anul 2005

Numar din data de 2006-06-07 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului dezvoltării informaţionale dl P. Buceaţchi, şefului Secţiei economie şi finanţe a Ministerului Dezvoltării Informaţionale dl V. Boitoi, directorului general al Întreprinderii de Stat "Registru" dl A. Gumeniuc şi şefului Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna L. Dimitrişin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Dezvoltării Informaţionale în anul 2005. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006 şi au avut drept obiectiv verificarea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Dezvoltării Informaţionale, asigurării utilizării eficiente şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare, precum şi a corectitudinii exercitării funcţiilor privind acumularea şi utilizarea mijloacelor speciale în anul 2005.

Ministerul Dezvoltării Informaţionale (în continuare - MDI), conform pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.357 din 23.04.2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova"[2] (cu modificările ulterioare), a fost format prin reorganizarea Departamentului Tehnologii Informaţionale (în continuare - DTI), cu preluarea funcţiilor ce ţin de domeniul telecomunicaţiilor ale Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor. Funcţiile de bază, structura şi statele de personal ale DTI (pînă la reorganizare) au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.650 din 16.07.2001[3] (cu modificările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.30 din 10.01.2006). Structura şi efectivul-limită (54 de persoane) ale actualului minister au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.606 din 24.06.2005[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea nr.606), inclusiv lista întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor subordonate (8 unităţi). Conform pct.5 din această hotărîre, Direcţia generală de documentare a populaţiei şi Direcţia principală înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto au fost desfiinţate, cu transmiterea funcţiilor, statelor de funcţii şi personalului acestora Întreprinderii de Stat "Registru".

În cadrul controlului efectuat la MDI şi la unele subdiviziuni structurale (Direcţia generală de documentare a populaţiei, Direcţia principală înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto, Direcţia principală stare civilă) probele au fost acumulate prin metodele analizei dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerii datelor instituţiilor cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierii explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.373-XV), pentru aparatul central al MDI au fost aprobate mijloace financiare în sumă totală de 2103,7 mii lei, fiind finanţate în sumă de 1906,6 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 1834,4 mii lei, economiile faţă de devizul aprobat însumînd 269,3 mii lei. Pentru serviciile teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei au fost aprobate cheltuieli de bază în sumă de 9108,8 mii lei, fiind finanţate - 9107,5 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 8796,8 mii lei, ceea ce reprezintă 96,6% faţă de devizul aprobat. Pentru oficiile teritoriale stare civilă au fost aprobate cheltuieli de bază în sumă totală de 1959,1 mii lei, fiind finanţate - 1936,1 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 1788,6 mii lei (91,3% din devizul aprobat).

Cheltuielile pentru detaşarea persoanelor din cadrul MDI au fost efectuate cu nerespectarea pct.19 şi pct.26 din Regulamentul "Cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[6] (cu modificările ulterioare), plata diurnelor şi cheltuielile de cazare fiind suplimentate şi achitate neîntemeiat cu 11,9 mii lei. Cu derogare de la pct.18 din acelaşi regulament, angajaţilor ministerului şi subdiviziunilor structurale, care au utilizat în scopul detaşării unităţi de transport de serviciu sau personal, le-au fost compensate cheltuielile pentru combustibil, fără ca ruta şi kilometrajul să fie aprobate de către conducerea autorităţii; unele detaşări au fost efectuate în lipsa coordonării prealabile cu şeful Aparatului Guvernului.

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr.507 din 25.04.2003 "Cu privire la elaborarea şi implementarea sistemului informaţional automatizat "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală"[7] (în continuare - Hotărîrea nr.507), beneficiari şi deţinători ai sistemului respectiv au fost stabiliţi Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, iar antreprenor general pentru proiectarea şi elaborarea sistemului respectiv - DTI. Suma totală contractată în anii 2004-2005 pentru realizarea proiectului-pilot şi implementarea sistemului a constituit 3342,6 mii lei, încasaţi fiind 3299,5 mii lei, inclusiv în anul 2005 - 2422,5 mii lei. Cu toate că efectuarea lucrărilor de proiectare şi elaborare a sistemului informaţional, conform pct.3 din Hotărîrea nr.507, a fost atribuită nemijlocit antreprenorului general DTI, întru executarea acestora (care au inclus cercetări şi proiectare, livrare şi montare a utilajului, configurare şi testare, precum şi instruire a utilizatorilor acestui sistem), de către DTI au fost încheiate contracte de subantrepriză. Cheltuielile pentru lucrările achiziţionate de la subantreprenori în anul 2005 au constituit 3159,0 mii lei, însă în raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale MDI, această sumă n-a fost reflectată ca cheltuieli efective.

În cadrul controlului a fost constatat că achiziţiile lucrărilor de construcţie şi reparaţie au fost divizate, ceea ce contravine art.25 alin.(1) şi alin.(2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului 1166-XIII din 30.04.1997[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII). Drept exemplificare a acestei constatări servesc următoarele fapte. În perioada anului 2005, au fost executate lucrări de reparaţie la 8 oficii teritoriale de stare civilă în sumă de 3726,6 mii lei, în baza contractelor şi acordurilor adiţionale încheiate între DTI (ulterior MDI) cu doi antreprenori diferiţi (suma contractată - 3723,1 mii lei).

La OSC Orhei, conform contractului de antrepriză din 10.06.2005 şi acordului adiţional din 16.11.2005, de către grupul de lucru al MDI au fost achiziţionate lucrări de reparaţie capitală în sumă de 618,4 mii lei (potrivit proceselor-verbale acestea au fost executate în lunile august, noiembrie şi decembrie). Totodată, în baza contractului încheiat la 11.10.2005 de către Î.S. "Registru" cu alt agent economic, la OSC Orhei au mai fost efectuate lucrări de reparaţie capitală în sumă de 754,0 mii lei, ulterior, la 17.11.2005, recepţionate de către MDI (factura fiscală a Î.S. "Registru" - MC 0103686).

Prin divizarea achiziţiilor în 3 contracte diferite, încheiate cu unul şi acelaşi antreprenor, MDI a recepţionat lucrări de reparaţie în sumă de 54,6 mii lei a încăperilor primite în folosinţă temporară de la Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, amplasate pe str. 31 August 1989, nr.82 din mun. Chişinău.

Potrivit Legii nr.373-XV, pentru finanţarea investiţiilor capitale ale MDI au fost aprobate mijloace financiare (din contul mijloacelor speciale) în sumă de 3100,0 mii lei. Lucrările în această sumă au fost executate de către Î.S. "Registru" conform contractului din 01.10.2003, încheiat între DTI şi Î.S. "Registru", privind participarea la construcţia bazei de odihnă "Vîntuleţ" din or.Vadul lui Vodă, mun. Chişinău, şi transmise ministerului prin acte de achitări reciproce. Astfel, achiziţiile lucrărilor de construcţie în această sumă au fost efectuate prin evitarea procedurii de achiziţii.

La 01.01.2006, MDI, inclusiv Direcţia generală stare civilă, dispunea de mijloace fixe în sumă de 22175,1 mii lei, dintre care maşini şi utilaje - de 10427,9 mii lei, clădiri - de 6779,2 mii lei, mobilier - de 3513,1 mii lei, mijloace de transport - de 1423,3 mii lei. Cu derogare de la art.40 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[9] (cu modificările ulterioare), în anul 2005 n-a fost efectuată inventarierea patrimoniului la aparatul central al MDI şi la oficiile stării civile teritoriale.

Cu toate că Hotărîrea nr.606 prevedea desfiinţarea Direcţiei generale de documentare a populaţiei şi Direcţiei principale înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto, cu transmiterea doar a funcţiilor, statelor de funcţii şi personalului acestora Î.S. "Registru", acesteia i-au fost transmise cu titlu gratuit şi clădirile în valoare de 18842,6 mii lei, fiind efectuate decontări reciproce cu bunurile materiale în valoare de 10723,4 mii lei.

Conform art.2 alin.(3) lit.e) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[10] (cu modificările ulterioare), statutul întreprinderii trebuie să întrunească date privind componenţa bunurilor transmise în gestiune întreprinderii şi mărimea capitalului social, iar potrivit art.6 alin.(2) lit.e) din aceeaşi lege fondatorul transmite bunurile şi atribuţiile sale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător managerului în bază de contract. Contrar acestor prevederi, în statutul Î.S. "Registru", aprobat de către DTI la 25.02.2002, s-a indicat doar valoarea bunurilor transmise în capitalul social în mărime de 1353,6 mii lei, iar în contractul încheiat la 05.07.2005 între MDI şi directorul general al Î.S. "Registru", de asemenea a fost indicată doar valoarea proprietăţii statului transmisă în gestiune operativă în mărimea capitalul social (1353,6 mii lei), pe cînd potrivit raportului financiar al întreprinderii, la 01.01.2005, activele constituiau 212103,2 mii lei, iar la 01.01.2006 - 275353,0 mii lei.

Pentru finanţarea cheltuielilor ministerului şi subdiviziunilor structurale, de către Ministerul Finanţelor au fost aprobate devizele de venituri pe mijloacele speciale în sumă totală de 61387,2 mii lei şi de cheltuieli în sumă de 64037,2 mii lei.

Veniturile totale obţinute de la prestarea serviciilor cu plată au constituit 51490,7 mii lei, sau 83,9% faţă de planul aprobat. Cheltuielile de casă au fost executate în sumă de 43964,8 mii lei, iar cele efective - în mărime de 56429,3 mii lei, ceea ce reprezintă 68,7% şi, respectiv, 88,1% faţă de devizul aprobat.

Devizul de venituri de la prestarea serviciilor de către organele de înregistrare a actelor de stare civilă a fost aprobat în sumă de 23276,0 mii lei şi cel de cheltuieli - în sumă de 23876,0 mii lei, pe parcursul anului fiind acumulate venituri de 19430,0 mii lei (83,5% din devizul aprobat), iar cheltuielile de casă şi cele efective au constituit 15380,3 mii lei şi, respectiv, 21871,8 mii lei.

Veniturile de la serviciile de documentare a populaţiei, înregistrare a mijloacelor de transport, precum şi cele ale Direcţiei principale stare civilă de la eliberarea actelor de stare civilă şi informaţiilor din registre au fost aprobate la partea de venituri în sumă de 38111,2 mii lei şi la cea de cheltuieli - în mărime de 40161,2 mii lei. Veniturile obţinute în anul 2005 au constituit 32060,2 mii lei, sau 84,1% din devizul de venituri aprobat, iar cheltuielile de casă şi cele efective au alcătuit 28584,5 mii lei şi, respectiv, 34557,5 mii lei.

Controlul a stabilit că nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către Direcţia principală stare civilă şi oficiile stare civilă a fost suplimentat prin Ordinul DTI nr.119 din 05.10.2004, suplimentul nefiind publicat în Monitorul Oficial, conform dispoziţiei art.16 alin.(2) din Legea nr.100-XV din 26.04.2001 "Privind actele de stare civilă"[11] (cu modificările ulterioare).

Nefiind executată cerinţa Hotărîrii Curţii de Conturi nr.74 din 18.11.2004[12], precum şi contrar stipulaţiilor pct.2 din Regulamentul "Cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.2004[13], în perioada supusă controlului, mijloacele băneşti de la prestarea serviciilor populaţiei au continuat să fie acumulate la conturile bancare ale Î.S. "Registru", dar nu la conturile trezoreriale ale ministerului, ceea ce a complicat procedura de monitorizare a veniturilor şi cheltuielilor pe mijloace speciale.

În anul 2005, din totalul de 51247,7 mii lei, reflectat în decontările cu Î.S. "Registru", la conturile trezoreriale ale ministerului a fost încasată suma de 42774,5 mii lei. Prin achitări reciproce, de la Î.S. "Registru" au fost achiziţionate, cu derogare de la prevederile Legii nr.1166-XIII, bunuri materiale, investiţii capitale, lucrări de reparaţie capitală şi curentă a clădirilor etc. în sumă de 11376,0 mii lei, fiind evitată procedura de control trezorerial asupra modului de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor. Ca rezultat, suma de 8473,2 mii lei n-a fost reflectată în raportul MDI privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale ca cheltuieli de casă la articolele respective, prezentat Ministerului Finanţelor.

Potrivit datelor evidenţei contabile a MDI, la 01.01.2006, datoria creditoare a ministerului faţă de Î.S. "Registru" a constituit 4104,4 mii lei, iar conform actului de verificare dintre părţi, întocmit la 01.01.2006, MDI a recunoscut datoria sa faţă de Î.S. "Registru" în sumă de 7697,8 mii lei, diferenţa de 3593,4 mii lei incluzînd plata pentru arenda clădirii, în anii 2003-2004, în sumă de 3336,4 mii lei, precum şi alte decontări, ceea ce contravine pct.163 din Instrucţiunea "Privind evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[14] (cu modificările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85).

Cu nerespectarea pct.8 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[15] (cu modificările ulterioare), numerarul din casieria instituţiei a fost păstrat peste limitele stabilite. Contabilitatea MDI, contrar pct.10 din aceste Norme şi pct.147 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85, a admis utilizarea numerarului eliberat spre decontare angajaţilor instituţiei cu depăşirea termenelor stabilite. Cu derogare de la pct.45 din Instrucţiunea sus-numită, valoarea iniţială a clădirilor n-a fost majorată cu suma de 6292,8 mii lei, ca urmare a efectuării cheltuielilor de reparaţie capitală a acestora.

La 01.01.2006, creanţele MDI au constituit 298,9 mii lei, dintre care suma de 7,5 mii lei reprezintă creanţa formată în anul 1998 în baza titlului executoriu emis de către judecătoria sectorului Buiucani, mun. Chişinău, şi care n-a fost încasată pînă la 01.04.2006.

Din motivul neonorării de către unii colaboratori ai MDI şi ai subdiviziunilor structurale a obligaţiilor de serviciu au fost admise cheltuieli suplimentare în sumă de 4,2 mii lei şi formate datorii debitoare de 25,5 mii lei (achitate în baza deciziilor instanţelor judecătoreşti).

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că MDI şi subdiviziunile structurale au folosit mijloacele bugetare prevăzute pentru anul 2005 în limita stabilită, însă au efectuat unele cheltuieli cu nerespectarea actelor legislative şi normative, au acumulat şi utilizat mijloace speciale de la prestarea serviciilor contra plată cu abateri de la cerinţele regulamentare, precum şi au gestionat patrimoniul public cu abateri de la legislaţia în vigoare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art. 27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale (dl V. Molojen):

1.1. să examineze în şedinţa Colegiului rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice în anul 2005 şi să întreprindă măsuri concrete în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. să asigure respectarea legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, precum şi la ţinerea evidenţei contabile;

1.3. să întreprindă măsuri, în vederea diminuării datoriilor debitoare şi creditoare, în special a celor cu termen de prescripţie expirat;

1.4. să asigure, conform prevederilor legale, încasarea mijloacelor băneşti în sumă de 11,9 mii lei achitate neîntemeiat persoanelor detaşate;

1.5. să revizuiască mărimea capitalului social al Î.S. "Registru" ţinînd cont de valoarea patrimoniului transmis şi înregistrările contabile;

1.6. să asigure publicarea în modul stabilit a nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de către Direcţia principală stare civilă şi oficiile stare civilă conform prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.100-XV din 26.04.2001 "Privind actele de stare civilă".

2. Despre măsurile întreprinse în vederea executării cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

3. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005, nr.67-68, art.419.

[3] M.O., 2001, nr.81-83, art.691.

[4] M.O., 2005, nr.89-91, art.668.

[5] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[6] M.O., 2002, nr.95, art.939.

[7] M.O., 2003, nr.82-83, art.543.

[8] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[9] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[10] M.O., 1994, nr.2, art.9.

[11] M.O., 2001, nr.97-99, art.765.

[12] M.O., 2005, nr.1-4, art.1.

[13] M.O., 2005, nr.39-41, art.125.

[14] Nu este dată publicităţii

[15] M., 1992, nr.11, art.351.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)