Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 37 din 7 iunie 2006 privind raportul asupra modului de administrare şi utilizare a mijloacelor financiare, inclusiv alocate de donatorii externi, de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, unele organizaţii subordonate şi alţi beneficiari de mijloace în perioada anilor 2004-2005

Numar din data de 2006-06-07 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului dna S.Bogatu, şefului secţiei contabile şi rapoarte financiare a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului dna L.Cojocaru, directorului Direcţiei generale datorii publice a Ministerului Finanţelor dna L.Razlog, managerului Fondului special pentru manuale dl Gh.Gîrneţ, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra modului de administrare şi utilizare a mijloacelor financiare, inclusiv alocate de donatorii externi, de către Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, unele organizaţii subordonate şi alţi beneficiari de mijloace în perioada anilor 2004-2005, efectuat conform Programului activităţii de control al Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

Potrivit art.41 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.547-XIII), Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (în continuare - METS) este organul central al administraţiei publice în domeniul învăţămîntului. În perioada anilor 2004-2005, METS şi-a desfăşurat iniţial activitatea în baza Regulamentului Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1272 din 27.09.2002[3] (cu modificările ulterioare), Regulamentului Departamentului Tineret şi Sport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.140 din 07.02.2002[4] (cu modificările ulterioare), ulterior abrogate prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 04.10.2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Educaţiei Tineretului şi Sportului"[5] (cu modificările ulterioare).

Obiectivele principale ale activităţii METS sînt: coordonarea cu ministerele şi departamentele de resort a activităţii în domeniul învăţămîntului; exercitarea funcţiilor de control asupra respectării legislaţiei învăţămîntului; elaborarea strategiei în sfera învăţămîntului; promovarea politicii de stat în problemele copiilor, tineretului, lingvisticii; elaborarea strategiei planurilor de dezvoltare continuă a bazei tehnico-materiale a tuturor tipurilor de instituţii de instruire şi educaţie din subordine; elaborarea standardelor educaţionale; evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt şi a cadrelor didactice; elaborarea programelor şi planurilor de învăţămînt, de admitere în instituţiile de învăţămînt, a manualelor şi a altor materiale didactice; stabilirea, în condiţiile legii, a cotelor de admitere pe specializări în colegii şi în învăţămîntul universitar; coordonarea activităţii financiare a instituţiilor de învăţămînt din subordine.

Au fost supuse controlului: aparatul central al METS, Fondul special pentru manuale, Întreprinderea de Stat "Mold-Didactica", Universitatea de Stat din Taraclia, 3 colegii, 3 şcoli profesionale, o şcoală de meserii şi Şcoala-internat auxiliară, s. Crihana Veche, r-nul Cahul.

Probele de control au fost colectate la minister, la instituţiile supuse controlului, prin metoda examinării documentelor primare, registrelor contabile, dărilor de seamă.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV) şi Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.373-XV), METS i-au fost alocate din bugetul de stat mijloace financiare în sumă de 308601,0 mii lei şi, respectiv, 440555,1 mii lei, sau 98,4% şi 97,0% faţă de suma aprobată. Cheltuielile efective au constituit 301412,9 mii lei şi, respectiv, 435169,7 mii lei.

Deşi în total pe minister n-a fost admisă depăşirea cheltuielilor efective faţă de planul aprobat pe unele grupe, articole şi alineate, de către unele instituţii limita stabilită a fost depăşită. Astfel, în anii 2004-2005, s-a admis depăşirea cheltuielilor efective faţă de planul aprobat la grupa "Învăţămîntul mediu de specialitate" în sumă de 344,6 mii lei şi, respectiv, 122,6 mii lei. În anul 2004, la reparaţii capitale a fost admisă depăşirea cheltuielilor în sumă totală de 200,4 mii lei, la procurarea de utilaj - 110,9 mii lei, la retribuirea muncii - 467,4 mii lei. În perioada anilor 2004-2005, la articolul plata mărfurilor şi serviciilor, în total pe minister n-a fost depăşită limita aprobată, totodată fiind depăşită pe unele alineate în sumă totală de 1564,7 mii lei şi, respectiv, 1149,1 mii lei.

În anii 2004-2005, pentru întreţinerea aparatului central al ministerului au fost alocate mijloace bugetare în sumă de 2711,0 mii lei şi, respectiv, 3681,3 mii lei, sau 91,9% şi 99,3% faţă de planul aprobat.

Cu toate că în anul 2004 în total n-a fost depăşită limita de cheltuieli pe aparatul central, la procurarea fondurilor fixe s-a admis o depăşire în sumă de 40,5 mii lei. În anul 2005 a fost admisă depăşirea cheltuielilor faţă de planul aprobat pentru întreţinerea aparatului central în sumă de 17,7 mii lei, condiţionată de depăşirile admise la articolele: rechizite de birou; energia electrică; energia termică; arendarea mijloacelor de transport; serviciile de telecomunicaţie şi de poştă.

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor, în anii 2004-2005, la articolul plata mărfurilor şi serviciilor revine serviciilor de telecomunicaţie şi de poştă, care constituie 68,7% şi, respectiv, 50,4%. În perioada supusă controlului, pentru aparatul central n-au fost stabilite limitele convorbirilor telefonice. Nerespectîndu-se pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.1069 din 14.08.2002 "Cu privire la reorganizarea Ministerului Învăţămîntului"[8] (cu modificările şi completările ulterioare) şi pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.1307 din 24.11.2004 "Cu privire la aprobarea structurii aparatului central al Ministerului Educaţiei"[9] (cu modificările şi completările ulterioare), n-au fost micşorate statele de funcţii cu 13 şi, respectiv, cu 11 unităţi.

Cu derogare de la art.33(32), art.36(35) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[10] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), aparatul central al ministerului a beneficiat de bunuri materiale procurate de către instituţiile din subordine în sumă de 64,4 mii lei.

Pentru unele măsuri centralizate în sfera învăţămîntului (subvenţionarea literaturii didactice, procurarea combustibilului şi distribuirea manualelor), ministerului i-au fost alocate din bugetul de stat mijloace: în anul 2004 - în sumă de 19561,4 mii lei şi în anul 2005 - de 18885,4 mii lei faţă de planul aprobat de 19692,0 mii lei şi, respectiv, de 18886,8 mii lei.

În anul 2004, pentru măsurile centralizate de editare a literaturii didactice (ghiduri), au fost efectuate cheltuieli de 2923,0 mii lei faţă de suma preconizată de 2850,0 mii lei, sau cu 73,0 mii lei mai mult. În planul aprobat de utilizare a mijloacelor centralizate pe anul 2004 n-au fost incluse subvenţionarea parţială a editării manualelor de limbă bulgară, găgăuză şi ucraineană, prevăzută în pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.448 din 09.04.1998 "Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial"[11] (cu modificările ulterioare), precum şi subvenţionarea integrală a manualelor pentru şcolile-internat, deşi au fost efectuate cheltuieli în sumă de 334,9 mii şi, respectiv, de 135,5 mii lei. N-au fost finanţate manuale şi lucrări prevăzute în planul aprobat în sumă de 407,0 mii lei. Totodată, au fost utilizate alocaţii centralizate în mărime de 274,4 mii lei, care n-au fost prevăzute în planul aprobat.

Încălcînd art.21 alin.(2) din Legea nr.474-XV şi art.18 alin.(2) din Legea nr.373-XV, ministerul, contractînd combustibil de la Întreprinderea de aprovizionare şi desfacere "Ialtop" S.A. şi de la Cooperativa de producere "Luceafărul-1", a depăşit cu 1105,3 mii lei şi cu 429,4 mii lei limita alocaţiilor bugetare repartizate pentru anii 2004-2005, reduse cu suma de creditor existentă la început de an.

Formarea şi utilizarea mijloacelor speciale se caracterizează astfel:

mil.lei

Anul

Venituri

Cheltuieli

aprobate

realizate

efective

devieri

aprobate

de casă

efective

devieri

2004

452,5

334,66

460,14

+ 7,64

323,6

254,37

249,35

- 74,25

2005

529,94

493,63

551,05

+ 21,11

529,06

328,58

336,22

 - 192,84

Din suma totală a veniturilor, circa 81% constituie mijloacele speciale realizate de către instituţiile de învăţămînt de la achitarea taxelor de studii pe bază de contract. În perioada anilor 2004-2005, din veniturile calculate în sumă de 257,18 mil.lei şi, respectiv, 290,2 mil.lei, s-au încasat 243,9 mil.lei şi 366,0 mil.lei, formîndu-se o datorie de 73,24 mil.lei la 01.01.2005 şi de 23,03 mil.lei - la 01.01.2006.

În anii 2004-2005, de la darea în arendă a suprafeţelor s-au încasat 7,4 mil.lei, sau 80% din veniturile efective calculate (9,27 mil.lei) şi, respectiv, 7,75 mil.lei, sau 89,2% din suma calculată de 8,69 mil.lei.

Datoria debitoare a arendaşilor a constituit 3,59 mil.lei la 01.01.2005 şi 4,99 mil.lei - la 01.01.2006.

De către aparatul central al ministerului au fost realizate mijloace speciale de la serviciile prestate la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt. Efectiv astfel de mijloace au fost realizate în sumă de 428,8 mii lei în anul 2004 şi în mărime de 421,4 mii lei - în anul 2005, faţă de 435,1 mii lei aprobaţi în a.2004 şi 724,7 mii lei - în a.2005. Cheltuielile efective au constituit 278,7 mii lei şi, respectiv, 340,8 mii lei.

În anii 2004-2005, ministerul a beneficiat de investiţii, granturi, ajutoare umanitare în sumă de 14663,9 mii lei şi, respectiv, 19722,0 mii lei, din care 5,0% - în anul 2004 şi 8,6% - în anul 2005 au fost utilizate pentru rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc, 17,0% şi 29,7% - pentru alimentaţie, iar 18,4 şi 19,5% - pentru inventar moale şi procurare de utilaj. Controlul asupra utilizării mijloacelor respective a stabilit unele abateri nesemnificative de la actele normative şi planurile aprobate, precum şi unele neajunsuri în evidenţa şi folosirea materialelor editate din contul acestora.

Costul total al Proiectului de reformă a învăţămîntului general obligatoriu (în continuare - Proiect) a fost estimat în sumă de 16,8 mil.USD - alocaţiile Băncii Mondiale şi 3,16 mil.USD - contribuţia Guvernului Republicii Moldova, faţă de alocaţiile de 15,75 mil.USD - mijloace finanţate de către Banca Mondială şi 1,34 mil.USD - contribuţia Guvernului Republicii Moldova. Proiectul menţionat a fost gestionat de către Direcţia Managment a Proiectului, în coordonare cu METS. Pentru întreţinere şi realizarea obiectivelor propuse, de către Direcţie au fost planificate 0,66 mil.USD, efectiv fiind utilizate 0,81 mil.USD. Mai mult cu 0,4 mil.USD faţă de sursele planificate s-au utilizat şi la editarea şi distribuirea manualelor. La alte 3 componente ale acestui Proiect - elaborarea curriculumului, evaluarea cunoştinţelor şi perfecţionarea învăţătorilor s-a obţinut o economie faţă de plan în sumă de, respectiv, 0,32 mil. USD, 0,14 mil. USD şi 1,14 mil.USD.

Prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531 din 25.02.1998[12] (cu modificările ulterioare), a fost creat Fondul special pentru manuale. Activitatea de bază a Fondului constă în închirierea manualelor, asigurarea financiară a editării, reeditării sau procurării de manuale. De la închirierea manualelor editate începînd cu anul 1998 din contul Proiectului şi din contul mijloacelor proprii ale Fondului special pentru manuale, în anul 2005 au fost acumulate mijloace în sumă de 87589,6 mii lei (în creştere faţă de anul 2000 cu 78183,4 mii lei).

În Fondul menţionat, în anul 2004, n-au fost realizate venituri în sumă de 3660,6 mii lei, astfel nerespectîndu-se prevederile Anexei nr.17 la Legea nr.474-XV.

În anul 2004 n-au fost acumulate, în corespundere cu planul aprobat, mijloace de la taxa de închiriere a manualelor în sumă de 2282,0 mii lei. La planificarea veniturilor Fondului nu s-a ţinut cont de încasările reale din anii precedenţi, micşorîndu-se suma prognozată faţă de suma posibilă de încasat în acest Fond. Astfel, în realitate fiind realizate mijloace de la închirierea manualelor în anul 2003 de 13,5 mil.lei, în anul 2004 - de 16,9 mil.lei, pentru anul 2005 în plan a fost inclusă suma de 12,7 mil.lei, efectiv fiind realizate în mărime de 16,6 mil.lei. În anii 2004-2005 n-au fost respectate prevederile Anexei nr.17 la Legea nr.474-XV şi Anexei nr.5 la Legea nr.373-XV ce ţin de achitarea în Fond a plăţilor compensatorii de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru închirierea manualelor de către elevii din familii socialmente vulnerabile. Astfel, în anul 2004, din suma de 2575,0 mii lei, prevăzută prin lege, în Fond au fost achitate 27,3% (701,9 mii lei), iar în anul 2005, din 1993,9 mii lei - 27,5% (548,7 mii lei).

Unele edituri n-au respectat termenele de livrare a manualelor către Fond, stipulate în contractele încheiate, iar Fondul n-a întreprins măsuri de sancţionare prevăzute de contractele respective. Totodată, la calcularea preţului unui manual, n-au fost întocmite devizele de cheltuieli.

Pe parcursul perioadei supuse controlului, din mijloacele bugetului de stat au fost suportate cheltuieli de distribuire a manualelor şi literaturii artistice, care urmau a fi achitate din mijloacele Proiectului Reformei învăţămîntului preuniversitar şi Fondului special pentru manuale. Astfel, serviciile de distribuire a literaturii în sumă de 1532,0 mii lei, contractate în anul 2003 de către Direcţia Management a Proiectului, au fost achitate Întreprinderii de Stat "Mold-Didactica": în anul 2004 - din mijloacele Proiectului în sumă de 957,1 mii lei şi în anul 2005 - din sursele bugetului de stat în sumă de 574,9 mii lei. Similar, în anul 2005, din contul mijloacelor bugetului de stat au fost suportate cheltuieli în sumă de 625,0 mii lei pentru serviciile de distribuire a manualelor editate de Proiect în anii 2003-2004, deşi aceste cheltuieli puteau fi recuperate din mijloacele Fondului, care ulterior va acumula sursele provenite din închirierea acestor manuale. La 01.01.2005 şi la 01.01.2006, soldul disponibil al Fondului a constituit 60,6 mil.lei şi, respectiv, 58,6 mil.lei, iar împrumutul Băncii Mondiale pe Proiectul menţionat a fost disbursat în proporţie de 94% (15,75 mil.USD din 16,8 mil.USD).

În perioada de activitate a Fondului n-au fost aplicate toate metodele existente de control asupra sumelor colectate şi monitorizării lor. Cu toate că Fondul ţine evidenţa sumelor care urmează a fi colectate de la şcoli, acestea sînt doar estimative, bazate pe numărul de elevi şi titlurile închiriate. Totodată, sumele care n-au fost colectate de la şcoli şi figurează ca datorii nu sînt reflectate în evidenţa contabilă. Evidenţa sumelor estimate şi celor colectate este confirmată printr-un act de reconciliere, prin care se pot doar stabili sumele colectate şi utilizate de către şcoli din data încadrării schemei de închiriere. Pe parcursul activităţii Fondului n-a fost organizată o inventariere totală a manualelor repartizate în şcoli şi a celor stocate.

Pentru realizarea Programului naţional de profilaxie şi combatere a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală TB/SIDA/ITS "Moldova", de către Banca Mondială au fost alocate mijloace în sumă de 2,0 mil. USD. Unitatea de implementare a acestui proiect a utilizat, în perioada supusă controlului, 1886,7 mii USD (23511,9 mii lei), inclusiv 18612,6 mii lei - pentru elaborarea, editarea şi distribuirea curriculei, manualelor pentru elevi şi ghidurilor pentru profesori. În anul 2005, fiind elaborate şi livrate bibliotecilor şcolare curricula, manuale şi ghiduri "Deprinderi de viaţă" în sumă de 17985,9 mii lei (cheltuielile de transport - 626,7 mii lei), pînă la momentul actual, acestea nu sînt folosite, nefiind acumulate mijloace în Fondul pentru manuale în sumă de circa 2,0 mil.lei (de la închirierea manualelor).

În baza art.61 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.547-XIII, în minister s-a creat Fondul special pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului, care în perioada anilor 2004-2005 a acumulat venituri în sumă de 289,1 mii lei şi, respectiv, 366,1 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 102,0 mii lei şi, respectiv, 167,3 mii lei.

În perioada supusă controlului, n-a fost respectat Regulamentul privind modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor Fondului special al Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.773 din 26.06.2003[13] (cu modificările ulterioare). Astfel, în Fond n-au fost efectuate defalcări de către instituţiile de învăţămînt, care nu sînt subordonate METS. La rîndul său, ministerul, primind surse de la asemenea instituţii, nu le-a depus în Fond, dar le-a reflectat în evidenţa contabilă la decontări. În anii 2004-2005, asemenea venituri au fost transferate în sumă de 31,5 mii lei şi, respectiv, 0,3 mii lei, care figurează ca datorii ale 3 instituţii de învăţămînt.

Nu este gestionat la nivelul cuvenit patrimoniul care aparţine instituţiilor din subordinea ministerului. Astfel, din 192 de cămine studenţeşti, 40 nu sînt folosite.

Cu nerespectarea termenelor stabilite în contracte, au fost achitate plăţile pentru arendă. Astfel, Academia Teologică, neachitînd Universităţii de Stat din Moldova plata pentru arendă, a format o datorie, la 01.01.2006, în sumă de 2420,7 mii lei. Similar, neachitînd Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu-Haşdeu" din Cahul plata pentru arenda pămîntului, gospodăria ţărănească "Mihăieş Tatiana" a format o datorie de 49,9 mii lei. Această universitate, la transmiterea în arendă a pămîntului, a aplicat cota minimă de 2% din preţul normativ al pămîntului, deşi art.10 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[14] (cu modificările ulterioare) prevede o cotă de la 2% pînă la 10%.

În total pe minister creanţele de la plata arendei au crescut de 1,4 ori, constituind, la 01.01.2006, suma de 5,0 mil.lei. La 01.01.2006, suma creanţelor cu termenul de prescripţie expirat a alcătuit 1368,4 mii lei, iar suma datoriilor - 1275,4 mii lei.

În contradicţie cu art.15 alin.(1) lit.a), lit.c) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[15] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), secţia contabilă şi rapoarte financiare a ministerului n-a asigurat plenitudinea înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice în perioada de gestiune. Astfel, în evidenţa contabilă nu au fost reflectate mijloace fixe (98 computere) în sumă de 1043,7 mii lei, care au fost primite de minister şi transmise instituţiilor subordonate. N-au fost reflectate în evidenţa analitică mijloacele fixe primite cu titlu gratuit în sumă de 225,9 mii lei (30 de computere, un automobil).

Nerespectînd pct.32 din Regulamentul "Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995[16] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688), imobilul Şcolii de meserii nr.1, primit prin absorbţie de către Şcoala profesională nr.6, a fost transmis ministerului nu în termenul stabilit de legislaţie de 5 zile, dar peste 3 luni. Prin urmare, acesta n-a fost luat la evidenţă, încălcîndu-se art.15 lit.a) din Legea nr.426-XIII.

Pînă la momentul actual n-au fost executate cerinţele pct.1 şi pct.2 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.81 din 02.11.2005 "Privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor publice şi gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Tineret şi Sport şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2003-2004"[17]; parţial au fost executate cerinţele pct.1.1-1.6 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.86 din 12.12.2005 "Privind rezultatele controlului asupra corectitudinii şi eficienţei cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004"[18].

N-au fost executate cerinţele Hotărîrii Curţii de Conturi nr.59 din 17.07.2003 "Privind rezultatele reviziei financiare a Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi a unor instituţii subordonate în perioada anilor 2002-2003 (trimestrul I)"[19] de către Universitatea de Stat din Taraclia în ceea ce priveşte restabilirea în evidenţa contabilă a plăţii pentru arendă în sumă de 15,5 mii lei.

Încălcări şi neajunsuri la utilizarea mijloacelor bugetare şi gestionarea patrimoniului de stat au fost stabilite la instituţiile din subordinea METS supuse controlului respectiv. Astfel, Universitatea de Stat din Taraclia, în contradicţie cu art.12 alin.(1) din Legea nr.847-XIII, pct.4 şi pct.5 din Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[20] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.43) şi pct.1 din Regulamentul "Cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice" aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.2004[21] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.94), Universitatea de Stat din Taraclia a încasat şi utilizat mijloace speciale în sumă de 27,7 mii lei (a.2004) şi de 42,9 mii lei (a.2005), în lipsa devizului de venituri şi cheltuieli.

La 01.01.2006, la această universitate s-a format o datorie debitoare în sumă de 77,1 mii lei, dintre care 34,5 mii lei (44,7%) constituie datoria acumulată de locatarii căminului, aceştia nefiind angajaţi ai universităţii.

Datoria studenţilor faţă de Universitatea de Stat din Taraclia privind taxa de studii pe anii 2004 şi 2005 în sumă de 18,4 mii lei şi, respectiv, 20,1 mii lei n-a fost reflectată în dările de seamă financiare anuale, ceea ce contravine art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII, iar datoria debitoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 34,4 mii lei, fără a fi efectuată inventarierea datoriilor debitoare, a fost stinsă.

Tot la această instituţie, în lipsa documentelor tehnice, s-a luat la evidenţă blocul de studii, fără a fi efectuată evaluarea şi inventarierea acestui imobil, astfel fiind încălcate prevederile art.21 alin.(1) şi art.36 din Legea nr.426-XIII, precum şi pct.29, pct.30 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688.

În perioada supusă controlului, Universitatea de Stat din Taraclia a dat în arendă unor agenţi economici încăperi amplasate în căminul studenţesc, cu suprafaţa totală de 104,4 m2, fără a dispune de acordul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, ceea ce contravine prevederilor art.62 alin.(7) din Legea nr.547-XIII.

Colegiul de construcţii din Hînceşti, în perioada supusă controlului, a angajat şi a remunerat din contul mijloacelor bugetare 2 unităţi neprevăzute de statele de personal, pentru întreţinerea cărora în total s-au utilizat 5,7 mii lei.

În anul 2004 s-a calculat şi s-a achitat neîntemeiat plata pentru retribuirea muncii în sumă de 3,9 mii lei, inclusiv unor persoane care nu activau în cadrul instituţiei - 2,2 mii lei.

Contrar pct.4 lit.a) şi lit.b) din Hotărîrea Guvernului nr.302 din 30.03.2000 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale"[22] (cu modificările ulterioare), ponderea cheltuielilor pentru retribuirea muncii angajaţilor instituţiei a constituit 80% din veniturile pe mijloacele speciale real acumulate, sau cu 44,8 mii lei mai mult decît se permitea.

În dările de seamă privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale în anul 2005 au fost diminuate cheltuielile efective la articolul "Retribuirea muncii" cu 50,3 mii lei şi, respectiv, la articolul "Contribuţiile de asigurări de stat obligatorii" - cu 12,1 mii lei. Concomitent au fost majorate cheltuielile efective la articolele "Gazele" şi "Rechizitele de birou, materialele şi obiectele de uz gospodăresc" cu 3,5 mii lei şi, respectiv, cu 1,4 mii lei etc. Totodată, în anul 2004, în darea de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (forma 4-BASS) au fost diminuate cu 3,1 mii lei contribuţiile de asigurări sociale de stat, prin ce n-au fost respectate prevederile art.7 alin.(1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr.519-XV din 18.12.2003[23] (cu modificările ulterioare).

Baza educativă a Colegiului de construcţii din Hînceşti, destinată pentru instruirea a 720 de studenţi la secţia de zi, a fost utilizată, în anii 2004-2005, la nivel de 29,9 % şi, respectiv, 37,5%.

Colegiul dispune de 8 clădiri pentru procesul de instruire (din care efectiv se folosesc numai 3). Fostul bloc de studii şi fosta bibliotecă, care sînt monumente de artă (conacul lui Manuc Bei şi clădirea care a aparţinut principesei Dolgorukii), nu s-au exploatat o perioada îndelungată şi sînt în proces de ruinare, colegiul nedispunînd de mijloacele financiare necesare pentru reparaţia şi întreţinerea lor. De asemenea nu se exploatează şi este semidemolată clădirea fostului cămin cu valoarea reziduală de 48,4 mii lei.

În lipsa autorizaţiei METS, au fost descompletate 16 strunguri cu valoarea iniţială de 86,5 mii lei, 5 automobile cu valoarea de 163,1 mii lei, care nu se utilizează în procesul de instruire.

 Cu derogare de la prevederile art.2 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.981-XIV din 11.05.2000 "Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor"[24], (cu modificările ulterioare), nu a fost delimitat terenul colegiului - proprietate publică a statului. Atît terenul aferent, cît şi construcţiile colegiului nu sînt înregistrate la Oficiul cadastral teritorial Hînceşti, prin ce nu s-au respectat art.4, art.5 şi art.14 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[25] (cu modificările ulterioare).

Contrar prevederilor art.15 din Legea nr.426-XIII, în lipsa normelor de consum, au fost casate 554,6 tone de cărbune în sumă de 460,9 mii lei.

În anul 2005, contabilitatea Colegiului Pedagogic "Alexandru cel Bun" din Călăraşi, neţinînd cont de statele de personal şi de Ordinul ministrului educaţiei nr.741 din 29.12.2004, fără temei, a calculat şi a achitat directorului colegiului spor la salariu în sumă de 4,0 mii lei.

Cu derogare de la prevederile pct.17 şi pct.18 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[26] (cu modificările ulterioare; în continuare - Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764), în perioada octombrie-decembrie 2005, din casa colegiului, fără temei, au fost decontate mijloace băneşti în sumă de 1,08 mii lei. Totodată, documentele de eliberare a numerarului nu sînt totalmente completate, în multe cazuri lipsesc semnăturile conducătorului şi ale contabilului-şef.

Contrar prevederilor art.3, art.5, art.15, art.39 şi art.40 din Legea nr.426-XIII şi Instrucţiunii "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[27] (în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85), la acest colegiu nu se ţine evidenţa analitică a bunurilor materiale şi mijloacelor fixe. Pe parcursul anului 2005 n-a fost efectuată inventarierea acestora. Conform datelor ultimei inventarieri din 20.01.2004, valoarea mijloacelor fixe, altor bunuri materiale deţinute de colegiu era cu 293,4 mii lei mai mică decît cea înregistrată în bilanţul contabil. Totodată, responsabil de gestionarea obiectelor de mică valoare şi mijloacelor fixe în sumă totală de 298,5 mii lei era o persoană care nu mai activa la colegiu. Prezentul control a stabilit lipsa unei motociclete cu ataş "Iupiter" în valoare totală de 18,4 mii lei (înregistrată în listele de inventariere). În datele evidenţei contabile n-au fost înregistrate ajutoarele umanitare (produse alimentare) în valoare de 7,2 mii lei; n-au fost autentificate datele indicate în Rapoartele privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază pe anul 2005 (cheltuielile efective au fost majorate cu 56,9 mii lei). Conducerea colegiului n-a întreprins măsuri de organizare şi ţinere a evidentei contabile. Din anul 2005, funcţia de contabil-şef este deţinută de o persoană, care nu are studii economice, precum şi vechime în muncă în domeniul respectiv, de specialitate fiind profesor.

Atît Colegiul Pedagogic "Alexandru cel Bun" din Călăraşi, cît şi Şcoala Profesională, or.Cimişlia n-au fost supuse evaluării şi acreditării în corespundere cu prevederile art.7 şi art.10 din Legea nr.1257-XIII din 16.07.1997 "Cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova"[28] (cu modificările ulterioare) şi art.37 din Legea nr.547-XIII.

La Colegiul Pedagogic "M.Eminescu" din Soroca şi Şcoala Profesională, or. Soroca, cu încălcarea pct.11 din Regulamentul "Cu privire la atestarea cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar", aprobat prin Ordinul Ministerului Învăţămîntului Tineretului şi Sportului nr.551 din 26.11.2003[29], au fost achitate salariile unor profesori în sumă de 8,97 mii lei, iar cu încălcarea art.122 alin.(1) din Codul muncii nr.154-XV din 28.02.2003[30] (cu modificările şi completările ulterioare) - în mărime de 2,01 mii lei.

În perioada anului 2004, Şcoala Profesională, or. Cimişlia (în continuare - ŞP Cimişlia) a utilizat în alte scopuri decît cele aprobate în devizul de cheltuieli (art.113/45 "Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate") mijloacele alocate în sumă de 17,3 mii lei pentru procurarea produselor alimentare de la ÎI "Verginia Bulat". Cheltuielile respective au fost efectuate în lipsa documentelor justificative întocmite în modul stabilit, prin ce au fost încălcate prevederile art.15, art.16 din Legea nr.426-XIII şi pct.1 din Instrucţiunea "Privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special", aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova" nr.406-II din 23.12.1997"[31] (cu modificările ulterioare).

Din suma mijloacelor alocate pentru plata burselor elevilor au fost utilizate mijloace în mărime de 5,6 mii lei pentru achitarea salariului personalului auxiliar. Contrar prevederilor pct. 24 din Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764, mijloacele respective nu s-au reflectat în registrul de casă.

Nerespectînd prevederile pct.25 din Regulamentul "Cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[32] (cu modificările ulterioare), contabilitatea ŞP Cimişlia a achitat în anul 2005 peste normele stabilite cheltuieli de deplasare în sumă de 3,1 mii lei.

Mijloacele financiare alocate din bugetul de stat în anul 2005 în sumă de 100,0 mii lei, destinate pentru reparaţie capitală, au fost utilizate în lipsa proiectelor şi devizelor, fără efectuarea procedurii de achiziţie, divizînd achiziţia de lucrări în construcţii prin încheierea contractelor separate, nerespectîndu-se prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[33] (cu modificările ulterioare), art.4, art.7 şi art.25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[34] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII). Deşi alocaţiile respective au fost destinate pentru efectuarea reparaţilor capitale, majoritatea acestora au fost folosite la reparaţia curentă a căminelor. Totodată, s-au efectuat cheltuieli în sumă totală de 9,9 mii lei, pentru reconstrucţia a două odăi din cămin (suprafaţa - 42 m2) în minicafenea, adiacentă magazinului ÎI "Verginia Bulat", şi construcţia unei terase, fără a dispune de autorizaţia de schimbare a destinaţiei imobilului şi terenului, eliberată de Consiliul raional Cimişlia, astfel nerespectîndu-se prevederile pct.28 din Regulamentul "Privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.306 din 30.03.2000[35] (cu modificările ulterioare) .

ŞP Cimişlia n-a depus la contul bancar mijloacele speciale realizate de la gospodăria auxiliară, acestea fiind folosite direct din casieria instituţiei în sumă de 28,4 mii lei (a.2004 - 21,5 mii lei, a.2005 - 6,9 mii lei), contrar pct.1 din Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764, pct.32 din Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.43 şi pct.3 din Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.94. Concomitent, cu derogare de la art.16 din Legea nr.426-XIII, mijloacele respective nu s-au reflectat în dările de seamă privind executarea devizului pe mijloace speciale.

În perioada anilor 2004-2005, factorii de decizie ai ŞP Cimişlia n-au asigurat încasarea plăţilor pentru chiria căminului de la 27 de persoane fizice, nerealizînd venituri în sumă de 3,4 mii lei.

Contrar pct.14 din Regulamentul "Privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[36] (cu modificările ulterioare), şi pct.49 din Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85, de către ŞP Cimişlia au fost descompletate mijloace fixe cu valoarea iniţială de bilanţ de 901,5 mii lei (uzate 100%), în lipsa autorizaţiei de casare a Ministerului Educaţiei şi fără a fi raportate valorile obţinute în urma demontării la majorarea finanţării de la buget. Neeficient a fost gestionată şi clădirea căminului nr.2 (anul dării în exploatare - 1977), cu valoarea de bilanţ în sumă de 785,2 mii lei, fiind descompletat sistemul de încălzire, scoase uşile, geamurile de la ferestre etc.

Nerespectîndu-se pct.137 din Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85, nu a fost înregistrată la majorarea finanţării datoria cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 63,8 mii lei.

În documentele de transmitere de la Consiliul raional Cimişlia ŞP Cimişlia a fost micşorată suprafaţa de teren agricol cu 59,25 ha, aflată în folosinţa acesteia, prin ce s-a încălcat pct.5 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688.

Similar n-au fost înregistrate la organul cadastral bunurile imobile şi terenurile aferente în sumă totală de 13712,6 mii lei, date în folosinţă Şcolii Profesionale, or. Ştefan Vodă.

Cu derogare de la art.25 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.1166-XIII, Şcoala-internat auxiliară, s.Crihana Veche, r-nul Cahul, a procurat produse alimentare de la ÎI "Cristina Spătari" la preţuri mai mari decît cele iniţial stipulate în contractul de achiziţii, depăşind valoarea contractuală, în anii 2004-2005, cu 19,9 mii lei şi, respectiv, cu 14,4 mii lei.

În anii 2004-2005, la executarea devizelor de cheltuieli, majoritatea instituţiilor subordonate supuse controlului au depăşit limitele aprobate cu, respectiv, 744,7 mii lei şi 782,7 mii lei, inclusiv Şcoala de meserii nr.12, s.Viişoara, r-nul Ştefan Vodă - cu 231,4 mii lei şi 344,6 mii lei; Şcoala-internat auxiliară, s.Crihana Veche, r-nul Cahul - cu 36,4 mii lei şi 54,8 mii lei, Colegiul Pedagogic "M.Eminescu" din Soroca - cu 283,0 mii lei şi 214,2 mii lei, Şcoala Profesională, or. Soroca - cu 174,7 mii lei şi 118,5 mii lei, Şcoala Profesională, or. Cimişlia - cu 19,2 mii lei şi 50,6 mii lei.

Nerespectînd art.15 alin.(1) şi art.34 din Legea nr.426-XIII, Şcoala de meserii nr.12, s. Viişoara, r-nul Ştefan Vodă, a denaturat dările de seamă pe mijloace speciale în a.2004 - cu 94,7 mii lei, iar în a.2005, la venituri - cu 34,6 mii lei şi la cheltuieli - cu 59,6 mii lei. N-a fost ţinută evidenţa analitică a cheltuielilor de casă şi efective, n-a fost efectuată inventarierea creanţelor şi datoriilor. La această instituţie a fost încălcată procedura prevăzută în pct.2.21; pct.2.23 şi pct.4.13 alin.(6) din Regulamentul "Privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire vizînd pregătirea profesională şi calificarea în învăţămîntul secundar profesional", aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.132 din 04.04.2003[37]. Astfel, în mod individual directorul-adjunct dl V.Tărchilă a primit examene de absolvire de la 7 elevi, cărora le-au fost eliberate certificate de absolvire a şcolii.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că mijloacele financiare de la bugetul de stat n-au fost utilizate cu stricteţe şi în deplină măsură conform scopului preconizat în anii 2004-2005, care se exprimă prin admiterea depăşirii pe unele articole şi alineate a cheltuielilor faţă de planul aprobat; folosirea de către aparatul central a fondurilor instituţiilor subordonate în sumă de 64,4 mii lei; utilizarea în alte scopuri decît cele preconizate a alocaţiilor centralizate în mărime de 274,4 mii lei; neîncasarea mijloacelor speciale de la taxa de studii pe bază de contract în sumă de 23,03 mil.lei şi de la darea în arendă - de 4,99 mil.lei; neîncasarea faţă de suma aprobată prin lege a veniturilor în Fondul special pentru manuale de 2282,0 mii lei; ţinerea evidenţei contabile cu unele abateri de la actele normative, utilizarea cu unele încălcări a mijloacelor alocate de donatorii externi.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.2004 "Privind Curtea de Conturi",

hotărăşte:

1. Se cere de la Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (dl V.Ţvircun):

1.1. să examineze rezultatele controlului efectuat la minister şi la unele organizaţii subordonate şi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor stabilite, cu aplicarea, conform legislaţiei, a sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele care au comis încălcări la gestionarea şi utilizarea mijloacelor financiare şi materiale;

1.2. să asigure un control efectiv asupra utilizării conforme a mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat, a fondurilor şi mijloacelor speciale, ajutoarelor umanitare, granturilor şi împrumuturilor alocate de donatorii externi;

1.3. să execute devizele de cheltuieli în limita alocaţiilor aprobate;

1.4. să aducă, în conformitate cu art.37 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 (cu modificările şi completările ulterioare), activitatea Colegiului Pedagogic "Alexandru cel Bun" din Călăraşi, prin acreditarea şi evaluarea acestuia;

1.5. să asigure monitorizarea permanentă a sumelor încasate de la închirierea manualelor şi să organizeze inventarierea manualelor repartizate în şcoli şi a celor aflate în stocuri;

1.6. să elaboreze şi să aprobe modul de efectuare şi evidenţă a defalcărilor în Fondul special pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului de către instituţiile de învăţămînt nesubordonate ministerului;

1.7. să revizuiască contractele de arendă în vederea aducerii acestora în conformitate cu legislaţia, stabilind plata pentru arendă potrivit legilor bugetare anuale;

1.8. să perfecteze, în conformitate cu legislaţia, documentele de proprietate asupra terenurilor deţinute şi bunurilor imobile de către instituţiile din subordine;

1.9. să asigure organizarea evidenţei contabile de către instituţiile din subordine supuse controlului, potrivit prevederilor legale şi actelor normative în vigoare, cu recuperarea sumelor achitate contrar legii la retribuirea muncii şi plata deplasărilor;

1.10. să asigure recuperarea lipsurilor de bunuri stabilite de inventarierile efectuate;

1.11. să întreprindă măsuri privind executarea cerinţelor hotărîrilor anterioare ale Curţii de Conturi.

2. Se cere de la Ministerul Finanţelor să reexamineze mecanismul alocării mijloacelor din bugetul de stat pentru distribuirea manualelor şi ediţiilor, ţinînd cont de acumulările în Fondul special pentru manuale.

3. Se ia act că:

3.1. cheltuielile nelegitime efectuate la retribuirea muncii personalului de la Colegiul Pedagogic "M.Eminescu" din Soroca în sumă de 2,35 mii lei au fost recuperate în procesul controlului;

3.2. statele de personal ale aparatului central al ministerului au fost aduse în concordanţă cu legislaţia.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului.

5. Despre executarea cerinţelor punctelor 1 şi 2 din hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O, 1995, nr.62-63, art.692.

[3] M.O., 2002, nr.135-136, art.1400.

[4] M.O., 2002, nr.27-28, art.229.

[5] M.O., 2005, nr.135-138, art.1118.

[6] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[7] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[8] M.O., 2002, nr.120, art.1190.

[9] M.O., 2004, nr.212-217, art.1489.

[10] Republicată în ediţia specială a M.O., a.2005. 

[11] M.O., 1998, nr.62-63, art.578.

[12] M.O., 1998, nr.22-23, art.139.

[13] M.O., 2003, nr.135-137, art.816.

[14] M.O., 1997, nr.57-58, art.515.

[15] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[16] M.O., 1996, nr.10, art.45.

[17] M.O., 2006, nr.16-19, art.3.

[18] M.O., 2006, nr.70-72, art.15.

[19] M.O. 2003, nr.191-195, art.44.

[20] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[21] M.O., 2005, nr.39-41, art.125.

[22] M.O., 2000, nr.37-38, art.381.

[23] M.O., 2004, nr.1-5, art.18.

[24] M.O., 2000, nr.94-97, art.672.

[25] M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

[26] Monitor, 1992, nr.11, art.351.

[27] Nu este dată publicităţii.

[28] M.O., 1997, nr.69-70, art.583.

[29] Nu este dat publicităţii.

[30] M.O., 2003, nr.159-162, art.648.

[31] M.O., 1998, nr.30-33, art.288.

[32] M.O., 2002, nr.95, art.939.

[33] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[34] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[35] M.O., 2000, nr.37-38, art.385.

[36] M.O., 1998, nr.62-65, art.607.

[37] Nu este dat publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)