Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 36 din 7 iunie 2006 privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Afacerilor Interne în anul 2005

Numar din data de 2006-06-07 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Ig.Bodorin, viceministru al afacerilor interne, dnei S.Lucinscaia, şeful Direcţiei economie şi finanţe a Ministerului Afacerilor Interne, dnei N.Cernăuţanu, şef-adjunct al Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor, şi altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Afacerilor Interne în anul 2005 conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

Sarcinile principale, funcţiile, drepturile şi organizarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - MAI) sînt stipulate în Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30.07.1998 "Cu privire la structura organizatorică, limita efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.844). Conform pct.1 din acest Regulament, MAI este organul central de specialitate al statului, menit, în baza respectării stricte a legilor, să apere viaţa, integritatea corporală, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, toate formele de proprietate, interesele societăţii şi ale statului contra atentatelor criminale şi altor acţiuni ilegale, să menţină ordinea de drept şi securitatea publică, precum şi să exercite supravegherea de stat în domeniul protecţiei civile şi asigurării apărării împotriva incendiilor pe întreg teritoriul ţării.

Controlul efectuat a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea MAI, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului probele au fost acumulate prin metodele analizei dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerii datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În anul 2005, pentru întreţinerea organelor afacerilor interne, de la bugetul de stat au fost precizate cheltuieli de bază în sumă de 251,5 mil.lei şi executate cheltuieli de 251,1 mil.lei. Cheltuielile efective au însumat 240,5 mil.lei, inclusiv gestionate de către aparatul central al MAI - în mărime de 51,7 mil.lei (21,5 %). În afară de aceasta, au fost precizate, executate şi efectuate cheluieli pentru transferuri către populaţie (achitarea pensiilor şi indemnizaţiilor) în sumă de 83,7 mil.lei. Cu derogare de la pct.4.2.11 din Regulamentul "Privind statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de buget", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.109 din 02.12.2002[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.109), MAI n-a înregistrat în Raportul privind executarea bugetului instituţiei soldul neutilizat la achitarea pensiilor, care la 01.01.2005 constituia 209,9 mii lei, iar la 01.01.2006 - 29,7 mii lei, mijloace care urmau a fi transferate la bugetul de stat.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.844, în subordinea MAI sînt aprobate 26 de subdiviziuni, fără a fi reglementat statutul acestora. Statut de persoană juridică nu au 16 subdiviziuni cu un personal de 955 de unităţi, inclusiv secţia secretariat, direcţia juridică, secţia pensionare, transferate în subordinea MAI în urma reducerii personalului aparatului central al MAI potrivit hotărîrii nominalizate, acestea executînd funcţiile anterioare. Pentru subdiviziunile fără statut de persoane juridice se aprobă un singur deviz de cheltuieli. În anul 2005, pentru întreţinerea acestora, au fost precizate mijloace în mărime de 45,4 mil.lei, cheltuielile efective însumînd 40,8 mil.lei, iar aparatului central al MAI i-au fost precizate şi au fost executate cheltuieli în sumă de 6,3 mil.lei, cheltuielile efective constituind 5,5 mil.lei. Gestionarea mijloacelor subdiviziunilor menţionate este efectuată de către aparatul central al MAI, evidenţa contabilă a acestora este ţinută, de asemenea, de către contabilitatea aparatului central al MAI.

La finele anului 2005, au fost înregistrate datorii debitoare, în total pe MAI, în mărime de 3,1 mil.lei, în creştere faţă de 01.01.2005 cu 1,1 mil.lei, precum şi datorii creditoare - în mărime de 17,2 mil.lei, cu o diminuare, faţă de 01.01.2005, cu 6,7 mil.lei, totodată, în anul 2005, fiind majorate datoriile creditoare la unele articole şi alineate ale devizului de cheltuieli cu 432,3 mii lei. Datorii debitoare şi creditoare cu termenul de prescripţie expirat nu sînt înregistrate.

La 01.01.2005, datele privind datoriile debitoare au fost denaturate cu 46,4 mii lei, la 01.01.2006 - cu 184,0 mii lei, în urma înregistrării în evidenţa contabilă la intrări, în decembrie 2004 şi decembrie 2005, a mărfurilor primite conform facturilor din ianuarie 2005 şi ianuarie 2006.

MAI neîntemeiat a înregistrat în Raportul privind executarea bugetului din contul mijloacelor bugetare pe instituţiile subordonate cheltuielile efective pentru echipamentul livrat Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", Direcţiei poliţiei în transporturi, Comisariatelor de poliţie în sumă de 2,6 mil.lei, ce a contribuit la denaturarea cheltuielilor efective înregistrate în rapoartele acestor instituţii.

MAI n-a întreprins măsuri eficiente în vederea utilizării sau realizării bunurilor materiale învechite moral, soldul cărora, la 01.01.2006, constituia 2,4 mil.lei. Nu este asigurată integritatea bunurilor materiale transmise în gestiune unor persoane cu răspundere materială. Astfel, în rezultatul inventarierilor bunurilor materiale, efectuate în anul 2005, au fost stabilite lipsuri de 115,2 mii lei, care, la momentul controlului, nu erau recuperate.

În anul 2005, MAI i-au fost precizate alocaţii pentru investiţii capitale în construcţii şi locuinţe şi pentru reparaţii capitale în mărime de 6,0 mil.lei, dintre care numai 1,1 mil.lei (17%) au fost administrate de către Direcţia generală logistică, administrare şi dezvoltare (în continuare - DGLAD) pentru reconstrucţia căminului din s.Varniţa în bloc locativ cu apartamente, lucrări executate de către S.A. "Imenserviabil" (fosta S.A. "Constructorul"). DGLAD a stabilit majorarea costului lucrărilor de construcţie la acest obiect în sumă de 308,1 mii lei. Nerespectînd prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[5] (cu modificările ulterioare), MAI a acceptat spre plată şi a achitat în folosul subantreprenorului S.R.L. "Fainex" cheltuieli, neconfirmate documentar, în sumă totală de 35,6 mii lei, incluse în actele de recepţie a lucrărilor executate la căminul din s.Varniţa în august-septembrie 2005.

MAI, nu în toate cazurile a asigurat un control eficient asupra administrării bunurilor statului, precum şi asupra corectitudinii şi modului de transmitere în arendă a patrimoniului de stat administrat şi nu ţine un registru unic al tuturor contractelor de locaţiune, încheiate de către responsabilii subdiviziunilor acestuia. La 01.01.2006, MAI administra patrimoniul statului estimat în sumă totală de 624,8 mil.lei, concomitent fiind fondator al 6 întreprinderi de stat, depunînd în capitalul social al acestora bunuri în sumă de 437,0 mii lei. Scopul principal al fondării întreprinderilor de stat de către MAI a fost desfăşurarea unor activităţi orientate spre soluţionarea şi asigurarea ministerului cu servicii necesare procesului de lucru al acestuia (tipărirea blanchetelor cu regim special; organizarea confecţionării uniformei, încălţămintei, fabricării altor produse; reglementarea politicii centralizate de organizare; crearea bazei tehnico-materiale de producţie; diminuarea cheltuielilor MAI ce ţin de achiziţiile acestor servicii). În cadrul ministerului nu a fost creat un serviciu care să exercite controlul asupra eficienţei folosirii bunurilor statului, precum şi asupra integrităţii acestora, atribuţii prevăzute în art.35 din Legea nr.459-XII din 21.01.1991 "Cu privire la proprietate"[6] (cu modificările ulterioare).

La 15.02.2005, MAI a lichidat Întreprinderea de Stat "Tipografia MAI", fondată la 14.12.1994, care a activat cu pierderi, sistîndu-şi activitatea în anul 2004. Fondurile fixe în sumă de 85,8 mii lei ale întreprinderii lichidate au fost înregistrate în evidenţa contabilă după DGLAD a MAI, fără a fi utilizate.

Prin diminuarea suprafeţelor cu 197,7 m2, transmise în arendă la doi arendaşi, MAI n-a încasat venituri de la plata pentru arendă în sumă de 52,3 mii lei. Totodată, în urma utilizării bunurilor materiale ale pensionatului "Jemciujina" (s.Coblevo, Ucraina) de către arendaşul acestui pensionat (persoană fizică), fără a fi incluse în contractul de arendă, n-au fost încasate venituri în sumă de 23,4 mii lei. În rezultatul nerespectării clauzelor contractuale privind aplicarea penalităţilor pentru neachitarea plăţilor de arendă, de la această persoană fizică n-au fost încasate venituri în sumă de 21,1 mii lei. Concomitent, de la S.R.L. "Moldsecuritas" n-au fost încasate nici plăţile pentru serviciile comunale. Numai pentru energia electrică cheltuielile achitate de către MAI constituiau 9,9 mii lei. Ministerul n-a luat măsuri privind încasarea plăţilor pentru arendă în termenele stabilite, datoriile pentru care, la 01.01.2006, au constituit 135,1 mii lei.

Pentru anul 2005, subdiviziunilor MAI, le-a fost precizat planul pe veniturile de mijloace speciale în sumă de 126,5 mil.lei. Au fost realizate venituri în mărime de 119,4 mil.lei (94,4%), la 01.01.2006, fiind înregistrate datorii debitoare în sumă de 14,6 mil.lei şi creditoare - de 1,2 mil.lei. Din suma totală a veniturilor, 86,9 mil.lei (72,7%) revin veniturilor realizate de către Direcţia Generală Pază de Stat (tipul 123). La 01.01.2006, soldul mijloacelor băneşti a alcătuit 12,3 mil.lei, inclusiv: 6,4 mil.lei - cel al Direcţiei Generale Pază de Stat. Cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu devizele aprobate, nefiind admisă depăşirea limitelor stabilite.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 28, 29 din Legea nr.312-XIII, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne (dl Gh.Papuc):

1.1. examinarea rezultatelor controlului în şedinţa Colegiului ministerului şi întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări;

1.2. gestionarea eficientă a resurselor financiare şi materiale, cu respectarea normativelor de cheltuieli stabilite, achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia;

1.3. luarea măsurilor concrete, potrivit legislaţiei, în vederea micşorării datoriilor debitoare privind plăţile pentru arendă, serviciile comunale, precum şi recuperarea lipsurilor de bunuri constatate;

1.4. asigurarea transferării la bugetul de stat a soldului de 29,7 mii lei, neutilizat pentru achitarea pensiilor, înregistrat la 01.01.2006.

2. Se propune conducerii MAI:

2.1. în conformitate cu pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.423 din 23.06.1992 "Cu privire la asigurarea cu producţie alimentară a consumatorilor speciali", să elaboreze şi să aprobe, de comun acord cu organele interesate, normele de substituire a unor produse prin altele, inclusiv tainuri de hrană rece (raţii alimentare) pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă.

3. Se ia act că:

3.1. MAI a modificat condiţiile contractului privind transmiterea în arendă a pensionatului "Jemciujina" (s.Coblevo, Ucraina), incluzînd suplimentar în contract bunurile materiale de 167,0 mii lei, cu stabilirea cuantumului arendei anuale în sumă de 23,4 mii lei. Arendaşul acestui pensionat a achitat plata pentru arendă în sumă de 37,6 mii lei;

3.2. S.R.L. "Moldsecuritas" a achitat suma de 12,9 mii lei pentru arendă şi energie electrică.

4. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Afacerilor Interne în anul 2005 în vederea intensificării controlului asupra folosirii finanţelor publice.

5. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Afacerilor Interne în anul 2005 şi se propune examinarea chestiunii privind structura organizatorică a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a subdiviziunilor subordonate în scopul asigurării funcţionalităţii depline în realizarea atribuţiilor legale ale ministerului.

6. Despre executarea punctelor 1 şi 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi, cu excepţia alineatelor 9, 11, 12, 16 şi 25, care prezintă secret de stat.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1998, nr.75-76, art.756.

[3] M.O., 2002, nr.178-181, art.407.

[4] Nu este dată publicităţii.

[5] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[6] Monitor, 1991, nr.3-6, art.22.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)