Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 33 din 5 iunie 2006 privind raportul asupra raţionalităţii gestionării patrimoniului statului de către S.A. „Viorica-Cosmetic” în perioada anilor 2003 –2004

Numar din data de 2006-06-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl A. Spivacenco, ex-directorului general al S.A. "Viorica-Cosmetic" dl N. Bodur, vicedirectorului general dl M. Rozneriţa, vicedirectorului general pe economie şi finanţe dna A. Djaman, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra raţionalităţii gestionării patrimoniului statului la S.A "Viorica-Cosmetic" în perioada anilor 2003-2004, efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi.

Au fost supuse controlului:

- Societatea pe acţiuni de tip deschis "Viorica-Cosmetic" (în continuare - societatea), reorganizată în baza Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.623-XIII din 03.11.1995 "Cu privire la reorganizarea şi privatizarea Fabricii de Parfumerii şi Cosmetice "Viorica"[2] şi înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 22.02.1996. Societatea este amplasată pe un teren cu suprafaţa de 7,2 ha, dat în folosinţă, şi dispune de 12 magazine în diferite localităţi ale Republicii Moldova. Genul principal de activitate a societăţii este producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică, compoziţiilor, odorantelor, substanţelor aromatice şi ambalajelor;

- Relaţiile economice ale S.A. "Viorica - Cosmetic" cu S.R.L "Brantom -International" (c.f. 18264010), S.R.L "Arvica-Prim" (c.f. 19335013), S.R.L "Jex-B" (c.f. 1002600005967), S.R.L "Grancompol" (c.f. 29516011) şi S.R.L. "Cosmetcom" (c.f. 1941801).

În procesul controalelor efectuate probele de control au fost colectate potrivit actelor legislative şi normative, precum şi Normelor metodologice aprobate de Curtea de Conturi, în urma verificării, analizei şi contrapunerii documentelor primare cu datele evidenţei analitice şi sintetice anexate la registrele contabile, examinării altor documente (contracte, ordine, procese-verbale ale organelor de conducere etc.), informaţiilor solicitate de la Oficiul Cadastral Teritorial (OCT) Chişinău şi a explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În activitatea din perioada supusă controlului, organele de conducere ale societăţii şi reprezentantul statului în aceasta au comis unele încălcări. Astfel, în contradicţie cu art. 46 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997[3](cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1134-XIII) şi deciziile Adunării generale din 22.04.2003 şi 24.04.2004, în anii 2003-2004, societatea nu a format capitalul de rezervă.

Nerespectîndu-se decizia Adunării generale din 24.04.2004, Companiei de audit "Moldauditing" S.R.L.(c.f. 144826), care urma să exercite funcţia comisiei de cenzori, în anul 2004 i s-au achitat cu 18,0 mii lei mai mult decît suma aprobată pentru această perioadă, prin ce s-au încălcat prevederile art. 50 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1134-XIII. Totodată, cu încălcarea art.89 alin.(6) din legea menţionată, la 05.01.2004 a fost încheiat contractul privind acordarea serviciilor de consulting.

Încălcînd prevederile pct. 34 din Regulamentul ,,Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 02.02.1999[4](cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109), reprezentantul statului dl I. Timotin, la Adunarea generală din 24.04.2004, a votat contra indicaţiilor delegate de MAIA la 15.04.2004, schimbînd modul de repartizare a profitului, în urma cărui fapt pe anul 2004 nu au fost calculate dividende în mărime de 30 % din profitul societăţii (141,2 mii lei).

Persoanele cu funcţii de răspundere ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ( în continuare - MAIA) şi ale S.A. "Viorica - Cosmetic", precum şi Adunarea generală a societăţii, încălcînd pct. 52 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109, la calcularea şi achitarea indemnizaţiei lunare pentru membrii organelor de conducere, au depăşit cuantumul ei, care nu trebuia să constituie mai mult de 3 salarii minime pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr. 1432-XIV din 28.12.2000 "Privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim"[5], adică 300 de lei. În anii 2003-2004, depăşirile au constituit, în total, 55,1 mii lei şi, respectiv, 22,8 mii lei, inclusiv pe persoane în parte: dnii Gh. Sandulachi - 20,5 mii lei, M. Butucel - 16,8 mii lei, N. Bodur - 8,6 mii lei, I. Timotin - 13,6 mii lei, V. Mamaliga - 13,6 mii lei, E. Vahtin - 3,3 mii lei, S. Ţurcanu - 1,5 mii lei.

În perioada supusă controlului, la S.A. "Viorica-Cosmetic" s-a stabilit o creştere a unor indicatori economici. Veniturile din vînzări în anii 2003-2004 au constituit, respectiv, 16,3 mil. lei şi 20,4 mil. lei, în anul 2004 (faţă de anul 2002) crescînd cu 30,3 %. În aceiaşi ani, veniturile din vînzări la un leu mijloace fixe au constituit, respectiv, 25,4 bani şi 30,9 bani, în a. 2004 (faţă de anul 2002) majorîndu-se cu 26,1 %.

Fondurile fixe în valoare iniţială s-au majorat în anul 2004 (faţă de anul 2002) cu 3,1 %, constituind în aceşti ani, respectiv, 65,8 mil. lei şi 63,8 mil. lei, iar gradul de uzură a rămas la acelaşi nivel - 52,1 % .

Capacitatea de producţie în anii 2003-2004 s-a utilizat la nivelul de 25% şi, respectiv, 31%.

Salariul mediu lunar al unui lucrător în perioada controlată a constituit 1099 lei (a. 2003) şi 1325 lei (a. 2004), iar în anul 2004 (faţă de anul 2002) a crescut cu 397 lei, sau cu 42,8 %. Respectiv, unui lucrător i-a revenit producţie fabricată în valoare medie de 79,4 mii lei şi 89,9 mii lei, în anul 2004 (faţă de anul 2002) acest indice înregistrînd o creştere de 1,36 ori.

Deşi în a.2003 şi a.2004 societatea a obţinut profit, rentabilitatea economică este scăzută, atingînd nivelul de 0,8 % şi, respectiv, 0,4 %.

Activele nete în anul 2004 s-au micşorat, faţă de anul 2002, cu 0,3 mii lei, constituind 33,7 mil. lei.

Rentabilitatea utilizării activelor, de asemenea, este scăzută, fiind în aceeaşi perioadă de 0,7 % şi, respectiv, 0,3 %.

Stocul producţiei în anul 2004 (faţă de anul 2002) a crescut cu 9,1 % , la 01.01.2005 constituind 3657,4 mii lei. Datoriile pe termen scurt, în aceeaşi comparaţie, s-au majorat cu 4,7 mil. lei (12,1 mil. lei - 7,4 mil. lei), din care în anul 2004 - creditele bancare în sumă de 7,0 mil. lei, datoriile faţă de stat (impozite şi taxe) - 1,1 mil. lei.

La 01.08.2000 a fost încheiat cu Consiliul Creditorilor de Stat un Acord-memorandum, potrivit căruia au fost reeşalonate plăţile calculate la bugetul consolidat şi bugetul asigurărilor sociale de stat în mărime de 3,9 mil. lei şi, ulterior (octombrie a. 2004), de 0,7 mil. lei.

Neîntreprinderea măsurilor de încasare a creanţelor, de majorare a profitului net, de repatriere a valutei în termenele stabilite de legislaţia în vigoare denotă neexecutarea de către societate a obligaţiunilor prevăzute în Acordul-memorandum.

Din 36,6 mil. lei venituri din vînzări, obţinute în anii 2003-2004, 17,0 mil. lei (sau 46,5 %) - de la comercializarea producţiei către S.R.L. "Arvica - Prim" (c.f. 19335013) şi Î.I. "San - Florin" (c.f. 42163), cu reducerea preţului de livrare în mărime de 2960,3 mii lei (17,4 %), conform condiţiilor contractului pentru achitarea plăţilor în avans.

Deşi SC "V - Cosmetics" S.R.L., România a achitat cu întîrziere plata pentru producţia livrată, S.A. "Viorica - Cosmetic", de asemenea, i-a acordat reduceri în sumă de 965,8 mii lei. La 01.01.2003, creanţele SC "V - Cosmetics" S.R.L., România constituiau 38,4 mii dolari SUA (535,9 mii lei). În anii 2003-2004, S.A. "Viorica - Cosmetic", livrînd SC "V - Cosmetics" S.R.L., România marfă în valoare de 226,6 mii USD şi 99,7 mii euro, a încasat 264,6 mii USD şi 71,7 mii euro (4504,5 mii lei), creanţa ultimei la 01.01.2004 constituind 59,5 mii USD (786,9 mii lei), iar la 01.01.2005 - 474,1 mii lei.

Creanţa SC "V - Cosmetics" S.R.L., România de 535,9 mii lei la 01.01.2003 s-a format la livrarea mărfii, după cum urmează: la 21.05.2002 - 85,4 mii lei; la 03.06.2002 - 94,9 mii lei; la 12.07.2002 - 82,8 mii lei; la 19.08.2002 - 131,5 mii lei; la 27.09.2002 - 141,3 mii lei. Totodată, contrar prevederilor contractului de livrare a mărfii, SC "V - Cosmetics" S.R.L., România, în anii 2003-2004, a returnat marfă în valoare de 4705 USD (65,0 mii lei), din cauza expirării termenului de valabilitate, condiţie neprevăzută în contract. În unele cazuri, preţurile la produsele de parfumerie livrate SC "V -Cosmetics" S.R.L., România au fost mai mici decît preţurile stabilite de S.A. "Viorica-Cosmetic" pentru livrări cu ridicata, condiţia fiind achitarea valorii mărfurilor în avans. În urma reducerii preţurilor la producţia realizată în republică şi peste hotare, societatea n-a încasat venituri în mărime totală de 2356,7 mii lei (anul 2003) şi 2521,1 mii lei (anul 2004).

În perioada controlată au fost contractate de la Banca Comercială Română S.A. şi "Banca de Finanţe şi Comerţ" S.A. credite bancare pe termen scurt în sumă de 5,0 mil. lei şi, respectiv, 2,6 mil. lei şi 30,0 mii USD, cheltuielile privind dobînzile constituind în total 1,1 mil. lei.

Conform ordinelor emise de ex - directorul S.A. ,,Viorica-Cosmetic" dl N. Bodur, magazinele de firmă urmau să organizeze expoziţii cu vînzare, concursuri, loterii, cu utilizarea în calitate de premii a producţiei societăţii, fără să fie stabilită mărimea concretă a premiilor pentru producţia procurată, cheltuielile comerciale alcătuind în a.2003 suma de 74,2 mii lei.

S.A. "Viorica - Cosmetic" a efectuat plăţi pentru arenda utilajului, care, în unele cazuri, depăşeau valoarea iniţială a acestui utilaj. Astfel, S.R.L. "Brantom International", în perioada 01.01.2001-16.04.2002, i s-au achitat 589,7 mii lei (inclusiv TVA) pentru arenda a 15 unităţi de utilaj, unele din ele fiind reflectate în evidenţa contabilă, în lipsa documentelor de origine, cu valoarea iniţială de 487,2 mii lei, valoare care la unele fonduri fixe s-a majorat. O parte din acest utilaj a fost arendat pe o perioadă mai scurtă de timp.

La 17.07.2002, S.R.L. "Brantom International" a realizat S.R.L. "Arvica - Prim" 15 unităţi din utilajul fost dat în arendă S.A. "Viorica - Cosmetic", cu valoarea iniţială de 515,4 mii lei şi cea reziduală - 289,1 mii lei, contra sumei de 358,7 mii lei şi TVA - 71,7 mii lei, ca mai apoi S.R.L. ,,Arvica-Prim" să-l transmită din nou S.A. "Viorica - Cosmetic" contra sumei de 140,3 mii lei şi TVA - 28,1 mii lei pe o perioadă de 5,5 luni (costul anual - 303,4 mii lei).

La 03.01.2003, S.R.L. "Arvica - Prim" a comercializat din nou S.R.L. "Brantom International" 8 unităţi de utilaj (din cele 15 unităţi menţionate) cu 256,4 mii lei, inclusiv TVA, pe care în aceeaşi zi ultima le-a realizat cu acelaşi preţ S.R.L. "Jex - B". Tot în aceeaşi zi, S.R.L. "Arvica - Prim" a vîndut celelalte 7 unităţi de utilaj în valoare de 173,8 mii lei firmei "Jex - B" S.R.L. De regulă, operaţiunile se înregistrau în evidenţă prin acte de cesiune. Ulterior, S.R.L. "Jex - B" a transmis în arendă S.A. "Viorica - Cosmetic" aceleaşi 15 unităţi de utilaj cu valoarea iniţială de 430,4 mii lei, în perioada 03.01.2003 - 30.09.2004, plata fiind stabilită în mărime de 364,1 mii lei, inclusiv TVA. La 30.09.2004, 12 unităţi din acest utilaj s-au realizat S.A. "Viorica - Cosmetic" cu 159,5 mii lei, inclusiv TVA (51,5 % din valoarea iniţială). La 07.09.2004, S.R.L. "Jex - B" a procurat de la S.R.L. "Remos" (c.f. 1004600046490), cu 107,8 mii lei şi TVA - 21,5 mii lei, piese de completare, care ulterior au fost transmise în arendă S.A. "Viorica - Cosmetic" ca maşină de etichetat, împreună cu celelalte 3, rămase din cele 15 unităţi indicate mai sus.

Cheltuielile suportate de S.A. "Viorica - Cosmetic" pentru arenda utilajului de la S.R.L. "Jex - B" au constituit 296,8 mii lei (a. 2003), 281,0 mii lei (a. 2004) şi 89,2 mii lei (a. 2005), în total - 667,0 mii lei şi TVA - 133,4 mii lei.

La 13.09.2005, S.R.L. "Jex - B" a realizat S.R.L. "Frostan Grup" (c.f. 36009016) maşina de etichetat cu 129,0 mii lei (inclusiv TVA), iar ultima, la 20.09.2005, a realizat-o S.A. "Viorica - Cosmetic" cu 167,0 mii lei (inclusiv TVA).

Verificarea selectivă a unor mijloace fixe procurate de către S.A. "Viorica - Cosmetic" de la S.R.L. "Jex - B" a stabilit că la 4 unităţi în valoare de 24,3 mii lei lipsesc numerele de inventar, alte 3 unităţi de 17,2 mii lei au fost transmise S.R.L. "Remos" pentru păstrare, cu toate că S.A. "Viorica - Cosmetic" dispune de spaţii neutilizate.

S.A. "Viorica - Cosmetic", în perioada 01.01.2001-01.06.2005, a achitat 1558,5 mii lei pentru arenda aceluiaşi utilaj de la S.R.L. "Brantom International", S.R.L. "Arvica - Prim" şi S.R.L. "Jex - B", răscumpărat de repetate ori, ulterior procurînd o parte din el cu 326,5 mii lei, în total cheltuind 1885,0 mii lei.

Unele persoane cu funcţii de răspundere ale S.A. "Viorica-Cosmetic" au fondat un şir de firme, prin intermediul cărora s-au efectuat multiple tranzacţii economice, deseori acestea fiind în dezavantajul societăţii. Unele din acestea şi-au axat activitatea doar pe obţinerea imobilului de la instituţii sau întreprinderi de stat la preţuri reduse faţă de preţurile de piaţă, o parte din care a fost realizat. Astfel, S.R.L. "Brantom International" a fost fondată la 06.04.1999 (iniţial de către S.A. "Diorina-Parfum" (c.f. 1922012; manager - V.Rotari) şi Century Intervest Ltd (E.Cobîlaşi), ulterior - de dl O.Colmacov, ex-director comercial al S.A. "Viorica-Cosmetic" pînă în decembrie a.2000), cu capitalul statutar iniţial de 1,0 mil.lei, din 23.08.2005 - de 2,0 mil.lei.

Dl O.Colmacov, în afară de S.R.L. "Brantom International", a fondat şi alte firme, care efectuau operaţiuni economice între ele, ultimele fiind înregistrate prin intermediul a 3-4-5 firme fondate de unele şi aceleaşi persoane. Astfel, în capitalul social al S.R.L. "Daily Wants" (c/f 1002600040276), dl O. Colmacov deţine 1333,6 mii lei (33,3% din capitalul social), în S.R.L. "Trade-Avida" (c/f 1092143) - 280,0 mii lei (100%), în S.A. "Diorina-Parfum" - 160,0 mii lei (80%), în S.R.L. "Cosmetcom" în a.2000 - 212,0 mii lei (81,5%).

La momentul controlului, S.R.L. "Brantom International" avea în proprietate următoarele imobile: construcţia nefinisată de pe str. I.Creangă nr. 24/1, în valoare de 993,1 mii lei; construcţia nefinisată de pe str. A.Iulia 196/3, în valoare de 147,6 mii lei; clădirea de pe str. A.Iulia 196/3, în valoare de 182,1 mii lei; clădirea de pe bd Ştefan cel Mare 137, ap. 1, în valoare de 237,5 mii lei; casa de locuit nefinisată de pe str. T. Ciorbă 18, în valoare de 995,5 mii lei, înstrăinată la 17.09.2004 dhei S. Colmacov cu 1210,0 mii lei (inclusiv TVA).

Deşi veniturile din vînzări ale S.R.L. "Brantom International", în perioada controlată, din cauza circulaţiei mărfii de la o întreprindere la alta, la aceleaşi preţuri, sînt semnificative, timp de 4 ani societatea a transferat la buget impozite şi contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 53,1 mii lei.

S.R.L. ,,Arvica-Prim" a fost fondată la 26.07.1999, cu capitalul statutar iniţial de 5400 lei, format din 10 cote de participare a cîte 540 de lei, depuse de angajaţii S.A. ,,Viorica-Cosmetic" - N. Bodur, O. Colmacov, M. Rozneriţa, S. Ţurcan, T. Şumscaia, O. Nociovkina, O. Sochirean, T. Grama, A. Zolotova, T. Croitor. Cu unele modificări privind fondatorii din 20.11.2001, la 14 mai 2003 capitalul statutar al S.R.L. ,,Arvica-Prim" s-a majorat pînă la 78,8 mii lei, cu cotele de participare, după cum urmează: N. Bodur (17,89%), cota-parte la 12.11.2004 fiind vîndută dlui V. Bejenaru; A. Velixar(18,02%); V. Bejenaru (17,82%); V. Florin (17,77%), acesta fiind totodată şi fondatorul ÎI ,,San Florin"; N. Nichitiş (10,15%); S. Ţurcan (9,57%); M. Rozneriţa (0,69%) etc.

În a.2003 fiind angajate 2 persoane (directorul şi contabilul) şi în a.2004 - 5 persoane, veniturile din vînzări ale S.R.L. ,,Arvica-Prim"(producţie cosmetică), în anii 2003-2004, au constituit 3905,9 mii lei şi, respectiv, 4924,4 mii lei. Din acestea, 38,6% şi, respectiv, 43,1% constituie vînzările către persoane fizice, iar 24,7% şi, respectiv, 17,5% - către S.A. ,,Azbest"(c/f 636962), la preţuri de procurare, profitul net obţinut în această perioadă constituind doar 86,5 mii lei şi, respectiv, 32,8 mii lei.

La 29.03.1999 a fost adoptată decizia de fondare a Centrului comercial ,,Cosmetcom" S.R.L., care urma a fi distribuitorul producţiei societăţii, cu cota de participare de 110,0 mii lei (42,0 %) a S.A. ,,Viorica-Cosmetic", 50,0 mii lei (19,24%) - a angajaţilor societăţii; 100,0 mii lei (38,46 %) - a S.A. ,,Diorina-Parfum", fondatorul principal al căreia era dl O. Colmacov, ex-director comercial al S.A. ,,Viorica-Cosmetic".

Adunarea generală a societăţii din 24.04.2000 a adoptat decizia de a vinde S.A. ,,Diorina-Parfum" cota-parte a sa în S.R.L. ,,Cosmetcom" în mărime de 110,0 mii lei. S-au efectuat achitări reciproce în sumă de 42,4 mii lei, iar 20,0 mii lei neîntemeiat au fost trecute la cheltuieli ca datorie dubioasă (procesul - verbal f/n din 12.02.2003 al Consiliului societăţii), lipsesc documentele primare de achitare a sumei de 47,6 mii lei de către S.A. ,,Diorina-Parfum". De asemenea, neîntemeiat a fost reflectată la pierderi şi creanţa S.R.L ,,Cosmetcom" în sumă de 6,7 mii lei, motivul fiind expirarea termenului de prescripţie şi lipsa sediului ultimei, cu toate că adresa acesteia este sectorul Buicani, str. Mesager 1, adică adresa juridică a S.A. ,,Viorica-Cosmetic".

S.R.L. "Jex-B" a fost fondată la 21.10.2002 de către ex-directorul S.A. "Viorica-Cosmetic" dl N.Bodur cu cota de 208,2 mii lei (91,83% din capitalul social, depuse în numerar) şi dl V.Bejenaru (fost angajat al S.A. "Viorica-Cosmetic") - de 18,5 mii lei (8,17%). La 22.10.2004, dl N. Bodur a transmis cota sa dlui E. Bodur.

La contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" al S.R.L. "Jex-B", în a. 2003, erau înregistrate cheltuieli în sumă de 3,7 mii lei, însă la contul 351 "Rezultat financiar total" neîntemeiat a fost reflectată suma de 118,5 mii lei, astfel fiind diminuat cu aceeaşi sumă venitul impozabil şi la buget nefiind încasate 28,3 mii lei.

În anii 2003-2004, S.R.L. "Jex-B", avînd doar 2 persoane angajate (directorul şi contabilul-şef), a realizat venituri în sumă de 296,8 mii lei şi, respectiv, 281,0 mii lei, în urma tranzacţiilor cu S.A. "Viorica-Cosmetic", profitul net al primei constituind 137,4 mii lei (a.2003), 122,1 mii lei (a.2004), iar în total - 259,5 mii lei.

La 29.01.2001 (procesul-verbal nr.2, preşedinte - dl V. Tozlovan), Consiliul societăţii a decis fondarea cu 2000,0 mii lei ROL a SC ,,V-Cosmetics" S.R.L., România. Această operaţiune nu este reflectată în evidenţa contabilă. Drept dovadă că S.A.,,Viorica-Cosmetic" deţine cotă în capitalul social al SC ,,V-Cosmetics" S.R.L., România serveşte şi procesul-verbal nr.5 al Consiliului societăţii din 06.10.2005, prin care s-a decis înstrăinarea cotei deţinute de societate în sumă de 2, 0 mil. lei ROL în capitalul social al ultimei.

Prin decizia Consiliului societăţii (preşedinte - dl V. Tozlovan, procesul-verbal nr.5 din 30.01.2002), a fost fondată cu 13680 grivne S.R.L. ,,V-Cosmetics", Ucraina, operaţiune care, de asemenea, nu este reflectată în evidenţa contabilă. La 08.11.2001, dl V. Rotari (fost angajat al S.R.L. ,,Brantom International") a fost numit în calitate de director al S.R.L. ,,V-Cosmetics", Ucraina, fiind remunerat, în anii 2001-2002, cu 14,5 mii lei, totodată fiindu-i eliberate alte 107,2 mii lei, reflectate în această perioadă la cheltuieli comerciale. Asemenea cheltuieli au fost efectuate de către societate, în anii 2001-2002, la remunerarea şi delegarea şi a altor angajaţi ai SC ,,V-Cosmetics" S.R.L., România (în sumă totală de 84,2 mii lei).

La 01.01.2003, la contul 223 "Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate", figurau alte creanţe ale SC "V-Cosmetics" S.R.L, România şi S.R.L. "V- Cosmetics", Ucraina în sumă de 102,8 mii lei şi, respectiv, 55,5 mii lei, formate în anii 2001 - 2002, care în decembrie 2004 au fost reflectate neîntemeiat la pierderile din anii precedenţi.

În unele cazuri, societatea a achiziţionat bunuri şi servicii la preţuri dezavantajoase, cheltuind mijloace suplimentare, fapt care, ulterior, a determinat majorarea costului producţiei. Astfel, în anii 2003 - 2004, societatea a achiziţionat de la S.R.L. "Grancompol" (c/f 29516011), la care activa un singur angajat - directorul, diferite cutii pentru apă de toaletă, cremă, pastă de dinţi, cartoane decupate, etichete, importate din Polonia, în sumă totală de 1020,9 mii lei (inclusiv TVA), ultima avînd relaţii economice doar cu S.A. "Viorica- Cosmetic". De la tranzacţiile economice menţionate, S.R.L. "Grancompol", în anii 2002-2004, a obţinut profit net în sumă de 356,7 mii lei.

În anii 2003-2004 a crescut şi nivelul de achiziţionare de la persoane fizice a materiei prime în numerar, la preţuri exagerate, în lipsa certificatelor de conformitate. Astfel, numai titularul de avans R. Cravcenco a achiziţionat materie primă în sumă totală de 121,3 mii lei (vopsea, catalizator, emulsie la preţul de 388-575 lei pentru 1 kg). O achiziţie analogică a fost efectuată în a.2003 şi de titularul de avans B. Pineac (pentru 250 gr de vopsea violetă ,,T-20 B-7" s-au achitat 366,18 lei, iar pentru 250 gr de catalizator ,,100-VR-1314" - 645,05 lei), deşi o asemenea materie primă anterior furniza S.R.L. ,,Electronic Desigh & Consulting Group", România la preţurile de 279,65 lei, 351,32 lei şi 135,0 lei pentru 1 kg.

Conform structurii societăţii, în diferite secţii ale acesteia activează tîmplari, zugravi, constructori, electricieni, lăcătuşi, strungari. Cu toate acestea, în anii 2003-2004, factorii de decizie (N. Bodur, M. Rozneriţă) au practicat încheierea contractelor individuale de muncă, pe durată determinată, pentru efectuarea lucrărilor de construcţie, reparaţie a utilajului, conectări la energia electrică etc. în sumă totală de 204,7 mii lei (83 de contracte).

În perioada supusă controlului persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii n-au întreprins măsuri eficiente de asigurare a integrităţii patrimoniului.

Astfel, în anii 2003-2004, cu încălcarea art.39 şi art. 40 din Legea contabilităţii nr.426 - XIII din 04.04.1995[6](cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426 - XIII) şi pct.19, pct.20, pct. 22 din Regulamentele "Privind inventarierea", aprobate prin ordinele Ministerului Finanţelor nr.30 din 05.03.2001[7] şi nr.27 din 28.04.2004[8], societatea n-a efectuat inventarierea bunurilor expediate şi neachitate în termen de către agenţii economici, a surselor financiare, formularelor cu regim special, bunurilor care aparţin altor întreprinderi (închiriate). Doar pe trei agenţi economici s-a înregistrat efectuarea inventarierilor şi confirmarea exactităţii datelor înscrise (acte de verificare).

Nu s-a efectuat inventarierea bunurilor aflate la păstrare în depozitele societăţii: uleiurilor eterice ale S.R.L. ,,Vicon" (contractul nr.181 din 02.08.2004) şi produselor de parfumerie ale S.R.L. ,,Arvica-Prim"(contractul nr.159 din 05.01.2004).

Cu încălcarea pct.42-50 din Regulamentele nominalizate, la inventarierea mijloacelor fixe de către comisiile de inventariere nu s-au introdus în listele inventarierii numărul de fabricare şi caracteristicile lor. La maşini, utilaje şi instalaţii de forţă nu s-a indicat uzina producătoare, numărul paşaportului tehnic, destinaţia, capacitatea. La majoritatea utilajului procurat şi utilizat lipsesc paşapoartele tehnice.

În actele de inventariere a clădirilor nu s-a indicat volumul, suprafaţa, destinaţia, numărul etajelor. Nu au fost inventariate terenul pe care este amplasată societatea, construcţia nefinisată, precum şi mijloacele fixe arendate de la S.R.L. ,,Jex-B".

Nerespectînd pct.12 din Regulamentul ,,Cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului. nr.655 din 29.11.1996[9] (cu modificările ulterioare: în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.655), societatea a comercializat maşina de tăiat hîrtie 3BR-136 în valoare de 47,3 mii lei, fără permisiunea instituţiei centrale de specialitate.

Clădirea cu 2 etaje (boxe încălzite, depozit şi oficiu) cu suprafaţa totală de 758,5 m² (lotul de pămînt - 0,2175 ha) şi valoarea reziduală de 571,3 mii lei a fost înstrăinată în urma sechestrării şi realizării ulterioare de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (contractul de vînzare - cumpărare din 29.01.01) firmei S.R.L. "Brantom International" cu suma de numai 360,5 mii lei (inclusiv TVA - 60,1 mii lei), fără a se ţine cont de preţurile de piaţă respective. Ca rezultat S.A. "Viorica - Cosmetic" a suportat pierderi în sumă de 270,9 mii lei.

Înstrăinarea imobilului în cauză nu are temei juridic, deoarece în perioada 01.08.2000 - 31.12.2003 erau în vigoare prevederile Acordului-memorandum. Potrivit pct. 3 din acest Acord, toate plăţile cu termen erau eşalonate la bugetul consolidat, creditorul fiind obligat să achite doar plăţile curente. La 01.01.2001, datoriile curente privind impozitele constituiau, în total, 172,1 mii lei, fără calcularea penalităţilor curente.

În baza contractului nr.372 din 23.10.2002 (dl M. Rozneriţa), încheiat cu Compania "Dominion Trade Limited", Marea Britanie, societăţii i-a fost livrată maşina de ambalat "Sollas" SB 2500 în valoare de 8355 lire sterline (195,5 mii lei). Potrivit raportului de expertiză nr.0059004 din 11.06.2003 al Camerei de Comerţ şi Industrie, acest utilaj era vechi (fost în folosinţă) şi la momentul controlului îi lipsea paşaportul tehnic. Prin actul de instalare din 01.09.2004, maşina "Sollas" SB 2500 a fost reflectată la intrări de fonduri fixe cu valoarea de 221,1 mii lei, împreună cu cheltuielile de deplasare în sumă de 25,2 mii lei.

Contabilitatea disponibilităţilor băneşti din casieria societăţii în anii 2003-2004 a fost organizată cu încălcări ale Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a RM, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764).

Conform actului din 19.07.2004 al comisiei societăţii pe cauza încălcării disciplinei de muncă, s-a constatat că prejudiciul cauzat societăţii de către ex-contabilul-şef (N. Nichitiş) a constituit 21,2 mii lei(de fapt, acesta fiind de 42,7 mii lei), o bună parte din care este restituit, suma neachitată constituind 8,3 mii lei.

Nerespectîndu-se pct.18 alin.(1) subalin.1), 2), 4) din Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764, în listele de plată (borderouri) nu s-a înscris cu mîna, în dreptul numelor persoanelor cărora nu li s-a efectuat remunerarea muncii, cuvîntul,, depunere" şi nici nu s-a aplicat ştampila; nu se ţine registrul sumelor depuse; nu se aplică pe lista de plată (borderou) - ,,dispoziţia de plată nr._". Contrar pct.20 din Normele menţionate, în anii 2003-2004, casierul societăţii a eliberat din casă, fără semnătura conducătorului, mijloace în sumă totală de 89,3 mii lei, iar încălcîndu-se pct. 37 din aceleaşi Norme, nu s-au efectuat revizii inopinate ale casei.

Eliberarea din casa întreprinderii a mijloacelor băneşti unor titulari de avans, precum şi reflectarea lor la cheltuieli s-au efectuat (N. Bodur, N. Nichitiş) cu încălcarea pct.2 din Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din RM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24.06.2002[11]( cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836). Astfel, conform dispoziţiilor de plată nr.4 din 10.01.2003 şi nr.128 din 19.02.2003, din casa întreprinderii a fost eliberată dlui V. Rotari suma de 3585 lei pentru deplasarea în or. Kiev, titularul fiind disponibilizat la 11.09.2002.

La unele deconturi de avans sînt anexate documente nejustificative, sau acestea lipsesc definitiv.     Astfel, în decembrie 2003 a fost reflectată la cheltuielile de delegare în or. Minsk suma de 2320,24 lei, cu anexarea documentelor denaturate, ceea ce contravine art. 22 din Legea nr.426-XIII. În acelaşi mod (prin documente denaturate) s-a reflectat la cheltuielile de delegare suma de 1224,75 lei (oraşele Odesa şi Kiev).

La 01.01.2005, creanţele pe termen scurt ale societăţii constituiau 2572,2 mii lei, inclusiv creanţele aferente facturilor comerciale - 1796,4 mii lei, din care: 753,6 mii - SC "V- Cosmetics" S.R.L., România; 257,2 mii lei - S.R.L. "V- Cosmetics", Ucraina; 18,9 mii lei - S.R.L. "Leranto", Rusia; 12,4 mii lei - SC "Alida Servcom", România. S.A. "Viorica - Cosmetic" n-a întreprins măsurile necesare de încasare a creanţei în sumă de 18,9 mii lei de la S.R.L. "Leranto", Rusia.

Conform contractului de achiziţionare a flacoanelor din sticlă, la 27.02.2002 societatea a transferat S.R.L. "V- Cosmetics" , Ucraina suma de 5,5 mii USD. Ultima, nelivrînd marfa, a restituit S.A. "Viorica - Cosmetic" doar 2,0 mii USD, formînd o datorie de 3,5 mii USD. Deşi S.R.L. "V- Cosmetics", Ucraina nu achitase datoria, la 07.03.2002 şi 09.10.2002 i s-a livrat producţie cosmetică în valoare de 17145,40 USD (257,4 mii lei), acordîndu-i-se şi o reducere de preţ în sumă de 2042 USD (27,6 mii lei). Creanţa în sumă de 20,5 mii USD(257,2 mii lei) n-a fost încasată pînă la finele controlului. Conform hotărîrii instanţei de judecată din or. Kiev nr.4595 din 01.03.2005, a fost luată decizia de a încasa de la S.R.L. "V- Cosmetics", Ucraina suma de 17,1 mii USD (257,4 mii lei), societatea suportînd pierderi în sumă de 3,5 mii USD.

Contrar prevederilor art.3 alin. (1) din Legea nr.1466-XIII din 29.01.1998[12] ,,Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe" (cu modificările ulterioare), la momentul controlului suma de 20,5 mii USD (257,4 mii lei) nu era repatriată.

La ţinerea evidenţei contabile au fost comise un şir de încălcări. Astfel, contrar prevederilor art.15 din Legea nr.426-XIII, nu a fost asigurată plenitudinea înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice efectuate în perioada de gestiune. Cheltuielile pentru organizarea diferitor expoziţii şi concursuri în a. 2002 în sumă de 26,5 mii lei au fost reflectate în evidenţa contabilă pe a. 2003. De asemenea, în evidenţa contabilă pe a.2003 au fost reflectate serviciile de reclamă acordate în a. 2002 în sumă de 10,9 mii lei, serviciile auto în sumă de 3,5 mii lei, serviciile de deservire a delegaţiei - 1,3 mii lei.

La 31.03.2003, fără semnătura conducătorului, unei persoane fizice i s-au eliberat din casa societăţii 4400 lei, reflectaţi în evidenţa analitică ca creanţe pe termen scurt ale titularilor de avans, iar în evidenţa sintetică (cartea mare) - la cheltuieli de transport (cont.712.3), în lipsa documentelor justificative.

Cu încălcarea art.14 alin. (2) subalin.4) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001[13] şi a pct.3.4.8 din Acordul - memorandum, încheiat cu Consiliul Creditorilor de Stat la 01.08.2000, în anii 2003-2004, Organul executiv a efectuat sponsorizări şi plăţi în scop de binefacere în valoare de 34,0 mii lei.

În Hotărîrea Curţii de Conturi nr.46 din 25.11.1997 s-a menţionat dirijarea nesatisfăcătoare de către fosta conducere a S.A. "Viorica-Cosmetic" a patrimoniului de stat aflat în gestiune, precum şi încheierea contractelor de achiziţie a materiei prime prin intermediari, neîncasarea creanţelor, nerepatrierea valutei ş.a., încălcări care s-au depistat şi în cadrul acestui control.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate sînt o consecinţă a nerespectării de către MAIA, S.A. "Viorica-Cosmetic" şi alte întreprinderi supuse controlului a prevederilor actelor normative şi legislative, iresponsabilităţii persoanelor abilitate cu funcţii de administrare a patrimoniului public şi de ţinere a evidenţei contabile, îndeplinirii cu încălcări a obligaţiunilor de către reprezentantul statului în societatea supusă controlului, lipsei de control din partea MAIA, care au determinat gestionarea ineficientă a patrimoniului statului, comercializarea activelor cu abateri şi încălcări ale legislaţiei, cauzarea pierderilor, neîncasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor iraţionale, acestea generînd majorarea costului producţiei cosmetice, neîncasarea creanţelor, nerepatrierea valutei, necalcularea şi neîncasarea impozitelor şi taxelor la buget.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului, în temeiul articolelor 27, 28 şi 29 din Legea nr. 312-XIII,

hotărăşte:

1. Se informează conducerea MAIA despre încălcările şi neajunsurile constatate la gestionarea patrimoniului statului de către S.A. "Viorica-Cosmetic" şi se cere:

1.1.convocarea Adunării generale a S.A. "Viorica-Cosmetic", la care să se examineze rezultatele controlului efectuat, cu întreprinderea de măsuri concrete pentru eficientizarea activităţii economico-financiare a întreprinderii;

1.2 examinarea rezultatelor controlului efectuat, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor depistate.

2. Se cere de la Consiliul societăţii şi Organul executiv:

2.1. aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele responsabile care au comis încălcările constatate, cu întreprinderea măsurilor de lichidare a acestora;

2.2. întreprinderea măsurilor de încasare a creanţelor, de rambursare a creditelor şi de achitare a datoriilor creditoare;

2.3. neadmiterea cazurilor de achiziţie a fondurilor fixe în lipsa documentelor tehnice respective;

2.4. restabilirea în evidenţa contabilă a mijloacelor financiare reflectate neîntemeiat la cheltuieli (cheltuieli de delegare, creanţele părţilor legate);

2.5. luarea la evidenţă a investiţiior S.A. ,,Viorica - Cosmetic" în afara Republicii Moldova şi monitorizarea activităţii întreprinderilor al căror fondator este.

3. Se informează Consiliul Creditorilor de Stat despre rezultatele controlului efectuat la S.A. "Viorica-Cosmetic".

4. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să verifice corectitudinea reflectării în evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a calcularii impozitelor de către S.A. "Viorica-Cosmetic", S.R.L "Brantom - International", S.R.L "Arvica - Prim", S.R.L "Jex-B", S.R.L "Grancompol" şi S.R.L. "Cosmetcom".

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind achitarea serviciilor de audit cu 18,0 mii lei mai mult faţă de suma stabilită de Adunarea generală; pierderile cauzate societăţii în sumă de 3,5 mii USD în urma relaţiilor economice cu S.R.L. "V-Cosmetics", Ucraina; comercializarea clădirii cu boxe încălzite, cu cauzarea prejudiciului în sumă de 270,9 mii lei, reducerile de preţuri la producţia comercializată în sumă de 4,9 mil. lei, arenda unuia şi aceluiaşi utilaj de la firmele cu referinţă, pentru care s-au cheltuit 1,9 mil. lei; temeinicia reflectării la cheltuieli a plăţilor efectuate reprezentanţilor S.R.L. "V-Cosmetics", Ucraina şi SC ,,V-Cosmetics" S.R.L., România în sumă de 367,8 mii lei, pentru examinare după competenţă, conform Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[14].

6. Se ia act că:

- în timpul controlului a fost eliberat din funcţie directorul general al S.A. ,,Viorica-Cosmetic" dl N.Bodur;

- prin decizia Consiliului societăţii din 26 iulie 2005 a fost reziliat contractul de arendă nr. 215 din 01.10.2004 cu S.R.L. ,,Jex-B".

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului şi Procuraturii Generale.

8. Despre executarea cerinţelor pct. 1, 2, 4 şi 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1]Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 1996, nr.1, art.9.

[3] M.O., 1997, nr.38-39, art.332.

[4] M.O., 1999, nr.19-21, art.128.

[5] M.O., 2001, nr. 21-24, art. 79.

[6] Republicată în M.O., 2003, nr 87-90, art. 398.

[7] M.O.,2001, nr 35-38, art. 101.

[8] M.O., 2004, nr. 123-124, art. 278.

[9] M.O., 1997, nr 3, art. 9.

[10] M.O., 1992, nr. 11, art.351.

[11] M.O., 2002, nr. 95, art.939.

[12] M.O.,1998, nr 28-29, art. 203.

[13] M.O.2001 nr 139-140, art. 1082.

[14] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)