Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 31 din 2 iunie 2006 privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în anul 2005

Numar din data de 2006-06-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui A. Stratan, viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe şi integrării europene, dnei L. Dorohina, şef-adjunct al Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dnei L.Sverdlic, şeful Direcţiei generale finanţele autorităţilor publice şi politica remunerării muncii a Ministerului Finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr. 312-XIII), a examinat raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în anul 2005 conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

A fost supus controlului Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (în continuare MAE IE), concomitent efectuîndu-se un control de contrapunere la Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" (cod fiscal 292626).

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară a MAE IE (cod fiscal 239380) au fost: executorul de buget - viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe si integrării europene dl A.Stratan şi şeful Direcţiei buget şi finanţe, contabil-şef al MAE IE dl I. Orbu - pînă la 22.08.2005, dna L.Ermurachi - pînă la 20.03.2006 şi dna Z.Ignatiuc - pînă în prezent.

Sarcinile principale, funcţiile, drepturile şi organizarea activităţii MAE IE sînt stipulate de Regulamentul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1156 din 04.11.2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene"[2] (cu modificările ulterioare). Conform pct.3 din acest Regulament, MAE IE este constituit din aparatul central, subdiviziunile şi structurile create pe lîngă minister, precum şi din alte structuri subordonate acestuia, cum sînt: misiunile diplomatice, reprezentanţele şi misiunile de pe lîngă organizaţiile internaţionale, oficiile consulare.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a mijloacelor financiare publice, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost acumulate prin metodele analizei dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerii datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În anul 2005, MAE IE (cu structurile subordonate) i-au fost precizate alocaţii de la bugetul de stat în sumă de 211,3 mil. lei, fiind executate cheltuieli pe parcursul anului în sumă de 193,2 mil. lei (93,7%). Cheltuielile efective au însumat 188,9 mil. lei, nefiind admisă depăşirea cheltuielilor.

Aparatului central al MAE IE i-au fost precizate cheltuieli bugetare în sumă de 8,4 mil. lei, care s-au executat în sumă de 8,0 mil. lei, cheltuielile efective alcătuind 7,6 mil. lei. Mijloacele alocate au fost utilizate în conformitate cu devizele de cheltuieli aprobate. Numărul de salariaţi, la 01.01.2006, a constituit 160 de persoane, înregistrîndu-se 19 funcţii vacante.

Pentru întreţinerea a 27 de misiuni diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, cu un personal scriptic de 182 de persoane, în anul 2005, au fost precizate cheltuieli în sumă 202,2 mil. lei (inclusiv din contul taxelor consulare - 60,9 mil. lei), care au fost executate în mărime de 184,5 mil. lei (respectiv, 52,7 mil. lei). Cheltuielile efective ale misiunilor au constituit 180,3 mil. lei (respectiv, 53,2 mil. lei), înregistrînd, la 01.01.2006, datorii debitoare în sumă de 5,3 mil. lei şi creditoare - de 0,9 mil. lei, în creştere faţă de 01.01.2005 cu 3,2 mil. lei şi, respectiv, cu 0,5 mil. lei. La 01.01.2005, soldurile mijloacelor băneşti disponibile ale misiunilor diplomatice constituiau 10,7 mil. lei, iar la 01.01.2006 s-au majorat pînă la 31,6 mil. lei, inclusiv în conturile curente: ale bugetului de stat pentru cheltuielile alocate direct de la bugetul de stat - 1,8 mil. lei; pe mijloacele speciale -9,4 mil. lei; din taxele consulare - 20,4 mil. lei.

Deşi MAE IE promovează şi realizează politica externă a statului, actele normative care reglementează utilizarea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şi a anumitor persoane, inclusiv cu transport auto, nu sînt concordate la rigorile protocolare internaţionale. Ţinînd cont de atribuţiile MAE IE, această situaţie generează efectuarea cheltuielilor suplimentare pentru deservirea delegaţiilor străine faţă de cele stabilite în Regulamentul "Privind modul utilizării mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şi a anumitor persoane", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13.06.1997[3] (cu modificările ulterioare).

Potrivit art. 27 alin (6) din Legea nr.761-XV din 27.12.2001 "Cu privire la serviciul diplomatic"[4], persoanele angajate în posturi diplomatice în cadrul MAE IE şi agenţii diplomatici sau funcţionarii consulari primesc indemnizaţii pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea vestimentaţiei protocolare. Cuantumul acestei indemnizaţii şi modalitatea de calculare se stabilesc conform regulamentului aprobat de ministrul afacerilor externe şi ministrul finanţelor. În realitate, potrivit pct.35 din Regulamentul "Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.2003[5] (cu modificările ulterioare), de la 01.01.2005, a fost prevăzută rambursarea cheltuielilor de procurare a vestimentaţiei protocolare (însă nu mai mult de 1000 dolari SUA pentru o persoană) membrilor personalului diplomatic la sosirea în misiune. În anul 2005, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, conform prevederilor legii sus-menţionate, în baza devizelor de cheltuieli aprobate, au rambursat cheltuielile de procurare a vestimentaţiei protocolare persoanelor sosite în misiunile diplomatice şi în anii precedenţi. Ambasadele Republicii Moldova în Ucraina şi Belarus au format neîntemeiat, la 01.01.2006, datorii debitoare din sursele respective în sumă de 9,7 mii lei, eliberînd personalului mijloace în avans.

MAE IE a prevăzut în contractele încheiate cu Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" termenul de livrare a tirajului tratatelor internaţionale cu 15 zile mai mare faţă de cel stabilit de art. 55 (53), alin. (2) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[6] (cu modificările şi completările ulterioare). Totodată, Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" n-a livrat tirajul tratatelor internaţionale în termen de 30 zile de la data primirii în contul de decontare a mijloacelor financiare bugetare, transferate în prealabil de către MAE IE, utilizîndu-le peste termenul-limită stabilit.

Cu derogare de la art. 39 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[7], MAE IE n-a efectuat inventarierea decontărilor cu debitorii şi creditorii şi n-a întreprins măsurile de rigoare în vederea recuperării lipsurilor constatate în sumă de 7,8 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că MAE IE a utilizat mijloacele financiare publice, în anul 2005, în conformitate cu devizele de cheltuieli aprobate, respectînd normativele de cheltuieli stabilite, cu unele devieri menţionate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (dl A.Stratan):

1.1. să întreprindă măsurile de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. să asigure verificarea permanentă şi gestionarea eficientă a soldurilor de mijloace financiare înregistrate în conturile misiunilor diplomatice.

2. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele controlului privind corectitudinea utilizării mijloacelor financiare publice la aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în anul 2005.

3. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în anul 2005 şi se propune actualizarea şi concordarea cadrului normativ ce reglementează cheltuielile pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şi a anumitor persoane la normele de protocol internaţionale.

4. Despre executarea punctelor 1 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005, nr. 151-153, art.1233.

[3] M.O., 1997, nr. 46-47, art.491.

[4] M.O., 2002, nr. 20, art. 80.

[5] M.O., 2003, nr. 182-185, art. 1031.

[6] M.O., 1996, nr. 19-20, art.197.

[7] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)