Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 30 din 2 iunie 2006 privind raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Apărării în anul 2005

Numar din data de 2006-06-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Pleşca, ministrul apărării, dlui V.Bucatari, şeful Direcţiei economico-financiare a Ministerului Apărării, dnei L.Dimitrişin, şeful Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra controlului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Apărării în anul 2005 conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară la Ministerul Apărării au fost executorul primar de buget dl V.Pleşca şi şeful Direcţiei economico-financiare dl V.Bucatari. Executorii secundari de buget au fost comandanţii unităţilor militare şi conducătorii instituţiilor subordonate Ministerului Apărării.

În activitatea sa Ministerul Apărării se călăuzeşte de Legea nr.345-XV din 25.07.2003 "Cu privire la apărarea naţională"[2] (cu modificările ulterioare), de alte acte legislative şi normative. Sarcinile principale, atribuţiile, drepturile şi organizarea activităţii ministerului sînt stipulate de Regulamentul Ministerului Apărării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.184 din 29.02.2000 "Cu privire la Regulamentul şi structura organizaţională a aparatului central al Ministerului Apărării"[3] (cu modificările ulterioare). Potrivit Regulamentului nominalizat, Ministerul Apărării este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate, care exercită conducerea nemijlocită a Armatei Naţionale, asigură dezvoltarea bazei tehnico-materiale, gestionează mijloacele financiare şi materiale ale ministerului. Asigurarea financiară a Ministerului Apărării se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat şi din alte fonduri legal constituite.

Controlul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Apărării a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea acestuia, asigurării folosirii legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost acumulate prin metodele analizei dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerii datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

De către Ministerul Apărării, unităţile militare şi instituţiile subordonate acestuia n-a fost asigurată pe deplin integritatea mijloacelor băneşti şi a bunurilor materiale. Pe parcursul anului 2005, au fost constatate lipsuri în sumă de 296,2 mii lei, dintre care au fost atribuite persoanelor culpabile, conform hotărîrilor instanţelor de judecată, - 85,8 mii lei.

Pe parcursul anului 2005, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1022 din 03.10.2005 "Cu privire la transmiterea unui imobil"[4], imobilul cu preţul iniţial în sumă de 7,0 mil.lei, gestionat de Escadrila mixtă, a fost transmis la balanţa Întreprinderii de Stat "Aeroportul Internaţional Chişinău", pe cînd datoriile debitoare şi creditoare, inclusiv cu termenul de prescripţie expirat în sumă totală de 103,6 mii lei (din care înregistrate după Î.M. "Renan" S.R.L. - 56,4 mii lei şi "Avia Tehgrup" S.R.L. - 47,4 mii lei), au fost transmise Brigăzii nr.2 infanterie motorizată.

De către minister, unităţile militare şi instituţiile subordonate n-au fost întreprinse măsuri de rigoare în vederea realizării veniturilor pe mijloacele speciale. Fiind aprobate venituri în sumă totală de 35,6 mil. lei, în realitate au fost realizate venituri de 25,7 mil. lei (72% din suma veniturilor aprobate), sau cu 9,9 mil. lei mai puţin.

La venituri n-au fost înregistrate mijloacele în sumă de 109,9 mii lei, realizate de către cantina de ofiţeri a Batalionului de pază şi asigurare de la prestarea serviciilor pentru alimentaţia militarilor care îşi satisfac serviciul prin contract. Mijloacele nominalizate au fost utilizate în numerar, pentru necesităţile curente ale cantinei, prin ce a fost încălcat pct.7 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[5] (cu modificările ulterioare). O parte din cheltuielile pentru serviciile comunale, precum şi salarizarea personalului în sumă de 18,3 mii lei, neîntemeiat au fost suportate din contul mijloacelor bugetare.

N-a fost asigurată încasarea integrală şi în termenele stabilite a veniturilor de la plata chiriei de către locatarii căminelor, blocurilor locative, hotelurilor subordonate instituţiilor publice. La 01.01.2006, datoriile debitoare ale locatarilor pentru chirie şi serviciile comunale au constituit 1340,6 mii lei, din care 464,0 mii lei - cu termenul de prescripţie expirat. În anul 2005 n-au fost încasate venituri în sumă de 573,4 mii lei.

În perioada raportată, conform devizelor, au fost efectuate cheltuieli din contul mijloacelor speciale în sumă de 24,0 mil. lei.

În anul 2005, în unele unităţi militare şi instituţii ale ministerului n-a fost asigurată îndeplinirea art.15 alin.(1) lit.(a) şi lit.(b), art.16, art.21 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările ulterioare) vizînd confirmarea documentară şi argumentarea juridică (cu utilizarea formularelor-tip de documente) a unor operaţiuni economice şi a cheltuielilor efectuate. Cu abateri de la clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.1996[7] (cu modificările şi completările ulterioare), au fost înregistrate în Raportul privind executarea bugetului Batalionului 22 de menţinere a păcii cheltuielile efective în sumă de 296,0 mii lei la alin. "Achiziţionarea cărţilor şi ediţiilor periodice", care urmau a fi înregistrate la alin. "Arendarea mijloacelor de transport şi întreţinerea de transport propriu". Ca rezultat, la acest alineat au fost înregistrate depăşiri ale limitei de cheltuieli în aceeaşi mărime.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că în anul 2005 Ministerul Apărării a efectuat cheltuieli, la unele articole şi alineate, cu depăşirea limitei stabilite în devizul de cheltuieli aprobat. N-a fost asigurată în deplină măsură integritatea mijloacelor băneşti şi a bunurilor materiale, fiind admise lipsuri în sumă de 296,2 mii lei. N-au fost întreprinse măsuri de rigoare în vederea lichidării datoriilor debitoare şi creditoare cu termenul cu prescripţie expirat, precum şi încasării integrale şi în termenele stabilite a veniturilor de la plata chiriei de către locatarii căminelor, blocurilor locative, hotelurilor subordonate, datoriile debitoare, la 01.01.2006, însumînd 1,3 mil. lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

 

hotărăşte:

 

1. Se cere de la conducerea Ministerului Apărării (dl V.Pleşca):

1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. gestionarea eficientă a resurselor financiare şi materiale, cu respectarea normativelor de cheltuieli stabilite;

1.3. organizarea unui sistem de control intern, orientat spre asigurarea corectitudinii utilizării alocaţiilor bugetare şi contabilizării lor, precum şi respectarea legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, ţinerea evidenţei contabile;

1.4. întreprinderea măsurilor, conform legislaţiei, în vederea încasării datoriilor debitoare, inclusiv plăţilor pentru chirie, serviciile comunale de la locatarii căminelor, blocurilor locative, hotelurilor subordonate, precum şi a lipsurilor înregistrate.

2. Se ia act că Departamentul dotări:

2.1. a atribuit datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 513,4 mii lei la majorarea finanţării;

2.2. a înaintat acţiuni civile cu privire la încasarea penalităţii în mărime de 5% din suma contractelor reziliate din iniţiativa furnizorilor în sumă de 453,2 mii lei.

3. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Apărării în anul 2005.

4. Se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Guvernul despre rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice la Ministerul Apărării în anul 2005.

5. Despre executarea pct. 1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi, cu excepţia alin.(4) de la pag.2, care prezintă secret de stat.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.200-203, art.775.

[3] M.O., 2000, nr.27-28, art.264.

[4] M.O., 2005, nr.132-134, art.1094.

[5] Monitorul, 1992, nr.11, art.351.

[6] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[7] M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)