Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 26 mai 2006 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în perioada anului 2005

Numar din data de 2006-05-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului culturii şi turismului dna T.Lapicus, şefului Direcţiei principale planificare bugetară, sinteză economică şi evidenţă contabilă dna S.Miron, şefului serviciului juridic dl A.Vicol, şefului-adjunct al Direcţiei analiză statistică şi marcheting dna E.Balan de la Ministerul Culturii şi Turismului, şefului Direcţiei finanţe în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna N.Raţă, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice de către Ministerul Culturii şi Turismului în perioada anului 2005.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.357 din 23.04.2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova"[2], Ministerul Culturii, în contopire cu Departamentul Dezvoltarea Turismului, a fost reorganizat în Ministerul Culturii şi Turismului (în continuare - MCT).

Prin Hotărîrea Guvernului nr.550 din 07.06.2005 "Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Culturii şi Turismului"[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.550), a fost aprobată structura şi efectivul-limită ale aparatului central al MCT, lista instituţiilor subordonate şi lista societăţilor pe acţiuni în care MCT exercită drepturile de acţionar şi de administrator al proprietăţii de stat şi al patrimoniului care se află în gestiune.

Pînă la aprobarea noului Regulament, ministerul a activat în baza Regulamentului Ministerului Culturii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.761 din 09.08.1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Culturii"[4] (cu modificările şi completările ulterioare), şi Regulamentului Departamentului Dezvoltarea Turismului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.318 din 17.03.2003 "Despre aprobarea Regulamentului Departamentului Dezvoltarea Turismului"[5] (cu modificările şi completările ulterioare).

Conform Regulamentelor menţionate, MCT este autoritatea publică centrală de specialitate care coordonează şi promovează politica statului în domeniul culturii, artelor, editării, poligrafiei, comerţului de cărţi, cinematografiei şi turismului.

Obiectivele principale ale activităţii ministerului sînt promovarea prin intermediul artei şi culturii a valorilor spirituale naţionale şi general-umane; elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul culturii, artelor, cinematografiei şi turismului; crearea condiţiilor optime pentru valorificarea patrimoniului istorico-cultural; coordonarea activităţii editurilor, întreprinderilor poligrafice şi a organizaţiilor din sfera comerţului de cărţi; elaborarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul culturii şi turismului, implementarea acestuia şi controlul asupra respectării lui.

A fost supus controlului aparatul central al MCT. Probele de control au fost colectate la minister prin metoda examinării documentelor primare, registrelor contabile, dărilor de seamă fiscale şi statistice, precum şi în urma analizei operaţiunilor efectuate şi informaţiei de la persoanele terţe.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373 -XV din 11.11.2004[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.373-XV), MCT i-au fost aprobate mijloace bugetare în sumă totală de 92988,6 mii lei şi mijloace speciale în sumă de 10270,3 mii lei. Fiind finanţat cu mijloace bugetare în sumă de 92516,1 mii lei (90,1%), cheltuielile efective au constituit 88223,5 mii lei.

În perioada controlată ministerul a beneficiat de mijloace alocate din fondul de rezervă al Guvernului în sumă de 3269,1 mii lei, care în dările de seamă au fost incluse în suma cheltuielilor generale.

Deşi în total pe minister s-a format o economie a mijloacelor faţă de devizul de cheltuieli aprobat, la unele articole a fost depăşită limita stabilită (cu 122,1 mii lei - la "Retribuirea muncii" şi cu 51,5 mii lei - la "Reparaţii capitale").

Cît priveşte executarea devizului de cheltuieli, în total pe articole, la 01.01.2006 s-a înregistrat o datorie debitoare în sumă de 7181,7 mii lei, inclusiv la "Investiţii capitale" - 4325,1 mii lei şi la "Plata mărfurilor şi serviciilor" - 1993,4 mii lei. Totodată, s-a format şi o datorie creditoare în sumă de 2180,6 mii lei, inclusiv la "Retribuirea muncii" - de 1579,2 mii lei.

La articolul "Retribuirea muncii" cele mai mari datorii au fost înregistrate la grupa "Învăţămînt" - 1385,9 mii lei.

Depăşirea cheltuielilor faţă de limita aprobată în devizele de cheltuieli s-a admis la grupele "Învăţămînt" - în sumă totală de 955,8 mii lei, "Biblioteci" - 255,5 mii lei, "Muzee" - 281,1 mii lei.

Aparatului central, pentru perioada supusă controlului, i-au fost aprobate alocaţii în sumă de 2702,8 mii lei, în realitate fiind finanţate 2694,9 mii lei. Efectuîndu-se cheltuieli în sumă de 3273,7 mii lei, s-a admis o depăşire faţă de devizul de cheltuieli în sumă totală de 714,2 mii lei.

Din suma depăşirii, 703,9 mii lei (98,6%) revin investiţiilor capitale. Admiterea supracheltuielilor la articolul menţionat parţial a fost influenţată de efectuarea cheltuielilor neprevăzute în devizul de cheltuieli în sumă de 41,1 mii lei. În cazul menţionat s-a ignorat art.34 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[7] (cu modificările ulterioare), care prevede că astfel de lucrări sînt executate din contul agentului economic vinovat de executarea lucrărilor cu abateri de la documentele normative în vigoare.

În perioada supusă controlului, la minister s-au încasat mijloace speciale în sumă totală de 10001,0 mii lei (faţă de cele aprobate - 13342,4 mii lei), inclusiv de la acordarea serviciilor cu plată - 6075,8 mii lei, de la arenda spaţiului - 3358,6 mii lei şi de la sponsorizări - 566,6 mii lei. La veniturile mijloacelor speciale, cheltuielile de casă le-au depăşit pe cele efective cu suma de 369,9 mii lei.

La 01.01.2006, ministerul a înregistrat o datorie la veniturile pe mijloacele speciale în sumă de 2320,7 mii lei, din care 1732,7 mii lei - datorii la acordarea serviciilor cu plată şi 588,0 mii lei - la arenda spaţiului.

Cheltuielile de mijloace speciale au fost aprobate în sumă de 16332,0 mii lei, efectiv constituind 10241,7 mii lei, iar cele de casă - 9634,7 mii lei, astfel înregistrîndu-se datorii debitoare în sumă de 380,6 mii lei şi creditoare - în sumă de 828,9 mii lei.

Fiind planificate venituri pe mijloacele speciale în sumă de 13342,4 mii, cu soldul la început de an - 2141,7 mii lei, la minister s-a aprobat planul pe cheltuieli în sumă de 16332,0 mii lei, sau cu 847,9 mii lei mai mult.

Pe aparatul central au fost planificate venituri pe mijloacele speciale în sumă de 865,0 mii lei. Fiind executat în sumă de 222,6 mii lei, cheltuielile au fost efectuate în sumă de 197,2 mii lei.

Din anul 2001 pînă la momentul actual ministerul dă în arendă gratis Uniunii compozitorilor imobilul cu suprafaţa de 393,1 m2, ca urmare nefiind încasate mijloace speciale în sumă de 224,5 mii lei. Deşi Curtea de Conturi a abordat această problemă în Hotărîrea nr.37 din 09.06.2004 "Privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor publice la întreţinerea Ministerului Culturii şi unor instituţii subordonate în perioada anilor 2002-2003"[8], ministerul n-a înaintat în instanţa de judecată materialele privind rezilierea contractelor încheiate cu încălcarea art.2 din Legea nr.861-XII din 14.01.1992[9] "Cu privire la arendă" (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.861-XII).

Încălcînd pct.6 din Regulamentul Ministerului Culturii şi Turismului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 04.10.2005[10], ministerul n-a efectuat controlul cuvenit asupra utilizării mijloacelor financiare alocate din fondul de rezervă al Guvernului. Instituţiile beneficiari de mijloace, contrar art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XV din 04.04.1995[11] (cu modificările ulterioare), n-au prezentat dările de seamă privind utilizarea lor. Astfel, numai în perioada controlului, 4 din 7 beneficiari care datorau la 01.01.2006 mijloace în sumă de 1457,6 mii lei au prezentat dările de seamă privind utilizarea sumei de 302,3 mii lei. La momentul actual, datoria debitoare pe aceste mijloace este înregistrată în evidenţa contabilă în sumă de 1154,5 mii lei, inclusiv Editurile "Universul" - 77,6 mii lei, "Cartea Moldovei" - 100,0 mii lei, Asociaţia "Euro-Moldova-Art" - 976,8 mii lei.

Nerespectînd clauzele contractului încheiat la 23.05.2005, Editura "Universul" n-a prezentat pînă la 31.12.2005 ministerului 7 titluri de carte cu un tiraj de 31000 de exemplare de cărţi consacrate aniversării a 60-ea a Zilei Victoriei. În mod analogic, Editura "Cartea Moldovei" n-a prezentat, conform contractelor încheiate, albumul dlui Ig.Vieru (un titlu cu un tiraj de 1000 de exemplare), iar S.A. "Incomaş" - documentele privind scena mobilă.

În perioada supusă controlului n-a fost efectuată inventarierea creanţelor şi datoriilor, astfel nefiind respectate pct.97, pct.98 şi pct.99 din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.27 din 28.04.2004[12]. La 01.01.2006, în evidenţa contabilă erau înregistrate datorii în sumă de 1315,4 mii lei, formate de la darea în arendă a spaţiilor. În lipsa bazei legale şi cu derogări de la art.13 din Legea nr.861-XII, conducerea ministerului, în contul reparaţiei obiectelor arendate, a scutit totalmente pe o perioadă de 3 luni S.R.L. "Şel şi C" de plata pentru arendă cu începere de la 01.01.2006. Suma scutirii constituie 131,5 mii lei. Pînă la finalizarea controlului n-a fost adus în concordanţă cu Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[13] cuantumul arendei din contractul încheiat anterior cu firma menţionată.

Contrar art.6 alin.(2) lit.e) şi alin.(3) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[14] (cu modificările şi completările ulterioare), ministerul n-a încheiat contracte manageriale cu unii conducători ai întreprinderilor de stat, iar în contractele încheiate n-a fost indicată valoarea patrimoniului transmis în gestiune.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că mijloacele financiare alocate din bugetul de stat şi cele realizate de la acordarea serviciilor n-au fost utilizate strict şi pe deplin în scopurile preconizate. Astfel, au fost utilizate ineficient mijloacele în sumă de 41,1 mii lei; nu s-au încasat venituri în sumă de 131,5 mii lei; la utilizarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă al Guvernului s-au format datorii în sumă de 1137,3 mii lei şi creanţe pe mijloace speciale în sumă de 1315,4 mii lei la acordarea serviciilor cu plată. Totodată, n-au fost lichidate încălcările şi neajunsurile depistate de controalele precedente efectuate de Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Culturii şi Turismului:

1.1. întreprinderea unor măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, stabilite de control, cu aplicarea în conformitate cu legislaţia a sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul ministerului, vinovate de comiterea lor;

1.2. asigurarea unui control efectiv asupra utilizării conform destinaţiei şi în limitele devizelor de cheltuieli aprobate a mijloacelor bugetare, speciale şi a celor alocate din fondul de rezervă al Guvernului;

1.3. reexaminarea contractului de arendă încheiat cu S.R.L. "Şel şi C", stabilind cuantumul arendei în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2006, precum şi examinarea legalităţii scutirii de plata pentru arendă a firmei menţionate;

1.4. întreprinderea măsurilor de stingere a datoriilor formate de către beneficiarii de mijloace alocate din fondul de rezervă al Guvernului, precum şi a creanţelor formate în urma neachitării serviciilor prestate;

1.5. asigurarea ţinerii evidenţei contabile în strictă conformitate cu Legea contabilităţii şi actele normative în vigoare.

2. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului.

3. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

4. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005, nr.67-68, art.419.

[3] M.O., 2005, nr.80-82, art.570.

[4] M.O., 1999, nr.90-92, art.803.

[5] M.O., 2003, nr.50-53, art.332.

[6] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[7] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[8] M.O., 2004, nr.131, art.21.

[9] M.O., 1992, nr.1, art.12.

[10] M.O., 2005, nr.135-138, art.1117.

[11] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[12] M.O., 2004, nr.123-124, art.268.

[13] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[14] M.O., 1994, nr.2, art.9.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)