Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 27 din 26 mai 2006 privind raportul asupra legalităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Culturii şi a unor instituţii subordonate, activităţilor în domeniul culturii şi gestionării patrimoniului cultural în perioada anului 2004

Numar din data de 2006-05-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului culturii şi turismului dna T.Lapicus, şefului Direcţiei principale planificare bugetară, sinteză economică şi evidenţă contabilă dna S.Miron, şefului serviciului juridic dl A.Vicol, şefului-adjunct al Direcţiei analiză statistică şi marcheting dna E.Balan de la Ministerul Culturii şi Turismului, şefului Direcţiei finanţe în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna N.Raţă, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra legalităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Ministerului Culturii şi a unor instituţii subordonate, activităţilor în domeniul culturii şi gestionării patrimoniului de stat în perioada anului 2004.

Potrivit art.5 din Legea culturii nr.413-XIV din 27.05.1999[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.413-XIV), Regulamentului Ministerului Culturii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.761 din 09.08.1999[3] (cu modificările ulterioare; abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 04.10.2005), Hotărîrea Guvernului nr.560 din 02.07.2001 "Privind aprobarea funcţiilor de bază şi structurii Ministerului Culturii"[4] (cu modificările ulterioare; abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.550 din 07.06.2005), Ministerul Culturii (în continuare - ministerul) este autoritatea publică centrală de specialitate care coordonează şi promovează activitatea culturală în stat.

Obiectivele principale ale activităţii ministerului sînt promovarea prin intermediul artei şi culturii a valorilor spirituale naţionale şi general-umane; elaborarea şi implementarea strategiei în domeniul culturii artelor şi cinematografiei; crearea condiţiilor optime pentru valorificarea patrimoniului istorico-cultural; coordonarea activităţii editurilor, întreprinderilor poligrafice şi a organizaţiilor din sfera comerţului cu cărţi; elaborarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul culturii, implementarea acestuia şi controlul asupra respectării lui.

Au fost supuse controlului 24 de entităţi subordonate ministerului, care în activitatea lor se conduc de statutele şi regulamentele interne de funcţionare, aprobate de fondator (minister), de alte acte legislative şi normative care reglementează activitatea în domeniu, precum şi de tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Probele de control au fost colectate la minister şi la instituţiile subordonate prin metoda examinării documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă fiscale şi statistice, precum şi în urma analizei operaţiunilor efectuate şi informaţiei parvenite de la persoanele terţe. În procesul controlului s-a efectuat inventarierea mijloacelor fixe, au fost intervievaţi angajaţi ai entităţilor şi persoane care au beneficiat de servicii, au dat explicaţii persoanele cu funcţii de răspundere.

Examinînd rezultatele controalelor efectuate, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV), Ministerului Culturii i-au fost aprobate mijloace bugetare în sumă de 58965,7 mii lei, dar s-au alocat în sumă de 57358,1 mii lei (97,3% din suma aprobată). Alocaţiile primite din bugetul de stat s-au repartizat în felul următor (Diagrama nr.1):

Diagrama nr.1

În perioada supusă controlului ministerul a beneficiat de mijloace suplimentare, alocate din fondul de rezervă al Guvernului, în sumă de 5153,3 mii lei. Instituţiile bugetare din cadrul ministerului au realizat mijloace speciale în sumă de 10337,3 mii lei, iar organizaţiile teatral-concertistice create de minister ca întreprinderi de stat - venituri proprii în sumă de 30889,1 mii lei.

Repartizarea mijloacelor pentru activităţi în domeniul culturii şi nivelul de acoperire a cheltuielilor pot fi reprezentate astfel (Tabela nr.1):

Tabela nr.1

mii lei

Tipul instituţiei

Aprobat

Realizat

Cheltuieli

total

% de acoperire a cheltuielilor

in buget

Venituri proprii, sponsorizări, mijl. speciale

Total

Alocaţii bugetare

Venituri proprii, sponsorizări, mijl. speciale

Total

Din buget

Venit propriu

1. Teatre, circ şi organizaţii concertistice

18816,3

28018,9

46835,2

18786,3

30889,1

49675,4

50879,4

36,9

60,7

Inclusiv: teatre

11086,0

16805,2

27891,2

11056,0

17517,5

28573,5

32980,5

33,5

53,1

 filarmonica

2519,3

1309,3

3828,6

2519,3

1214,0

3733,3

3396,2

74,2

35,7

 colective muzicale şi ansambluri

5211,0

9904,4

15115,4

5211,0

12157,6

17368,6

14502,7

35,9

83,8

2. Organele administrative (aparatul central al minist.)

1413,7

112,0

1525,7

1411,5

148,9

1560,4

1414,9

99,7

10,5

3. Alte măsuri culturale şi art.

1464,3

1495,2

2959,5

1464,3

1103,0

2567,3

2556,2

57,2

43,1

4. Biblioteci

4896,4

4896,4

971,6

4788,1

971,6

5759,7

4760,7

100,5

20,4

5. Muzee şi expoziţii

7035

1807,1

8842,1

6471,3

1807,1

8278,4

6435,3

100,5

28,1

6. Consiliul biblioteconomic

37,0

-

37,0

24,9

-

24,9

25,1

99,2

-

7. Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii

120,4

-

120,4

120,2

-

120,2

120,7

99,6

-

8. Presa periodică şi editurile

700

-

700

700

-

700

700

100

-

9. Camera Naţională a Cărţii

677,5

-

677,5

657,6

-

657,6

640,1

102,7

-

10. Uniunile de Creaţie

720,0

-

720,0

642,1

-

642,1

642,1

100

-

11. Cinematografia

950

4800,0

5750

950,0

4812,1

5762,1

6566,5

14,5

73,3

12. Investiţii capitale

662,8

-

662,8

662,8

-

662,8

662,8

100

-

Total:

37493,5

33862,1

74698,3

36679,1

39731,8

76410,9

126283,2

29,5

31,5

Din suma acestor alocaţii, aparatul central al ministerului a utilizat mijloace pentru întreţinerea sa, desfăşurarea altor măsuri culturale şi artistice, susţinerea editării cărţii naţionale, precum şi pentru investiţii capitale.

La executarea devizului de cheltuieli pe mijloacele bugetare, aparatul central a înregistrat o economie în sumă de 11,3 mii lei. Totodată, a fost admisă şi o depăşire în sumă de 8,0 mii lei a cheltuielilor planificate pentru plata serviciilor de telecomunicaţie şi de poştă.

La minister nu s-a elaborat, în conformitate cu pct.3 lit.b) din Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43, abrogat prin ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.2004), devizul de venituri şi cheltuieli, precum şi Regulamentul intern de formare şi utilizare a mijloacelor speciale realizate de la acordarea dreptului de folosire a semnului de marcă cu imaginea personalităţilor culturale, fapt care a determinat reflectarea incorectă în evidenţa contabilă a mijloacelor realizate din aceste servicii, care, în sumă de 30,0 mii lei, au fost înregistrate ca venituri de la expertiza bunurilor.

La 01.01.2005, în aparatul central al ministerului s-a înregistrat o datorie la venituri pe mijloacele speciale în sumă de 49,5 mii lei, inclusiv 27,6 mii lei - cu termenul de prescripţie expirat.

Din mijloacele speciale realizate pentru inaugurarea monumentelor, 10,5 mii lei s-au utilizat contrar destinaţiei - pentru premierea angajaţilor aparatului central al ministerului cu ocazia zilei profesionale şi pentru achitarea serviciilor telefonice.

La minister nu s-a calculat şi nu s-a plătit onorariul firmei "Quintet" Unglan BLECH" (Germania), participantă la festivalul "Mărţişor", care a solicitat ca suma cuvenită să fie transferată la o casă de copii orfani, în timp ce în luna martie 2004 s-au plătit colaboratorilor aparatului central al ministerului premii în sumă de 7,4 mii lei pentru asigurarea bunei desfăşurări a festivalului.

Fără o modificare a planului de finanţare, ministerul a utilizat în alte scopuri mijloacele bugetare economisite de la nedesfăşurarea unor acţiuni cultural-artistice (zilele Moscovei în Moldova - 270,0 mii lei, Congresul Internaţional de Tracologie - 20,0 mii lei) şi de la sponsorizarea integrală a altor manifestări (Festivalul internaţional de muzică "Mărţişor" - 100,0 mii lei), precum şi economia obţinută în rezultatul altor măsuri planificate, s-au utilizat în alte scopuri decît cele planificate. Astfel, contrar devizului de cheltuieli, din contul acestor mijloace, s-au efectuat cheltuieli pentru premierea colaboratorilor aparatului central al ministerului în sumă de 38,7 mii lei, au fost finanţate suplimentar, pentru montarea spectacolelor noi, Teatrul "B.P. Haşdeu", Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor "Ion Creangă" şi Teatrul "Luceafărul", respectiv, cu 60,0 mii lei, 50,0 mii lei şi 40,0 mii lei, deşi acestea în activitatea lor au fost susţinute financiar şi din contul mijloacelor bugetare alocate pentru activităţi în domeniul culturii (grupa 02, tip 09). Tot din mijloacele prevăzute pentru "Alte măsuri culturale" a fost finanţată Filarmonica Naţională cu 65,0 mii lei pentru organizarea a 3 concerte, care de fapt s-au utilizat la reparaţii. Mijloacele finanţate suplimentar au fost trecute la cheltuieli, fără să fie justificată documentar utilizarea reală a lor, astfel încălcîndu-se art.15 alin.(1) lit.a) şi art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII).

Nerespectînd art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII şi pct.23 din Hotărîrea Guvernului nr.1312 din 28.12.2000[8] "Cu privire la estimarea, omologarea şi achiziţionarea operelor literar-dramatice, muzicale şi a operelor de artă plastică pentru completarea colecţiei de stat" (cu modificările ulterioare), ministerul n-a ţinut evidenţa operelor muzical-dramatice şi de artă plastică achiziţionate din mijloacele bugetare, al căror cost în mărime de 397,3 mii a fost trecut la cheltuieli.

Mijloacele alocate din fondul de rezervă al Guvernului pentru organizarea şi desfăşurarea Jocurilor delfice au fost utilizate cu unele abateri de la devizul aprobat. Astfel, peste 2 luni de la închiderea jocurilor, ministerul a încheiat 12 contracte cu instituţiile subordonate, achitîndu-le serviciile comunale în sumă de 225,5 mii lei, fără ca acestea să fie justificate şi prevăzute în devizul de cheltuieli. Nerespectîndu-se Regulamentul "Cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1151 din 02.09.2002[9], şi devizul de cheltuieli, au fost efectuate cheltuieli supra normative în sumă de 75,7 mii lei.

Din mijloacele alocate pentru susţinerea editării cărţii naţionale, contrar art.24 din Legea nr.474-XV, ministerul a încheiat cu Editura "Cartea Moldovei" şi S.A. "Lumina" contractul de prestare a serviciilor de editare a cărţilor în sumă de 364,9 şi, respectiv, 150,0 mii lei, termenul de executare fiind prevăzut peste 7 luni după achitarea integrală a plăţilor pentru servicii.

Nerespectînd Regulamentul "Cu privire la utilizarea mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat pentru susţinerea editării cărţii naţionale", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.813 din 19.07.2004[10] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.813), ministerul n-a stabilit pentru edituri termenul de editare a cărţilor şi n-a elaborat modul de difuzare a lor, n-a fixat termenul de prezentare a dărilor de seamă şi n-a adus la cunoştinţă întreprinderilor de comercializare a cărţilor contul trezorerial la care urmau a fi transferate mijloacele obţinute din comercializarea ediţiilor. Astfel, în baza art.22 alin.(5) din Legea nr.939-XIV din 20.04.2000 "Cu privire la activitatea editorială"[11], reieşind din facturile de care dispune, în anul 2004, ministerul a livrat editurilor pentru comercializare cărţi în sumă de 130,2 mii lei, care, în contradicţie cu art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII, au fost trecute la cheltuieli, nefiind înregistrate în evidenţa contabilă ca datorii faţă de minister. Ministerul n-a acumulat în modul stabilit la un cont extrabugetar deschis în structurile Trezoreriei de Stat mijloacele obţinute de la comercializarea cărţilor şi direcţionate la editarea unor noi titluri de carte. N-a fost executat nici pct.11 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.813, care obligă editurile să transmită ministerului ediţiile necomercializate pe parcursul anului. Conform datelor Editurii "Cartea Moldovei", la 01.01.2005, la minister s-a format un sold de cărţi în sumă de 96,7 mii lei. Tot potrivit datelor Editurii "Cartea Moldovei", datoria acesteia faţă de minister pentru ediţiile care i s-au eliberat pentru comercializare constituie 277,7 mii lei, iar pentru cele deja comercializate - 79,1 mii lei.

Cu încălcarea art.24 din Legea nr.474-XV, ministerul a încheiat cu S.R.L. "Augustelift" un contract în sumă de 662,0 mii lei privind acordarea serviciilor de achiziţionare şi montare a ascensorului la Î.S. "Organizaţia Concertistică şi de Impresariat" (în continuare - OCI "Moldova-Concert"), în care s-a stabilit termenul de livrare a utilajului - peste 110 zile de la data achitării avansului în mărime de 80%. Ministerul a achitat la sfîrşitul anului (28.12.2004), din contul mijloacelor alocate pentru investiţii capitale, costul total al utilajului şi lucrărilor de montare în mărime de 662,0 mii lei, deşi contractul prevedea achitarea lucrărilor în termen de 5 zile după semnarea actelor de recepţie a lucrărilor.

Lucrările efectuate necalitativ la montarea ascensorului au determinat achitarea suplimentară din mijloacele OCI "Moldova-Concert" a sumei de 9,8 mii lei, iar ministerul n-a întreprins măsurile necesare în vederea executării clauzelor contractuale referitor la achitarea penalităţii, care constituie 66,2 mii lei.

Din sursele alocate de stat pentru activităţi în domeniul culturii, a fost susţinută activitatea a 11 teatre, a Circului din Chişinău şi a 6 organizaţii concertistice, fiindu-le stabilită de către minister forma organizatorico-juridică de întreprindere de stat. Au fost supuse controlului 6 teatre, 6 organizaţii concertistice şi Circul din Chişinău.

Nerespectînd prevederile art.21 alin.(3) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992[12] (cu modificările ulterioare), conducerea OCI "Moldova-Concert" (dl V.Goga) a aprobat, în a.1997, Regulamentele filialelor din Taraclia şi Comrat, prin care acestora, ca persoane juridice, li s-a stabilit un bilanţ propriu, fără a face parte din balanţa centralizată a întreprinderii care le-a constituit, deşi, conform ordinului ministrului culturii nr.133 din 31.01.1995, colectivele artistice de la aceste filiale (Ansamblurile de cîntece şi dansuri "Radoliubie" din Taraclia şi "Cadînja" din Comrat), pe lîngă alte 4 colective artistice din or. Chişinău, constituie OCI "Moldova-Concert". Totodată, conducerea OCI "Moldova-Concert" a emis ordinele privind acordarea concediilor, numirea şi destituirea din funcţie a personalului filialelor. La rîndul său, ministerul finanţează direct aceste filiale.

Organizaţiile cultural-artistice, fiind create ca întreprinderi de stat, devin subiecţi impozabili, deşi, conform prevederilor art.3, art.16 şi art.17 din Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 "Cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice"[13] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1421-XV), acestea, ca instituţii publice, sînt scutite de toate tipurile de impozite de la activitatea de bază şi subvenţionate de la bugetul de stat în proporţie de 60-80%.

Ministerul a alocat instituţiilor subordonate mijloace bugetare sub formă de donaţii în sumă egală cu depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor proprii, fără ca acestea să fie argumentate conform pct.3 din Regulamentul "Cu privire la modul de susţinere financiară a instituţiilor şi organizaţiilor teatral-concertistice", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.467 din 16.05.2000[14] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.467, abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.643 din 09.06.2004), care prevedea concret pentru montări noi, turnee posibilitatea obţinerii şi majorării veniturilor etc.

Subvenţionarea organizaţiilor teatral-concertistice în proporţii mai mici decît cele stabilite de lege, gestionarea ineficientă de către acestea a resurselor financiare şi a patrimoniului au agravat situaţia economico-financiară a unor instituţii, care au format datorii faţă de stat şi alţi creditori în sumă totală de 8249,5 mii lei, inclusiv Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" - 1733,5 mii lei, Circul din Chişinău - 3934,8 mii lei, Filarmonica Naţională - 644,7 mii lei.

Majoritatea organizaţiilor teatral-concertistice, dispunînd de volumul veniturilor planificate, nu şi-au realizat obiectivele atît planificate, cît şi cele prevăzute prin acte normative, inclusiv la pct.13 din Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242 din 15.10.2003[15], în ce priveşte numărul spectatorilor şi turneelor efectuate pe teritoriul republicii, iar Ministerul Culturii n-a administrat în modul cuvenit această activitate.

Teatrul Naţional "Mihai Eminescu", Filarmonica Naţională n-au respectat Regulamentul "Cu privire la deplasările în străinătate aferente activităţii culturale", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.178 din 23.02.2004[16], necoordonînd cu ministerul lista participanţilor la turnee şi contractele încheiate, care nu erau înregistrate nici la Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor. Unul din turneele efectuate de Teatrul Naţional "M.Eminescu" s-a soldat cu pierderi în sumă de 14,4 mii lei.

În alte scopuri decît cele prevăzute în devizul de cheltuieli au fost utilizate de către OCI "Moldova-Concert" mijloacele în sumă de 75,1 mii lei, inclusiv 21,0 mii lei - pentru procurarea a 140 CD, care n-au fost înregistrate în evidenţa contabilă şi nici nu s-a justificat utilizarea lor.

Prin metoda achiziţiilor publice, Filarmonica Naţională a contractat cu S.R.L. "Sabris-Com" lucrări de reconstrucţie şi reamplasare a blocului sanitar în valoare de 490,3 mii lei, după executarea cărora a fost achitată suma de 634,4 mii lei, sau cu 144,1 mii lei mai mult decît prevedea contractul. Pentru control a fost prezentat ca bază raportul de verificare la proiectul de execuţie a lucrărilor (recomandat ca excepţie spre aprobare, cu costul de deviz la preţurile curente) al Direcţiei Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţii. Nerespectîndu-se prevederile Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996[17] (cu modificările ulterioare), pînă în prezent n-a fost întocmit Actul de recepţie a acestor lucrări, din motivul necorespunderii lor proiectului de execuţie. Deşi S.R.L. "Sabris-Com" nu şi-a exercitat obligaţiunile contractuale, conducerea Filarmonicii Naţionale n-a înaintat documentele în organele de resort.

Contrar prevederilor art.42 din Legea nr.426-XIII, la Filarmonica Naţională, pînă la finalizarea controlului, n-a fost reflectată în evidenţa contabilă lipsa numerarului în sumă de 255,0 mii lei, stabilită în urma furtului produs în a.2002.

Filiala OCI "Moldova-Concert" din or. Taraclia n-a respectat pct.10 şi pct.13 din Regulamentul "Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.489 din 04.05.1998[18] (cu modificările ulterioare), neconfirmînd documental mijloacele financiare de la sponsorizări în sumă de 3,1 mii lei. Aceasta n-a prezentat la sfîrşit de an organelor fiscale dările de seamă privind primirea şi utilizarea mijloacelor din sponsorizări.

Încălcînd pct.16 şi pct.22 lit.d) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1242, conducerea Circului din Chişinău n-a stabilit, de comun acord cu fondatorul, statele şi atribuţiile funcţionale, ţinînd cont de necesităţile şi cerinţele colectivului artistic. Astfel, remunerarea personalului a fost efectuată din mijloacele bugetare, conform unei scheme aprobate de minister, şi din veniturile proprii, potrivit altei scheme, fără a fi aprobate în modul stabilit. Mai mult decît atît, în perioada de suspendare a contractului individual de muncă (în legătură cu reparaţia Circului), încheiat cu colectivul artistic, din contul mijloacelor economisite a fost remunerată (cu achitarea premiilor) administraţia instituţiei, achitîndu-i-se, conform schemei de încadrare neaprobate de minister, suma de 211,1 mii lei.

Controlul efectuat la Departamentul Cinematografie a stabilit că pe parcursul perioadei supuse controlului n-au fost elaborate, conform art.5, art.6, art.8 şi art.10 din Legea nr.386-XV din 25.11.2004 "Cu privire la cinematografie"[19] (cu modificările ulterioare), actele normative privind crearea Fondului Naţional de Cinematografie şi ţinerea Registrului cinematografic al Republicii Moldova, Regulamentul privind activitatea în domeniul producerii, distribuirii şi exploatării filmelor, Regulamentul privind finanţarea de stat a activităţii în domeniul cinematografiei.

Studioul "Viaţa" din subordinea Departamentului, din suma alocată pentru producerea filmului documentar "Operaţia Iaşi-Chişinău", a achitat datoriile anterior formate faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, asigurarea medicală obligatorie şi alte cheltuieli de întreţinere în sumă totală de 14,1 mii lei. La această instituţie, contrar art.16 din Legea nr.426-XIII, în lipsa documentelor justificative, au fost trecute la cheltuieli rechizite de birou în sumă de 60,5 mii lei, s-au efectuat înscrieri în debitul conturilor contabile în sumă de 346,6 mii lei.

La Î.S. "Flux-film" şi Departament nu s-a soluţionat chestiunea privind producerea şi lansarea filmului "Patul lui Procust", care a fost finanţat din comanda de stat pe anii 1993 - 1998 în sumă totală de 3067,3 mii lei, fapt ce contravine prevederilor pct.8 şi pct.9 din Regulamentul privind susţinerea financiară a comenzii de stat în sfera cinematografiei, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.902-XIII din 27.06.1996[20] (cu modificările ulterioare).

S.A. "Moldova-Film" a efectuat cheltuieli în sumă de 179,5 mii lei pentru întreţinerea blocurilor locative, din care peste 60% sînt locuinţe privatizate. N-au fost întreprinse măsuri pentru restituirea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 39,2 mii lei, formate în anii 1999 - 2000 şi înregistrate după 3 persoane concediate.

Cheltuieli ineficiente au fost efectuate la executarea contractului încheiat de Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei cu firma "Cadcam-Grup" S.R.L. privind elaborarea proiectului de execuţie a centralei termice autonome. Fiindu-i transferate pentru lucrările respective 102,8 mii lei, firma a prezentat la 28.04.2004 factura fiscală privind elaborarea proiectului, în lipsa actului de predare-primire a lucrărilor şi fără ca acestea să fie executate, prin ce a încălcat pct.2 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu TVA, aprobată prin ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Departamentului Statistică nr.32 din 11.03.2002[21]. Totodată, contrar art.24 din Legea nr.474-XV, au fost dezafectate mijloace bugetare în circuitul firmei "Cadcam-Grup" pe un termen mai mare de 30 de zile, prevăzut de legislaţie. Sancţiunile financiare pentru comiterea unor astfel de încălcări constituie 19,5 mii lei. Din mijloacele bugetare alocate muzeului au fost achitate serviciile comunale pentru suprafaţa de 438,06 m2, atribuită în gestiune Liceului-internat republican de coreografie.

Complexul muzeal "Orheiul Vechi", fiindu-i alocate 96,9% din mijloacele aprobate, n-a efectuat lucrările prevăzute în obiectivul principal al activităţii pe acest an, inclusiv nu s-au efectuat săpăturile arheologice în zona muzeului, n-au fost achiziţionate piese pentru muzeu, nu s-au pregătit fişele de evidenţă a pieselor de muzeu etc. Mijloacele bugetare alocate pentru reparaţia curentă a caselor etnografice în sumă de 38,4 mii lei au fost utilizate la alte construcţii. Contrar art.15 din Legea nr.426-XIII, în evidenţa contabilă au fost trecute la cheltuieli materiale în valoare de 31,4 mii lei, în lipsa documentelor justificative, denaturîndu-se cu această sumă darea de seamă pe a.2004. Din sursele alocate s-au procurat materiale în sumă de 87,9 mii lei, fără a fi iniţiată procedura de achiziţii de mărfuri, astfel ignorîndu-se Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[22] (cu modificările ulterioare).

Nerespectînd prevederile pct.32 din Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[23] (cu modificările ulterioare; abrogat prin ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.2004), această instituţie a utilizat direct din casă numerarul în sumă de 4,9 mii lei, iar veniturile de 2965,0 lei, realizate de la grupele turistice, n-au fost introduse în casă, prin ce au fost denaturate şi dările de seamă pe mijloacele speciale.

Conform Legii nr.474-XV, la grupa principală "Învăţămînt", Ministerului Culturii i-au fost prevăzute alocaţii în sumă de 21282,7 mii lei pentru finanţarea a 3 licee, 5 colegii, o instituţie de învăţămînt superior universitar şi postuniversitar, care au beneficiat şi de mijloace speciale în sumă de 7512,7 mii lei. Alocaţiile au fost repartizate şi executate în felul următor (Tabela nr.2):

Tabela nr.2

mii lei

Tipul instituţiei

Aprobate mijloace

Realizate

Efectuate cheltuieli

total

din buget

mijloace speciale

total

din buget

mijloace speciale

total

din buget

mijloace speciale

1. Învăţămînt
total

32746,7

11463,3

21282,7

28043,3

20530,6

7512,7

26286,6

20767,2

5519,4

Învăţămînt mediu

5896,7

5505,1

391,6

5765,9

5477,9

288

5803,8

5553,0

250,8

Învăţămînt mediu

13416,9

8821,2

4595,7

11648,7

8754,3

2894,1

10913,5

8808,5

2105,0

Învăţămîntul superior universitar

13266,5

6823,4

6443,1

10477,0

6173,5

4303,5

9425,3

6276,6

3148,7

Învăţămîntul postuniversitar

165,9

133,0

32,9

151,7

124,9

26,8

144

129,1

14,9

Controlul efectuat la 3 instituţii de învăţămînt a stabilit unele încălcări la utilizarea mijloacelor financiare. Astfel, în a.2004, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (în continuare - AMTAP) a suportat cheltuieli pentru reconectarea la reţelele termice ale S.A. "Termocom" şi încălzirea edificiilor în sumă de 234,0 mii lei, în timp ce din mijloacele bugetare alocate în a.2003 s-a montat cazangeria autonomă (care pînă în prezent n-a fost dată în exploatare), fiind utilizată suma de 993,6 mii lei. Contrar art.16 din Legea nr.426-XIII şi pct.137 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[24] (cu modificările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85), pînă la finalizarea controlului cazangeria menţionată n-a fost luată la evidenţă ca un singur obiect, continuînd să figureze în evidenţa contabilă doar materialele şi utilajul.

Deşi, în total, la grupa "Învăţămînt", în a.2004, s-a înregistrat o economie faţă de planul aprobat, Liceul "Ciprian Porumbescu" şi Liceul "Igor Vieru" au înregistrat o depăşire de cheltuieli la plata mărfurilor şi serviciilor în sumă de 18,4 mii lei şi, respectiv, 1,9 mii lei.

La 01.01.2005, instituţiile de învăţămînt au înregistrat o datorie la venituri pe mijloacele speciale în sumă de 2059,1 mii lei, inclusiv de la plata pentru studii -618,2 mii lei şi de la arendă - 228,1 mii lei.

În pofida faptului că S.R.L. "Petroter" n-a achitat în termenele prevăzute de contract suma de 1069,0 mii lei (tranşa a II-a a plăţii pentru arenda obiectului arhitectural, amplasat pe str. A.Mateevici 85), AMTAP n-a calculat şi n-a încasat penalitatea în sumă de 532,0 mii lei.

Pînă la momentul actual n-a fost soluţionată chestiunea referitor la evacuarea, în baza titlurilor executorii, a persoanelor care locuiesc ilegal în căminul studenţesc al AMTAP din str. H.Botev 22. Totodată, contrar prevederilor statutului acestui cămin studenţesc, circa 70% din locatari nu sînt persoane de la AMTAP şi care, la 01.01.2005, aveau o datorie de 95,3 mii lei.

Colegiul de muzică şi pedagogie din Bălţi n-a încheiat, pentru a.2004, contracte cu locatarii, astfel achitînd din contul mijloacelor bugetare serviciile comunale în sumă de 8,0 mii lei.

Gestionarea patrimoniului. Ministerul, de comun acord cu instituţiile abilitate, n-a întocmit lista zonelor de protecţie a monumentelor şi n-a propus-o spre confirmare Guvernului, în scopul de a preveni deteriorarea monumentelor ce fac parte din patrimoniul cultural al ţării, prin ce a încălcat prevederile art.12 din Legea nr.1530-XII din 22.06.1993 "Privind ocrotirea monumentelor"[25] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1530-XII).

Contrar prevederilor art.27 din Legea nr.413-XIV şi art.35 din Legea nr.1530-XII, ministerul n-a asigurat formarea fondului extrabugetar, ale cărui mijloace urmau să fie utilizate la finanţarea activităţii privind evidenţa, studierea, punerea în valoare, protejarea, conservarea şi restaurarea monumentelor cu valoare istorică - prevedere indicată în Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr.1392-XIV din 30.11.2000[26] (cu modificările ulterioare).

Nerespectînd art.41 alin.(4) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997[27] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1134-XIII), ministerul a decis fondarea S.A. "Cristivlad", cu cota statului de 52%, în contul căreia a fost transmis imobilul care aparţinea Î.S. "Gaudeamus-Cinema" (fostul cinematograf "Gaudeamus"). La solicitarea asociatului SC Î.M. "Crisam HAMB", costul clădirii cu suprafaţa de 1007,5 m2 şi terenurile aferente de 6023 m2 au fost evaluate de către S.R.L. "Print-Imobil" cu 669,3 mii lei (664,3 lei pentru un metru pătrat). Aceasta a permis fondatorului minoritar SC Î.M. "Crisam HAMB" să includă în capitalul statutar suma de 617,8 mii lei (48%).

Încălcînd art.50 alin.(3) lit.f) din Legea nr.1134-XIII, fără decizia adunării generale şi fără a dispune de sursele necesare, la 18.11.2004, conducerea S.C. "Cristivlad" S.A. (dl A.Coman) a încheiat cu S.R.L. "Basconslux" (dl N.Madan) contractul privind prestarea de către ultima a serviciilor de reparaţie în sumă de 2,5 mil.lei. S.C. "Cristivlad", nedispunînd de surse pentru achitarea lucrărilor, a format o datorie faţă de "Basconslux" S.R.L. în suma menţionată.

În a.2004, în urma realizării prin negocieri directe a clădirii Cinematografului "Zorile" din or. Cimişlia unei persoane fizice, la un preţ mai mic decît valoarea de bilanţ, S.A. "Moldcinema" a suportat pierderi în sumă de 10,3 mii lei.

La comercializarea laboratorului pentru prelucrarea peliculei, conducerea S.A. "Moldova-Film" a admis ca în procesul de evaluare să fie separat din componenţa obiectului menţionat bazinul destinat stocării deşeurilor chimice de la procesul tehnologic de prelucrare a peliculei. Acesta fiind evaluat la suma de 419,9 mii lei, n-a fost realizat ca parte componentă a laboratorului de prelucrare a peliculei, dar lăsat să figureze în bilanţul societăţii la mijloace fixe care nu pot fi utilizate în procesul de producere, ceea ce este în defavoarea activităţii economico-financiare a S.A. "Moldova-Film". Mai mult decît atît, imobilul menţionat a fost realizat S.R.L. "TiTiTi şi Co" la preţul de 4864,4 mii lei, inclusiv TVA - 810,7 mii lei, cu toate că Î.S. "Audit şi Evaluare" a evaluat laboratorul pentru prelucrarea peliculei (fără bazin) la preţul de piaţă în mărime de 4975,6 mii lei (fără TVA).

La 2 instituţii din subordinea ministerului s-au micşorat veniturile pasibile de încasat de la darea în arendă a spaţiilor, fiind aplicaţi coeficienţi mai mici faţă de cei prevăzuţi în art.9 din Legea nr.474-XV, veniturile neîncasate constituind, în total, 251,3 mii lei, inclusiv la Teatrul Republican de Păpuşi "Licurici" - 254,0 mii lei, Filarmonica Naţională - 25,9 mii lei.

La Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" n-au fost examinate de către conducere şi nu s-au reflectat în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii efectuate la 01.12.2004, în urma căreia s-au stabilit lipsuri în sumă de 324,4 mii lei şi surplusuri de bunuri materiale în sumă de 107,3 mii lei. Referitor la acest caz, n-au fost întreprinse măsurile respective nici din partea ministerului, căruia i-au fost transmise materialele inventarierii.

La unele instituţii subordonate ministerului incorect s-a reflectat în evidenţa contabilă şi documentele de constituire capitalul social. La Sala cu Orgă acesta a fost diminuat cu 1001770 lei, Teatrul Republican Muzical Dramatic "B.P. Haşdeu" - cu 1756,9 mii lei, Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare "Joc" - cu 908,7 mii lei.

Contrar Hotărîrii Guvernului nr.30 din 16.01.1996[28] "Cu privire la reevaluarea mijloacelor fixe" (cu modificările ulterioare), pînă la momentul actual la Sala cu Orgă n-a fost efectuată reevaluarea mijloacelor fixe. Astfel, edificiul Sălii cu Orgă, ca monument de arhitectură, în interiorul căruia se găsesc sculpturi şi ornamente fabricate cu folosirea poleiului de aur, este înregistrat în evidenţa contabilă cu valoarea de 452,5 mii lei, iar instrumentele muzicale - de 628,8 mii lei, inclusiv Orga cu peste 3000 de tuburi (din cupru şi alte metale preţioase), 20 de lustre din cristal de diferite dimensiuni, mobilierul sînt înregistrate în evidenţa contabilă cu valoarea de numai 628,8 mii lei.

N-au fost reevaluate mijloacele fixe şi instrumentele muzicale nici la Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi. Inventarierea efectuată în timpul controlului la această instituţie a stabilit lipsa unor instrumente muzicale în valoare totală de 21745,2 lei şi surplusul altora, inclusiv 5 piane în valoare de 3640 lei. În lista mijloacelor fixe figurează sala sportivă şi cazangeria, care sînt ruinate.

Cu încălcarea art.8 din Legea nr.426-XIII, Colegiul din Soroca deţine valori materiale în sumă de 29,1 mii lei, fără ca acestea să fie înregistrate în evidenţa contabilă, fapt stabilit prin inventarierea efectuată în timpul controlului.

În contractul de locaţiune încheiat la 20.04.2003 de Departamentul Cinematografie cu S.R.L. "Şel şi C" a fost prevăzută plata pentru arenda cinematografului "Andrieş" în mărime mai mică decît prevedea Legea nr.474-XV, astfel fiind neîncasate venituri pe a.2004 în sumă de 222,6 mii lei. Pînă în prezent n-a fost efectuată delimitarea terenurilor şi nu s-au primit titlurile de autentificare a terenurilor aferente clădirii administrative, ale cinematografelor "Andrieş", "Chişinău" şi S.A. "Moldcinema", prin ce s-a încălcat art.6/1 din Codul funciar, adoptat prin Legea nr.828-XII din 25.12.1991[29] (cu modificările ulterioare).

La Muzeul de Istorie a Moldovei n-au fost reflectate în evidenţa sintetică exponatele procurate în a.2004 în valoare totală de 84,6 mii lei, această sumă fiind trecută direct la cheltuieli. Contrar art.15 din Legea nr.426-XIII, la această instituţie nu s-a luat la evidenţă Casa-Muzeu Conacul familiei Lazo din s.Piatra, r-nul Orhei, evaluată la preţul de 268,6 mii lei. Pînă în prezent n-au fost evaluate şi luate la evidenţă Muzeul memorial al Statului Major al Frontului II Ucrainean din s.Malinovscoe, r-nul Rîşcani şi Muzeul memorial "Carol al XII" din s.Varniţa, r-nul Anenii Noi, care nu sînt înregistrate nici la organul cadastral teritorial, astfel încălcîndu-se art.4 şi art.5 din Legea nr.l543-XIII. Nu s-au luat la evidenţă nici terenurile de pămînt ale muzeului şi filialelor sale cu suprafaţa de 2,6585 ha, în valoare de 1576,4 mii lei.

Contrar prevederilor art.8 şi art.15 alin.(1) din Legea nr.426-XIII şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, suprafeţele terenurilor de pămînt în valoare totală de 3778,3 mii lei, pe care este amplasat imobilul S.A. "Moldova-Film", n-au fost reflectate în evidenţa contabilă.

Nerespectînd prevederile art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII, la S.A. "Moldcinema" nu este înregistrat în evidenţa contabilă patrimoniul transmis în valoare de 17,1 mii lei.

Conducerea Complexului muzeal "Orheiul Vechi" n-a depus la Oficiul Cadastral Teritorial titlul de proprietate pentru întocmirea dosarului cadastral al complexului muzeal, fapt ce a determinat înregistrarea pe suprafaţa de 0,074 ha a doi proprietari - complexul şi Întreprinderea municipală "Orhei-Tur", fondată de Consiliul municipal Orhei. Deşi nu sînt luate la evidenţă clădirile aferente complexului (hotelul "Han", clădirea administrativă a Centrului informaţional, clădirea administrativă a complexului, cazangeria, garajul, clădirea cu fonduri ş.a.), în unele activează arendaşi fără a dispune de contracte privind gestionarea acestor suprafeţe. Astfel, în hotelul "Han", firma "Pasana" şi-a deschis un punct comercial, iar Întreprinderea municipală "Orhei-Tur" - Centrul informaţional. Directorul Centrului, fiind şi director al Complexului, a organizat o parcare pe suprafaţa menţionată de 0,074 ha, obţinînd venituri în a.2004 în sumă de 8,6 mii lei, în defavoarea Complexului muzeal.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile depistate de control, reflectate în actele de control, sînt o consecinţă a nerespectării de către conducerea ministerului şi a subdiviziunilor sale a actelor normative în vigoare.

Gestionarea ineficientă a mijloacelor financiare şi a patrimoniului statului a generat formarea lipsurilor, surplusurilor, privatizarea în defavoarea statului. Nereevaluarea mijloacelor fixe a determinat diminuarea costului patrimoniului de stat. O influenţă negativă asupra stării financiare a instituţiilor şi organizaţiilor subordonate a avut ţinerea evidenţei contabile cu încălcări ale legislaţiei.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate şi în baza art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Culturii şi Turismului (dl A.Cozma):

1.1. examinarea rezultatelor controalelor efectuate la aparatul central al ministerului, instituţiile şi organizaţiile subordonate; întreprinderea măsurilor de lichidare a încălcărilor şi neajunsurilor depistate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele vinovate de comiterea lor; asigurarea utilizării eficiente şi la destinaţie a mijloacelor financiare;

1.2. întreprinderea măsurilor adecvate privind încasarea datoriei de 1069,0 mii lei de la S.R.L. "Petroter", precum şi a penalităţii calculate în sumă de 532,0 mii lei în baza contractului de arendă încheiat cu această firmă;

1.3. reexaminarea tuturor contractelor de arendă în vederea aducerii acestora în conformitate cu legislaţia;

1.4. examinarea la şedinţa colegiului Ministerului Culturii şi Turismului şi deciderea asupra situaţiei create în domeniul cinematografiei, corectitudinii şi legalităţii tranzacţiilor economice efectuate de către conducerea fostului Departament Cinematografie şi a subdiviziunilor sale în procesul gestionării patrimoniului de stat, precum şi asupra utilizării ineficiente a mijloacelor financiare;

1.5. examinarea responsabilităţii persoanelor vinovate de utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare în sumă de 993,0 mii lei, alocate din bugetul de stat Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice pentru instalarea cazangeriei autonome (care la moment este conservată), fiind utilizate suplimentar în a.2004 mijloace bugetare pentru reconectarea la reţelele termice şi achitarea energiei termice furnizate de S.A. "Termocom" în sumă de 234,0 mii lei, precum şi remiterea în organele de resort a materialelor privind cazul dat;

1.6. determinarea activităţii organizaţiilor teatral-concertistice şi filialelor din subordinea ministerului şi a modului de finanţare a lor în conformitate cu Legea nr.1421-XV din 31.10.2002 "Cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice" şi Legea nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi";

1.7. restabilirea în circuitul Institutului Naţional de Istorie a mijloacelor financiare în sumă de 102,8 mii lei, utilizate pentru lucrări neexecutate la proiectarea încălzirii autonome.

2. Se recomandă Ministerului Culturii şi Turismului:

2.1. să delimiteze şi să obţină, în conformitate cu legislaţia în vigoare, documentele de proprietate asupra terenurilor deţinute de către întreprinderile din cadrul Ministerului Culturii şi Turismului;

2.2. să asigure controlul intern asupra activităţii economico-financiare a organizaţiilor teatral-concertistice, integrităţii şi administrării eficiente a patrimoniului de stat;

2.3. să ceară de la conducerea instituţiilor subordonate aducerea evidenţei contabile în corespundere cu legislaţia în vigoare, inclusiv înregistrarea mărimii capitalului social în corespundere cu activele nete de care dispun, precum şi să examineze rezultatele inventarierilor efectuate şi cazurile de depăşire a devizelor de cheltuieli, cu luarea deciziilor respective.

3. Se sesizează Procuratura Generală a Republicii Moldova, conform art.4 lit.a) din Legea "Cu privire la procuratură" nr.118-XV din 14.03.2003[30] şi art.11 alin.(1) din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, pentru examinarea după competenţă a legalităţii constituirii S.A. "Cristivlad", inclusiv a respectării art.41 alin.(4) din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 12.04.1997.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului.

5. Despre executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 1999, nr.83-86, art.401.

[3] M.O., 1999, nr.90-92, art.803.

[4] M.O., 2001, nr.75-77, art.596.

[5] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[6] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[7] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[8] M.O., 2001, nr.1-4, art.11.

[9] M.O., 2002, nr.126-127, art.1278.

[10] M.O., 2004, nr.123-124, art.982.

[11] M.O., 2000, nr.70-72, art.511.

[12] Monitor, 1994, nr.2, art.33.

[13] M.O., 2002, nr.174-176, art.1331.

[14] M.O., 2000, nr.59-62, art.549.

[15] M.O., 2003, nr.218-220, art.1293.

[16] M.O., 2004, nr.39-41, art.308.

[17] M.O., 1996, nr.42-44, art.349.

[18] M.O., 1998, nr.62-65, art.600.

[19] M.O., 2005, nr.1-4, art.2.

[20] M.O., 1996, nr.57, art.562.

[21] M.O., 2002, nr.40-42, art.95.

[22] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[23] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[24] Nepublicată.

[25] M.O., 1994, nr.1, art.3.

[26] M.O., 2000, nr.160-162, art.1199.

[27] M.O., 1997, nr.38-39, art.332.

[28] M.O., 1996, nr.19, art.143.

[29] Republicat, M.O., 2001, nr.107, art.817.

[30] M.O., 2003, nr.73-75, art.328.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)