Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 25 din 25 mai 2006 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Ministerul Justiţiei pe perioada anilor 2004-2005

Numar din data de 2006-05-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei V.Iftodi, ministrul justiţiei, dnei E.Mocanu, viceministru al justiţiei, dnei V.Alexandreanu, şeful Direcţiei economico-financiare şi administrative a Ministerului Justiţiei, dlui C.Stănilă, preşedintele Judecătoriei Glodeni, dnei L.Dimitrişin, şeful Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra reviziei financiare efectuate la Ministerul Justiţiei pe perioada anilor 2004-2005 conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2005.

Reviziei financiare a fost supus Ministerul Justiţiei (cod fiscal 239380), concomitent efectuîndu-se 5 controale de contrapunere la Judecătoriile Ialoveni, Botanica, Călăraşi, precum şi la S.R.L. "Decormax-SBB" (cod fiscal 1004600014622) şi la S.R.L. "Bomi-servis" (cod fiscal 458128).

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară la Ministerul Justiţiei au fost executorii de buget dl V.Dolghieru - pînă la 08.07.2004, dna V.Iftodi - pînă în prezent, şefii Direcţiei economico-financiare şi administrative dna M.Raeţchi - pînă la 21.03.2005, dna V.Alexandreanu - pînă în prezent.

Sarcinile principale, funcţiile, drepturile şi organizarea activităţii Ministerului sînt stabilite în Regulamentul Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15.02.2000 "Cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.129). Conform anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.129, Ministerului Justiţiei sînt subordonate: Departamentul instituţiilor penitenciare, Departamentul de executare, Centrul de Informaţii Juridice, Centrul pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din sistemul Ministerului Justiţiei, Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică (în continuare - IREJC) Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor, Direcţia juridică a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri).

Revizia financiară a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea Ministerului Justiţiei, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei financiare efectuate la faţa locului, probele au fost acumulate prin metodele analizei dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerii datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În anul 2004, pentru întreţinerea sistemului Ministerului Justiţiei (1662 persoane) au fost precizate cheltuieli de la bugetul de stat în sumă de 36861,4 mii lei (fără Departamentul instituţiilor penitenciare) şi executate cheltuieli de 33184,6 mii lei (90,0% faţă de planul precizat), din care gestionate de către Minister - 32241,8 mii lei. Cheltuielile efective au însumat 34267,2 mii lei, la finele anului formîndu-se datorii creditoare de 2176,4 mii lei şi debitoare - de 83,0 mii lei. Numărul mediu de salariaţi a constituit 1453 de persoane, înregistrîndu-se 209 posturi vacante.

Pentru întreţinerea aparatului central al Ministerului (89 de persoane) au fost precizate cheltuieli în sumă de 2944,6 mii lei, executate cheltuieli - de 2717,2 mii lei şi efectuate cheltuieli - de 2734,1 mii lei. Potrivit Raportului privind statele şi efectivul de personal ale organelor administraţiei publice centrale, la 01.01.2005, numărul mediu de salariaţi înregistraţi în raport (93 de persoane) depăşea cu 4 unităţi numărul aprobat.

Deşi pe devizul de cheltuieli integral al Ministerului Justiţiei n-au fost înregistrate supracheltuieli, a fost depăşită limita cheltuielilor prevăzute în deviz pentru remunerarea avocaţilor din oficiu cu 67,1 mii lei. Instanţele judecătoreşti au admis depăşirea cheltuielilor pentru premieri în sumă de 513,1 mii lei. Notariatele de stat au efectuat cheltuieli pentru remunerarea notarilor cu 99,5 mii lei mai mult faţă de planul precizat.

Nerespectînd art.36 alin.(3) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[3] (cu modificările ulterioare), care prevede că alocaţiile incluse în repartizarea lunară pentru utilizări specifice nu pot fi transferate pentru alte utilizări fără notificarea şi aprobarea ministrului finanţelor, Ministerul, în anul 2004, din contul alocaţiilor precizate pentru rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc a achitat costul serviciilor de telecomunicaţie şi de poştă în sumă de 77,7 mii lei, fapt ce a contribuit la denaturarea cheltuielilor executate şi a celor efective înregistrate în dările de seamă.

Cheltuieli ineficiente au fost efectuate de către minister, în anul 2004, pentru procurarea unui set de programe de ţinere a evidenţei contabile în sumă de 34,8 mii lei, din care, la momentul controlului, era utilizată doar programa de ţinere a evidenţei operaţiunilor de casă (3,6 mii lei).

În anul 2005, pentru întreţinerea sistemului Ministerului Justiţiei, în componenţa a 1711 persoane (fără Departamentul instituţiilor penitenciare), au fost precizate cheltuieli de la bugetul de stat în sumă de 47563,8 mii lei. Au fost executate cheltuieli în sumă de 45431,5 mii lei (96,5% faţă de planul precizat), în creştere faţă de anul 2004 cu 35,9%, din care gestionate de către Ministerul Justiţiei - de 13231,8 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 44516,2 mii lei, la finele anului 2005 fiind înregistrate datorii creditoare în sumă de 2024,2 mii lei şi debitoare - de 149,0 mii lei. Datorii cu termenul de prescripţie expirat n-au fost înregistrate. Numărul mediu de salariaţi a constituit 1552 de persoane, înregistrîndu-se 159 posturi vacante.

Controlul efectuat la Judecătoria Călăraşi a stabilit că din 28 de persoane angajate, pentru 13 din acestea lipseau carnetele de muncă, iar în unele carnete de muncă lipseau înscrierile despre angajarea în serviciu la Judecătoria Călăraşi.

În anul 2005, pentru întreţinerea aparatului central al Ministerului (102 persoane), au fost precizate cheltuieli în sumă de 3205,4 mii lei, executate cheltuieli - de 3093,9 mii lei (96,5% faţă de planul precizat) şi efectuate cheltuieli - de 3021,2 mii lei, numărul mediu de salariaţi constituind 92 persoane.

În ansamblu pe Ministerul Justiţiei, în anul 2005, n-a fost admisă depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele precizate. Totodată, au fost efectuate cheltuieli cu depăşirea limitei stabilite de deviz de către Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică (în continuare - IREJC) în sumă de 35,4 mii lei. La aparatul central al Ministerului Justiţiei a fost înregistrată depăşirea cheltuielilor la arenda şi întreţinerea mijloacelor de transport în sumă de 29,7 mii lei.

Cu derogare de la pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[4] (cu modificările ulterioare, abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006), care stabileşte că conducătorilor organelor autorităţilor publice li se acordă dreptul să premieze funcţionarii publici, inclusiv locţiitorii conducătorilor şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice, cu excepţia muncitorilor, utilizînd trimestrial în acest scop mijloacele fondului de retribuire a muncii pentru 1,5 lună calculat din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de recompensa lunară pentru vechime în muncă, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia, ministerul a aprobat şi achitat premii, în anul 2005, cu 272,4 mii lei (32,2%) mai mult faţă de prevederile legale. Neîntemeiat premiile calculate aparatului central, înregistrate în darea de seamă, au fost diminuate cu 82,0 mii lei, totodată fiind majorate salariile de funcţie cu 59,5 mii lei. Au fost micşorate şi premiile înregistrate în dările de seamă ale Direcţiei juridice a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri) şi notariatelor de stat cu 16,1 mii lei şi, respectiv, cu 6,4 mii lei. Nerespectîndu-se art.27/1 din Legea nr.1453-XV din 08.11.2002 "Cu privire la notariat"[5] (cu modificările ulterioare), notarilor le-au fost calculate şi achitate premii unice suplimentar la normele stabilite pentru retribuirea muncii în sumă de 36,1 mii lei.

Cu derogare de la Hotărîrea Parlamentului nr.453-XIII din 16.05.1995 "Cu privire la salarizarea judecătoriilor, colaboratorilor instanţelor judecătoreşti şi ai procuraturii"[6] (cu modificările ulterioare), au fost achitate premii preşedintelui Judecătoriei Glodeni în sumă de 14,5 mii lei, inclusiv 4,7 mii lei - cu depăşirea prevederilor legale.

În conformitate cu pct.8.22) din Regulamentul Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.129, Ministerul asigură finanţarea asistenţei juridice acordate de către avocaţii numiţi din oficiu şi controlează utilizarea mijloacelor repartizate conform destinaţiei. Totodată, ministerul nu ţine evidenţa mijloacelor care urmează a fi recuperate la bugetul de stat de către condamnaţi sau persoanele care trebuie să suporte cheltuielile judiciare, în baza titlurilor executorii, pentru asigurarea inculpatului cu avocat din oficiu, precum şi controlul asupra încasării acestor mijloace. Raportul statistic al Departamentului de executare nu include astfel de date.

Grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri al Ministerului nu şi-a îndeplinit întocmai funcţiile ce îi sînt atribuite prin Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII). Astfel, cu derogare de la art.25 din Legea nr.1166-XIII, au fost modificate condiţiile şi obiectul contractului încheiat cu S.R.L. "Decormax-SBB" privind efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a clădirii Judecătoriei Ialoveni de la 514,9 mii lei pînă la 728,6 mii lei (41,5%), depăşind limita stabilită cu 11,5 puncte. În perioada raportată, pentru realizarea acestui contract, Ministerul a executat cheltuieli de 723,0 mii lei. Devizele oferte prezentate la concurs de către S.R.L. "Decormax-SBB", care au servit temei pentru desemnarea cîştigătorului, nu includeau în preţurile indicate TVA, pe cînd în actele de executare a lucrărilor preţurile au fost majorate cu TVA în sumă de 122,0 mii lei. Alte cinci firme participante la concurs au prezentat devizele lucrărilor de reconstrucţie a clădirii, cu includerea TVA. Firma menţionată a fost considerată neîntemeiat cîştigătoare a concursului, ţinîndu-se cont de faptul că preţul propus de către aceasta, cu includerea TVA în preţul de cost al lucrărilor, nu era cel mai mic în comparaţie cu cel al altor firme. Controlul asupra corectitudinii volumelor de lucrări de reparaţie a clădirii Judecătoriei Ialoveni executate în realitate, efectuat la solicitarea Curţii de Conturi de către inspectorul Inspecţiei de Stat în Construcţii a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, cu participarea controlorilor Curţii de Conturi, antreprenorului şi beneficiarului, la faţa locului, a stabilit că antreprenorul, din volumul de lucrări în sumă de 723,0 mii lei, în realitate a executat lucrări în sumă de 662,5 mii lei, din care 29,9 mii lei constituie exagerarea volumului lucrărilor executate, iar 30,5 mii lei - costul lucrărilor de proiectare şi documentaţiei de deviz, neîntemeiat inclus în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor. În afară de aceasta, preţul de cost al lucrărilor de electrificare, conform devizului total de lucrări, constituia 41,2 mii lei, iar potrivit actelor de executare a lucrărilor de electrificare acestea au alcătuit 62,4 mii lei.

În anul 2004, a fost majorat, de asemenea, şi volumul lucrărilor de construcţie şi montaj la cazangeria Judecătoriei Soroca şi la cazangeria Judecătoriei Donduşeni, executate de către S.R.L. "Bomi-servis" în sumă de 41,5 mii lei şi, respectiv, 12,1 mii lei, în urma elaborării şi întocmirii devizului de cheltuieli şi a actului de primire-predare a lucrărilor executate, prin utilizarea normelor de cheltuieli majorate faţă de normele stabilite în Instrucţiunea privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţie-montaj prin metoda de resurse (CPL 01.01.2001), aprobată prin Ordinul ministrului ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului nr.69 din 07.09.2001[8], norme acceptate nejustificat de către Ministerul Justiţiei.

Ministerul, în anul 2004, a efectuat cheltuieli în sumă de 18,8 mii lei, pentru reparaţia curentă a încăperilor arendate de către S.A. "Victoria-Agro" în localul Judecătoriei Botanica (63,7 m2), deşi potrivit clauzelor contractului de arendă, arendaşul era obligat să execute lucrări de reparaţie curentă a bunurilor arendate din contul său. Cu toate că termenul arendei a fost stabilit pînă la 31.12.2003, firma a utilizat încăperile şi pe parcursul a 5 luni ale anului 2004, achitînd pentru arendă, conform taxelor stabilite, 5,9 mii lei, pe cînd Ministerul a suportat cheltuieli pentru reparaţie din contul mijloacelor bugetare în sumă de 18,8 mii lei. Ulterior aceste încăperi au fost transmise în arendă S.R.L. "Vadler-Com". Controlul la faţa locului a stabilit că suprafaţa reală utilizată de către firma menţionată constituie 83 m2, cuantumul arendei fiind diminuat cu 4,2 mii lei. În afară de aceasta, firma foloseşte şi alte bunuri materiale cu titlu gratuit, care nu sînt înregistrate nici în evidenţa contabilă a Judecătoriei.

În perioada analizată, ministerul a realizat venituri de la serviciile cu plată în sumă de 6446,9 mii lei, inclusiv în anul 2005 - de 2440,8 mii lei, sau cu 944,6 mii lei mai puţin faţă de planul aprobat. Veniturile realizate au fost utilizate în conformitate cu devizele de cheltuieli aprobate.

Ca urmare a nerespectării Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII) şi a Instrucţiunii "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85), controlul a stabilit la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii din cadrul acestuia neconfirmarea documentată a cheltuielilor, lipsa plenitudinii şi continuităţii înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice, denaturarea dărilor de seamă. Astfel, de către Minister au fost denaturate datele privind datoriile debitoare: la 01.01.2005 - cu 333,4 mii lei şi la 01.01.2006 - cu 66,9 mii lei, în urma înregistrării în evidenţa contabilă la intrări în luna decembrie a anilor respectivi a mărfurilor primite conform facturilor din lunile ianuarie şi februarie ale anilor următori. Cu derogare de la Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85, n-a fost majorată valoarea fondurilor fixe (clădiri şi construcţii speciale) cu suma cheltuielilor efectuate pentru reparaţii capitale (2753,5 mii lei). Controlul a stabilit la Judecătoria Ialoveni lipsa unui cazan cu valoarea de 74,6 mii lei. Din explicaţiile contabilului-şef al Judecătoriei reiese că cazanul este depozitat în fosta clădire a acesteia, în realitate nefiind întocmite documentele necesare privind transmiterea lui la păstrare. Ca rezultat al reflectării incorecte în evidenţa contabilă a operaţiunilor de transfer la bugetul de stat a impozitului pe venit diminuat în sumă de 19,2 mii lei de către IREJC, suma este înregistrată neîntemeiat ca datorie a bugetului de stat faţă de instituţie. La Judecătoria Glodeni n-a fost exclusă din evidenţa contabilă motocicleta "Ural", casată în anul 2001. Nerespectînd art.40 din Legea nr.426-XIII, o parte din judecătorii, în anul 2005, n-au efectuat inventarierea patrimoniului, decontărilor şi a obligaţiunilor.

Cu derogare de la pct.10 din Regulamentul "Cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996[11], Ministerul a comercializat 4 unităţi de transport, prin negocieri directe, în lipsa unei comisii pentru comercializarea activelor, fără evaluarea lor, nerespectîndu-se condiţiile de transparenţă. Preţurile de realizare la unităţile de transport au fost stabilite de la 650 lei pînă la 2200 lei. Veniturile obţinute de la comercializarea acestor 4 unităţi de transport în sumă de 5,0 mii lei au fost transferate la bugetul de stat.

Ministerul n-a întreprins măsurile de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor stabilite de către Departamentul Control Financiar şi Revizie, în rezultatul controlului privind utilizarea mijloacelor bugetare, în anul 2004, de către IREJC, efectuat la solicitarea Ministerului. Astfel, n-au fost recuperate mijloacele băneşti în sumă de 19,2 mii lei - impozit pe venit din salariu; 6,2 mii lei - primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; 8,0 mii lei - supraplata la salariu; 6,0 mii lei - convorbiri telefonice personale. Controlul a stabilit că fostul contabil-şef al IREJC, care cumula concomitent şi funcţia de casier, în perioada anilor 2003-2004, a primit din casa instituţiei 20,7 mii lei, în baza unor dispoziţii de plată nesemnate de conducător, această sumă nefiind înregistrată în evidenţa contabilă. N-a fost reţinut nici impozitul pe venit de la acesta în sumă de 3,0 mii lei. La 09.02.2005, suma de 24,3 mii lei a fost restituită în casa instituţiei şi înregistrată neîntemeiat în contul special al Institutului, nefiind transferată la bugetul de stat.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că Ministerul Justiţiei şi instituţiile din cadrul acestuia, în perioada raportată, au admis depăşirea cheltuielilor faţă de devizul de cheltuieli aprobat la unele articole şi alineate în sumă de 744,8 mii lei. Cu derogare de la actele normative în vigoare, au fost achitate premii, în anul 2005, în sumă de 323,0 mii lei. La achiziţia serviciilor n-au fost respectate prevederile Legii nr.1166-XIII. Au fost denaturate unele date din raportul financiar.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 28, 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează conducerea Ministerului Justiţiei (dna V.Iftodi) despre rezultatele reviziei financiare efectuate la Ministerul Justiţiei şi unele instituţii din cadrul acestuia şi se cere asigurarea luării măsurilor de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor depistate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări ale legislaţiei.

2. Se recomandă conducerii Ministerului Justiţiei să organizeze un sistem de control intern, care să asigure corectitudinea utilizării alocaţiilor bugetare conform normelor stabilite şi contabilizării lor, precum şi respectarea legislaţiei la retribuirea muncii, achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, ţinerea evidenţei contabile.

3. Se ia act că, pînă la adoptarea Hotărîrii Curţii de Conturi:

3.1. S.R.L. "Vadler-Com" a achitat Judecătoriei Botanica plata pentru arenda spaţiului diminuat în sumă de 4,2 mii lei;

3.2. S.R.L. "Decormax-SBB" a achitat la bugetul de stat venitul ilicit obţinut prin exagerarea volumului de lucrări executate la reparaţia Judecătoriei Ialoveni în sumă de 29,9 mii lei.

4. Se cere de la conducerea Institutului Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică să transfere la bugetul de stat mijloacele în sumă de 24,3 mii lei, neîntemeiat înregistrate în contul special al Institutului.

5. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele reviziei financiare efectuate la Ministerul Justiţiei pe perioada anilor 2004-2005 în vederea intensificării controlului asupra utilizării finanţelor publice, în special la retribuirea muncii şi reparaţii capitale şi se recomandă, de comun cu Ministerul Justiţiei, să elaboreze propuneri de reglementare a modului de evidenţă a mijloacelor care urmează a fi recuperate la bugetul de stat de către condamnaţi sau persoanele care trebuie să suporte cheltuielile judiciare, în baza titlurilor executorii, pentru asigurarea inculpatului cu avocat din oficiu, precum şi a controlului asupra încasării acestor mijloace.

6. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele reviziei financiare efectuate la Ministerul Justiţiei pe perioada anilor 2004-2005.

7. Despre executarea punctelor 1, 4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare).


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2000, nr.19-20, art.210.

[3] M.O., 1997, nr.19-20, art.197.

[4] M.O., 1998, nr.26-27, art.194.

[5] M.O., 2002, nr.154-157, art.1209.

[6] M.O., 1995, nr.35, art.400.

[7] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[8] Nu este dată publicităţii.

[9] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[10] Nu este dată publicităţii.

[11] M.O., 1997, nr.3, art.9.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)