Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 23 din 23 mai 2006 privind raportul asupra asigurării integrităţii, eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a finanţelor publice la Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” în anii 2003-2004

Numar din data de 2006-05-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl A.Spivacenco, preşedintelui Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" dl M.Pencov, contabilului-şef dna M.Stratulea, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere de la organizaţiile din subordinea Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei", călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra asigurării integrităţii, eficienţei gestionării patrimoniului de stat şi a finanţelor publice la Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" în anii 2003-2004, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2005.

Au fost supuse controlului Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei" (în continuare - Concernul "Apele Moldovei"), Asociaţiile Interraionale de Producţie, Reparaţie şi Exploatare (în continuare - AIPRE) Bender, Briceni, Drochia, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Hînceşti şi Ştefan Vodă, Direcţia de exploatare a nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca (în continuare - DENH Costeşti-Stînca) şi Direcţia de canale Ciumai (în continuare - DC Ciumai).

Concernul "Apele Moldovei" este succesorul în drepturi al Concernului de Stat pentru Gospodărirea Apelor "Acva", creat pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în baza Hotărîrii Guvernului nr. 678 din 06.10.1995 "Cu privire la reorganizarea Concernului de Stat pentru Gospodărirea Apelor "Acva" al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei în Concernul Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei"[2] (cu modificările ulterioare).

În perioada supusă controlului Concernul "Apele Moldovei", ca organ central de administrare a complexului unic pentru gospodărirea apelor de pe întreg teritoriul ţării, creat pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, a activat ca persoană juridică, independent şi centralizat, în conformitate cu legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul apelor.

În procesul controalelor efectuate, probele de control au fost colectate prin analiza şi studiul regulamentelor de funcţionare a Concernului "Apele Moldovei", dărilor de seamă, rapoartelor financiare, ordinelor şi deciziilor, proceselor-verbale; verificarea documentelor primare şi registrelor contabile, propunerilor şi planurilor de finanţare, devizelor de cheltuieli, contractelor, operaţiunilor economico-financiare; examinarea datelor entităţilor controlate şi compararea lor cu datele obţinute din diferite surse (actele privind rezultatele controalelor de verificare, analizele comparative, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Legalitatea constituirii şi funcţionării Concernului "Apele Moldovei"

 Concernul "Apele Moldovei", contrar prevederilor art.22 alin.(3) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"[3] (cu modificările ulterioare), pct.104 şi pct.105 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 10.09.1991 "Despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din Republica Moldova"[4], n-a luat măsuri pentru asocierea pe principii benevole a întreprinderilor Complexului de gospodărire a apelor cu dreptul de fondatori ai concernului.

Timp de zece ani statutul juridic al Concernului "Apele Moldovei" nu este clar determinat, nu corespunde realităţii şi legislaţiei în vigoare, iar în multe cazuri activitatea pe care o desfăşoară contravine conţinutului propriului statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.317 din 10.06.1996 "Cu privire la aprobarea Statutului Concernului Republican pentru Gospodărirea Apelor "Apele Moldovei"[5] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.317).

Nu este executat de către Guvern pct.4 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.8 din 18 ianuarie 2001 în ce priveşte aducerea documentelor de constituire a Concernului "Apele Moldovei" în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Contrar art.19 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1463-XV), art.16 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV) şi pct.16 din statutul propriu, aparatul central al Concernului "Apele Moldovei", nefiind instituţie bugetară, se întreţine din mijloacele repartizate din buget întreprinderilor din subordine sub formă de transferuri pentru irigarea pămînturilor. O parte din transferurile bugetare au fost utilizate neîntemeiat pentru întreţinerea aparatului central al Concernului "Apele Moldovei" (968,0 mii lei în anul 2003 şi 943,5 mii lei în anul 2004).

Programul de stat de reabilitare a sistemelor de irigare

Prin Hotărîrea Guvernului nr.256 din 17.04.2001 "Cu privire la reabilitarea sistemelor de irigare"[8] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.256) a fost aprobat Programul de reabilitare a sistemelor de irigare, conform căruia Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (Concernul "Apele Moldovei") urma să asigure întreţinerea în stare tehnică conformă şi păstrarea tuturor sistemelor de irigare rentabile, precum şi a infrastructurii acestora pe o suprafaţă de 124,3 mii ha pînă la reabilitarea lor deplină.

Concernul "Apele Moldovei" n-a executat pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.256, neasigurînd întreprinderea măsurilor necesare pentru irigarea terenurilor irigabile pe o suprafaţă de pînă la 50,0 mii ha (în anul 2003) şi de 82,7 mii ha (în anul 2004). Din terenurile cu suprafaţa totală de 144,1 mii ha, rămase la balanţa întreprinderilor Concernului "Apele Moldovei", în anul 2003 au fost cuprinse cu irigare 16,8 mii ha, iar în anul 2004 - 16,2 mii ha, sau, respectiv, 11,6% şi 11,2%, cauza principală fiind lipsa utilizatorilor de apă.

N-au fost întreprinse măsurile corespunzătoare pentru asigurarea întreţinerii în stare tehnică conformă şi păstrarea tuturor sistemelor de irigare rentabile, precum şi pentru excluderea cazurilor de deteriorare şi furt al sistemelor de irigare.

Din cele 334 de staţii de pompare a apei, înregistrate la balanţa organizaţiilor din subordinea Concernului "Apele Moldovei", jumătate nu funcţionează, unele fiind recunoscute ca nerentabile, în conformitate cu pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.37 din 16.01.2002 "Cu privire la utilizarea sistemelor de irigare nerentabile şi nefinalizate"[9] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.37), altele - amplasate pe terenurile neirigabile, în conformitate cu prevederile pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.372 din 27.03.2003 "Cu privire la trecerea terenurilor irigabile şi desecate în alte categorii"[10], iar restul - uzate şi descompletate.

Nu s-au luat măsurile respective întru executarea prevederilor pct.2 şi pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.256, pct.1, pct.2 şi pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.37 în ce priveşte casarea tuturor unităţilor sistemelor de irigare recunoscute nerentabile şi completarea cu piese de schimb, necesare pentru reparaţia celor viabile. Astfel, AIPRE Briceni n-a casat şi n-a descompletat 4 unităţi, AIPRE Drochia - 14 unităţi, AIPRE Cahul - 11 unităţi, AIPRE Ungheni - 14 unităţi, AIPRE Hînceşti - 13 unităţi, DC Ciumai - 7 unităţi.

Finanţarea Concernului "Apele Moldovei" şi a întreprinderilor din subordine

Întru executarea Hotărîrilor Guvernului nr.952 din 15.10.1999 "Cu privire la protecţia localităţilor din Republica Moldova împotriva proceselor geologice periculoase"[11], nr.1030 din 13.10.2000 "Cu privire la aprobarea Schemei de protecţie a localităţilor din Republica Moldova împotriva inundaţiilor"[12] şi nr.256, Concernul "Apele Moldovei" a solicitat pentru anul 2003 mijloace bugetare în sumă de 219,5 mil.lei.

Prin Legea nr.1463-XV, Concernului "Apele Moldovei" i s-au aprobat pentru anul 2003 alocaţii bugetare în sumă de 20345,0 mii lei, sau 9,3% din suma solicitată, inclusiv pentru exploatarea sistemelor de irigare - 11345,0 mii lei şi pentru energia electrică utilizată la irigare - 8800,0 mii lei, dar de fapt au fost alocate 19375,8 mii lei (95%), din care 968,0 mii lei s-au utilizat neîntemeiat pentru întreţinerea aparatului central al Concernului "Apele Moldovei".

Potrivit Legii nr.474-XV, pentru anul 2004 au fost prevăzute şi alocate mijloace bugetare în sumă de 18745,0 mii lei, dar efectiv s-au cheltuit 18362,7 mii lei, suma de 943,5 mii lei fiind utilizată la întreţinerea aparatului central.

În anul 2003, întreprinderile Concernului "Apele Moldovei" au planificat venituri proprii în sumă totală de 7829,2 mii lei, dar de fapt s-au încasat în sumă de 4784,7 mii lei, sau 61,1%. Pentru anul 2004 au fost planificate venituri în sumă de 7485,5 mii lei, dar în realitate s-au realizat în sumă de 5065,4 mii lei, sau 67,7%.

Concernul "Apele Moldovei" şi întreprinderile din subordine, nefiind instituţii bugetare şi neavînd dreptul de formare a mijloacelor extrabugetare, în contradicţie cu art.35 din Legea nr.474-XV şi pct.3 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) din Ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001 "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice"[13], au reflectat cheltuielile şi veniturile de la activitatea lor economico-financiară ca mijloace extrabugetare şi speciale.

Raţionalitatea utilizării resurselor de apă

Conform datelor Cadastrului de Stat al Apelor, în anii 2003 şi 2004, volumul apei captate din obiectivele acvatice a constituit 864,0 mil.m3 şi, respectiv, 852,0 mil. m3, inclusiv apa utilizată pentru necesităţile menajere - 116,0 mil.m3 şi 115,0 mil.m3, apa utilizată pentru necesităţile de producţie - 586,0 mil.m3 şi 585,0 mil.m3, apa utilizată pentru irigare - 54,0 mil.m3 şi 47,0 mil.m3, apa utilizată pentru necesităţile agriculturii - 35,0 mil.m3 şi 36,0 mil.m3.

În virtutea obligaţiilor ce-i revin, Concernul "Apele Moldovei" nu şi-a exercitat eficient funcţiile privind controlul asupra utilizării raţionale a resurselor de apă, corectitudinii determinării cantităţii de apă consumată de beneficiari, existenţei şi funcţionării aparatelor de măsurat, integrităţii sigiliilor, veridicităţii reflectării în dările de seamă a taxei pentru apă, volumelor de apă consumată, precum şi asupra înregistrării lor în evidenţa contabilă; n-a efectuat controale şi n-a înregistrat cazuri de încălcare a prevederilor legale de către beneficiarii şi utilizatorii de apă.

Dările de seamă ale agenţilor economici privind acumularea taxei pentru apă pe anii 2003-2004, coordonate cu Concernul "Apele Moldovei" prin aplicarea ştampilei, nu s-au păstrat şi nu au fost înregistrate în jurnalele respective.

Conform datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind acumularea taxei pentru apă, în anul 2003 s-a acumulat taxa pentru apă în sumă totală de 14,0 mil.lei, iar în anul 2004 - de 18,5 mil.lei.

În perioada controlată, Concernul "Apele Moldovei", încălcînd pct.28 din propriul statut, n-a efectuat controlul respectiv, iar DC Ciumai, contrar prevederilor pct.7 din Regulamentul Cadastrului de Stat al Apelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.626 din 18.08.1994[14], n-a ţinut evidenţa primară a debitului apelor captate şi a celor deversate din obiectivele acvatice în modul şi termenele aprobate de Concernul "Apele Moldovei".

La AIPRE Ştefan Vodă s-a constatat diminuarea datelor privind consumul real de apă în dările de seamă prezentate Serviciului Fiscal Ştefan Vodă de către 11 agenţi economici, care n-au achitat taxa pentru apă în sumă totală de 121,8 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile art.5, Anexa nr.5 din Legea nr.1463-XV şi ale art.3, Anexa nr.4 din Legea nr.474-XV. N-a fost calculată suma penalităţii pentru neachitarea în termen, conform art.228 alin.(1) şi alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[15] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul fiscal), a sumei de 169,8 mii lei.

La DENH Costeşti-Stînca, 9 agenţi economici n-au calculat şi n-au achitat taxa pentru apă în sumă totală de 41,4 mii lei, iar la AIPRE Hînceşti, în anii 2003-2004 - 10 agenţi economici (73,5 mii lei) şi, respectiv, 18 agenţi economici (69,7 mii lei).

 Administrarea şi gestionarea patrimoniului de stat

Concernul "Apele Moldovei" nu are încheiat cu Agenţia Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului un contract de folosire a bunurilor proprietate de stat, fapt ce contravine pct.13 din propriul statut.

La 01.01.2004, suma totală a activelor bilanţului cumulativ al Concernului "Apele Moldovei" constituia 1813,9 mil.lei, din care 1651,9 mil.lei, sau 91,1% - costul mijloacelor fixe, iar la 01.01.2005 - 1807,0 mil.lei, inclusiv 1645,5 mil.lei, sau 91,1% - costul mijloacelor fixe.

Contrar prevederilor art.1 alin.(1) şi alin.(2), art.4 alin.(2) şi alin.(3) lit. a) şi lit. b), art.5 alin.(1) şi alin.(2) din Legea cadastrului bunurilor imobiliare nr.1543-XIII din 25.02.1998[16] (cu modificările ulterioare), întreprinderile subordonate Concernului "Apele Moldovei", fiind proprietarii bunurilor imobile, nu şi-au înregistrat bunurile şi drepturile în oficiile cadastrale teritoriale.

Concernul "Apele Moldovei" şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare n-au executat Hotărîrea Guvernului nr.162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului" [17].

În majoritatea cazurilor, statutele întreprinderilor de stat din componenţa Concernului "Apele Moldovei" au fost aprobate de fondator cu încălcarea art.2 alin.(3) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[18]. Acestea nu conţin datele privind componenţa bunurilor transmise în gestiune, mărimea bunurilor transmise în capitalul statutar al întreprinderilor (AIPRE Briceni, AIPRE Hînceşti, AIPRE Ungheni) şi mărimea terenurilor ocupate.

N-au fost întreprinse acţiunile corespunzătoare privind stabilirea modului de exploatare a lacurilor de acumulare, care, conform art.76 din Codul apelor nr.1532-XII din 22.06.1993[19] (cu modificările ulterioare), se determină de regulile aprobate pe ansamblul fiecărui lac sau sistem de lacuri de acumulare de către autorităţile pentru gospodărirea apelor, în concordanţă cu autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu, autorităţile pentru supravegherea sanitară de stat, autorităţile pentru protecţia rezervelor piscicole, precum şi cu alte organe interesate. Astfel, din cele 6 lacuri ce aparţin AIPRE Chişinău, numai pentru 2 (Ghidighici şi Ialoveni) sînt perfectate regulile de exploatare, dar şi acestea nu sînt aprobate.

Contrar prevederilor art.4, art.14 alin.(1) şi alin.(7), art.18 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.440-XIII din 27.04.1995 "Cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă"[20] (cu modificările ulterioare), organele administraţiei publice locale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, autorităţile centrale abilitate cu gestionarea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, precum şi autoritatea centrală pentru sănătate n-au efectuat controlul operativ şi controlul de stat asupra respectării regimului de activitate economică. La AIPRE Chişinău, în fîşia de protecţie a lacului Ghidighici, a fost permisă activitatea a 21 de agenţi economici, inclusiv S.R.L. "Beamanj", care arendează 2 terenuri pe un termen de 99 de ani şi, respectiv, 25 ani şi posedă autorizaţiile de construcţie a Complexului de odihnă, barului, eliberate de Primăria Vatra la 10.01.2003. Tot aici Compania "Louvaria Trading" (Cipru) construieşte o Casă de odihnă.

Nerespectîndu-se pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.32 din 16.01.2001 "Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fîşiilor reverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă"[21], la AIPRE Chişinău nu sînt determinate corespunzător dimensiunile şi fîşiile reverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă din zona mun. Chişinău.

AIPRE Orhei, contrar prevederilor pct.16 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor"[22] (cu modificările ulterioare), a acceptat prelungirea termenului prevăzut în contract de achitare la realizarea sistemei de irigare Tarasova cu valoarea de bilanţ de 2575,8 mii lei. Achitările nefiind efectuate pe deplin şi în termenul acceptat, AIPRE "Orhei" n-a considerat contractul nul şi pînă la momentul controlului n-a reînregistrat în evidenţa contabilă valorile materiale de la această tranzacţie.

Atît AIPRE Chişinău, cît şi Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare n-au întreprins măsurile respective pentru evitarea aplicării de către Departamentul de executare a deciziilor judiciare (în continuare - DEDJ), oficiul Ciocana a sechestrului asupra taberei de odihnă "Izvoraş" (Condriţa), care se afla la balanţa AIPRE Chişinău cu valoarea reziduală de 980,9 mii lei. Realizarea la licitaţie, contrar pct.3 şi pct.11 din Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997[23], a taberei de odihnă "Izvoraş" la suma de 431,7 mii lei s-a soldat cu pierderi pentru AIPRE Chişinău în sumă de 549,2 mii lei. De asemenea, n-a fost evitată şi aplicarea de către DEDJ Rîşcani a sechestrului asupra blocului administrativ şi sălii sportive aflate în proprietatea AIPRE Chişinău. În rezultatul realizării la licitaţie a sălii sportive, contabilul-şef al AIPRE Chişinău dl A.Bordian neîntemeiat a scos din evidenţa contabilă şi depozitul. Achitarea de către DEDJ Rîşcani a datoriilor AIPRE Chişinău faţă de reţelele electrice cu o lună mai tîrziu de la licitaţie a dus la calcularea suplimentară de către reţelele electrice a penalităţilor aipre Chişinău în sumă de 9,5 mii lei.

Minihidroelectrocentrala cu capacitatea de 44 kwt a bazinului acvatic Ghidighici, cu costul de 481,8 mii lei, transmisă de fostul Concern de Stat pentru Gospodărirea Apelor "Acva" la bilanţa AIPRE Chişinău, lipseşte în evidenţa contabilă. Aceasta fiind în gestiunea S.R.L. "DGC", fără nici un document justificativ, furnizează energie electrică pentru necesităţile barajului de la Ghidighici, aflat la balanţa AIPRE Chişinău. În anul 2003, s-a furnizat energie electrică în sumă de 24,0 mii lei, iar în anul 2004 - de 14,9 mii lei.

Conform prevederilor pct.1 lit. b) din Hotărîrea Guvernului nr.833 din 04.09.1997 "Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat organelor centrale de specialitate"[24] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.833), Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a preluat exercitarea dreptului asupra dării în arendă a averii statului.

În contradicţie cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.833, Concernul "Apele Moldovei" nu dispune de informaţia corespunzătoare privind darea în arendă a proprietăţii de stat şi n-a întreprins măsuri eficiente întru elaborarea modului de ţinere a evidenţei, de înregistrare a bunurilor transmise în arendă şi a decontărilor cu arendaşii.

Ca rezultat al nerespectării prevederilor Regulamentului provizoriu "Cu privire la modul de dare în arendă şi cuantumul arendei patrimoniului de stat", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.148 din 24.12.1998[25], la AIPRE Ungheni n-a fost calculată şi încasată plata pentru arendă în sumă de 2,4 mii lei. În anul 2004 n-au fost reflectate în evidenţa contabilă veniturile de la darea în arendă în sumă de 2,2 mii lei. AIPRE Cahul n-a întreprins măsurile respective pentru încasarea datoriilor de la arendă în sumă de 18,8 mii lei, iar AIPRE "Orhei" - în sumă de 3,4 mii lei şi penalitatea în mărime de 10,4 mii lei.

Contrar prevederilor art.7/1 alin.(1) din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[26] (cu modificările ulterioare), AIPRE Orhei n-a înregistrat în registrul bunurilor imobile, în termen de 3 luni de la data încheierii contractului, dreptul asupra bunului imobil transmis în arendă pe un termen de 5 ani.

Respectarea legislaţiei în domeniul muncii şi salarizării

În contradicţie cu statutul Concernului "Apele Moldovei" şi întreprinderilor de stat subordonate, remunerarea muncii angajaţilor întreprinderilor şi aparatului central al Concernului "Apele Moldovei" se efectuează conform Regulamentului cu privire la remunerarea muncii lucrătorilor Concernului "Apele Moldovei", aprobat la 30.03.2001 de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare şi coordonat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care se bazează pe Hotărîrile Guvernului (ce ţin de activitatea instituţiilor bugetare) nr.286 din 24.05.1993 "Cu privire la Condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice"[27] (cu modificările ulterioare); nr.603 din 30.10.1996 "Cu privire la salarizarea lucrătorilor instituţiilor şi organizaţiilor bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare"[28]; nr.96 din 06.02.2001 "Cu privire la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de salarizare a Reţelei tarifare unice de salarizare şi majorarea salariilor angajaţilor din sectorul bugetar"[29] (cu modificările ulterioare); nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[30]; nr.1133 din 17.09.2003 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară"[31] şi nr.103 din 02.02.2005 "Cu privire la majorarea salariilor pentru muncitori şi alte categorii de angajaţi din sectorul bugetar"[32].

Categoriile de salarizare a lucrătorilor organizaţiilor de gospodărire a apelor, stabilite de Guvernul Republicii Moldova (Hotărîrea Guvernului nr.603), au fost neîntemeiat egalate cu categoriile de salarizare a lucrătorilor organizaţiilor şi întreprinderilor bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Ţinîndu-se cont de faptul că Concernul "Apele Moldovei" nu este instituţie bugetară, conducătorii aparatului central al Concernului "Apele Moldovei" n-au fost incluşi în Hotărîrea Guvernului nr.603, din care cauză lor nu li s-au stabilit categoriile de salarizare. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare neîntemeiat a stabilit categoriile de salarizare pentru trei unităţi ale conducerii aparatului central al Concernului "Apele Moldovei" (preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte), bazîndu-se pe categoriile de salarizare stabilite lucrătorilor Serviciului Veterinar de Stat, în baza Reţelei tarifare unice (Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.603 din 30.10.1996).

Salariul mediu lunar pe ramură în anul 2003 a constituit 285 lei, iar în anul 2004 - 372 lei, iar salariul mediu lunar al personalului aparatului central - respectiv, 898 lei şi 1028 lei.

Nerespectarea legislaţiei în domeniul muncii şi salarizării de către unele întreprinderi subordonate Concernului "Apele Moldovei" a dus la comiterea unor încălcări. Astfel, contrar prevederilor art.29 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002[33] (cu modificările ulterioare), precum şi art.65 alin.(1) din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003[34] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul muncii), AIPRE Cahul şi DC Ciumai n-au încheiat cu majoritatea angajaţilor contracte individuale de muncă.

Încălcînd prevederile art.141 alin.(3) din Codul muncii, AIPRE Ştefan Vodă a achitat salariul în natură, cu producţie agricolă în sumă de 51,8 mii lei.

Nerespectîndu-se prevederile art.15 alin.(1) şi art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[35] (în continuare - Legea nr.426-XIII), la AIPRE Hînceşti salariile au fost calculate şi achitate neîntemeiat, în lipsa documentelor justificative, fiind suportate pierderi în sumă de 19,3 mii lei. Nelegitim au fost calculate salariile şi la AIPRE Cahul, în sumă de 5,8 mii lei. Fără temei juridic, în lipsa ordinului managerului-şef, din mijloace bugetare, la AIPRE Hînceşti s-a calculat şi achitat suplimentul pentru cumularea funcţiilor în sumă de 3,3 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile pct.7 din Condiţiile unice de salarizare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.286 din 24.05.1993. La AIPRE Chişinău s-au admis cazuri de eliberare a sumelor în avans din contul salariului pe un termen îndelungat, astfel formîndu-se la 01.01.2003 o datorie în sumă de 2,9 mii lei. Pe parcursul anului 2003, contabilul-şef (A.Bordianu) a mai acordat în avans 28,5 mii lei, formînd la 01.01.2004 datoria de 6,7 mii lei.

Starea decontărilor, realitatea creanţelor şi datoriilor

Dat fiind starea financiară grea la Concernul "Apele Moldovei", îndeosebi la întreprinderile subordonate, lipseşte controlul strict şi, totodată, conducerea nu întreprinde măsurile adecvate privind micşorarea datoriilor debitoare şi creditoare, inclusiv a celor cu termenul de prescripţie expirat.

Datoriile debitoare ale Concernului "Apele Moldovei" pe mijloacele extrabugetare la 01.01.2005 constituiau în total 1189,5 mii lei, iar cele creditoare - 2548,8 mii lei. La această dată, datoriile debitoare cu termenul de prescripţie expirat ale Concernului "Apele Moldovei" constituiau suma totală de 1120,0 mii lei, inclusiv ale AIPRE Chişinău - 168,1 mii lei; DC Ciumai - 102,7 mii lei, AIPRE Ştefan Vodă - 51,9 mii lei, iar datoriile debitoare insolvabile de la Programul "Pămînt" - 792,9 mii lei. Datoriile creditoare cu termenul de prescripţie expirat constituiau 252,4 mii lei, inclusiv ale AIPRE Chişinău - 66,3 mii lei, AIPRE Briceni - 84,4 mii lei, AIPRE Ştefan Vodă - 51,5 mii lei; AIPRE Vulcăneşti - 8,8 mii lei etc.

La aparatul central al Concernului "Apele Moldovei" datoria creditoare cu termenul de prescripţie expirat la 01.01.2005 constituia 25,5 mii lei.

Datoriile la remunerarea muncii, la aceeaşi dată, alcătuiau 392,3 mii lei, inclusiv cele istorice - 141,1 mii lei.

La AIPRE Ungheni, în lipsa contractelor de locaţiune încheiate la finele anului 2004, datoria locatarilor căminului constituia 40,3 mii lei.

Managementul contabil

Managementul contabil al Concernului "Apele Moldovei" este lipsit de un program de control eficient al ţinerii evidenţei contabile la întreprinderile din componenţa lui. În rezultat, au fost admise neajunsuri şi încălcări, exprimate prin neluarea la evidenţă, trecerea neîntemeiată la cheltuieli a valorilor materiale, implenitudinea, incorectitudinea şi neconsecutivitatea tuturor operaţiunilor economico-financiare înregistrate în evidenţa contabilă.

Organizaţiile subordonate Concernului "Apele Moldovei", nefiind instituţii publice, dar întreprinderi de stat, încălcînd art.14 alin.(1) din Legea nr.426-XIII şi pct.8 din Hotărîrea Guvernului nr.1187 din 24.12.1997 "Cu privire la reforma contabilităţii"[36], nu acceptă politica de contabilitate şi nu ţin evidenţa contabilă în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate, ci prin sistemul de evidenţă pentru instituţiile publice bugetare, necalculînd uzura mijloacelor fixe şi impozitele, ceea ce a determinat întocmirea de către acestea a bilanţurilor contabile de trei tipuri: bilanţul mijloacelor bugetare, bilanţul mijloacelor speciale şi extrabugetare şi bilanţul la autogestiune, deşi urma să fie întocmit un bilanţ unic al întreprinderilor la autogestiune.

Conducerea AIPRE Chişinău n-a asigurat controlul asupra integrităţii înregistrării pe conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice. Nu s-a respectat metodologia contabilităţii. Totalurile şi soldurile pe conturile din evidenţa sintetică nu corespund realităţii. Contabilitatea nu se ţine conform art.14 alin.(1), art.15 alin.(1) lit. c), art.34 din Legea nr.426-XIII.

Întreprinderile din componenţa Concernului "Apele Moldovei" n-au respectat întocmai prevederile pct.39, pct.40, pct.41, pct.107 alin.(7), pct.108 lit. b) şi lit. d) din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.30 din 03.03.2001[37], şi pct.106 alin.(7), pct.107 lit.c) din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 27 din 28.04.2004[38]. Nu s-au întreprins măsurile corespunzătoare, în baza rezultatelor inventarierilor, şi faţă de persoanele care au comis încălcări. Astfel, AIPRE Chişinău n-a înregistrat în evidenţa contabilă fonduri fixe în sumă de 712,7 mii lei, o parte din care sînt date în arendă S.R.L. "Crăiasa" pentru o perioadă de 10 ani. N-au fost înregistrate şi alte bunuri materiale în sumă de 262,0 mii lei, lipsuri în sumă de 418,1 mii lei (Baza Băcioii Noi).

AIPRE Ungheni şi AIPRE Orhei au efectuat inventarieri formale, n-au inclus în listele de inventariere toate bunurile materiale, construcţiile nefinisate, pe cînd în cadrul controlului efectuat la AIPRE Orhei s-a stabilit un surplus de 7 unităţi de mijloace fixe în valoare totală de 38,7 mii lei şi un automobil-automacara MAZ, a cărui valoare urmează a fi evaluată de către experţi. La AIPRE Drochia au fost depistate neajunsuri în sumă de 32,5 mii lei.

DC Ciumai, în anul 2004, n-a efectuat inventarierea anuală. În timpul controlului s-au constatat lipsuri de bunuri materiale în sumă de 47,4 mii lei.

Contrar pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 şi art.8 din Legea nr.426-XIII, DC Ciumai n-a înregistrat la venituri suma de 2,8 mii lei de la casarea mijloacelor fixe, AIPRE Orhei - 3,4 mii lei de la arendă şi DENH Costeşti-Stînca - 20,9 mii lei de la casarea bunurilor materiale.

În contradicţie cu art.3, art.15 alin.(1) lit. a), lit. b) şi lit. c) din Legea nr.426-XIII, DC Ciumai n-a reflectat în evidenţa contabilă operaţiunea economică de casare a automobilului în valoare de 39,1 mii lei, AIPRE Orhei - lemne de foc şi produse agricole în sumă de 38,6 mii lei, AIPRE Ungheni - produse procurate în sumă de 2,5 mii lei, iar AIPRE Hînceşti - mijloace băneşti încasate de la locatarii căminului din or. Leova în sumă de 34,6 mii lei.

În anii 2003-2004, contrar prevederilor art.16 din Legea nr.426-XIII, art.14 alin.(1) din Codul fiscal, la DC Ciumai nu s-au înregistrat la venituri mijloace băneşti în sumă de 101,6 mii lei şi, respectiv, 62,8 mii lei, încasate de la prestarea serviciilor; lipseşte evidenţa analitică a construcţiilor capitale nefinalizate în sumă de 3014,1 mii lei.

S-au constatat neajunsuri referitor la structura şi raţionalitatea cheltuielilor incluse neargumentat în cheltuielile totale ale întreprinderilor, fapt care a influenţat negativ rezultatele financiare.

Nerespectînd prevederile art.15 alin.(1) lit a) şi lit. b), art.16 din Legea nr.426-XIII, AIPRE Chişinău, în anii 2003 şi 2004, a înregistrat la cheltuieli, în lipsa documentelor justificative, sumele de 25,2 mii lei şi, respectiv, 16,2 mii lei (combustibil). AIPRE Hînceşti a înregistrat cheltuieli de casă, nejustificate documentar, în sumă de 20,1 mii lei. AIPRE Orhei n-a întocmit facturi fiscale pentru lucrările efectuate, înregistrînd neîntemeiat cheltuieli în sumă de 10,5 mii lei.

Lipsa totală a evidenţei analitice privind energia electrică la AIPRE Chişinău şi lipsa soldurilor la 01.01.2003 au dus la formarea datoriilor debitoare, ceea ce a cauzat aplicarea sechestrului asupra unor bunuri imobiliare (blocul administrativ Băcioii Noi, sala sportivă, tabăra de copii "Izvoraş"), în urma expunerii cărora la licitaţii au fost suportate pierderi. AIPRE Hînceşti n-a calculat şi n-a achitat impozitul pe bunurile imobile şi impozitul funciar în sumă totală de 257,5 mii lei, AIPRE Ungheni n-a reţinut impozitul pe venit la sursa de plată în sumă de 2,5 mii lei, DC Ciumai n-a reţinut impozitul pe venit în sumă de 0,9 mii lei, AIPRE Orhei a admis diminuarea TVA aferentă bugetului cu 5,4 mii lei.

Neasigurarea controlului asupra corectitudinii şi plenitudinii înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice a determinat admiterea cazurilor de eronare a dărilor de seamă. Astfel, nerespectînd prevederile art.15, art.27 din Legea nr.426-XIII, AIPRE Bender a reflectat în darea de seamă pe anul 2002 mijloacele financiare primite la 04.01.2003 în sumă de 91,4 mii lei. AIPRE Orhei a înregistrat în bilanţul executării devizului de venituri şi cheltuieli cu 19,3 mii lei mai puţin decît soldul din extrasul bancar la 31.12.2003 şi cu 137,5 mii lei mai puţin decît soldul la 31.12.2004. AIPRE Ungheni n-a asigurat identitatea datelor evidenţei analitice a contului bancar la 31.12.2004 şi a datelor din Cartea mare cu suma de 65,6 mii lei. Lipsa controlului din partea conducerii AIPRE Hînceşti asupra respectării întocmai a prevederilor Legii nr.426-XIII şi a Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[39] (cu modificările ulterioare) a cauzat admiterea prejudiciilor materiale în sumă de 0,8 mii lei de către managerul-şef dl Gh. Sîrbu, în sumă de 29,4 mii lei - de către contabilul-şef dna V.Ionaşco şi de 1,8 mii lei - de către contabilul responsabil de calcularea salariului dna M.Dubceac.

În contradicţie cu prevederile pct.6, pct.78, pct.88 din Catalogul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.2003 "Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale"[40] (cu modificările ulterioare), AIPRE Ungheni n-a efectuat revizuirea respectivă şi a admis diminuarea uzurii cu 205,6 mii lei.

Contrar pct.8 din Hotărîrea Guvernului nr.317, Concernul "Apele Moldovei", întru îndeplinirea sarcinilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, n-a creat o rezervă departamentală de tehnică în organizaţiile din subordine.

Încălcările, neajunsurile şi abaterile constatate de control sînt o consecinţă a nerespectării întocmai de către persoanele responsabile ale Concernului "Apele Moldovei" şi întreprinderilor subordonate a actelor legislative şi normative în vigoare, controlului ineficient asupra termenelor legale de întocmire, urmărire şi înregistrare în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice, veniturilor şi cheltuielilor, precum şi a controlului insuficient din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Ministerului Finanţelor, ceea ce a influenţat negativ asupra administrării fondurilor financiare şi patrimoniale aflate în gestiune.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului, în temeiul articolelor 27, 28 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se cere de la Concernul "Apele Moldovei" (dl M.Pencov):

1.1. elaborarea unui plan de măsuri concrete şi eficiente în vederea lichidării încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, depistate în urma controlului atît în cadrul Concernului "Apele Moldovei", cît şi la întreprinderile subordonate, care ar favoriza sporirea exigenţei persoanelor responsabile de executarea controlului financiar intern;

1.2. efectuarea cercetării din oficiu privind persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control şi aplicarea faţă de acestea a sancţiunilor disciplinare în conformitate cu legislaţia;

1.3. întreprinderea măsurilor corespunzătoare privind ajustarea statutului Concernului "Apele Moldovei" şi a statutelor întreprinderilor subordonate la legislaţia în vigoare;

1.4 elaborarea şi înaintarea propunerilor referitor la crearea unui detaşament de reacţie rapidă în organizaţiile din componenţa Concernului "Apele Moldovei" întru executarea sarcinilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale;

1.5. luarea măsurilor în vederea înregistrării în cadastru a bunurilor imobile şi rezervelor acvatice din cadrul întreprinderilor subordonate Concernului "Apele Moldovei", cu asigurarea integrităţii şi gestionării eficiente a averii statului;

1.6. examinarea modului de dare în arendă a mijloacelor fixe şi a lacurilor, cu stabilirea relaţiilor de arendă în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare;

1.7. analiza stării creanţelor formate atît în cadrul Concernului "Apele Moldovei", cît şi în subdiviziuni, cu întreprinderea măsurilor de micşorare a lor, inclusiv de lichidare a creanţelor cu termenul de prescripţie expirat;

1.8. întreprinderea măsurilor de reducere a datoriilor la remunerarea muncii, cu excluderea practicii achitării salariilor în natură;

1.9. asigurarea unui control eficient asupra utilizării raţionale a apei;

1.10. întreprinderea măsurilor adecvate întru elaborarea şi implementarea politicii de contabilitate în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.

2. Se cere de la:

2.1. conducerea AIPRE Ştefan Vodă să asigure respectarea clauzelor contractuale în ce priveşte livrările de apă către furnizori; să calculeze şi să încaseze penalităţile pentru neachitarea la timp a apei livrate; să nu admită în continuare achitarea salariului în natură;

2.2. conducerea AIPRE Bender să perfecteze documentele de casare a mijloacelor fixe în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.3. conducerea AIPRE Cahul să asigure încasarea datoriei la plata pentru arendă în sumă de 18,8 mii lei; să nu admită efectuarea de cheltuieli iraţionale;

2.4. conducerea DC Ciumai să înregistreze în evidenţa contabilă materialele şi mijloacele financiare obţinute în urma casării mijloacelor fixe în valoare de 39,1 mii lei şi, respectiv, 2,8 mii lei; să asigure evidenţa analitică a construcţiilor capitale nefinalizate cu valoarea de bilanţ de 3014,1 mii lei;

2.5. conducerea DENH Costeşti-Stînca să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor materiale în urma casării mijloacelor fixe; să ia măsuri de asigurare a plenitudinii încasării plăţii pentru traversarea barajului şi a recuperării lipsurilor în sumă de 0,4 mii lei;

2.6. conducerea AIPRE Drochia să asigure autenticitatea evidenţei contabile şi să întreprindă măsuri în vederea recuperării lipsurilor în sumă de 32,5 mii lei;

 2.7. conducerea AIPRE Ungheni să încheie contracte de locaţiune cu locatarii căminului şi să încaseze datoria în sumă de 40,3 mii lei; să justifice cheltuielile efectuate la procurarea produselor de cofetărie în valoare de 2,5 mii lei; să înregistreze în evidenţa contabilă veniturile de la darea în arendă în sumă de 2,2 mii lei; să calculeze şi să încaseze plata pentru arendă în sumă de 2,4 mii lei;

2.8. conducerea AIPRE Orhei să înregistreze în evidenţa contabilă lemnul de foc şi produsele agricole în sumă de 3,2 mii lei şi, respectiv, 35,4 mii lei, surplusurile în valoare de 38,7 mii lei, precum şi automobilul-automacara MAZ după evaluarea corespunzătoare; să asigure calcularea plăţii pentru arendă în sumă de 3,4 mii lei şi a penalităţii - de 10,4 mii lei;

2.9. conducerea AIPRE Hînceşti să asigure înregistrarea mijloacelor băneşti în sumă de 34,6 mii lei, încasate de la locatarii căminului din or. Leova; să întreprindă măsuri pentru recuperarea lipsurilor în sumă de 36,3 mii lei şi restituirea pagubei cauzate în sumă de 27,2 mii lei;

2.10. conducerea AIPRE Chişinău să aplice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere pentru comiterea încălcărilor; să întreprindă măsuri concrete privind organizarea evidenţei contabile în strictă conformitate cu prevederile Legii contabilităţii; să efectueze inventarierea bunurilor materiale, cu reflectarea lor în evidenţa contabilă conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare; să ia măsuri concrete în vederea reducerii datoriilor debitoare şi să excludă formarea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat; să restabilească registrul de evidenţă analitică a energiei electrice; să restabilească în registrul evidenţei contabile mijloacele fixe în stare de conservare în sumă de 712,7 mii lei; să restabilească în evidenţa contabilă depozitul transmis nelegitim în arendă cu sala sportivă în rezultatul licitaţiei; să restabilească în evidenţa contabilă minihidroelectrocentrala (de la lacul de acumulare Ghidighici) cu costul de 481,8 mii lei; să întreprindă măsuri întru recuperarea lipsurilor în valoare de 418,1 mii lei; să justifice cheltuielile efectuate la procurarea de combustibil în valoare de 41,4 mii lei.

3. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să verifice cazurile de diminuare a impozitelor şi neachitare a taxei pentru apă, menţionate în prezenta hotărîre, cu aplicarea prevederilor Codului fiscal faţă de agenţii economici care au comis încălcări la efectuarea plăţilor în bugetul consolidat.

4. Guvernul Republicii Moldova să asigure executarea pct.4 alin.(1) din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.8 din 18.01.2001 în ce priveşte aducerea documentelor de constituire a Concernului "Apele Moldovei" în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

5. Se atenţionează Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Finanţelor asupra:

- dezafectării de către Concernul "Apele Moldovei" a transferurilor bugetare pentru întreţinerea aparatului său central;

- necesităţii finanţării şi ţinerii evidenţei contabile la Concernul "Apele Moldovei" în conformitate cu forma organizatorico-juridică;

- necesităţii revizuirii actelor normative privind salarizarea angajaţilor Concernului "Apele Moldovei" ţinînd cont de statutul lor juridic.

6. Se ia act că :

6.1. în procesul controlului, la AIPRE Hînceşti a fost restabilită pierderea cauzată în sumă de 16,3 mii lei; persoanele cu funcţii de răspundere au achitat în casa întreprinderii 2,2 mii lei (lipsuri materiale); s-au restabilit decontările privind remunerarea muncii în sumă de 8,6 mii lei; au fost remise Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului asupra corectitudinii operaţiunilor de casă pe anii 2003-2004;

6.2. AIPRE Ungheni a achitat impozitul pe venit la sursa de plată în sumă de 2,5 mii lei, a calculat şi a înregistrat uzura mijloacelor fixe pentru anul 2004 în sumă de 205,6 mii lei;

6.3. la DENH Costeşti-Stînca, agenţii economici S.R.L. "Tocardo-Agro", "Bogalicom-Moldova" şi "Danulischii" au achitat datoriile la plata pentru apă în sumă de 17,7 mii lei;

6.4. AIPRE Chişinău a restabilit în evidenţa contabilă fondurile fixe în sumă de 262 mii lei;

6.5. AIPRE Cahul a remis organelor de poliţie materialele referitor la furturile înregistrate;

6.6. DC Ciumai a recuperat lipsurile în sumă de 47,4 mii lei;

6.7. AIPRE Orhei a înregistrat în evidenţa contabilă sistema de irigare Tarasova cu costul de bilanţ în sumă de 2575,8 mii lei.

7. Se informează Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare despre rezultatele controlului efectuat la Concernul "Apele Moldovei" şi la întreprinderile din subordine, despre neexecutarea întocmai a Hotărîrii Guvernului nr.256 din 17.04.2001 "Cu privire la reabilitarea sistemelor de irigare", Hotărîrii Guvernului nr.37 din 16.01.2001 "Privind utilizarea sistemelor de irigare nerentabile şi nefinalizate", Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 "Privind zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă".

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

9. Despre măsurile întreprinse în vederea executării pct.1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O.,1995, nr.71-72, art.585.

[3] Monitor, 1994, nr.2, art.33.

[4] Nu este dată publicităţii.

[5] M.O., 1996, nr.45, art.383.

[6] M.O., 2002, nr.166-168, art.1280.

[7] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[8] M.O., 2001, nr.46, art.291.

[9] M.O., 2002, nr.13-15, art.106.

[10] M.O., 2003, nr.62-66, art.392.

[11] M.O., 1999, nr.116-117, art.1009.

[12] M.O., 2000, nr.133-136, art.1140.

[13] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[14] M.O., 1994, nr.3, art.30.

[15] Republicat, M.O., 2001, nr.102-103, art.814.

[16] M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

[17] M.O., 2004, nr.35-38, art.290.

[18] M.O., 1994, nr.2, art.9.

[19] M.O., 1993, nr.10, art.287.

[20] M.O., 1995, nr.43, art.482.

[21] M.O., 2001, nr.57-58, art.366.

[22] M.O., 1997, nr.3, art.9.

[23] M.O., 1998, nr.2-4, art.2.

[24] M.O., 1997, nr.72-73, art.736.

[25] M.O., 1999, nr.5-6, art.9.

[26] Monitor, 1992, nr.1, art.12.

[27] Nu este dată publicităţii în M.O.

[28] M.O., 1996, nr.78-79, art.640.

[29] M.O., 2001, nr.16-18, art.135.

[30] M.O., 1998, nr.26-27, art.194.

[31] M.O., 2003, nr.200-203, art.1171.

[32] M.O., 2005, nr.20-23, art.155.

[33] M.O., 2002, nr.50-52, art.336.

[34] M.O., 2003, nr.159-162, art.648.

[35] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[36] M.O., 1997, nr.88-91, art.890.

[37] M.O., 2001, nr.35-38, art.101.

[38] M.O., 2004, nr.123-124, art.268.

[39] Monitor, 1992, nr.11, art.351.

[40] M.O., 2003, nr.62-66, art.379.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)