Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 21 din 16 mai 2006 privind raportul asupra utilizării mijloacelor publice şi gestionării patrimoniului de stat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, instituţiile subordonate, beneficiarii de mijloace în perioada anilor 2003-2005

Numar din data de 2006-05-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl An.Spivacenco, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl I.Sturzu, şefului Direcţiei Finanţe şi Contabilitate a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare dl V.Paladi, şefului de direcţie la Serviciul Vamal dl V.Slipenchi, directorului executiv al S.A. "Mărculeşti-Combi" dl S.Ciugureanu, managerului-şef al Întreprinderii Piscicole de Stat "Cubolta" (s.Maramonovca, r-nul Drochia) dl A.Vascauţan, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor publice şi gestionării patrimoniului de stat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, instituţiile subordonate, beneficiarii de mijloace în perioada anilor 2003-2005, efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2005.Conform Regulamentului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA), aprobat iniţial prin Hotărîrea Guvernului nr.541 din 28.06.2001[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.541), ulterior abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.578 din 15.06.2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare"[3] (cu modificările ulterioare), MAIA este organul central de specialitate, abilitat să promoveze politica unică a statului în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, fiind responsabil de dezvoltarea acestor ramuri şi de infrastructura lor economică şi socială.

Obiectivele principale ale activităţii MAIA sînt promovarea politicii agrare, asigurarea dezvoltării agriculturii, industriei alimentare şi a localităţilor rurale.

MAIA administrează instituţiile şi organizaţiile din subordine, coordonează activitatea întreprinderilor agricole şi ale industriei alimentare de stat, precum şi a instituţiilor de învăţămînt de profil, coordonează activitatea şi exercită în limitele competenţei stabilite prin lege controlul asupra agenţilor economici indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.

Au fost supuse controlului aparatul central al MAIA, 8 instituţii finanţate de la buget (inclusiv 5 instituţii de învăţămînt), 11 întreprinderi de stat, 8 societăţi pe acţiuni cu cota statului în capitalul social de 80-100%, care în activitatea lor se conduc de statutele şi regulamentele interne de funcţionare, de alte acte legislative şi normative care reglementează activitatea în domeniu, precum şi de tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Probele de control au fost colectate la minister şi la instituţiile subordonate supuse controlului prin metoda examinării documentelor primare, registrelor contabile, dărilor de seamă fiscale şi statistice.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

MAIA, în perioada supusă controlului, a întreprins unele măsuri de stabilizare a situaţiei social-economice şi creare a premiselor pentru dezvoltarea complexului agroindustrial. Conform datelor statistice, volumul producţiei agricole a crescut în anul 2005, faţă de anul 2003, cu 23%. Totodată, s-au dezvoltat neuniform diferite ramuri ale industriei alimentare. Astfel, în anii 2004-2005 s-a redus producerea conservelor, tutunului, cărnii şi creşterea peştelui. Capacităţile de producţie la unele tipuri de produse (făină, crupe, unt, lactate, conserve, articole de parfumerie şi cosmetică etc.) se utilizează la nivelul de 11-57%.

Pentru realizarea obiectivelor activităţii, în perioada anilor 2003-2005, ministerul a fost finanţat la patru grupe principale, conform tabelei:

mii lei

 

2003

2004

2005

%

precizat aprobat

finanţat

precizat
aprobat

finanţat

precizat
aprobat

finanţat

2003

2004

2005

Total

122850,7

120136,6

130689,9

128248,2

213474,3

210884

97,8

98,1

98,8

- învăţămînt

24484,0

23897,0

27285,3

26633,9

36294,4

35787,7

97,6

97,6

98,6

- cercetări ştiinţifice

7364,3

7359,7

7626,6

7563,1

13216,9

13126,7

99,9

99,2

99,3

- agricultura

90600,8

88796,2

95659,5

93937,2

163791,2

161810,8

98,0

98,2

98,8

- asistenţa şi susţinerea socială

96,8

83,7

118,5

114,0

171,8

158,8

86,5

96,2

92,4

Din mijloacele prevăzute la grupa principală "Agricultura" s-au finanţat 3 inspectorate de stat, 9 instituţii bugetare, aparatul central al ministerului şi măsurile pentru susţinerea altor activităţi în agricultură.

În perioada anilor 2003-2005, mijloacele bugetare alocate ministerului, s-au utilizat în limita planului de finanţare. Deşi în total pe minister s-a format o economie a mijloacelor faţă de devizul de cheltuieli aprobat, în a.2003, Centrul Republican de Diagnostică Veterinară a admis o depăşire la remunerarea muncii în sumă de 15,7 mii lei, Concernul "Apele Moldovei", la investiţii capitale - de 200,0 mii lei, iar în a.2004, Inspectoratul de Stat pentru Seminţe, la plata mărfurilor şi serviciilor - de 24,5 mii lei şi la procurarea utilajului - de 24,1 mii lei. În a.2005, depăşiri de cheltuieli au admis Inspectoratul de Stat pentru Seminţe, Inspectoratul de Stat pentru Selecţie şi Reproducere în Zootehnie, Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante, respectiv, în sume totale de 65,2 mii lei, 23,3 mii lei şi 0,5 mii lei.

În anul 2003, MAIA, întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1543 din 29.11.2002 "Cu privire la măsurile suplimentare pentru depozitarea centralizată şi neutralizarea pesticidelor inutilizabile şi interzise"[4] (cu modificările ulterioare), a transferat Inspectoratului de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor (în continuare - ISRPP) mijloace bugetare în sumă de 725,5 mii lei. Cu încălcarea pct.4.2.3 şi pct.4.2.5 din Regulamentul privind statutul, drepturile şi obligaţiile executorilor de buget, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.109 din 02.12.2002[5], pe mijloacele respective n-a fost precizat devizul de cheltuieli. În acelaşi an, în scopul procurării valorilor materiale, ISRPP a transferat suma de 675,5 mii lei diferitor agenţi economici. În anii 2003-2005, materialele procurate din contul acestor mijloace s-au reflectat la cheltuieli efective, fapt ce a condiţionat depăşirea cheltuielilor respective, faţă de cele aprobate, cu 670,4 mii lei.

Pentru întreţinerea aparatului central al ministerului, în perioada anilor 2003-2005, au fost alocate mijloace de la bugetul de stat, respectiv, în sume de 3464,5 mii lei, 3675,8 mii lei şi 2632,5 mii lei. În anul 2004, s-au admis depăşiri ale cheltuielilor efective, faţă de planul aprobat pentru aparatul central, la plata mărfurilor şi serviciilor şi la deplasări în interes de serviciu, respectiv, în sume de 37,6 mii lei şi 3,9 mii lei, iar în a.2005, la retribuirea muncii - în sumă de 51,0 mii lei.

Nerespectîndu-se art.8 din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.845-XII) şi art.6 alin.(4) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.146-XIII), la acoperirea cheltuielilor aparatului central al ministerului pentru achitarea serviciilor de telecomunicaţie şi poştă au fost utilizate, în a.2005, mijloacele Î.S. Serviciul Sanitar-Veterinar de Stat pentru Frontieră şi Transport în sumă de 20,5 mii lei şi ale Inspectoratului de Stat pentru Selecţie şi Reproducere în Zootehnie - de 16,4 mii lei. Unele direcţii din cadrul aparatului central au depăşit limitele stabilite pentru convorbirile telefonice în anii 2004-2005, respectiv, cu 47,3 mii lei şi 77,0 mii lei. Trecerea la cheltuieli a carburanţilor s-a efectuat fără a se ţine cont de normele de consum stabilite prin ordinul ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr.177 din 21.05.1990 şi de normele indicate în paşapoartele tehnice ale vehiculelor. Astfel, în anii 2003-2005, neîntemeiat au fost casate peste normă 8,4 tone de combustibil în valoare de 51,9 mii lei.

Utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare s-a stabilit şi la alte instituţii din subordinea ministerului (Colegiul de Medicină Veterinară din Brătuşeni, Colegiul Agroindustrial din s.Grinăuţi r-nul Ocniţa, Inspectoratul de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor - respectiv, sumele de 34,2 mii lei, 14,2 mii lei, 152,5 mii lei).

Formarea şi utilizarea mijloacelor speciale (pe minister) în perioada supusă controlului se reprezintă astfel:

mil.lei

perioada

Agricultura

Învăţămîntul

Ştiinţa

Aparatul administrativ

Total

venituri

cheltuieli

venituri

cheltuieli

venituri

cheltuieli

venituri

cheltuieli

venituri

cheltuieli

2003

aprobat

21,63

21,82

28,12

23,52

1,2

1,03

1,0

1,0

51,95

47,37

de casă

16,50

11,13

17,65

13,08

0,87

0,86

1,03

0,68

36,05

25,75

efectiv

18,6

11,85

26,48

13,74

0,98

0,96

1,06

0,71

47,12

27,26

2004

aprobat

15,58

15,59

36,70

30,51

1,43

1,43

1,15

1,15

54,86

48,68

de casă

12,31

10,73

26,33

18,46

1,07

0,98

1,06

0,95

40,77

31,12

efectiv

15,36

11,71

35,72

18,35

1,11

0,82

1,09

0,98

53,28

31,86

2005

aprobat

13,63

13,61

36,06

36,06

1,54

1,55

1,1

1,11

52,33

52,33

de casă

10,36

8,88

34,82

22,91

0,93

0,76

1,15

1,0

47,26

33,55

efectiv

13,75

10,19

42,97

25,06

1,35

0,9

1,17

1,12

59,24

37,27

Total

aprobat

50,84

51,02

100,88

90,09

4,17

4,01

3,25

3,26

159,14

148,38

de casă

39,17

30,74

78,8

54,45

2,87

2,6

3,24

2,63

124,04

90,42

efectiv

47,71

33,75

105,17

57,15

3,44

2,68

3,32

2,81

159,64

96,39

Veniturile efective pe mijloacele speciale, la 01.01.2006, s-au majorat cu 12,12 mil.lei (125,7%), dar s-au încasat numai în sumă de 47,26 mil.lei (79,8%). În anii 2004-2005 s-a majorat ponderea veniturilor realizate la grupa "Învăţămînt" (respectiv, 67% şi 72,5%) şi s-au diminuat veniturile la grupa "Agricultură" (respectiv, 28,8% şi 23,2%), iar la grupele "Cercetări ştiinţifice" şi "Aparatul administrativ" veniturile au rămas la nivelul anului 2003.

N-au fost întreprinse de către minister măsuri adecvate privind realizarea mijloacelor speciale de către unele instituţii bugetare din subordine. Astfel, conducerea ministerului a aprobat Universităţii Agrare, pentru anii 2003-2004, contracte de locaţiune, stabilind plata chiriei cu derogare de la cuantumul minim al chiriei (arendei), prevăzut în Anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1463-XV), Anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV) şi Anexa nr.23 la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.373-XV), fapt care a determinat diminuarea veniturilor pe mijloacele speciale cu suma totală de 122,5 mii lei.

În anii 2003-2005, au fost diminuate cu 37,6 mii lei plăţile chiriei la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, iar la Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni n-au fost achitate plăţile pentru arenda pămîntului în sumă de 550,1 mii lei.

La unele articole ale devizului de cheltuieli pe mijloacele speciale a fost admisă depăşirea de cheltuieli efective faţă de cele planificate (în anul 2003, Serviciul Veterinar de Frontieră şi Transport şi Comisa de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante - respectiv, cu 919,2 mii lei şi 237,8 mii lei; în anul 2004, Universitatea Agrară, Comisia de Stat pentru Încercarea Soiurilor de Plante - respectiv, cu 3,1 mii lei şi 118,9 mii lei; în anul 2005, Centrul Republican de Diagnostică Veterinară - cu 74,1 mii lei).

În cadrul aparatului central al ministerului mijloacele speciale au fost realizate, prin intermediul Direcţiei Generale de Medicină Veterinară şi Inspectoratului Veterinar de Stat, de la prestarea serviciilor veterinare cu plată.

Deşi Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor veterinare de stat, aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare la 24.03.2004[11], prevedea că şeful inspectoratului este ordonatorul acestor mijloace şi cheltuielile sînt efectuate pentru măsurile prevăzute în devizul de cheltuieli aprobat, mijloacele speciale realizate n-au fost utilizate aferent prestării serviciilor, dar au servit ca sursă de acoperire a cheltuielilor efectuate de aparatul central al ministerului. Astfel, în anii 2004 şi 2005, au fost achitate servicii comunale în sumă de 4,2 mii lei şi, respectiv, 472,9 mii lei servicii de telecomunicaţii şi poştă - respectiv, de 104,3 mii lei şi 84,6 mii lei. În aceeaşi perioadă, pentru întreţinerea transportului s-au utilizat mijloace speciale în sumă de 198,0 mii lei şi, respectiv, 350,6 mii lei, la procurarea mijloacelor fixe - respectiv, de 27,6 mii lei şi 30,8 mii lei.

La unele articole ale devizului de cheltuieli pe mijloacele speciale, aprobat pentru aparatul central, în anul 2004 au fost admise depăşiri la "Cheltuieli de protocol", "Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate", respectiv, în sume de 1,9 mii lei şi 19,7 mii lei, iar în anul 2005, la "Plata mărfurilor şi serviciilor", "Deplasări în interes de serviciu" - respectiv, în sume de 2,8 mii lei şi 2,3 mii lei.

Prin Legile nr.1463-XV, nr.474-XV şi nr.373-XV a fost aprobat anual fondul extrabugetar pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului, la venituri şi cheltuieli, în sumă de 3000,0 mii lei. În perioada anilor 2003-2005, la contul acestui fond s-au acumulat mijloace în sumă de 7,3 mil.lei, sau 68,9% din suma posibilă spre acumulare de 10,6 mil.lei, reieşind din datele Departamentului Vamal privind exportul nucilor.

La momentul actual cadrul legal nu prevede organul responsabil de acumularea mijloacelor în acest fond şi termenele de încasare a acestora. MAIA, înaintînd, în anul 2004, Guvernului şi Parlamentului 8 propuneri de modificare a Legii nucului nr.658-XIV din 29.10.1999[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.658-XIV), n-a prevăzut norma sus-menţionată, deşi prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.68 din 22.10.2003[13] s-au făcut propunerile respective în adresa Guvernului. MAIA, numit prin Legea nr.658-XIV responsabil de administrarea fondului menţionat, n-a administrat în măsură deplină mijloacele fondului. Astfel, în anul 2003, suma de 488,3 mii lei din mijloacele fondului a fost utilizată în 2 direcţii principale (din 5 prevăzute de lege). În anul 2004, din suma planificată de 5659,3 mii lei, au fost utilizate doar 2337,0 mii lei, iar în anul 2005, din 6066,6 mii lei, s-au utilizat 3727,5 mii lei.

În anul 2003 nu s-au procurat materiale de înmulţire pentru înfiinţarea şcolii de pomi altoiţi pe o suprafaţă de 4,5 ha, n-a fost înfiinţată plantaţia de nuci cu suprafaţa de 150 ha. În anul 2004, pentru menţinerea şi îmbogăţirea fondului genetic al nucului s-au utilizat doar 4% din suma alocată, faţă de 10% prevăzute în art.17 alin.(1) lit.a) din Legea nr.658-XIV. La propagarea dezvoltării culturii nucului şi implementarea unor tehnologii avansate de cultivare a acestuia s-au utilizat 5,5% din suma preconizată. În anul 2005, deşi situaţia parţial se îmbunătăţise, pentru menţinerea şi dezvoltarea fondului genetic al nucului au fost utilizate doar 34,8% din suma prevăzută, iar la înfiinţarea şi întreţinerea pînă la intrarea în rod a plantaţiilor producţie-marfă de nuc altoit - 29,9%, faţă de 35% prevăzute în art.17 alin.(1) lit.c) din Legea nr.658-XIV. La 01.01.2006, soldul mijloacelor neutilizate a constituit 2335,1 mii lei.

Conform Legilor nr.1463-XV, nr.474-XV şi nr.373-XV, în anii 2003-2005, pentru realizarea programelor de performanţă "Măsurile de susţinere a creşterii animalelor de rasă", ministerului i-au fost alocate mijloace în sumă de 7000,0 mii lei, 7200,0 mii lei şi, respectiv, 13900 mii lei. Repartizarea şi utilizarea acestor mijloace se caracterizează în tabela de mai jos.

mii lei

Menţinerea fondului genetic de

Perioada

Taurine şi ovine

porcine

păsări

cabaline

peşti

total

Institutul Naţ. pentru Medicină Veterinară

Centrul Rep. pentru Ameliorarea şi Reproduc. Anim.

Î.S. "Moldsuinhibrid"

Filiala pentru creş. porcinelor a INMV

Centrul de Reproducere a Păsărilor

Î.S. "AT-Prolin"

Î.S. Staţiunea de cercet. ştiinţifice în dom. piscicul.

Total pe ani

Anenii Noi

Abaclia

Brînzenii Noi

2003 alocate cheltuieli efective3857,0
- 3857,0339,0
339,01700
1700

 

-
-864,0
864,0-
--
-240
177,8-
-7000,0
6937,8

2004 alocate cheltuieli efective2000
1998-
-3900
3900-
-200,0
200,0-
-800,0
800,0250
28250
507200,0
7230,0

2005 alocate cheltuieli efective4760
4736,24440
44403100
2286,0-
--
-900,0
900,0400,0
400,0250
33050
5013800
13042,2

Total pe instituţii cheltuieli efective10617,0
10591,24679,0
4679,08700
7886-
-1064,0
1064,0900
9001200
1200740
789,8100
10028000
27210

Din aceste date reiese că instituţiile finanţate din mijloacele fondului au efectuat cheltuieli în limita sumelor aprobate.

Nerespectînd Regulamentul provizoriu privind modul de monitorizare a bugetelor pe programe şi performanţă, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.42 din 08.07.2003[14], Direcţia zootehnie şi medicină veterinară din cadrul ministerului n-a aprobat pentru întreprinderile beneficiare planurile de activitate pe anul 2004, obiectivele şi indicatorii de performanţă. În anul 2005, unii beneficiari de mijloace, fiind finanţaţi la nivel de 100%, n-au îndeplinit toţi indicatorii aprobaţi pentru acest an. Astfel, Institutul Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară a realizat subprogramul "Menţinerea fondului genetic de taurine şi ovine" la nivelul de 77,8%. Întreprinderea de Stat Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducerea Animalelor (în continuare - CRARA) n-a realizat integral indicatorii subprogramului "Însămînţarea artificială a animalelor". Această întreprindere a utilizat suma de 397,4 mii lei în alte scopuri decît cele prevăzute în program (la procurarea azotului lichid). Cu depăşirea termenelor prevăzute de art.55 (53) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[15] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII) au fost folosite de către S.A. "Nicoleta-Lux" şi S.R.L. "Intermed" mijloacele bugetare în sumă de 580,0 mii lei şi, respectiv, 217,1 mii lei, pentru ce, în perioada controlului, le-au fost calculate sancţiuni în sumă de 8,8 mii lei şi, respectiv, 2,1 mii lei.

MAIA a aprobat devizele de cheltuieli pentru unii beneficiari fără a ţine cont de prevederile art.16 alin.(1) lit.a) din Legea nr.371-XIII din 15.02.1995 "Privind selecţia şi reproducţia în zootehnie"[16] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.371-XIII), potrivit căruia subsidiile urmau să fie utilizate doar pentru achiziţionarea din străinătate a celor mai mari şi valoroase resurse de prăsilă, a preparatelor biologice şi veterinare, aparatelor şi utilajelor, tehnicii necesare pentru crearea unor noi rase, tipuri, linii, crosuri şi hibrizi de animale cu productivitatea înaltă. Astfel, în a.2004, Î.S. "Moldsuinhibrid" i s-au aprobat cheltuieli, cu încălcarea normei menţionate (la remunerare, reparaţia acoperişului etc.), în sumă de 467,0 mii lei, aceasta efectuînd şi cheltuieli neaprobate de minister în sumă de 187,2 mii lei. În mod analogic, Î.S. "AT-Prolin" neîntemeiat i-au fost aprobate cheltuieli în sumă de 381,3 mii lei.

Pentru realizarea programului de performanţă "Profilaxia şi tratarea bolilor infecţioase şi neinfecţioase la animale", în anii 2004-2005, MAIA i s-au alocat de la bugetul de stat mijloace în sumă de 5100,0 mii lei şi, respectiv, 8009,5 mii lei, care au fost distribuite unor furnizori de medicamente şi accesorii de uz veterinar. Controalele efectuate la unii furnizori au stabilit cazuri de aplicare a adaosului comercial la un nivel exagerat. Astfel, S.A. "Nicoleta-Lux", pe parcursul anilor 2004-2005, a aplicat adaosuri în mărime medie de pînă la 170%, obţinînd venituri de la aceste tranzacţii în sumă de 709,2 mii lei (au fost procurate medicamente în sumă de 1692,7 mii lei, al căror preţ de cost a constituit 983,5 mii lei). Conform Legii nr.1409-XIII din 17.12.1997 "Cu privire la medicamente"[17] (cu modificările ulterioare), cu noţiunea de medicament sînt specificate medicamentele care se administrează omului şi animalelor, iar Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.603 din 02.07.1997[18] (cu modificările ulterioare), elaborat pînă la adoptarea legii, nu specifică această noţiune, fapt care a servit pentru furnizori drept motiv de stabilire nelimitată a adaosurilor comerciale la medicamente şi accesorii de uz veterinar. Hotărîrea Guvernului menţionată a fost adoptată întru executarea Hotărîrii Parlamentului nr.1072-XIII din 27.12.1996 "Cu privire la reglementarea preţurilor la medicamente şi articole de uz medical"[19], deja abrogată în anul 1999.

MAIA este fondatorul a 75 de întreprinderi de stat, din care 7 nu activează, iar 30 nu sînt incluse în lista întreprinderilor subordonate, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.578. Controlul efectuat la unele din aceste întreprinderi a constatat că fondatorul n-a stabilit pentru acestea indicii economici de activitate, prin ce a încălcat prevederile art.6 alin.(2) lit.b) din Legea nr.146-XIII.

În contradicţie cu pct.3 din Regulamentul cu privire la salarizarea conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste indicate de Guvern, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.985 din 27.09.2000[20], ministerul n-a stabilit mărimea, modalitatea şi termenele de achitare a salariului unor conducători angajaţi pe bază de contract. Astfel, au fost prezentate pentru control numai 26 de contracte (34%) încheiate cu managerii întreprinderilor de stat.

Încălcînd pct.6 alin.(21), pct.7 alin.(13) din Regulamentul MAIA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.541, ministerul n-a asigurat un control efectiv asupra activităţii economico-financiare a unor instituţii din subordine, gestionarea eficientă a patrimoniului de stat aflat în posesia sa şi la întreprinderile din ramură.

Prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare nr.232 din 28.11.2003, a fost aprobat statutul Î.S. "Serviciul Antigrindină" şi, respectiv, componenţa Consiliului de administraţie în număr de 6 persoane, inclusiv 5 din cadrul ministerului.

La Î.S. "Serviciul Antigrindină", care are statut de întreprindere de stat, pe parcursul perioadei controlate, evidenţa contabilă s-a ţinut în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea instituţiilor bugetare, fapt ce contravine art.14 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[21] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII). Totodată, în contradicţie cu art.112 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[22] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul fiscal), întreprinderea n-a fost înregistrată ca plătitor de TVA. Astfel, de la darea în arendă a spaţiilor n-a fost calculată TVA în sumă de 640,0 mii lei. În baza Hotărîrii Guvernului nr.1133 din 17.09.2003 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară"[23], au fost majorate salariile personalului Î.S. "Serviciul Antigrindină" cu 680,7 mii lei, astfel această întreprindere neîntemeiat fiind asimilată la instituţiile bugetare.

Conducerea Î.S. "Serviciul Antigrindină", stabilind pentru Întreprinderea Individuală "Sana Rimiş" coeficientul ramural de utilizare a spaţiilor la un nivel mai jos decît prevederile Anexei nr.8 din Legea nr.474-XV, n-a încasat venituri de la arendă în sumă de 104,0 mii lei.

Încălcări ale legislaţiei au fost comise şi de către alte întreprinderi de stat din subordinea ministerului. Astfel, la Întreprinderea Piscicolă de Stat "Cubolta" (s.Maramonovca, r-nul Drochia), odată cu micşorarea indicilor de producţie, s-a majorat preţul de cost al producţiei. La preţuri diminuate faţă de preţul de cost întreprinderea a realizat firmei S.R.L. "Olecon Exim" peşte în cantitate de 12,45 t (martie-aprilie 2003), suportînd pierderi în sumă de 23,0 mii lei. Comercializarea la preţuri diminuate, unor persoane fizice, a peştelui a cauzat pierderi în sumă de 33,7 mii lei.

În perioada anului 2004 şi 4 luni ale anului 2005 a fost realizată producţie piscicolă şi larve Gospodăriei Ţărăneşti (GŢ) "Nataşa Vascauţan" şi S.R.L. "Popeşteanca", ca rezultat fiind suportate pierderi în sumă de 4,6 mii lei şi, respectiv, 27,4 mii lei. N-au fost încasate mijloace băneşti în sumă de 152,5 mii lei de la realizarea peştelui, constatate în timpul controlului ca lipsă. Inventarierea a stabilit lipsa de materiale în sumă de 25,2 mii lei (inclusiv Staţia de producere a energiei electrice în valoare de 14,0 mii lei). Cheltuieli iraţionale s-au efectuat la achiziţionarea de la GŢ "Nataşa Vascauţan", la preţuri exagerate (faţă de preţul mediu de procurare pe întreprindere), a deşeurilor cerealiere în sumă de 198,6 mii lei (a.2001 - 19,69 mii lei; a.2002 - 126,5 mii lei; a.2004 - 37,4 mii lei; a.2005 - 15,07 mii lei), precum şi a amestecurilor cerealiere, în a.2002, în sumă de 126,5 mii lei şi, în a.2004, de 37,4 mii lei. Tot la această întreprindere, încălcîndu-se Legea nr.426-XIII, nu s-a ţinut la nivelul corespunzător evidenţa combustibilului şi a altor materiale, incorect au fost reflectate în conturile contabile cheltuielile.

Nerespectînd statutul, Î.S. "Anina" (r-nul Anenii Noi) nu şi-a orientat activitatea de bază la producerea, prelucrarea şi comercializarea producţiei avicole, practicînd activităţile de arendă, comercializare a activelor şi prestare a serviciilor. Încălcîndu-se art.141 alin.(3) din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003[24] (cu modificările ulterioare), angajaţilor le-au fost achitate salariile contra mărfuri şi materiale în sumă de 75,1 mii lei. Cu derogare de la art.10 alin.(5) din Legea nr.845-XII, au fost efectuate decontări în numerar în sumă de 1245,7 mii lei. La 01.01.2006, suma datoriilor pe creditele externe contractate în anii 1993-1997 au constituit 17003,8 mii lei. La 01.01.2005, datoriile întreprinderii cu termenul de prescripţie expirat au alcătuit 10872,0 mii lei, iar creanţele cu termenul de prescripţie expirat - 5038,1 mii lei. Bunurile imobile situate pe o suprafaţă totală de 41812,4 m2, care în perioada anilor 2003-2005 au fost comercializate, au rămas înregistrate în evidenţa contabilă. La întreprindere lipsesc actele de sechestru, deşi la Oficiul Cadastral Teritorial Anenii Noi o parte din imobil este înregistrat ca sechestrat. Comercializarea imobilului acestei întreprinderi s-a efectuat cu încălcarea pct.10 alin.(2) din Regulamentul "Cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996[25] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665), în lipsa acordului fondatorului şi a contractelor de vînzare-cumpărare. În perioada anilor 2003-2005, întreprinderea a comercializat mijloace fixe cu preţul de bilanţ în mărime de 947,8 mii lei, realizînd venituri de la comercializare în sumă de 484,2 mii lei. Fără autorizarea fondatorului, conducătorul Î.S. "Anina" a încheiat, în anul 2001, un contract de gaj cu BCA "Comerţbank", garantînd imobilul întreprinderii în contul rambursării de către persoana terţă - S.A. "Garapaş - Agro" a creditului în sumă de 100,0 mii dolari SUA, prin ce s-a încălcat art.3 alin.(4) din Legea nr.146-XIII.

Î.S. "Pepiniera Piscicolă Taraclia" a devenit membru al Asociaţiei "Piscicola" din anul 1999, fără a încheia contract de asociere, astfel încălcînd art.1 alin.(6) din Legea nr.146-XIII. Asociaţia "Piscicola", nefiind fondator al Î.S. "Pepiniera Piscicolă Taraclia", a solicitat acesteia să pună la dispoziţia Staţiei Ştiinţifice de Cercetare 60,7 ha de suprafeţe acvatice, cu încheierea contractului de activitate în comun, care a şi fost încheiat la 16.11.2004 între Î.S. "Pepiniera Piscicolă Taraclia" şi Staţia Ştiinţifică de Cercetare. Întreprinderea, fără acordul fondatorului, a transmis în arendă patrimoniul de stat diferitor persoane fizice şi juridice, schimbînd denumirea obiectelor, precum şi mărimea plăţii pentru arendă - 21,2 mii lei, inclusiv TVA în sumă de 4,2 mii lei. În contradicţie cu art.281 alin.(1) din Codul fiscal şi art.4 din Legea nr.238-XV din 08.07.2004 "Privind impozitul unic în agricultură"[26] (cu modificările ulterioare), la această întreprindere n-a fost calculat şi achitat la buget impozitul funciar pentru suprafaţa de 150 ha în mărime de 22,5 mii lei.

Pînă la momentul actual nu este determinat statutul Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din mun. Chişinău. Acesta include în componenţa sa 3 subdiviziuni, subordonate la două autorităţi publice centrale de specialitate, inclusiv secţia de studii (care gestionează mijloacele bugetare alocate pentru procesul de studii), gospodăria agricolă, subordonată MAIA, şi fabrica de vin, subordonată Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Vin" (ultimele două subdiviziuni activînd pe bază de autogestiune). Toate subdiviziunile au acelaşi conducător. În dările de seamă privind executarea devizelor de cheltuieli pe mijloacele bugetare şi extrabugetare pe anii 2003-2005, prezentate MAIA şi Ministerului Finanţelor, secţia studii n-a reflectat cheltuielile efective în sumă de 227,3 mii lei, 131,9 mii lei şi, respectiv, 214,8 mii lei. În anii 2003-2005, aceasta n-a înregistrat în evidenţa contabilă materialele procurate în sumă de 121,5 mii lei, ajutoarele umanitare - de 20,0 mii lei, lipsurile stabilite în rezultatul inventarierii - de 6,5 mii lei şi surplusurile - de 6,2 mii lei, literatura din bibliotecă - de 92,4 mii lei. Contrar art.4, art.5 şi art.14 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[27] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1543-XIII), nu au fost înregistrate la organul cadastral bunurile imobile (clădiri) aflate la balanţa Colegiului (secţia studii) în valoare totală de 10240,1 mii lei. În lipsa procedurii de achiziţii, prevăzută de Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[28] (în continuare - Legea nr.1166-XIII), conducerea Colegiului (secţia studii), în perioada anilor 2003-2004, a procurat tehnică de calcul în valoare de 23,9 mii lei şi, respectiv, 40,5 mii lei. Neîntemeiat Colegiul (secţia studii) a decis reconstrucţia căminului studenţesc (aflat la balanţa sa) în casă de locuit cu apartamente de 2-3 odăi, contractînd în aceste scopuri de la S.R.L. "Pancons-com" lucrări de reconstrucţie - montaj în valoare de 13946,1 mii lei. Concomitent, Colegiul a încheiat cu persoane fizice 11 contracte investiţionale privind construcţia spaţiului locativ (în căminul respectiv), acumulînd de la acestea 613,3 mii lei, pe care ulterior i-a transferat societăţii sus-menţionate, fără a-i reflecta în dările de seamă contabile. Ultima a mai acumulat de la investitori 104,0 mii lei, efectuînd lucrări de construcţie în volum de 833,3 mii lei. Conducerea Colegiului a prelungit acţiunea contractelor precedente şi a permis unor persoane care nu activează la Colegiu să locuiască în căminul studenţesc (pe o suprafaţă de 246 m2), prin ce a încălcat art.62 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[29] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.547-XIII). Contrar pct.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, în lipsa permisiunii Departamentului Agroindustrial "Moldova-Vin", Colegiul a comercializat S.R.L. "Uraniu" 3 imobile (1 odaie, 2 depozite) în valoare totală de 22,1 mii lei. La momentul înstrăinării bunurilor materiale menţionate, Colegiul (sectorul de producere) n-a organizat şi n-a efectuat evaluarea lor, prin ce a încălcat prevederile art.5 alin.(4) lit.a) din Legea nr.989-XV din 18.04.2002 "Cu privire la activitatea de evaluare"[30] (cu modificările ulterioare). Deşi Colegiul dispunea de autorizaţia Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Vin" privind comercializarea unei părţi a complexului sportiv, înregistrat la balanţa sectorului de producere, primul a înstrăinat nelegitim tot complexul, inclusiv partea înregistrată la balanţa secţiei studii în valoare de 229,3 mii lei, prin ce a încălcat art.62 alin.(5) din Legea nr.547-XIII. La înstrăinarea acestui imobil n-a fost respectată procedura legală prevăzută de pct.13 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, fiind comercializat prin negocieri directe la preţul de 153,3 mii lei, care este cu 171,3 mii lei mai mic faţă de cel evaluat de o structură abilitată.

Pînă în prezent n-a fost executată Hotărîrea Guvernului nr.502 din 30.05.2005 "Cu privire la dezvoltarea hipismului în Republica Moldova"[31] (cu modificările ulterioare), conform căreia urma să fie transmisă cu titlu gratuit, din proprietatea publică a oraşului Ungheni în proprietatea publică a statului, Întreprinderea municipală "Hippos Agro", atribuindu-i statut de întreprindere de stat, subordonată MAIA, cu absorbţia acesteia şi a Î.S. "Flora - Sera" din or. Ungheni de către Şcoala republicană specializată de hipism şi pentatlon modern. În perioada anilor 2003-2005, întreprinderea a fost finanţată din contul mijloacelor bugetului oraşului Ungheni, evidenţa mijloacelor bugetare alocate fiind ţinută de primăria respectivă. La această instituţie s-a admis depăşirea de cheltuieli efective faţă de planul aprobat, în anul 2003, în sumă de 49,6 mii lei şi, în anul 2004, de 84,3 mii lei. Contrar procedurii prevăzute de Legea nr.1166-XIII şi Hotărîrea Guvernului nr.832 din 13.08.2001 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia mărfurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri"[32] (cu modificările ulterioare), fără desfăşurarea licitaţiilor, în anul 2005, Î.M. "Hippos Agro" a procurat producţie furajeră în valoare de 260,9 mii lei. Contrar Regulamentului "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[33] (cu modificările ulterioare), mijloacele speciale realizate de la arenda terenurilor agricole au fost utilizate fără a fi întocmite devizele de venituri şi cheltuieli şi fără a fi înregistrate în evidenţa contabilă. Î.M. "Hippos Agro" n-a asigurat, în anul 2005, prelucrarea terenurilor cu suprafaţa de 83,4 ha, în consecinţă nerealizînd venituri de mijloace speciale de circa 155,1 mii lei.

Cu încălcarea art.8 din Legea nr.426-XIII, Î.S. "Centrul de Reproducere a Păsărilor Brînzenii-Noi" (în continuare - Centrul) a utilizat în activitatea de antreprenoriat valori materiale, fără înregistrarea lor în evidenţa contabilă, fapt condiţionat de tergiversarea termenelor de reorganizare a S.A. "Avicola" (Brînzenii Noi) prin separarea unei părţi a patrimoniului şi transmiterea lui în gestiunea întreprinderii. Astfel, la 28.07.2005, sau după 14 luni de la fondarea întreprinderii şi desfăşurarea activităţii de către aceasta, MAIA i-a transmis patrimoniu în valoare de 7299,3 mii lei (inclusiv depus în capitalul social - 4798,8 mii lei), care a fost estimat de către Oficiul Cadastral Teritorial Orhei, filiala Teleneşti, în valoare de 2514,0 mii lei, sau cu 3403,8 mii lei mai puţin decît valoarea reziduală (conform datelor paşaportului tehnic). În anii 2004-2005, Centrul a desfăşurat activitate licenţiată de producere, păstrare şi comercializare a materialului biologic de prăsilă predestinat reproducerii, deşi nu dispunea de licenţa în domeniul respectiv, prin ce a încălcat art.10 alin.(2) din Legea nr.845-XII.

Contrar art.3 alin.(4) din Legea nr.146-XIII, în lipsa autorizaţiei fondatorului, conducerea Centrului a încheiat un contract de activitate în comun cu Societatea Mixtă (S.M.) "Corsor" privind producerea cărnii de pasăre, permiţîndu-i ultimei să utilizeze gratis încăperile întreprinderii pe parcursul unei luni, fapt ce a determinat neîncasarea veniturilor în sumă de 6,5 mii lei.

Încălcînd art.99 alin.(6) din Codul fiscal, Î.S. "Centrul de Reproducere a Păsărilor Anenii Noi" a efectuat livrări impozabile (cu TVA) la un preţ mai mic decît costul vînzărilor, astfel suportînd pierderi în sumă de 221,5 mii lei, de la care nu s-a calculat TVA în mărime de 11,0 mii lei.

În lipsa autorizaţiei MAIA, conducerea Î.S. "Combinatul piscicol din Teleneşti" (în continuare - Combinatul) a transmis în arendă iazul Mihalaşa, astfel încălcînd art.3 alin.(4) din Legea nr.146-XIII şi pct.27 din statutul întreprinderii. Totodată, suprafaţa transmisă în arendă a fost diminuată cu 12 ha. Ca rezultat, întreprinderea n-a realizat venituri în sumă de 14,4 mii lei.

În anul 2003, Combinatul a procurat un apartament cu preţul de 86,3 mii lei, în scopul prelucrării şi comercializării peştelui, al cărui spaţiu nu este utilizat, fiind suportate numai cheltuieli pentru întreţinerea lui (uzura calculată în sumă de 5,5 mii lei).

Contrar art.25 şi art.26 din Legea nr.1543-XIII, Combinatul n-a perfectat procedura de înregistrare a dreptului de deţinător al terenului cu suprafaţa de 150,21 ha. În mod similar, Institutul pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii "Mecagro" n-a înregistrat la Oficiul Cadastral Teritorial mun. Chişinău imobilul în valoare de 2061,5 mii lei, amplasat în mun. Chişinău, iar Î.S. Institutul Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară - imobilul în valoare de 17739,9 mii lei şi terenurile aferente.

MAIA, la 01.01.2004, exercita drepturile de acţionar şi de administrator al proprietăţii de stat în 139 de societăţi pe acţiuni. Nerespectîndu-se art.50 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997[34] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1134-XIII), n-au fost convocate adunările generale ale acţionarilor în 12 societăţi pe acţiuni, inclusiv cu cota statului în capitalul social de 78 - 99,4%. N-a fost efectuat un control efectiv asupra activităţii unor societăţi, acest fapt fiind influenţat negativ de modul în care este folosit de către minister institutul de reprezentant al statului în societăţile economice. La desemnarea reprezentantului statului nu este respectat pct.11 alin.(1) şi pct.13 din Regulamentul "Cu privire la reprezentantul statului în societăţile economice", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109 din 02.02.1999[35] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109), ca reprezentanţi ai statului în unele societăţi fiind numiţi conducători de întreprinderi, organizaţii şi instituţii de stat, iar în altele - reprezentanţi fără o pregătire economică sau juridică, neavînd stagiul de muncă corespunzător. Selectarea şi propunerea acestor reprezentanţi în societăţile economice poartă un caracter formal şi, practic, nu este organizat controlul asupra activităţii lor. În perioada supusă controlului, unii reprezentanţi ai statului (50%) n-au întocmit nici dări de seamă privind îndeplinirea obligaţiunilor lor în calitate de reprezentanţi ai statului în societăţile economice în care statul deţine cotă-parte. Lipsa controlului asupra activităţii reprezentanţilor statului are ca urmare nivelul scăzut al responsabilităţii acestor persoane pentru gestionarea patrimoniului de stat. În perioada de referinţă, întreprinderile subordonate ministerului, cu toate că au utilizat o parte însemnată din patrimoniul de stat, practic n-au plătit dividende la bugetul de stat, cu excepţia S.A. "Zimbru-Nord" din Bălţi (134,6 mii) şi a S.A. "Mărculeşti-Combi" (15,0 mii lei).

Controlul efectuat la unele societăţi pe acţiuni a stabilit un şir de încălcări ale legislaţiei în vigoare.

S.A. "Mărculeşti-Combi", în anii 2003-2004, a utilizat capacităţile de producţie la nivelul de 17,6% şi, respectiv, 19%. Salarizarea muncitorilor n-a fost adusă în concordanţă cu actele normative în vigoare, astfel stabilindu-se salariul tarifar pentru categoria I de calificare cu 140 lei mai mic faţă de prevederile Legii nr.1432-XIV din 28.12.2000 "Privind modul de stabilire şi examinare a salariului minim"[36] (cu modificările ulterioare). Comercializarea producţiei la preţuri mai joase faţă de preţul de cost a influenţat negativ asupra situaţiei economico-financiare a acestei societăţi. Astfel, în perioada anilor 2003-2004, în urma realizării (în majoritate, persoanelor fizice) la preţuri mai mici a porcinelor (masă vie) şi a cărnii sacrificate, societatea a suportat pierderi în sumă de 956,5 mii lei şi, respectiv, 1162,1 mii lei. Contrar art.97 alin.(4), art.99 alin.(5) şi alin.(6) din Codul fiscal, în urma acestor tranzacţii, n-a fost calculată TVA în sumă totală de 109,5 mii lei. Nerespectîndu-se art.88 alin.(1) din Codul fiscal, la calcularea şi achitarea plăţilor pentru serviciile acordate, în anul 2003 n-a fost reţinut impozitul pe venit de la 6 persoane în sumă de 0,34 mii lei, iar în anul 2004 - respectiv, de la 4 persoane în sumă de 0,5 mii lei. În contradicţie cu art.90 alin.(3), art.90 alin.(2) lit.c) şi art.91 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, n-a fost reţinut impozitul pe venit de la sursa de plată, în perioada anilor 2003-2004, în sumă totală de 9,1 mii lei. Totodată, în aceeaşi perioadă, s-au calculat şi achitat contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 1,8 mii lei şi, respectiv, 1,6 mii lei. Contrar art.3 din Legea nr.1466-XIII din 29.01.1998 "Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe"[37] (cu modificările ulterioare), la executarea contractelor de import al grîului alimentar, încheiate la 01.09.2003 cu S.R.L. "Elevans" (Rusia), n-au fost respectate termenele de încasare (repatriere) a mijloacelor materiale în sumă de 440,8 mii lei, acestea fiind depăşite cu 730 de zile. Conducerea societăţii, neprimind grîul achitat, n-a întreprins măsurile prevăzute în pct.6.1 şi pct. 6.2 din contract, potrivit cărora, în asemenea cazuri, acţiunea civilă se înaintează în instanţa de judecată. Inventarierea efectuată la această societate a stabilit lipsuri de valori materiale în sumă de 14,7 mii lei. În evidenţa contabilă, la 01.10.2005, sînt înregistrate creanţe cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 131,5 mii lei.

Prin inventarierea din 01.01.2006 efectuată la S.A. "Fertilitate-Mărculesti" s-au stabilit lipsuri de mijloace fixe în valoare de 160,9 mii lei.

La S.A. "Victoria Edineţ", potrivit bilanţului anual, 3 ani consecutivi valoarea activelor nete este mai mică decît mărimea capitalului social. Nerespectî

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)