Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 20 din 12 mai 2006 privind raportul asupra activităţii economico-financiare şi eficienţei administrării gospodăriei silvice în anul 2004 şi semestrul I al anului 2005

Numar din data de 2006-05-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva" dl A.Popuşoi, contabilului-şef al Agenţiei dna A.Lungu, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl I.Sturzu, şefului Direcţiei finanţele economiei naţionale şi investiţii capitale a Ministerului Finanţelor dl V.Bînzaru, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere ale întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva", călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului activităţii economico-financiare şi eficienţei administrării gospodăriei silvice în anul 2004 şi semestrul I al anului 2005, efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2005.

Au fost supuse controlului: Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" (în continuare - Agenţia "Moldsilva"); întreprinderile pentru silvicultură Bălţi, Edineţ, Soroca, Călăraşi, Teleneşti, Şoldăneşti, Iargara, Tighina, "Silva-Centru" Ungheni, "Hînceşti-Silva"; rezervaţia naturală (în continuare - R.N.) "Prutul de Jos" şi întreprinderea silvocinegetică (în continuare - Î.S.C.) "Manta-V".

Agenţia pentru Silvicultură "Moldsilva" este succesorul în drepturi al Agenţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", reorganizată prin Hotărîrea Guvernului nr.357 din 23.04.2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova"[2] (cu modificările ulterioare).

În perioada supusă controlului, Agenţia "Moldsilva" a activat ca persoană juridică, pe principii de autogestiune economică şi autonomie financiară, în baza Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.557 din 28.06.2001 "Cu privire la reorganizarea Serviciului Silvic de Stat"[3] (abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.844 din 15.08.2005; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.557), desfăşurîndu-şi activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul silviculturii.

În cadrul controalelor exercitate, probele au fost colectate prin analiza şi studiul regulamentelor de funcţionare ale Agenţiei "Moldsilva", dărilor de seamă, rapoartelor financiare, ordinelor şi deciziilor, proceselor-verbale; s-au verificat documentele primare şi registrele contabile, propunerile şi planurile de finanţare, devizele de cheltuieli, contractele operaţiunilor economico-financiare; au fost analizate datele entităţilor controlate şi contrapuse cu datele obţinute din diferite surse (actele privind rezultatele controalelor de verificare, analizele comparative, lămuririle persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Activitatea în domeniul silviculturii nu pe deplin dispune de cadrul normativ corespunzător. Astfel, nu sînt elaborate modul şi procedurile de ţinere a cadastrului silvic de stat, ceea ce nu corespunde prevederilor art.8 lit. i) din Legea nr.887-XIII din 21.06.1996 "Codul silvic"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul silvic). Cu toate că Agenţia "Moldsilva" a elaborat Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă a terenurilor din fondul forestier, acesta n-a fost aprobat în modul corespunzător, astfel rămînînd neexecutate prevederile art.26 alin.(2) din Codul silvic.

Pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.350-XV din 12.07.2001[5], prin Hotărîrea Guvernului nr.739 din 17.06.2003 "Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional"[6], a fost aprobat Planul general de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltări durabile a sectorului forestier naţional, asigurarea îndeplinirii căruia şi monitorizarea activităţilor prevăzute fiind atribuite Agenţiei "Moldsilva". Cu toate că Agenţia "Moldsilva" a întreprins acţiuni în vederea realizării Planului menţionat, n-au fost elaborate şi înaintate propunerile respective referitor la constituirea unei burse a produselor pădurii (pct.1.3.7. din Plan). Contrar pct.5.3. din Plan, n-a fost constituită structura respectivă de prognoză, monitorizare, programe şi strategii, care urma să monitorizeze mersul implementării strategiei, să atragă donatorii locali şi străini la promovarea activităţilor de implementare a strategiei, să elaboreze rapoarte privind starea fondului forestier naţional, să creeze banca de date privind pădurile Republicii Moldova. De menţionat că crearea structurii respective de prognoză, monitorizare, programe şi strategii, care urma să coordoneze şi să monitorizeze procesul de realizare, a fost prevăzută şi în Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.737 din 17.06.2003[7] (pct. 3.4. din Program). Nu au fost realizate în măsură deplină Concepţia de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1442-XIII din 24.12.1997[8], precum şi alte programe de stat în domeniul silviculturii.

Cu toate că Agenţia "Moldsilva", în conformitate cu prescripţiile pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 30.10.1997 "Cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier"[9], a efectuat acumularea datelor evidenţei de stat a fondului forestier, pînă la momentul actual, materialele evidenţei n-au fost generalizate şi prezentate Guvernului.

Rezultatele activităţii economico-financiare a Agenţiei "Moldsilva" şi a subdiviziunilor sale

Ani la rînd activitatea economico-financiară a Agenţiei "Moldsilva" şi a subdiviziunilor sale se planifică cu deficit financiar. Astfel, pentru anul 2004 au fost planificate venituri în sumă totală de 93042,1 mii lei, iar cheltuieli - de 114369,5 mii lei, sau cu o diferenţă sub formă de deficit financiar în mărime de 21327,4 mii lei. În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV), ca alte transferuri în scopuri de producţie, au fost aprobate alocaţii bugetare pentru Agenţia "Moldsilva" şi subdiviziunile sale în sumă de 8053,0 mii lei, ce acoperă deficitul financiar doar la nivel de 37,7%. La finele anului 2004 activitatea operaţională s-a încheiat cu pierderi în sumă de 9,3 mil.lei, iar activitatea economico-financiară a Agenţiei "Moldsilva" şi a subdiviziunilor sale s-a soldat cu profit în sumă de 1,9 mil.lei. În anul 2004, din 25 de întreprinderi subordonate Agenţiei, 10 au încheiat activitatea economico-financiară cu pierderi (40% din numărul total), inclusiv: Î.S. "Tighina" - 788,2 mii lei, Î.S. "Bălţi" - 491,3 mii lei, Î.S. "Silva-Sud" - 482,2 mii lei, Î.S. "Cimişlia" - 415,5 mii lei, Î.S. "Comrat" - 282,8 mii lei, Î.S.C. "Manta-V" - 148,7 mii lei, Î.S. "Hînceşti-Silva" - 143,5 mii lei etc.

Pentru anul 2005 au fost planificate venituri în sumă totală de 98082,1 mii lei, iar cheltuieli - de 144839,5 mii lei, cheltuielile depăşind sursele de finanţare cu 46757,4 mii lei. În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[11] (cu modificările ulterioare), pentru Agenţia "Moldsilva" şi subdiviziunile sale au fost aprobate alocaţii bugetare în sumă de 24553,0 mii lei, ceea ce acoperă deficitul financiar la nivel de 52,5%. Avînd planificat pentru perioada de 6 luni ale anului 2005 un deficit financiar de 24828,5 mii lei, Agenţia "Moldsilva" şi subdiviziunile sale au obţinut profit în rezultatul activităţii economico-financiare în sumă totală de 5,2 mil.lei, pierderile de la activitatea operaţională constituind 10,1 mil.lei. În 6 luni ale anului 2005 au activat cu pierderi 7 întreprinderi (sau 28% din numărul total), inclusiv: Î.S. "Bălţi" - 323,8 mii lei, Î.S.C. "Manta-V" - 315,7 mii lei, Î.S. "Orhei" - 206,0 mii lei, R.N. "Pădurea Domnească" - 191,0 mii lei, Î.S. "Călăraşi" - 65,6 mii lei etc.

În conformitate cu raportul financiar pe anul 2004, activitatea economico-financiară a Agenţiei "Moldsilva" (aparatul central), în anul respectiv, s-a soldat cu pierderi în sumă de 26,5 mii lei. Asupra rezultatului financiar al Agenţiei au influenţat negativ plata amenzilor în mărime de 91,6 mii lei, precum şi trecerea neîntemeiată la cheltuieli a sumei de 42,6 mii lei pentru materialul săditor, care nu ţine de activitatea acesteia şi, ca urmare, a cauzat diminuarea venitului impozabil. În semestrul I al anului 2005, Agenţia "Moldsilva" a obţinut profit în sumă de 818,3 mii lei. Ca şi în anul 2004, în semestrul I al anului 2005, Agenţia a admis cheltuieli ineficiente în legătură cu plata diferitor amenzi în mărime de 67,2 mii lei.

Ponderea alocaţiilor bugetare în volumul total al veniturilor Agenţiei "Moldsilva" şi subdiviziunilor sale, în anul 2004 şi 6 luni ale anului 2005 a constituit 8,3% şi, respectiv, 3,1%.

Urmare a deficitului financiar existent, Agenţia "Moldsilva" şi subdiviziunile sale nu şi-au onorat în termen obligaţiunile financiare, ca rezultat achitînd diferite amenzi şi penalităţi, care s-au răsfrînt negativ asupra rezultatelor activităţii economico-financiare. Astfel, în anul 2004 au fost plătite amenzi şi penalităţi în sumă totală de 410,4 mii lei, inclusiv: Î.S. "Tighina" - 137,0 mii lei, Agenţia "Moldsilva" - 124,0 mii lei; Î.S. "Teleneşti" - 67,0 mii lei; R.N. "Pădurea Domnească" - 16,0 mii lei; Î.S. "Edineţ" - 16,0 mii lei; Î.S. "Nisporeni" - 15,0 mii lei; Î.S. "Străşeni" - 11,0 mii lei etc. În perioada de 6 luni ale anului 2005, suma amenzilor şi penalităţilor a constituit în total 653,2 mii lei, inclusiv: Î.S. "Tighina" - 398,0 mii lei; Î.S. "Iargara" - 105,0 mii lei; Agenţia "Moldsilva" - 67,2 mii lei; Î.S. "Teleneşti" - 63,0 mii lei etc.

În anul 2004, lipsurile şi pierderile trecute la cheltuieli au constituit în total 161,2 mii lei, inclusiv: Î.S. "Nisporeni" - 41,9 mii lei; Î.S. "Tighina" - 41,0 mii lei; R.N. "Pădurea Domnească" - 30,0 mii lei; Î.S. "Iargara" - 26,0 mii lei; Î.S. "Străşeni" - 16,0 mii lei etc. În semestrul I al anului 2005 au fost trecute la cheltuieli lipsuri şi pierderi de bunuri materiale în sumă de 23,0 mii lei, inclusiv: Î.S. "Călăraşi" - 17,0 mii lei; Î.S. "Străşeni" - 3,0 mii lei etc.

Art.54 şi art.55 din Codul silvic, art.11 alin.(1) şi art.12 alin.(1) din Legea nr.1041-XIV din 15.06.2000 "Pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate"[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1041-XIV), pct.4 alin.2, pct.5 alin.3 şi pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.595 din 29.10.1996 "Cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi protejarea vegetaţiei forestiere"[13], precum şi pct.6 alin.5 şi pct.8 alin.3 din Hotărîrea Guvernului nr.107 din 07.02.2001 "Despre executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.595 din 29 octombrie 1996 şi unele măsuri suplimentare pentru optimizarea gestionării gospodăriei silvice şi protecţia vegetaţiei forestiere"[14] stabilesc condiţii legale diferite referitor la împădurirea terenurilor degradate din afara fondului forestier şi la modul de finanţare a lucrărilor în legătură cu aceasta. Totodată, prin hotărîrile sus-menţionate ale Guvernului, Agenţia "Moldsilva" este obligată să împădurească terenurile preluate în gestiune de la autorităţile administraţiei publice, transmise către Serviciul Silvic în conformitate cu Legea nr.1041-XIV, fără a se preciza sursele de finanţare a lucrărilor respective. În aceste condiţii, în anul 2004, întreprinderile subordonate Agenţiei "Moldsilva" au efectuat lucrări de împădurire pe terenurile primite de la primării cu suprafaţa totală de 7500 ha, suportînd cheltuieli din sursele proprii în sumă totală de 15394,2 mii lei, care în anul de gestiune au fost raportate la preţul de cost al producţiei, influenţînd asupra rezultatului financiar al întreprinderilor silvice. De asemenea, în prima jumătate a anului 2005, au fost împădurite 1711 ha, cheltuielile constituind suma totală de 6537,9 mii lei.

De menţionat că Standardul naţional de contabilitate nr.3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997[15] (în continuare - ordinul ministrului finanţelor nr.174), nu prevede specificul ramurii silvice privind consumurile suportate pentru regenerarea pădurii şi extinderea fondului forestier. Ca rezultat, cheltuielile se trec la alte cheltuieli operaţionale ale întreprinderilor silvice, fără a fi reflectate la finele anului ca active materiale în curs de execuţie. Nu există o normă bine determinată referitor la cheltuielile ce ţin de împădurirea terenurilor degradate ale primăriilor. Ca urmare, după perioadele de 5-7-10 ani, terenurile împădurite se restituie primăriilor, fără a fi luate la evidenţă valorile nou-create pe aceste terenuri.

În anul 2004, în urma a 2185 de cazuri de contravenţii silvice, a fost înregistrat prejudiciu în sumă de 1367,2 mii lei, iar în perioada de 6 luni ale anului 2005, în rezultatul a 992 de cazuri - 475,6 mii lei, din care s-au recuperat doar 456,4 mii lei (33,4%) şi, respectiv, 154,3 mii lei (32,4%). În anul 2004 şi 6 luni ale anului 2005, Garda Forestieră, abilitată cu funcţii de asigurare nemijlocită a pazei fondului forestier şi cinegetic, a întocmit 536 şi, respectiv, 243 de procese-verbale de contravenţii silvice, în urma cărora a fost înregistrat prejudiciu în sumă totală de 174,4 mii lei şi, corespunzător, 102,6 mii lei. Suma prejudiciului recuperat a constituit 92,5 mii lei (53,0%) şi, respectiv, 80,4 mii lei (78,3%). Cheltuielile pentru întreţinerea Gărzii Forestiere, în perioada anului 2004 şi 6 luni ale anului 2005, au alcătuit 553,9 mii lei şi, respectiv, 274,2 mii lei.

La Î.S. "Bălţi" suma totală a pagubei nerecuperate în urma contravenţiilor silvice, la 01.07.2005, a constituit 143,5 mii lei, din care cu termenul mai mare de 3 ani - 74,1 mii lei. Din suma totală a amenzilor de 108,6 mii lei, aplicate de Î.S. "Bălţi" în anul 2004 şi 6 luni ale anului 2005, a fost achitată doar suma de 14,4 mii lei (13,2%). La Î.S. "Tighina", din suma prejudiciului cauzat de tăierile ilicite de 19,8 mii lei au fost recuperaţi 11,7 mii lei (59,1%), iar din suma de 60,1 mii lei a prejudiciului cauzat în urma păşunatului neautorizat al animalelor s-au încasat doar 1,0 mii lei (1,7%). În anul 2004, la Î.S. "Silva-Centru" Ungheni, din 194 de cazuri de contravenţii silvice examinate, în 110 cazuri (56,7%) au fost aplicate şi încasate amenzi, iar în semestrul I al anului 2005 au fost aplicate amenzi la 6 persoane, ceea ce constituie 6,4% din numărul contravenţiilor în această perioadă. Contrar prevederilor art.84 din Legea nr.1515-XII din 16.06.1993 "Cu privire la protecţia mediului înconjurător"[16] (cu modificările ulterioare), Î.S. "Silva-Centru" Ungheni n-a transferat în Fondul Ecologic suma de 6,0 mii lei de la 27 de contravenţii silvice.

În anul 2004 şi semestrul I al anului 2005, Agenţia "Moldsilva" şi întreprinderile subordonate au admis un şir de operaţiuni economice ineficiente, care s-au soldat cu cheltuieli iraţionale şi scoaterea din circuitul financiar a mijloacelor financiare. Astfel, în anul 2004, Agenţia "Moldsilva", activînd cu deficit financiar, a decis procurarea de la S.R.L. "Olinic" (Chişinău; cod fiscal 38967019) a 4 tone de preparat chimic pentru combaterea dăunătorilor forestieri (contractul din 01.03.2004). Ca rezultat al neexaminării particularităţilor de risc privind calitatea şi posibilitatea de întrebuinţare pe viitor a preparatului menţionat şi al suspendării de către Consiliul republican interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor a înregistrării şi utilizării în silvicultură a preparatului, începînd cu 26.04.2005, în contabilitatea Agenţiei "Moldsilva" este înregistrată o datorie creditoare faţă de S.R.L. "Olinic" în sumă de 2093,5 mii lei, iar preparatul chimic (3,6 tone) este depozitat pentru o perioadă necunoscută, fără a fi folosit.

Pentru plata serviciilor de marketing şi management în domeniul realizării lemnului pe piaţa externă, Agenţia a utilizat ineficient mijloace financiare în sumă de 16,5 mii lei. Ca consecinţă a schimbului de produse contra servicii, efectuat de Î.S. "Călăraşi" în baza contractelor încheiate cu S.R.L. "Vartix-Nova" şi Î.M. "Intersilva", întreprinderea a eliberat producţie lemnoasă în valoare mai mare decît costul serviciilor cu 35,4 mii lei şi, respectiv, cu 30,1 mii lei, sume care au rămas nerecuperate. Î.S. "Orhei", în urma efectuării tranzacţiilor de cumpărare-vînzare a 2 transformatoare, a admis cheltuieli iraţionale în sumă de 13,3 mii lei. Î.S. "Soroca", în rezultatul nerespectării clauzelor contractului încheiat cu S.R.L. "Promnordex", a admis sustragerea din circuitul întreprinderii a mijloacelor financiare în sumă de 182,0 mii lei pe o perioadă de 4 luni.

Alte constatări ale controlului la Agenţia "Moldsilva" şi la subdiviziunile sale

În anul 2004 şi semestrul I al anului 2005, la unele întreprinderi silvice n-a fost asigurată în măsură deplină integritatea şi gestionarea eficientă a averii statului. Atît Agenţia "Moldsilva", cît şi întreprinderile silvice au comis încălcări ale actelor normative ce reglementează modul de administrare şi gestionare a patrimoniului de stat. Astfel, de la momentul fondării (anul 1991) şi pînă la momentul controlului, R.N. "Prutul de Jos" n-a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat în conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) şi alin.(3) din Codul civil, adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002[17] (cu modificările ulterioare), şi ale Capitolului III din Legea nr.1265-XIV din 05.10.2000 "Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor"[18] (cu modificările ulterioare). Cu toate că în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.24 din 29.04.2004[19] a fost menţionat că rezervaţiile naturale, inclusiv R.N. "Prutul de Jos", se află în subordinea Agenţiei "Moldsilva", contrar prevederilor art.23 şi Anexei nr.1 la Legea nr.1538-XIII din 25.02.1998 "Privind fondul ariilor naturale protejate de stat"[20] (cu modificările ulterioare), situaţia a rămas aceeaşi.

Cu derogare de la prevederile art.5 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[21] (cu modificările ulterioare), imobilele şi terenurile de luncă şi baltă (suprafaţa de 1691 ha) ale R.N. "Prutul de Jos" n-au fost înregistrate la Oficiul teritorial cadastral respectiv. În anul 2004, Î.S. "Hînceşti-Silva", în lipsa documentelor de confirmare, a micşorat suprafaţa de teren din bilanţul funciar cu 2,89 ha.

Nerespectînd prevederile art.6 alin.(2) lit.e) şi alin.(3) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[22] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.146-XIII), Agenţia "Moldsilva", ca fondator, n-a transmis bunurile şi atribuţiile sale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător managerului Î.S.C. "Manta-V" în conformitate cu Contractul-tip aprobat potrivit pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994 "Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat"[23] (cu modificările ulterioare). Conducerea Î.S.C. "Manta-V" (dl S. Munteanu) n-a executat prevederile pct.2.3 al Capitolului 2 din Statutul întreprinderii. Ca rezultat, 5 sectoare subordonate îşi desfăşoară activitatea de producţie în lipsa regulamentelor.

Contrar prevederilor art.3 alin.(4) din Legea nr.146-XIII, art.41 din Codul funciar, adoptat prin Legea nr.828-XII din 25.12.1991[24] (cu modificările ulterioare), precum şi Statutelor întreprinderilor, unele întreprinderi silvice au încheiat contracte de arendă cu persoane juridice şi fizice fără autorizaţia respectivă a Agenţiei "Moldsilva". Astfel, Î.S."Teleneşti", fără autorizaţia corespunzătoare, a transmis în arendă terenul din fondul forestier cu suprafaţa de 10,7 ha (contra plăţii anuale de 12,8 mii lei) şi depozitul de producţie - 252 m2 (contra plăţii lunare de 5,2 mii lei). Î.S. "Silva-Centru" Ungheni a transmis în folosinţă salariaţilor întreprinderii 10 ha de teren agricol. Î.S. "Hînceşti-Silva" a transmis în arendă unor persoane fizice pentru un termen de 10 ani 2 iazuri cu suprafaţa de 6,2 ha şi, respectiv, 2,9 ha, precum şi terenuri agricole cu suprafaţa de 1,8 ha. De asemenea, în lipsa autorizaţiei fondatorului, Î.S. "Bălţi" a încheiat 6 contracte de arendă cu diferite persoane juridice şi fizice.

În contradicţie cu pct.4.3 din Statutul întreprinderii, aprobat de fondator, la Î.S. "Hînceşti-Silva" contractele cu 17 persoane fizice privind prestarea serviciilor, procurarea pieselor de schimb şi altele în sumă totală de 92,5 mii lei au fost încheiate de către şefi ai ocoalelor silvice şi mecanici care nu dispun de asemenea drepturi.

Cu derogare de la prevederile art.15 alin.(1) lit. a) şi lit.b), art.16 şi art.34 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[25] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), pct.13 din Standardul naţional de contabilitate nr.18 "Venitul", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.174, la Î.S. "Iargara", ca rezultat al lipsei controlului corespunzător şi neînregistrării în termen în evidenţa contabilă a veniturilor de la arenda suprafeţelor de teren de 384,2 ha, la 01.07.2005, n-au fost reflectate în evidenţa contabilă datoriile debitoare în sumă de 160,7 mii lei. În anul 2004, la Î.S. "Tighina" n-au fost reflectate în evidenţa contabilă venituri în sumă de 3,5 mii lei, iar în semestrul I al anului 2005 - 2,9 mii lei. Î.S. "Bălţi" n-a întreprins măsurile corespunzătoare pentru încasarea datoriilor de la arenda terenurilor de vînătoare în sumă de 4,6 mii lei.

Contrar prevederilor pct.11 şi pct.14 alin.1 din Regulamentul "Privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[26] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500), la Î.S. "Iargara" au fost casate clădirea administrativă şi 2 depozite în valoare totală de 104,2 mii lei, fără întocmirea actelor de trecere la pierderi şi luarea la evidenţă a bunurilor materiale obţinute de la casarea acestora. Nerespectînd prevederile pct.4 din acelaşi Regulament, în anul 2004, Î.S. "Iargara" a casat fonduri fixe neuzate cu valoarea de bilanţ în sumă de 25,5 mii lei. Î.S. "Soroca", în rezultatul casării a 6 linii de curent electric în valoare de 120,8 mii lei, n-a determinat oportunitatea folosirii materialelor de la casare şi n-a stabilit valoarea lor, prin ce n-a respectat prevederile pct.7 alin.4 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500. Î.S. "Teleneşti" n-a determinat oportunitatea utilizării agregatelor, pieselor şi materialelor în sumă de 14,7 mii lei, obţinute de la casarea mijloacelor fixe. La primirea mijloacelor fixe cu titlu gratuit, Î.S. "Tighina" n-a respectat cerinţele pct.15.lit.e) din Standardul naţional de contabilitate nr.16 "Contabilitatea activelor materiale pe termen lung", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.174, înregistrînd în evidenţa contabilă valoarea iniţială a mijloacelor fixe în sumă de 439,2 mii lei, dar nu valoarea venală a acestora, ca rezultat fiind mărite neîntemeiat cheltuielile întreprinderii cu 159,4 mii lei.

Î.S. "Silva-Centru" Ungheni a admis procurarea de la gospodăria ţărănească "Rusu Ecaterina" a clădirii şi utilajului morii în valoare totală de 480,9 mii lei, prin acceptarea valorii propuse, în lipsa evaluării efectuate de organele cu drept de estimare. Tranzacţia de vînzare-cumpărare a complexului morii a fost efectuată fără întocmirea contractului de vînzare-cumpărare (autentificat notarial) a terenului aferent cu suprafaţa de 0,043 ha în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[27] (cu modificările ulterioare). Activitatea de producţie a complexului morii în anul 2004 s-a soldat cu pierderi în sumă de 8,4 mii lei, iar în semestrul I al anului 2005 - în sumă de 28,4 mii lei. Contrar prevederilor art.15 din Legea nr.426-XIII şi pct.5 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500, contabilitatea Î.S. "Silva-Centru" Ungheni a înregistrat la pierderile întreprinderii mijloace fixe în valoare de 8,9 mii lei, în lipsa documentelor justificative.

Nerespectînd prevederile art.8 lit.b), lit.j), lit.k) şi lit.l) din Codul silvic şi pct.14 alin.1 din Regulamentul "Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995[28] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688), Î.S. "Iargara", avînd ca bază numai actul de primire-predare din 09.08.2004, a transmis Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Basarabeasca mijloace fixe în valoare de 110,5 mii lei şi suprafaţa de teren de 0,56 ha, în lipsa unei hotărîri respective de Guvern şi acordului fondatorului. Cu derogare de la prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"[29] (cu modificările ulterioare) şi art.20 din Legea nr.426-XIII, Î.S. "Iargara" n-a înregistrat în evidenţa contabilă operaţiunea referitor la divizarea întreprinderii şi n-a micşorat capitalul statutar cu suma patrimoniului transmis Î.S. "Cimişlia" în mărime de 1010,1 mii lei.

Contrar prescripţiilor pct.1 alin.13 din Hotărîrea Guvernului nr.30 din 16.01.1996 "Cu privire la reevaluarea mijloacelor fixe"[30] (cu modificările ulterioare), Î.S. "Călăraşi" a inclus în capitalul statutar valoarea nou-creată în urma reevaluării fondului de locuinţe în sumă de 377,9 mii lei şi a atribuit neîntemeiat la cheltuielile investiţionale valoarea reziduală a locuinţelor privatizate în sumă de 309,5 mii lei. Î.S. "Teleneşti" n-a exclus din capitalul statutar spaţiul locativ privatizat în valoare de 3,9 mii lei.

Agenţia "Moldsilva" şi întreprinderile silvice nu efectuează controlul corespunzător asupra modului de achitare a taxelor pentru lemnul eliberat pe picior, iar beneficiarii forestieri nu iau măsuri în vederea achitării în termen a acestor taxe. Astfel, contrar art.5 alin.(3) din Legea nr.474-XV, care stabileşte că persoanele juridice achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior trimestrial, pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, iar persoanele fizice - pînă la obţinerea permisului eliberat de autorităţile silvice, taxele neachitate, la 01.01.2005, au constituit suma totală de 382,9 mii lei, cele mai mari datorii fiind înregistrate la Î.S. "Comrat" - 70,8 mii lei, Î.S. "Tighina" - 70,0 mii lei, Î.S. "Şoldăneşti" - 69,0 mii lei, Î.S. "Soroca" - 58,1 mii lei, Î.S. "Orhei" - 47,2 mii lei etc. Soldul taxelor neachitate după semestrul I al anului 2005 a constituit în total 363,3 mii lei, cele mai mari datorii fiind înregistrate la Î.S. "Şoldăneşti" - 99,1 mii lei, Î.S. "Tighina" - 81,7 mii lei, Î.S. "Orhei" - 52,3 mii lei, Î.S. "Glodeni" - 36,0 mii lei, Î.S. "Comrat" - 30,3 mii lei, Î.S. "Silva-Sud" Cahul - 22,5 mii lei etc.

De menţionat că în anul 2004, din volumul realizabil de tăieri totale silvice de 400,9 mii m3, lemnul de foc a constituit 316,5 mii m3 (sau 78,9 %), iar lemnul de lucru - 43,5 mii m3 (sau 10,9%). În perioada de 6 luni ale anului 2005, din volumul realizabil de tăieri totale de 213,8 mii m3, lemnul de foc a constituit 166,7 mii m3 (sau 78,0 %), iar lemnul de lucru - 30,9 mii m3 (sau 14,5%). Totodată, avînd în vedere că taxa pentru 1m3 de lemn de foc este de 2 lei, iar cea pentru lemnul de lucru - de la 2 pînă la 52 lei, ponderea majoră a lemnului de foc în cantitatea totală a volumului realizabil de tăieri influenţează esenţial asupra micşorării volumului veniturilor silvice.

Contrar prevederilor art.18 lit.c), art.24 alin.(3), art.99 alin.(1) şi alin.(6) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[31] (cu modificările ulterioare), ca rezultat al micşorării preţurilor, precum şi al calculelor incorecte, au fost diminuate TVA aferentă bugetului cu 184,4 mii lei, inclusiv: Î.S. "Hînceşti-Silva" (cod fiscal 1003605002212) - 125,8 mii lei; Î.S. "Silva-Centru" Ungheni (cod fiscal 1003609009851) - 25,7 mii lei; Î.S. "Călăraşi" (cod fiscal 1002609002202) - 10,8 mii lei; Î.S. "Şoldăneşti" (cod fiscal 1004606002010) - 9,5 mii lei; Î.S. "Teleneşti" (cod fiscal 1003606007074) - 7,8 mii lei; Î.S. "Iargara" (cod fiscal 1002605000174) - 4,8 mii lei şi impozitul pe venit - cu 17,3 mii lei, inclusiv: Î.S. "Călăraşi" - 5,9 mii lei; Î.S. "Iargara" - 5,4 mii lei; Î.S. "Şoldăneşti" - 4,1 mii lei; Î.S. "Teleneşti" - 2,6 mii lei). Î.S. "Silva-Centru" Ungheni a diminuat suma impozitului pe venit, indicată în declaraţia prezentată Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni pentru anul 2004, cu 31,4 mii lei. Î.S. "Tighina" (cod fiscal 1002608000795) n-a transferat în termenele stabilite în bugetul de stat impozitele în sumă de 371,6 mii lei.

S-au constatat unele neajunsuri privind structura şi raţionalitatea cheltuielilor incluse în preţul de cost al producţiei. Astfel, Î.S. "Iargara" a inclus în preţul de cost al producţiei silvice cheltuieli ce nu ţin de activitatea de întreprinzător (ajutor material, sponsorizări, cadouri) în sumă de 37,8 mii lei. Contrar prevederilor pct.14 din Standardul naţional de contabilitate nr.3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.174, în anul 2004, Î.S. "Tihgina" a admis includerea în costul producţiei a cheltuielilor din anul precedent în sumă de 107,3 mii lei.

Nu s-au respectat preţurile de realizare a producţiei silvice reglementate prin Ordinul Agenţiei nr.155-p din 15.02.2002 (în vigoare pînă în august 2004) şi prin catalogul de preţuri elaborate de înseşi întreprinderile silvice şi aprobate de Agenţie (începînd cu luna septembrie 2004). Astfel, Î.S. "Soroca" a admis realizarea producţiei la preţuri mai mici decît cele stabilite cu 4,0 mii lei. În urma realizării producţiei agricole la preţuri mai mici decît cele stabilite, Î.S. "Tighina" a ratat venituri în sumă de 22,4 mii lei.

Contrar prevederilor Capitolului III (secţiunea "Evidenţa contabilă şi controlul") din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.557, Agenţia "Moldsilva" n-a efectuat în măsură deplină un control eficient asupra ţinerii evidenţei contabile la întreprinderile subordonate. Ca rezultat, au fost comise neajunsuri şi încălcări, exprimate prin neluarea la evidenţă şi trecerea neîntemeiată la cheltuieli a valorilor materiale, efectuarea de operaţiuni economico-financiare în lipsa documentelor justificative, nerespectarea disciplinei preţurilor.

Cu derogare de la prevederile pct.3 şi pct.5 din Standardul naţional de contabilitate nr.1 "Politica de contabilitate", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.174, Î.S. "Tighina" şi R.N. "Prutul de Jos" n-au elaborat şi aprobat politica de contabilitate a întreprinderii.

Unele întreprinderi silvice n-au respectat întocmai prevederile art.39, art.40, art.41 din Legea nr.426-XIII, pct.106 alin.7 şi pct.107 lit. c) din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.27 din 28.04.2004[32]. Ca rezultat, nu s-au întreprins măsurile corespunzătoare privind rezultatele inventarierilor faţă de persoanele care au comis încălcări. Astfel, Î.S. "Silva-Centru" Ungheni n-a asigurat în măsură deplină recuperarea pierderilor în legătură cu lipsurile masei lemnoase în sumă totală de 53,8 mii lei. Î.S. "Tighina" n-a înregistrat în evidenţa contabilă lipsa valorilor materiale în sumă de 11,7 mii lei. În urma neluării măsurilor întru recuperarea lipsurilor din anii precedenţi, Î.S. "Bălţi" a admis pagubă în sumă de 4,9 mii lei.

În rezultatul inventarierilor selective efectuate la unele întreprinderi silvice s-au constatat lipsuri de valori materiale în sumă totală de 12,6 mii lei (inclusiv: Î.S. "Hînceşti" - 7,5 mii lei; Î.S. "Edineţ" - 5,0 mii lei) şi surplusuri de 11,7 mii lei (inclusiv: Î.S. "Iargara" - 7,0 mii lei; Î.S. "Teleneşti"- 3,0 mii lei; Î.S. "Soroca" - 1,2 mii lei).

Nerespectînd normele stabilite de Regulamentul "Cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[33] (cu modificările ulterioare), Î.S. "Tighina", Î.S. "Şoldăneşti" şi Î.S. "Silva-Centru" Ungheni au admis cheltuieli nejustificate pentru deplasări de, respectiv, 4,8 mii lei, 3,6 mii lei şi 1,4 mii lei.

Contrar prescripţiilor pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar"[34] (cu modificările ulterioare), în perioada 01.01.2004 - 01.07.2005, Î.S. "Teleneşti" a desfăşurat activitate comercială în numerar cu persoane fizice şi juridice în sumă de 1,8 mil.lei, în lipsa maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală.

Cu toate că controlul precedent a scos în evidenţă creanţele şi datoriile formate, analiza acestora denotă că pînă în prezent la majoritatea întreprinderilor nu sînt luate măsuri suficiente privind micşorarea lor. La 01.01.2004, creanţele pe termen scurt au constituit 12755,6 mii lei, la 01.01.2005 - 16060,1 mii lei, iar la 01.07.2005 - 24661,8 mii lei. La 01.01.2005, ponderea creanţelor în activele curente din ramura silvică a constituit 40,9% şi la 01.07.2005 - 23,2%. Cele mai mari creanţe în anul 2004 s-au format la Agenţia "Moldsilva" - 2983,6 mii lei (din care 1679,6 mii lei - formate pînă în anul 2001), Î.S. "Iargara" - 1793,1 mii lei, Î.S. "Orhei" - 1408,7 mii lei, Î.S. "Tighina" - 1342,5 mii lei, Î.S. "Călăraşi" - 899,1 mii lei, Î.S. "Soroca" - 737,3 mii lei, Î.S. "Edineţ" - 711,5 mii lei etc., iar în 6 luni ale anului 2005 - la Î.S. "Orhei" - 5224,4 mii lei, Agenţia "Moldsilva" - 3595,4 mii lei, Î.S. "Soroca" - 1239,6 mii lei, Î.S. "Călăraşi" - 1225,1 mii lei, Î.S. "Nisporeni" - 1048,5 mii lei, Î.S. "Silva-Sud" Cahul - 1012,3 mii lei etc. La momentul controlului, creanţe cu termenul de prescripţie expirat au admis: Agenţia "Moldsilva" - 1680,3 mii lei (din care creanţe în sumă de 1679,6 mii lei - formate pînă în anul 2001); Î.S. "Tighina" - 283,2 mii lei; Î.S. "Hînceşti" - 219,8 mii lei; Î.S. "Iargara" - 196,7 mii lei; Î.S. "Soroca" - 33,3 mii lei; Î.S. "Edineţ" - 13,2 mii lei; Î.S. "Teleneşti" - 10,7 mii lei.

În creştere sînt datoriile comerciale pe termen scurt, care la 01.01.2004 au constituit 8985,7 mii lei, la 01.01.2005 - 11354,3 mii lei, iar la 01.07.2005 - 18381,3 mii lei.

Atît Agenţia "Moldsilva", cît şi întreprinderile silvice nu întreprind măsuri eficiente în vederea micşorării datoriilor la retribuirea muncii. Astfel, la 01.01.2004, datoriile la retribuirea muncii în total pe Agenţie şi întreprinderile subordonate au constituit 6593,5 mii lei, la 01.01.2005 - 7114,2 mii lei, la 01.07.2005 - 8587,8 mii lei. Contrar prevederilor art.29 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002[35] (cu modificările ulterioare), precum şi art.141 alin.(3) din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003[36] (cu modificările ulterioare), întreprinderile silvice au admis achitarea salariului în natură. În anul 2004, Î.S. "Soroca" a achitat salariul cu mărfuri şi producţie lemnoasă în sumă de 2287,6 mii lei, iar în semestrul I al anului 2005 - în sumă de 1147,4 mii lei. Î.S. "Tighina" a achitat cu producţie agricolă şi lemnoasă salariul lucrătorilor în sumă de 948,6 mii lei (703,3 mii lei - în anul 2004; 245,3 - în semestrul I al anului 2005). Î.S. "Hînceşti-Silva" a achitat în natură salariu în sumă de 515,5 mii lei.

În urma nerespectării Statutelor întreprinderilor, precum şi a Ordinelor Agenţiei "Moldsilva" nr.56 din 15.03.1999, nr.38-p din 10.03.2004, 66-p din 31.03.2005, Î.S. "Iargara", Î.S. "Hînceşti-Silva" şi Î.S. "Bălţi" au suportat cheltuieli în legătură cu întreţinerea angajaţilor în afara statelor de personal de, respectiv, 42,1 mii lei, 26,2 mii lei şi 14,1 mii lei.

Agenţia "Moldsilva" şi întreprinderile silvice n-au respectat prevederile art.7 alin.(1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr.519-XV din 18.12.2003[37] şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr.383-XV din 18.11.2004[38]. Ca rezultat, acestea nu şi-au îndeplinit obligaţiunea de a transfera, în mărimea cuvenită, în modul şi în termenul stabilit, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense. Astfel, la 01.01.2004, datoriile Agenţiei "Moldsilva" şi ale întreprinderilor silvice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au constituit 5464,9 mii lei, la 01.01.2005 - 9325,9 mii lei şi la 01.07.2005 - 11068,9 mii lei, ceea ce reprezintă, respectiv, 82,9%, 131,1% şi 128,9%, faţă de datoriile la salariu.

În contradicţie cu prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.146-XIII, Î.S. "Silva-Centru" Ungheni n-a repartizat în fondul de rezervă al întreprinderii 61,4 mii lei din beneficiul net format. N-a respectat legislaţia ce reglementează modalitatea de formare a fondului de rezervă al întreprinderii nici Î.S.C. "Manta-V".

Încălcările, neajunsurile şi abaterile constatate de control sînt o consecinţă a nerespectării pe deplin de către persoanele responsabile ale Agenţiei "Moldsilva", întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate a actelor legislative şi normative în vigoare, a controlului ineficient privind termenele legale de formare şi înregistrare a veniturilor şi cheltuielilor în evidenţa contabilă, fapt ce a influenţat negativ asupra administrării fondurilor financiare şi patrimoniale aflate în gestiune.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 28 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Agenţia pentru Silvicultură ,,Moldsilva" (dl A.Popuşoi):

1.1. să elaboreze un plan de măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, depistate în urma controlului atît în cadrul Agenţiei, cît şi la întreprinderile subordonate, care ar favoriza sporirea exigenţei persoanelor responsabile de executarea controlului financiar intern;

1.2. să efectueze o cercetare din oficiu în privinţa persoanelor vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control la Agenţie şi la subdiviziunile ei şi să aplice faţă de acestea sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia;

1.3. să înregistreze la cadastru bunurile imobile şi terenurile din cadrul subdiviziunilor Agenţiei, asigurînd integritatea şi gestionarea eficientă a averii statului;

1.4. să examineze modul de dare în arendă a imobilului şi terenurilor silvice în cadrul Serviciului Silvic, cu stabilirea relaţiilor de arendă în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare;

1.5. să întreprindă măsuri eficiente întru recuperarea integrală a prejudiciului înregistrat de la contravenţiile silvice, precum şi a amenzilor corespunzătoare, asigurînd, totodată, sporirea eficienţei activităţii Gărzii Forestiere;

1.6. să efectueze o analiză a modului de formare a preţurilor la producţia silvică, cu întreprinderea acţiunilor în vederea aprecierii corecte a categoriilor lemnului şi neadmiterii includerii în preţul de cost a cheltuielilor ce nu ţin de activitatea întreprinderilor silvice;

1.7. să analizeze starea creanţelor formate atît în cadrul Agenţiei, cît şi la subdiviziuni, cu întreprinderea măsurilor de micşorare a lor, inclusiv excluderea creanţelor cu termenul de prescripţie expirat;

1.8. să întreprindă măsuri în vederea reducerii datoriilor la retribuirea muncii, cu excluderea practicii achitării salariilor în natură, asigurînd, totodată, transferarea deplină a datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat;

1.9. să asigure executarea prevederilor Legii nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat" referitor la crearea fondurilor corespunzătoare la întreprinderile subordonate.

2. Se cere de la conducerea:

2.1. Î.S. ,,Silva-Centru" Ungheni să recupereze pierderile în legătură cu lipsurile masei lemnoase în sumă de 37,5 mii lei şi să ia măsuri pentru folosirea eficientă a fondurilor fixe, asigurînd o productivitate respectivă a lor;

2.2. Î.S. ,,Călăraşi" să ia măsuri în vederea recuperării diferenţei costului producţiei lemnoase, eliberată în schimbul serviciilor prestate (35,4 mii lei şi, respectiv, 30,1 mii lei), precum şi corectării capitalului statutar şi cheltuielilor investiţionale ale întreprinderii;

2.3. Î.S. ,,Hînceşti-Silva" să întreprindă măsuri pentru recuperarea lipsurilor în sumă de 7,5 mii lei;

2.4. Î.S. ,,Iargara" să ia măsuri pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a surplusurilor în sumă de 7,0 mii lei;

2.5. Î.S. ,,Tighina" să asigure reflectarea corectă în evidenţa contabilă a cheltuielilor şi fondurilor fixe;

2.6. Î.S. ,,Teleneşti" să opereze corectările respective în capitalul statutar, incluzînd valoarea spaţiului locativ privatizat (3,9 mii lei), să înregistreze în evidenţa contabilă surplusurile de bunuri materiale în sumă de 3,0 mii lei, precum şi să excludă practica efectuării operaţiunilor în numerar fără aplicarea aparatelor de casă şi control;

2.7. Î.S. ,,Soroca" să înregistreze în evidenţa contabilă surplusurile de bunuri materiale în sumă de 1,2 mii lei, precum şi să evalueze bunurile materiale de la casarea fondurilor fixe.

3. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (dl S.Puşcuţa) să verifice cazurile de diminuare a impozitelor şi neachitare a taxei pentru lemnul eliberat pe picior, menţionate în această hotărîre, cu aplicarea prevederilor Codului fiscal faţă de agenţii economici care au comis încălcări la efectuarea plăţilor în bugetul de stat.

4. Se ia act că:

4.1. după finalizarea controlului, Agenţia "Moldsilva" a operat modificările corespunzătoare în declaraţia cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a anului 2004 şi a transferat în bugetul de stat impozitul pe venit în sumă de 15,0 mii lei;

4.2. în procesul controlului, Î.S."Bălţi" a încasat de la S.R.L. "Ritm-Contemporan" (cod fiscal 44082) datoria pentru arenda terenurilor de vînătoare în sumă de 4,6 mii lei;

4.3. Î.S. "Soroca" a recuperat paguba materială în sumă de 4,0 mii lei, pricinuită în urma realizării masei lemnoase la preţuri mai mici decît cele stabilite şi a restituit de la S.R.L. "Promnordex" (cod fiscal 35863014) plată prealabilă în sumă de 182,0 mii lei;

4.4. persoanele cu funcţii de răspundere materială au achitat în casa Î.S. "Edineţ" 5,0 mii lei pentru lipsurile de bunuri materiale, iar surplusurile în sumă de 0,5 mii lei au fost înregistrate în evidenţa contabilă;

4.5. Î.S. "Silva-Centru" Ungheni a repartizat în fondul de rezervă suma de 61,4 mii lei; a restabilit în evidenţa contabilă mijloacele fixe de 8,9 mii lei; a operat modificările corespunzătoare în declaraţie referitor la impozitul pe venit diminuat în sumă de 31,4 mii lei, cu achitarea ulterioară a impozitului; a recuperat lipsuri în sumă de 16,3 mii lei; a aplicat sancţiuni disciplinare faţă de persoanele vinovate pentru faptul comiterii pierderilor de 8,4 mii lei şi 28,4 mii lei; a justificat şi impozitat cheltuielile de deplasare în sumă de 1,4 mii lei;

4.6. Î.S. "Călăraşi" a transferat la buget 5,9 mii lei - impozit pe venit şi 10,8 mii lei - TVA şi a corectat declaraţia cu privire la impozitul pe venit, micşorînd cheltuielile cu suma de 309,5 mii lei;

4.7. Î.S. "Teleneşti" a achitat în bugetul de stat impozitul pe venit în sumă de 2,6 mii lei; a înregistrat în evidenţa contabilă valorile materiale obţinute în rezultatul casării mijloacelor fixe în sumă de 14,7 mii lei şi a procurat maşini de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar;

4.8. Î.S. "Şoldăneşti" a calculat şi achitat în bugetul de stat impozitul pe venit în sumă de 4,1 mii lei şi TVA în mărime de 9,5 mii lei; a achitat datoriile privind contribuţiile asigurărilor sociale de stat în sumă de 207,7 mii lei; a întreprins măsuri în vederea achitării amenzilor administrative pentru contravenţiile silvice în sumă de 2,2 mii lei; a înregistrat la venituri datoriile pe termen scurt în mărime de 2,7 mii lei, iar materialele privind creanţele pe termen scurt cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 10,5 mii lei au fost transmise în instanţa de judecată; a justificat şi a impozitat cheltuielile de deplasare în sumă de 3,6 mii lei;

4.9. Î.S. "Iargara" a transferat la buget TVA în sumă de 4,8 mii lei şi impozitul pe venit de 5,4 mii lei; a înregistrat în evidenţa contabilă datoriile pentru arenda suprafeţelor de teren în sumă de 160,7 mii lei şi operaţiunea referitor la divizare, cu micşorarea capitalului statutar cu suma de 1010,1 mii lei; a întocmit actele de trecere la pierderi şi a înregistrat bunurile materiale obţinute de la casarea mijloacelor fixe;

4.10. R.N. "Prutul de Jos" a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat;

4.11. Î.S. "Hînceşti-Silva" a soluţionat problema privind micşorarea suprafeţei de teren din bilanţul funciar cu 2,89 ha;

4.12. Î.S. "Tighina" a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile de 3,5 mii lei şi, respectiv, 2,9 mii lei, precum şi lipsurile valorilor materiale în sumă de 11,7 mii lei; a justificat şi a impozitat cheltuielile de deplasare în sumă de 4,8 mii lei.

5. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului efectuat la Agenţia "Moldsilva" şi la întreprinderile silvice din subordinea ei şi se propune:

5.1. să întreprindă măsuri în vederea stabilirii modului şi procedurilor de ţinere a cadastrului silvic de stat, precum şi a modului de atribuire în folosinţă a terenurilor din fondul forestier;

5.2. să asigure executarea integrală a măsurilor întru realizarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, Programului de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier, Concepţiei de dezvoltare a gospodăriei cinegetice naţionale;

5.3. să examineze modul de împădurire a terenurilor degradate din afara fondului forestier, cu optimizarea cadrului legal ce reglementează acest proces, inclusiv referitor la modalitatea de evidenţă a cheltuielilor şi valorilor nou-create pe terenurile împădurite.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

7. Despre executarea punctelor 1, 2, 3 şi 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005, nr.67-68, art.419.

[3] M.O., 2001, nr.75-77, art.594.

[4] M.O., 1997, nr.4-5, art.36.

[5] M.O., 2001, nr.133-135, art.1021.

[6] M.O., 2003, nr.126-131, art.777.

[7] M.O., 2003, nr.132-133, art.788.

[8] M.O., 1998, nr.24-25, art.157.

[9] M.O., 1997, nr.82-83, art.827.

[10] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[11] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[12] M.O., 2000, nr.141-143, art.1015.

[13] M.O., 1996, nr.78-79, art.635.

[14] M.O., 2001, nr.19-20, art.158.

[15] M.O., 1997, nr.88-91, art.182.

[16] M.O., 1993, nr.10, art.283.

[17] M.O., 2002, nr.82-86, art.661.

[18] M.O., 2001, nr.31-34, art.109.

[19] M.O., 2004, nr.96-99, art.13.

[20] M.O., 1998, nr.66-68, art.442.

[21] M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

[22] M.O., 1994, nr.2, art.9.

[23] M.O., 1994, nr.14, art.117.

[24] Republicat în M.O., 2001, nr.107, art.817.

[25] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[26] M.O., 1998, nr.62-65, art.607.

[27] M.O., 1997, nr.57-58, art.515.

[28] M.O., 1996, nr.10, art.45.

[29] M.O., 1994, nr.2, art.33.

[30] M.O., 1996, nr.19, art.143.

[31] Republicat în ediţia specială a M.O. din a.2005.

[32] M.O., 2004, nr.123-124, art.268.

[33] M.O., 2002, nr.95, art.939.

[34] M.O., 1998, nr.62-65, art.589.

[35] M.O., 2002, nr.50-52, art.336.

[36] M.O., 2003, nr.159-162, art.648.

[37] M.O., 2004, nr.1-5, art.18.

[38] M.O., 2004, nr.237-240, art.1027.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)