Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 17 din 28 aprilie 2006 privind raportul asupra rezultatelor controlului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2005, efectuat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Numar din data de 2006-04-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Gh. Rusu, şefului Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă (contabil-şef) a Companiei dna E.Rebeja, viceministrului finanţelor dna F.Furculiţa, viceministrului sănătăţii şi protecţiei sociale dl B.Golovin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2005. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe I semestru al anului 2006, avînd drept obiectiv stabilirea gradului de regularitate a formării şi utilizării mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe perioada anului 2005.

Controlul a fost exercitat la Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere, cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare, au fost pentru toată perioada directorul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl Gh. Rusu, prim-vicedirector dl M.Buga, şeful Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă dna E.Rebeja, contabilul-şef-adjunct dna L.Bodrug.

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM) a fost înfiinţată în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.950 din 07.09.2001 "Cu privire la fondarea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină"[2] (cu modificările ulterioare) în scopul administrării şi gestionării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu prevederile Legii nr.1585-XIII din 27.02.1998 "Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 1585-XIII); este organizaţie de stat autonomă şi îşi desfăşoară activitatea potrivit Statutului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11.02.2002[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Statutul aprobat prin Hotărîrea nr.156), conform căruia este persoană juridică şi desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

CNAM îşi exercită atribuţiile sale pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin intermediul a 11 agenţii teritoriale (ramurale).

Obiectivele de bază ale Companiei sînt: organizarea, desfăşurarea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanismelor admisibile pentru formarea fondurilor financiare destinate acoperirii cheltuielilor de tratament şi profilaxie a maladiilor şi stărilor sănătăţii incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2005, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1291 din 22.11.2004[5] (în continuare - Programul unic aprobat prin Hotărîrea nr.1291); controlul calităţii asistenţei medicale acordate şi implementarea cadrului normativ aferent asigurărilor de asistenţă medicală.

Structurile de administrare ale CNAM sînt Consiliul de Administraţie şi direcţia executivă. Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie al CNAM a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.213 din 22.02.2002 "Cu privire la constituirea Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină"[6] (cu modificările ulterioare).

În cadrul controlului exercitat la faţa locului au fost colectate probe prin metoda examinării documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă statistice şi fiscale, precum şi a observaţiilor directe, dezbaterilor în grup, analizei explicaţiilor persoanelor responsabile etc. Probele au fost contrapuse cu datele obţinute din diferite surse - Ministerul Finanţelor; Trezoreria Centrală; Trezoreria Teritorială Chişinău - bugetul de stat; Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS); Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului; Inspecţia Muncii; Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate; Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (în continuare - MSPS); Direcţia Sănătate a Consiliului municipal Chişinău etc.

Pentru interpretarea constatărilor au fost utilizate următoarele criterii: atingerea indicatorilor aprobaţi de Parlament; respectarea legislaţiei în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală; organizarea activităţilor conform reglementărilor normative; utilizarea la destinaţie a alocaţiilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, respectarea clauzelor contractuale.

În temeiul art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (dl Gh. Rusu):

1.1. să examineze rezultatele controlului efectuat la CNAM şi să elaboreze un plan de acţiuni în vederea lichidării neajunsurilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, constatate în cadrul controlului;

1.2. să urgenteze finalizarea implementării sistemului informaţional "Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală" şi a sistemului SIA "Medicamente compensate", precum şi definitivarea formării reţelei corporative a CNAM.

2. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (dl S.Puşcuţa) efectuarea verificărilor cu toţi plătitorii de prime de asigurare în mărime procentuală în vederea corectării datelor (SFS şi ale contribuabililor) cu privire la calcularea şi virarea primelor, precum şi restanţelor aferente lor; intensificarea controlului asupra corectitudinii calculării şi virării în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform competenţei.

3. Se cere de la Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (dl I.Ababii) monitorizarea derulării procesului de acreditare a instituţiilor medicale şi farmaceutice şi intensificarea controlului în vederea respectării prescripţiilor Contractului-tip referitor la acreditarea instituţiilor medicale.

4. Se propune Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (dl V.Eremciuc):

4.1. să examineze rezultatele controlului efectuat la CNAM şi să aprobe direcţiile principale de activitate a CNAM în vederea lichidării neajunsurilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, constatate de control, şi în acest context să aprecieze aportul la respectarea şi exercitarea pe deplin a funcţiilor de către direcţia executivă şi comisia de cenzori a CNAM;

4.2. să implementeze şi să intensifice controlul asupra procesului de elaborare şi aprobare a regulamentelor şi instrucţiunilor necesare pentru realizarea competenţelor CNAM.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile depistate în cadrul controlului asupra executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2005 şi se recomandă să determine mecanismul realocării şi raportării financiare a utilizării excedentului prin contul de execuţie al CNAM; să raporteze în dările de seamă ale CNAM creanţele CNAM faţă de IMSP şi datoriile debitoare înregistrate la finele perioadei de referinţă.

6. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului efectuat la CNAM şi se propune:

6.1. să examineze oportunitatea eliberării poliţelor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală cetăţenilor străini înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt superior în baza contractelor individuale;

6.2. să reexamineze şi înainteze, după caz, conform procedurii stabilite, propunerile de modificare a prevederilor art.4 alin. (4) litera e) din Legea nr.1585-XIII şi ale pct.5 al Anexei nr.1 la Legea nr.1593-XV vizînd categoria de persoane asigurate de către Guvern, în vederea excluderii unor tratări neuniforme a normei respective;

6.3. să examineze oportunitatea menţinerii farmaciilor extrabugetare pe lîngă IMSP, activitatea cărora contravine cadrului normativ existent şi principiilor sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală;

6.4. să formeze o comisie mixtă (reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Finanţelor, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Academiei de Studii Economice etc.) pentru studierea profundă a specificului evidenţei contabile a activităţilor economico-financiare în IMSP, care ar permite de a elabora unele standarde de ţinere a evidenţei contabile şi întocmire a rapoartelor pe segmentele de activitate ce nu se încadrează în Standardele Naţionale de Contabilitate;

6.5 să examineze oportunitatea stabilirii competenţei pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea în domeniul ocrotirii sănătăţii şi, după caz, să înainteze propunerea de completare a Legii nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[7] (cu modificările ulterioare) şi Legii nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[8] (cu modificările ulterioare).

7. Se ia act că:

7.1. Compania Naţională de Asigurări în Medicină a elaborat şi prezentat Guvernului proiectul de lege care prevede modificarea art.17 din Legea nr.1593-XV în vederea delimitării competenţelor CNAM, agenţiilor sale teritoriale şi SFS;

7.2. pentru anul 2006, în business-planurile IMSP prezentate CNAM au fost operate modificări în vederea urmăririi veniturilor IMSP realizate din toate sursele, inclusiv a celor obţinute sub formă de dobîndă bancară;

7.3. Compania Naţională de Asigurări în Medicină, împreună cu Inspecţia Muncii, la 21 februarie 2006, au semnat Acordul de colaborare nr.1, prin care şi-au propus perfecţionarea activităţii lor în domeniul relaţiilor de muncă şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

7.4. prin Hotărîrea Guvernului nr.411 din 19.04.2006[9], a fost aprobat Planul de acţiuni pentru realizarea prevederilor articolului 9 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2006 nr.339-XVI din 16 decembrie 2005[10], în care s-a prevăzut elaborarea şi prezentarea spre examinare Guvernului a mecanismului şi modului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor cu domiciliul temporar pe teritoriul Republicii Moldova;

7.5. prin ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.177-c din 31 martie 2006, şeful IFS pe raionul Taraclia dl Nicolae Uzun a fost destituit din funcţia deţinută.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

9. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor punctelor 1-5 din prezenta hotărîre Curtea de Conturi va fi informată în termen de 3 luni.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O. ediţie specială  din 09.12.2005.

[2] M.O., 2001, nr.110-111, art.998.

[3] M.O., 1998, nr.38-39, art.280.

[4] M.O., 2002, nr.27-28, art.232.

[5] M.O., 2004, nr.226-232, art.1521.

[6] M.O., 2002, nr.29-31, art.284.

[7] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[8] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[9] M.O., 2006, nr.66-69, art.450.

[10] M.O., 2005, nr.176-181, art.875.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)