Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 77 din 22 decembrie 2011 privind Raportul auditului la Societatea pe Acţiuni „Moldtelecom” pentru anii 2009-2010

Numar din data de 2011-12-22 Nr. cerinte: 10 Nr. recomandari: 14

Curtea de Conturi, în prezenţa Preşedintelui Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova dl Veaceslav Ioniţă, directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice dl Tudor Copaci, directorului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei dl Sergiu Sîtnic, şefului Direcţiei juridice a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor dl Sergiu Bocancea, reprezentanţilor S.A."Moldtelecom": directorului general dl Vitalie Iurcu, vicedirectorului general dl Grigore Varaniţa, directorului comercial dl Ion Roşca, şefului Serviciului juridic dl Marin Cobzari, directorului tehnic dl Vadim Petrov, directorului financiar - contabil-şef dna Galina Jereghi, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului la Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom" pentru anii 2009-2010 (în continuare - S.A."Moldtelecom" sau Societatea, după caz).

Misiunea de audit s-a efectuat potrivit Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd ca scop verificarea la S.A. "Moldtelecom" a conformităţii unor activităţi economico-financiare.

Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. Probele de audit s-au colectat atît în cadrul entităţii auditate, cît şi de la terţe persoane, cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, cu observaţii directe şi vizualizări la faţa locului ale unor obiective.

Examinînd rezultatele auditului şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, precum şi informaţia suplimentară, parvenită în cadrul şedinţei, privind relaţiile economico-financiare dintre S.A. "Moldtelecom" şi unii agenţi economici care, potrivit acesteia, au operat tranzacţii cu firme delincvente, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

S.A. "Moldtelecom", în anii 2009-2010, în calitatea sa de operator naţional, a acordat servicii de telecomunicaţii pe piaţa autohtonă, veniturile tarifare obţinute constituind 2359,4 mil. lei şi, respectiv, 2395,8 mil. lei.

Pentru perioada auditată, conducerea S.A. "Moldtelecom" a fost exercitată de către organele sale, reprezentate prin Adunarea generală a acţionarilor, Consiliul Societăţii şi directorul general - în funcţie de organ executiv. Cu toate că în calitate de unic deţinător al acţiunilor Societăţii se prezintă a fi Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată Ministerului Economiei, în Lista întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni aflate în administrarea Ministerului Economiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009, aceasta nu se regăseşte.

Conform funcţiilor şi competenţelor stabilite, organele de conducere au realizat o evoluţie pozitivă a elementelor patrimoniale, activele înregistrînd o creştere, iar activitatea economico-financiară s-a soldat cu profit.

Totodată, avînd în vedere constatările şi concluziile din Raportul de audit, activitatea Societăţii a fost însoţită de unele nereguli şi deficienţe, care se exprimă prin următoarele:

- Deşi Societatea a întreprins un şir de măsuri anticriză, profitul obţinut în anul 2010 a înregistrat o diminuare, faţă de anul 2009, cu 101,9 mil. lei, condiţionat de scăderea semnificativă a volumului de trafic generat de către abonaţii telefoniei fixe, reducerea cererii pentru instalarea posturilor de telefonie fixă, aplicarea sub nivelul costurilor a tarifelor la serviciile de telefonie locală etc.

- În perioada auditată, de către Societate au fost valorificate învestiţii capitale în sumă totală de 1627,0 mil. lei, finanţarea cărora a fost asigurată în proporţie de 90,6% din sursele financiare proprii şi 9,4% - din sursele împrumutate sub formă de credit comercial.

- Entitatea n-a realizat unii indicatori planificaţi în strategia Societăţii şi în planurile de afaceri anuale (creşterea abonaţilor de telefonie mobilă prognozată pentru anul 2010 a atins nivelul de 67,7%: abonaţi prognozaţi - 193,8 mii, în realitate numărul acestora a constituit 131,3 mii), iar numărul efectiv al abonaţilor în anul 2010 a avut o tendinţă de creştere faţă de anul 2009. Astfel, s-a înregistrat creşterea abonaţilor: broadband - cu 56,3 mii, la telefonia fixă - cu 13,4 mii, la IP TV - cu 23,1 mii şi la telefonia mobilă - cu 30,3 mii.

- La veniturile şi cheltuielile Societăţii, în perioada auditată, au fost înregistrate inclusiv rulajele interne pe subramuri de activitate (457,4 mil. lei), dar care n-au avut impact asupra profitului Societăţii.

- Admiterea creanţelor cu risc de nerecuperare cu operatori nerezidenţi ai republicii (5,7 mil. lei).

- Acordarea reducerii (discountului) unor entităţi la rata de terminaţie pentru traficul internaţional de sosire, acceptate de către Consiliul Societăţii, a generat diminuarea veniturilor Societăţii în anul 2009 cu 4,1 mil. lei, care nu s-a extins în anul 2010.

- Construcţia complexă a infrastructurii a condus, în unele cazuri, la montarea cu întîrziere a echipamentului în reţeaua 3G. Astfel, termenul mediu de la livrarea echipamentului pînă la lansarea în lucru constituie 116 zile; termenul mediu de la montarea echipamentului pînă la darea site-urilor în exploatare - 217 zile, ceea ce a condiţionat înregistrarea soldului echipamentului aflat în stoc la depozit şi în proces de montare de la 143,1 mil. lei la 01.01.2010 pînă la 45,5 mil. lei - la 31.12.2010.

- S.A. "Moldtelecom" nu este calificată drept autoritate contractantă, care ar fi avut obligaţia de a efectua achiziţii conform Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007, deşi cadrul legal permite calificarea în calitate de autoritate contractantă a S.A. "Moldtelecom" la dorinţă sau la decizia organelor de conducere competente.

- Societatea se conduce de propriul Regulament de achiziţii, care este imperfect, nu reglementează clar unele proceduri privind achiziţiile, fapt ce implicit afectează transparenţa, eficienţa şi eficacitatea achiziţionării bunurilor, lucrărilor de construcţie şi serviciilor. La achiziţionarea lucrărilor de construcţie nu s-a respectat cadrul normativ ce reglementează obţinerea certificatelor, perfectarea proiectelor, expertizarea acestora etc., totodată nefiind asigurată lichidarea riscurilor de neexecutare în termen a contractelor.

- În unele cazuri, Societatea nu a respectat prevederile actelor normative care stipulează că recepţia finală a lucrărilor se efectuează la expirarea perioadei de garanţie, care urmează să fie prevăzută în contract, dar nu după finalizarea lucrărilor.

- Societatea nu a determinat exhaustiv, prin intermediul sistemului de control intern, concordanţa între conţinutul metalelor preţioase din datele tehnice ale echipamentelor şi celor real obţinute în urma extragerii lor; respectarea clauzelor contractuale ce ţin de termene de extragere şi de decontări pentru metalele preţioase extrase.

Auditul constată că neregulile şi deficienţele menţionate relevă că în cadrul Societăţii unele procese interne necesită o revizuire în vederea diminuării riscurilor nerealizării conforme a indicatorilor activităţii Societăţii sau tergiversării implementării obiectivelor stabilite.

Elementele aferente rezultativităţii activităţii economico-financiare a Societăţii reprezintă şi nivelul de exercitare a atribuţiilor de către organele de competenţă din domeniul comunicaţiilor electronice, după cum urmează:

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, care, conform Regulamentului său de activitate, fiind autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei:

- nu a finalizat implementarea planului de rebalansare a tarifelor la serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, cu ajustarea acestora la costurile reale, astfel neconformîndu-se la normele legale;

- nu a asigurat crearea fondului serviciului universal de către operatorii naţionali;

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, care în calitatea sa de organ central de specialitate, urma să elaboreze şi să propună Guvernului, spre aprobare, Programul naţional de implementare a serviciului universal, în care să fie prevăzute acţiunile, responsabilii şi termenele de implementare a acestuia conform prevederilor art.66 din Legea comunicaţiilor electronice. Potrivit informaţiei ministerului, procesul de elaborare a acestui program a demarat în decembrie 2009 şi în aprilie 2010 a fost înaintat Guvernului, pentru examinare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului la Societatea pe Acţiuni "Moldtelecom" pentru anii 2009-2010, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. S.A. "Moldtelecom" şi se cere:

2.1.1. să înainteze Raportul de audit, pentru examinare în cadrul şedinţei Consiliului Societăţii;

2.1.2. să asigure întreprinderea măsurilor rezultative în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1.3. să examineze oportunitatea calificării S.A. "Moldtelecom" ca autoritate contractantă în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007;

2.2. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pentru documentare, şi se cere:

2.2.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul şedinţei Colegiului, cu stabilirea măsurilor de rigoare în vederea eliminării situaţiilor deficiente la capitolele vizate de audit;

2.2.2. să înainteze repetat Guvernului, spre examinare, proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în vederea asigurării aplicării Programului naţional de implementare a serviciului universal;

2.2.3. să monitorizeze, conform competenţelor, implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.3. Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei şi se cere:

2.3.1. să finalizeze implementarea Planului de rebalansare a tarifelor la serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, cu ajustarea acestora la costurile reale;

2.3.2. să asigure crearea fondului serviciului universal de către operatorii naţionali, cu desemnarea furnizorilor;

2.4. Ministerului Economiei şi se cere:

2.4.1. să se autosesizeze pe marginea rezultatelor auditului, avînd în vedere că Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată ministerului, este validată în calitate de acţionar unic al S.A. "Moldtelecom", precum şi să întreprindă măsurile de rigoare în limita competenţelor;

2.4.2. să examineze situaţia privind neincluderea S.A. "Moldtelecom" în Lista întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni aflate în administrarea Ministerului Economiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009, cu înaintarea propunerilor corespunzătoare Guvernului;

2.5. Guvernului, pentru informare şi în vederea:

2.5.1. examinării circumstanţelor privind neconformarea cadrului regulator la prevederile Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 în termenul prevăzut de art.79 al prezentei legi (6 luni), ceea ce a condus la nerealizarea rebalansării preţurilor la costurile reale pentru serviciile publice de telecomunicaţii, nedefinirea serviciului universal, necrearea şi neimplementarea fondului serviciului universal, precum şi la neajustarea politicii tarifare;

2.6. Procuraturii Generale, pentru examinare după competenţe;

2.7. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru verificare şi întreprinderea măsurilor de rigoare, conform competenţelor, a informaţiei operative privind relaţiile economico-financiare dintre S.A. "Moldtelecom" şi unii agenţi economici care au operat tranzacţii cu firme delincvente;

2.8. Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova, pentru documentare;

2.9. Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal-Democrat din Moldova, pentru informare.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea cerinţelor subpunctelor 2.1., 2.2., 2.3. şi 2.4. din pct.2 al prezentei Hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curții de Conturi nr.74 din 30.12.2010 "Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011" (cu modificările şi completările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia" (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009).

M.O., 2007, nr.107-111, art.470.

Hotărîrea Guvernului nr.905 din 28.07.2008 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației".

Recomandari (14)

1.1. la raportarea anuală conducerii Societății privind indicatorii obținuți, să reflecte separat rulajele interne aferente subramurilor de activitate;

1.2. să întreprindă măsuri rezultative întru recuperarea creanțelor operatorilor internaționali și executarea clauzelor contractuale privind respectarea termenelor de achitare.

2.1. să urgenteze procesul de ajustare la costuri reale a tarifelor S.A. „Moldtelecom" pentru serviciile publice, înaintînd repetat Guvernului documentele politice ce vizează acest domeniu;

2.2. să conformeze Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicații și informatică la prevederile Legii comunicațiilor electronice.

3. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în comun cu S.A. „Moldtelecom”, să finalizeze implementarea regulamentară a costurilor reale ale serviciilor de interconectare mobil-fix, fix-mobil cu operatorii de telefonie implicaţi.

4. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicației să solicite repetat examinarea de către Guvern a proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor, care ar asigura implementarea Programului național de implementare a serviciului universal.

5.1. să revizuiască prevederile Regulamentului „Cu privire la achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor la S.A. „Moldtelecom”” în vederea perfecționării prevederilor acestuia prin prisma asigurării principiilor unei achiziții regulamentare și conforme;

5.2. pentru desfășurarea conformă a licitației, să asigure întocmirea regulamentară a caietelor de sarcini în baza proiectelor elaborate şi expertizate în modul stabilit;

5.3. să contracteze și să achiziționeze lucrări de construcție cu respectarea normelor regulatorii;

5.4. să elaboreze reglementări interne ce ar stabili specificul şi modul de transportare a materialelor şi mecanismelor utilizate în procesul de construcţie.

6. să elaboreze și să aprobe elementele sistemului de control intern ce țin de înregistrarea conformă a cantității de metale prețioase cu corelarea între conținutul metalelor prețioase potrivit normelor tehnice și celor real obținute în urma extragerii lor; respectarea procesului de predare la prelucrare a echipamentului casat, precum și a clauzelor contractuale privind termenele de extragere a metalelelor prețioase și de decontare pentru acestea.

7.1. să întreprindă măsuri rezultative în vederea optimizării și consolidării pe viitor a acțiunilor anticriză;

7.2. să asigure confirmarea utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare acordate cu titlu de sponsorizare.

8. să monitorizeze și se asigure organizarea activităților de audit intern care să integreze acțiuni aferente domeniilor semnificative și ponderabile ale Societății.

Cerinte (10)

2.1. S.A. „Moldtelecom" și se cere: 2.1.1. să înainteze Raportul de audit, pentru examinare în cadrul ședinței Consiliului Societății;

2.1.2. să asigure întreprinderea măsurilor rezultative în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

2.1.3. să examineze oportunitatea calificării S.A. „Moldtelecom" ca autoritate contractantă în conformitate cu Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007;

2.4.2. să examineze situaţia privind neincluderea S.A. „Moldtelecom" în Lista întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni aflate în administrarea Ministerului Economiei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13.11.2009, cu înaintarea propunerilor corespunzătoare Guvernului;

2.2. Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, pentru documentare, şi se cere: 2.2.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul şedinţei Colegiului, cu stabilirea măsurilor de rigoare în vederea eliminării situaţiilor deficiente la capitolele vizate de audit;

2.4. Ministerului Economiei şi se cere: 2.4.1. să se autosesizeze pe marginea rezultatelor auditului, avînd în vedere că Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată ministerului, este validată în calitate de acţionar unic al S.A. „Moldtelecom", precum şi să întreprindă măsurile de rigoare în limita competenţelor;

2.2.2. să înainteze repetat Guvernului, spre examinare, proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în vederea asigurării aplicării Programului naţional de implementare a serviciului universal;

2.2.3. să monitorizeze, conform competenţelor, implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

2.3. Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei şi se cere: 2.3.1. să finalizeze implementarea Planului de rebalansare a tarifelor la serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică, cu ajustarea acestora la costurile reale;

2.3.2. să asigure crearea fondului serviciului universal de către operatorii naţionali, cu desemnarea furnizorilor;