Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 11 din 7 aprilie 2006 privind raportul asupra eficienţei utilizării şi gestionării patrimoniului public de către Departamentul Agroindustrial “Moldova–Tutun” şi unele întreprinderi din complexul tutungeriei în perioada anilor 2003 – 2004

Numar din data de 2006-04-07 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl Şt. Calancea, ex-directorului general al Departamentului Agroindustrial "Moldova-Tutun" dl M.Machidon, directorilor-manageri ai societăţilor pe acţiuni - fabricilor de fermentare a tutunului din Orhei, Şoldăneşti, Cupcini, Drochia, Floreşti, Făleşti, respectiv, dnii Gh.Cotruţă, V.Galaţchii, V.Michitiuc, V.Grosu, I.David, B.Cojocaru şi a contabililor - şefi, respectiv, dnele L.Pungă, V.Arnăut, L.Prodan, P.Lupaşcu, L.Burlacu, N.Ungureanu, Z.Andronachi, călăuzindu-se de articolul 27 alin. (4) din Legea nr. 312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării şi gestionării patrimoniului public la Departamentul Agroindustrial "Moldova-Tutun" şi unele întreprinderi din complexul tutungeriei în perioada anilor 2003-2004, efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi.

Au fost supuse controlului:

- Departamentul Agroindustrial "Moldova-Tutun" (în continuare - Departamentul), actualmente - Agenţia Agroindustrială "Moldova-Tutun", instituit, în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1539 din 28.11.2002 " Cu privire la unele măsuri de revitalizare a ramurii tutunului"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr. 1539), pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA), şi a ordinului nr. 177 din 06.08.2003 al MAIA, cu efectivul-limită de 15 unităţi, finanţat din bugetul de stat, cu transmiterea drepturilor de gestionare a patrimoniului de stat în 6 societăţi pe acţiuni din ianuarie a. 2004, anterior patrimoniul fiind gestionat de către MAIA. Departamentul are ca obiective: elaborarea şi implementarea politicii statului în dezvoltarea ramurii tutunului, inclusiv a politicilor tehnico-tehnologică şi investiţională, eficiente în ramură; asigurarea implementării cercetărilor ştiinţifice şi gestionării eficiente a proprietăţii de stat, aflată în posesie;

- societăţile pe acţiuni, fabricile de fermentare a tutunului din Orhei, Şoldăneşti, Cupcini, Drochia, Floreşti şi Făleşti (în continuare - societăţile, sau S.A. "FFT ..."), înregistrate în baza Declaraţiei Guvernului din 20.02.1998 privind constituirea societăţilor pe acţiuni în care statul este deţinător al valorilor mobiliare în mărime de la 91% pînă la 97%. Societăţile au funcţia de prelucrare industrială a tutunului şi de comercializare angro a tutunului fermentat.

În procesul controalelor efectuate probele au fost colectate potrivit actelor legislative şi normative, precum şi normelor metodologice aprobate de Curtea de Conturi, în urma verificării, analizei şi contrapunerii documentelor primare cu datele evidenţei analitice şi sintetice, anexate la registrele contabile, examinării altor documente (ordine, procese-verbale ale organelor de conducere, actele de control ale altor organe etc.), informaţii solicitate de la Oficiile Cadastrale Teritoriale (în continuare OCT) Chişinău, Orhei şi Sîngerei şi a explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Caracteristici generale

Industria de prelucrare a tutunului actualmente include 6 fabrici de fermentare a tutunului şi S.A. "Tutun-CTC" cu proprietate majoritară de stat, care este producătorul articolelor din tutun.

Ramura tutunului a înregistrat o scădere pronunţată a principalilor indicatori economici începînd cu anul 1990. Brusc s-au redus suprafeţele, recolta la 1 ha şi producţia globală a tutunului - indici care în a.1991 constituiau, respectiv, 31,4 mii ha, 20,1 ch/ ha şi 62,8 mii t de tutun. Aceiaşi indici în anii 1997, 2003 şi 2004 au alcătuit, respectiv, 17,2 mii ha, 5,46 mii ha şi 6,26 mii ha; 13,3 ch/ha, 13,2 ch/ha şi 14,4 ch/ha; 29,0 mii t, 7,2 mii t şi 9,0 mii t. Prin urmare, în anul 2004 (faţă de anul 1991) au scăzut de 5,0 ori suprafeţele şi de 7,0 ori recolta globală. Situaţia creată a influenţat negativ şi asupra principalilor indicatori economici, reflectaţi mai jos.

 Tabelul nr. 1

Nr. d/o

Indici şi caracteristici

S.A. "FFT Orhei"

S.A "FFT Şoldăneşti"

S.A.
"Fermenttutun Drochia"

S.A"Nordtutun Cupcini"

S.A. "FFT Floreşti"

S.A. "FFT Făleşti"

1.

Veniturile din vînzări, mii lei, anul 2003

3115

1446

2687

487

327

236

anul 2004

256

997

2824

0

0

120

2.

Veniturile din vînzări la un leu mijloace fixe, anul 2004, bani

1,16

3,05

7,37

0

0

0,38

3.

Profit net (pierderi), mii lei, anul 2003

-210,0

- 890,3

-35,0

-430,0

-1047,0

-692

anul 2004

-365

6127

160

-359

-1960

-1365

4.

Valoarea iniţială a fondurilor fixe la 01.01.2005, mil. lei

22,0

32,7

38,3

54,7

32,4

42,2

Abateri faţă de 01.01.98, creştere (+), micşorare (-), mil. lei

-17,5

-4,7

-

-3,0

-

-4,2

5.

Valoarea reziduală a fondurilor fixe la 01.01.2005, mil. lei

10,4

16,0

17,9

30,8

12,3

23,3

6.

Gradul de uzură, %

52,7

51,1

53,3

43,7

62,0

44,8

7.

Datoriile faţă de buget la 01.01.2005, mil. lei

3,0

1,2

3,3

0,3

2,1

1,3

În a. 2004 a obţinut profit net doar S.A. "FFT Drochia", iar profitul net obţinut de S.A. "FFT Şoldăneşti" a fost generat de anularea penalităţilor şi nu rezulta din activitatea întreprinderii. Majoritatea societăţilor au suportat pierderi considerabile. Această situaţie a determinat necorelarea valorii activelor nete ale societăţilor supuse controlului cu mărimea capitalului social, ceea ce contravine prevederilor art. 39 alin. (5) din Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 "Privind societăţile pe acţiuni"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 1134-XIII). Reprezentanţii statului în aceste întreprinderi, nerespectînd pct. 37, subpct. 6) din Regulamentul "Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 02.02.1999[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109), nu au prezentat Departamentului rapoartele corespunzătoare, cu propuneri de redresare a situaţiei create şi de stopare a unor cheltuieli ineficiente.

Agravarea situaţiei economico-financiare a întreprinderilor din ramura tutunului a făcut imposibilă achiziţionarea masei verzi şi fermentarea tutunului. Astfel, în anii 2003-2004, şase societăţi supuse controlului împreună cu S.A. "Tutun-CTC" au fermentat, respectiv, 5,6 mii tone şi 4,2 mii tone de tutun, sau, corespunzător, de 5,5 ori şi 7,3 ori mai puţin faţă de anul 1992, capacitatea totală de producţie fiind de 73,0 mii tone de tutun anual, utilizarea acesteia constituind 7,7% şi, respectiv, 5,8%.

În anul 2004, trei societăţi controlate - S.A. "FFT Floreşti", S.A."FFT Făleşti" şi S.A."Nordtutun Cupcini" nu au fermentat nici o tonă de tutun, iar S.A."FFT Orhei", S.A."FFT Şoldăneşti" şi S.A. "FFT Drochia" au fermentat, respectiv, 90 t, 971 t şi 1141 t. În acelaşi timp, fabricarea articolelor din tutun de către S.A. "Tutun-CTC" nu a înregistrat schimbări esenţiale. Astfel, în anul 2004 s-au produs 7092,0 mil. bucăţi (faţă de 8477,0 mil. bucăţi - în anul 1992), sau cu 16,3% mai puţin, fermentîndu-se 2,0 mii t , ce constituie 47,6 % din cantitatea totală de tutun fermentat pe ramură.

Situaţia complicată din această ramură, reflectată mai sus, a cauzat şi scăderea indicilor de export. În anii 2003-2004, cînd nici o societate din cele şase supuse controlului nu a exportat tutun peste hotarele ţării, aceşti indici au constituit:

Tabelul nr. 2

Nr. d/o

 

Unitatea de măsură

1998

2000

2004

1.

 

 

 

Ţigări şi ţigarete:

 

 

 

 

export

mii t

2,7

1,3

0,013

 

mil. lei

227,4

210,9

8,5

import

mii t

2,3

6,7

1,7

 

mil. lei

205,7

1240,9

251,6

2.

 

 

 

Tutun brut:

 

 

 

 

export

mii t

14,6

21,0

6,9

 

mil. lei

155,6

360,9

100,6

import

mii t

1,1

2,5

2,9

 

mil. lei

11,7

79,0

76,6

Importul unei cantităţi însemnate de ţigări şi ţigarete în a. 2000 a influenţat negativ producătorul autohton şi în anii următori, iar reducerea semnificativă a exportului ţigărilor şi ţigaretelor în a. 2004 a fost generată şi de pierderea pieţei de desfacere. Deşi în perioada anilor 2002-2004 Institutului de Cercetări Ştiinţifice şi Construcţii Tehnologice pentru Tutun şi Produse din Tutun i-au fost alocate din buget 687,0 mii lei pentru crearea soiurilor noi de tutun şi modernizarea tehnologiilor de cultivare, mecanizare, uscare şi prelucrare aprofundată a materiei prime de tutun, 95% - 97% din importul tutunului brut în perioada controlată revin S.A."Tutun-CTC" în calitate de tutunuri aromatizante, care lipsesc pe piaţa internă.

Lipsa investiţiilor şi sursele financiare limitate au determinat ineficienţa şi a măsurilor întreprinse de organele de resort în scopul revitalizării ramurii tutunului. Din 163,6 mil. lei - investiţii de reutilare a bazei tehnico-materiale (Programul de dezvoltare pentru anii 2003-2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1539), 107,0 mil. lei erau preconizate pentru anii 2004-2006, din care nu s-a alocat nici un leu.

În aprilie 2005, repetat s-au încheiat pe un termen de 10 ani Acorduri-memorandum cu toate cele 6 societăţi, potrivit cărora au fost îngheţate plăţile fiscale şi sancţiunile calculate la 01.01.2005 în sumă totală de 15,9 mil. lei, deşi în perioada controlată au mai fost anulate datoriile faţă de bugetul consolidat în sumă de 6,5 mil. lei (Şoldăneşti), 0,7 mil. lei (Cupcini), 0,9 mil. lei (Făleşti) şi 1,2 mil. lei (Drochia), conform Legii nr. 388-XV din 25.11.2004 "Privind anularea penalităţilor şi sancţiunilor fiscale (amenzilor)"[5] (cu modificările ulterioare). Însă nici în urma întreprinderii acestor măsuri starea de lucruri nu s-a îmbunătăţit.

Ca urmare, activitatea majorităţii întreprinderilor s-a redus doar la comercializarea şi darea în arendă a unor fonduri fixe, mijloacele financiare obţinute fiind cheltuite pentru salarizarea personalului obligat să asigure integritatea patrimoniului statului, fapt ce contribuie la pierderea şi distrugerea treptată a acestuia. O revigorare a ramurii pînă în anul 2014, conform business-planurilor aprobate în condiţiile Acordului-memorandum şi măsurilor întreprinse de stat, în cazul finanţării conforme şi atenuării crizei forţei de muncă în sectorul rural, ar determina utilizarea mai eficientă a patrimoniului statului doar la 1-2 fabrici controlate, situaţia la celelalte fiind ireparabilă şi din cauza lipsei materiei prime.

Reieşind din cele relatate mai sus, din analiza rapoartelor financiare, a indicatorilor economico-financiari şi de producţie ai întreprinderilor supuse controlului, precum şi din nivelul exercitării funcţiilor de dirijare a ramurii tutunului, atribuite MAIA şi, ulterior, Departamentului, administrarea patrimoniului statului în acest domeniu este ineficientă.

Organele de conducere şi reprezentantul statului

Un şir de încălcări s-au comis la numirea organelor de conducere şi a reprezentantului statului, precum şi în activitatea acestora. Astfel, contrar pct. 11 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109, dl Victor Tozlovan, şeful Inspectoratului de stat în produsele cerealiere, a fost numit ca reprezentant al statului în S.A. "FFT Floreşti". Pe lîngă aceasta, Departamentul n-a instituit comisia pentru testarea calificării şi autorizarea reprezentanţilor statului prin certificate de calificare, astfel încălcîndu-se şi pct. 42 din Regulamentul nominalizat.

Au fost aleşi ca preşedinţi ai Consiliilor S.A. "Tutun-CTC" şi S.A. "Nordtutun Cupcini", respectiv, dnii Gh. Sandulachi - viceministrul agriculturii şi industriei alimentare, şi P.Tărîţă - vicedirector al Departamentului, care sînt reprezentanţi ai organizaţiei gestionare, prin ce s-a încălcat art. 67 alin. (4) din Legea nr. 1134-XIII.

Departamentul n-a respectat şi prevederile art. 66 alin. (4) din Legea nr.1134-XIII, unul şi acelaşi reprezentant al statului fiind ales în Consiliul a mai multor societăţi, în loc de una. Astfel, dl C.Moraru (şeful Direcţiei Generale la MAIA), fiind reprezentant al statului în S.A. "Tutun-CTC", a fost ales în Consiliul acestei societăţi, precum şi în Consiliile S.A. "FFT Şoldăneşti" şi S.A. "FFT Orhei".

În anii 2003-2004, la S.A. "FFT Orhei", încălcîndu-se prevederile art. 64 alin. (4) din Legea nr. 1134-XIII, procesele - verbale ale adunărilor generale ale acţionarilor n-au fost autentificate de către comisia de cenzori sau de către notar.

Organele executive ale S.A. "FFT Orhei" şi S.A. "FFT Şoldăneşti", nerespectînd prevederile art. 55 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1134-XIII, n-au publicat în organele de presă (indicate în statutele lor) informaţia despre convocarea adunărilor generale ale acţionarilor.

Încălcînd art. 72 alin. (1) din Legea nr.1134-XIII, comisia de cenzori a S.A. "FFT Floreşti" nu şi-a îndeplinit obligaţiunile sale referitor la controlul obligatoriu al rezultatelor activităţii economico-financiare a întreprinderii pe anul 2003.

Gestionarea patrimoniului

Departamentul (dl M. Machidon) n-a asigurat în deplină măsură supravegherea şi controlul activităţilor în domeniu, precum şi respectarea legislaţiei şi actelor normative privind gestionarea patrimoniului statului, inclusiv de către întreprinderile subordonate. Astfel, nerespectînd pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 03.07.1996 "Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice a Republicii Moldova"[6] (cu modificările ulterioare), Departamentul nu a acumulat, nu a generalizat şi nu a prezentat Guvernului informaţia privind evidenţa şi circulaţia proprietăţii publice (forma 2 pp).

Actele de estimare a activelor pasibile comercializării, prezentate Departamentului spre aprobare, în mare parte se întocmesc cu încălcarea pct. 8, pct. 9 şi pct.10 din Regulamentul "Cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665 din 29.11.1996[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665), nefiind indicată valoarea reziduală de bilanţ, uzura fizică reală a activelor şi modul de comercializare.

Neindicînd modul de comercializare, Departamentul a permis S.A. "Nordtutun Cupcini" să realizeze o maşină de împletit şi cusut VP - 180, o parte componentă a liniei de tongo şi punctul de colectare a tutunului din Rîşcani cu valoarea iniţială totală de 3,1 mil. lei (cea reziduală - 1,7 mil. lei), propuse spre vînzare cu 1,7 mil. lei.

Cu încălcarea pct. 9, pct.10, pct.12 şi pct.13 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665, fără organizarea licitaţiilor, prin negocieri directe, nefiind propus un preţ mai mare decît cel stabilit de comisie, Departamentul, nestabilind modalitatea de comercializare, a permis S.A. "FFT Şoldăneşti" să comercializeze depozitul din satul Cinişeuţi la preţul de 25,0 mii lei (valoarea reziduală - 221,2 mii lei), două linii de confecţionare a cărămizii la preţul de 45,0 mii lei (valoarea reziduală - 73,0 mii lei) şi o combină "Niva" la preţul de 35,0 mii lei (valoarea reziduală - 49,0 mii lei), întreprinderea suportînd pierderi în sumă de 238,2 mii lei.

Depozitul menţionat cu suprafaţa de 1476,7 m², construit din piatră, tencuit, cu uşi şi ferestre, este doar o parte din integrul complex de bunuri al punctului de colectare a tutunului, realizat în întregime în august 2004, care mai include: un oficiu cu suprafaţa de 126,3 m2 cu 7 odăi şi cazangerie, încăperea pentru pază - 22,1 m², gardul în jurul punctului, pavajul din beton, şopronul, rezervorul de apă, terenul de aproximativ un hectar, inclusiv zona verde - 2110,0 m², transportorul, încărcătorul pneumatic şi alte obiecte de menire socială. Autorizaţia de comercializare a fost emisă doar privind depozitul. În evidenţa contabilă s-a reflectat comercializarea a 3 obiecte, deşi s-au comercializat toate obiectele enumerate, denaturîndu-se şi anul construcţiei (a.1960, în loc de a.1970). Obiectele nereflectate în documentele de comercializare (gardul, pavajul, zona verde, rezervorul de apă, transportorul, încărcătorul pneumatic) au fost nejustificat casate în ianuarie 2005.

MAIA (dl Tudor Iasinschii), prin autorizaţia din 16.04.2002, a permis comercializarea mijloacelor fixe pe 20 de poziţii, fără a stabili în fiecare caz aparte modalitatea de comercializare. Ca urmare, conducerea S.A. "FFT Orhei" (dl Gh. Cotruţă), în anii 2003-2004, a realizat 5 depozite şi un bloc de producţie cu abateri de la procedura legală de comercializare.

Depozitul amplasat în zona industrială Vatra a fost realizat S.R.L. "Haruz-Grup" (c/f - 36597010) cu 615,0 mii lei (valoarea iniţială - 1281,5 mii lei şi cea reziduală - 506,2 mii lei ), dar, de fapt, conform actului de primire-predare a imobilului menţionat, întocmit în baza contractului de vînzare-cumpărare din 26.05.2004, au fost comercializate şi alte bunuri (pavajul, calea ferată cu lungimea de 90,2 m, rampe, transformatorul de energie electrică, 4 rezervoare de apă, 4 transportatoare), care nu erau reflectate în evidenţa contabilă, ci numai în documentele de comercializare, valoarea reziduală a depozitului fiind micşorată.

Depozitul din s. Susleni a fost realizat cu 107,0 mii lei, sau cu 28,4 mii lei mai puţin faţă de valoarea reziduală, fapt care contravine pct. 8 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665.

Depozitul din or. Floreşti cu suprafaţa de 2671,8 m² (valoarea iniţială - 2034,1 mii lei şi cea reziduală - 1788,8 mii lei) a fost transmis în proprietatea BC "Victoriabank" S.A. Chişinău, conform hotărîrii Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău din 24.10.2002, contra sumei de 500,0 mii lei. Acesta a fost pus în gaj, potrivit contractului din 18.10.2001, semnat de ex-directorul S.A. "FFT Floreşti" dl Gh. Grosu, cu acordul Consiliului societăţii. Veniturile de la înstrăinarea depozitului au fost reflectate în evidenţa contabilă în sumă de 400,0 mii lei (suma comercializării de către bancă în folosul firmei S.R.L. "Scorpioil-Cinci" Chişinău), în loc de 500,0 mii lei. Pierderile suportate de societate în urma înstrăinării depozitului în cauză constituie 1455,8 mii lei (valoarea reziduală de 1788,8 minus 333,3 mii lei, costul depozitului reflectat la venituri din vînzări fără TVA).

Prin aceeaşi procedură, conform hotărîrii Judecătoriei Economice de Circumscripţie Chişinău din 06.08.2002, a fost realizat şi depozitul S.A. "FFT Făleşti" cu 339,8 mii lei, fără TVA (valoarea iniţială - 1809,7 mii lei, cea reziduală - 1047,5 mii lei), pierderile constituind 707,7 mii lei.

Avînd în vedere specificul producţiei fabricilor şi importanţa depozitelor în asigurarea procesului de stocare a tutunului colectat de la producător şi, ulterior, fermentat, înstrăinarea depozitelor din s. Susleni şi s. Bieşti r-nul Orhei, or. Teleneşti, or. Floreşti, or. Făleşti, s. Grigorăuca r-nul Sîngerei, s. Cinişeuţi r-nul Rezina şi or. Vatra contravine prevederilor pct. 4 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665.

Potrivit datelor OCT Şoldăneşti, S.A. "FFT Şoldăneşti" dispune de grădiniţă de copii, care în evidenţa contabilă la ultima nu este înregistrată.

Atît fostul Departament al Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, cît şi MAIA, nerespectînd prevederile pct. 3 şi pct. 4 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109, pct. 1 lit. f) din Hotărîrea Guvernului nr. 833 din 04.09.1997 " Cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat organelor centrale de specialitate"[8] , n-au propus numirea, în modul stabilit de legislaţie, a reprezentantului statului în Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L. (fondată la 13.04.2000, cu cota de participare - 45,0 %, sau 4,5 mii lei şi bunuri materiale în valoare de 10611,0 mii lei) cu cota de participare a statului în capitalul social, la 01.01.2005, de 41,3%. Pînă în prezent reprezentantul statului nu este numit, nu s-a efectuat controlul asupra mărimii cotei de participare a statului în capitalul social al Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L., asupra integrităţii şi folosirii la destinaţie a patrimoniului de stat, prin ce s-au încălcat şi prevederile pct. 30 alin. 3) şi alin.4) din Regulamentul menţionat mai sus.

În baza proceselor-verbale ale adunării generale a fondatorilor nr. 9-1 din 12.12.2002 şi nr. 17/1 din 14.11.2003, Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L. a restituit S.A. "FFT Orhei" mijloace fixe în sumă de 1853,8 mii lei (depozitul Modul (lit. F) - 670,5 mii lei, liniile de fermentare - 22,5 mii lei, ¼ din clădirea secţiei de producţie principală (lit. C) - 1160,9 mii lei). La momentul restituirii, drepturile patrimoniale asupra mijloacelor fixe menţionate erau gajate la S.A. "Banca de Economii" de către Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L., ulterior fiind scoase din gaj prin acordul adiţional nr. 01 din 30.12.2003. Însă, conform informaţiei OCT Orhei nr. 147 din 23.05.2005, în Registrul bunurilor imobile drepturile de proprietate asupra ¼ din clădirea secţiei de producţie principală (lit. C) în valoare de 1160,9 mii lei şi asupra depozitului Modul (lit. F) - de 670,5 mii lei erau înregistrate după Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L. Contrar prevederilor art. 26 şi art. 28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 [9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 1543-XIII), organele executive ale S.A. "FFT Orhei" n-au întreprins măsurile respective de înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile menţionate.

Conform hotărîrilor din 14.03.2002, 16.05.2002 şi 21.01.2003 ale adunării generale a fondatorilor Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L., la care a participat şi directorul S.A. "FFT Orhei" dl Gh. Cotruţă, neîmputernicit să reprezinte statul în calitate de fondator, au fost angajate două credite în sumă de 7000,0 mii lei şi, respectiv, 50,0 mii USD, fiind puse în gaj bunuri şi acţiuni în valoare de 25285,3 mii lei şi, respectiv, 770,0 mii lei, din care cota statului - 41,3%, evaluate de bancă în sumă de 7272,8 mii lei. Din primul credit, 1822,6 mii lei s-au utilizat la completarea mijloacelor circulante, iar 5177,4 mii lei, potrivit explicaţiilor contabilului-şef al Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L. dna A. Lipciu, au fost transferate unor agenţi economici, inclusiv S.R.L. "Buneta-Plus" (c/f 20521013) - 1623,1 mii lei, S.R.L. "Vicaur-C" (c/f 30157342) - 459,3 mii lei şi S.R.L. "Torleno" (c/f 1004606000038, fondatori: dnele L. Lipciu şi S. Covalenco) - 2095,0 mii lei, fără a fi prezentate documente justificative. Aceste operaţiuni s-au efectuat în lipsa reprezentantului statului şi fără acordul instituţiei centrale de specialitate, prin ce s-a încălcat pct. 32 subpct. 3) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109, astfel hotărîrile adunărilor generale fiind nelegitime, însă nici MAIA, nici Departamentul n-au atacat, în modul stabilit, în instanţele judecătoreşti, contractele de creditare.

Pentru asigurarea rambursării creditelor, S.A. "Banca de Economii" a încheiat contracte de fidejusiune cu persoanele terţe S.R.L. "Torleno" şi S.A. "Fabso" (c/f 1002608000566, fondatori: Tubecon Limited (Republica Cipru) şi S.R.L. "Femando" - c/f 1003605000551), prin care fidejusorii s-au obligat să achite necondiţionat restanţele la creditele angajate şi dobînzile calculate Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L. Conform informaţiei S.A. "Banca de Economii", la 19.05.2005, creditele nu erau rambursate.

În baza permisiunii MAIA nr. 15-5/2316 din 18.10.2002, S.A. "FFT Orhei", la 21.10.2002, a angajat de la S.A. "Banca de Finanţe şi Comerţ" (în continuare - S.A. "FinComBank") un credit în sumă de 2285,0 mii lei pentru completarea activelor curente, fiind gajate bunuri în sumă de 2760,0 mii lei, inclusiv ¾ din secţia principală de fermentare a tutunului şi galeria cu preţul de gaj în mărime de 2000,0 mii lei, tutun fermentat (200,1 tone) - 760,0 mii lei.

La 26.02.2004, Oficiul Orhei al Departamentului de Executare a Deciziilor Judiciare, în baza Ordonanţei Curţii de Apel Economice nr. 2oe-1123 din 03.02.2004, a transmis în folosul S.A. "FinComBank" imobilul gajat pentru nerambursarea creditului de către S.A."FFT Orhei". Ulterior, cu întîrziere de 8-10 luni, S.A. "FFT Orhei" a rambursat creditul în sumă totală de 2772,8 mii lei, inclusiv dobînzi în sumă de 487,8 mii lei, însă, potrivit informaţiei OCT Orhei nr. 147 din 23.05.2005, imobilele menţionate erau înregistrate după S.A. "FinComBank".

În anii 2003-2004, nerespectînd prevederile pct. 9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665, S.A. "FFT Orhei" (Gh. Cotruţă), S.A. "FFT Şoldăneşti" (V. Galaţchii), S.A. "FFT Făleşti" (V. Sicorschi), în lipsa autorizaţiei autorităţii centrale de specialitate, au comercializat fonduri fixe cu 121,1 mii lei (valoarea de bilanţ - 40,0 mii lei), 207,2 mii lei (18,0 mii lei) şi, respectiv, 23,2 mii lei (10,4 mii lei), utilizînd aceste mijloace în alte scopuri decît cele prevăzute prin pct. 15 din Regulamentul nominalizat.

Asigurarea integrităţii patrimoniului public

Departamentul, precum şi organele de conducere ale societăţilor n-au asigurat integritatea patrimoniului statului. Astfel, în anul 2004, valoarea iniţială a depozitului nr. 7 de 2991,3 mii lei şi a clădirii administrativ-comunale de 2734,7 mii lei ale S.A. "FFT Orhei" neîntemeiat au fost micşorate, respectiv, cu 2154,2 mii lei şi 1160,6 mii lei, în aceeaşi mărime reflectîndu-se la cheltuieli şi uzura.

La S.A. "FFT Orhei", S.A. "FFT Şoldăneşti" şi S.A. "FFT Floreşti" au fost înregistrate lipsuri de bunuri în sumă de 20,6 mii lei, 76,7 mii lei şi, respectiv, 25,6 mii lei şi s-au stabilit surplusuri în sumă de 9,1 mii lei (S.A. "FFT Orhei") şi 116,6 mii lei (S.A. "FFT Şoldăneşti"). Ex-directorul S.A. "FFT Şoldăneşti" dl V.Maslov n-a restituit mijloacele băneşti aflate în gestiunea sa în sumă de 49,0 mii lei.

Încălcîndu-se pct. 6 lit. b) din Regulamentul "Privind inventarierea", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.30 din 05.03.2001[10], pct. 6 lit. b) din Regulamentul "Privind inventarierea", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 27 din 28.04.2004[11], la S.A. "FFT Floreşti", în perioada controlată, nu s-a efectuat inventarierea mijloacelor fixe. Inventarierea în timpul controlului (16.11.2005) a stabilit lipsuri în sumă de 25,6 mii lei (dna M.Boboc), inclusiv automobilul UAZ-462 în valoare de 21,9 mii lei etc.

Cu încălcarea art. 3 lit. a), art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), la S.A. "FFT Floreşti" n-a fost luată la evidenţă recolta de pe suprafeţele arendate în sumă de 2404,8 mii lei şi bunuri materiale în valoare de 779,3 mii lei. Potrivit explicaţiilor primarului s. Domulgeni dl V. Ţugui, o mare parte din roada menţionată a fost recoltată de către S.R.L. " Edit-Prom" (c/f 3236012), care a livrat S.A. "FFT Floreşti" o parte din seminţe şi alte bunuri, aceasta recoltînd producţie doar de 30,5 mii lei.

Încălcînd art.15 alin.(1) din Legea nr.426-XIII, S.A. "FFT Floreşti" n-a reflectat în evidenţa contabilă costul mijloacelor fixe înstrăinate în anii 2003-2004 în sumă de 3,5 mil.lei, precum şi pierderile de la realizări în sumă de 1,8 mil.lei.

Arenda patrimoniului

Au fost stabilite încălcări şi la darea în arendă a patrimoniului statului. Departamentul nu ţine evidenţa contractelor de arendă, precum şi a datoriilor formate, iar unele calcule anexate la contracte conţin date contradictorii. Întreprinderile subordonate, în lipsa controlului din partea Departamentului, în unele cazuri n-au respectat prevederile art. 9 din Legea nr. 861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[13] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 861-XII), anexei nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15.11.2002[14] (cu modificările ulterioare) şi anexei nr. 8 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27.11.2003[15] (cu modificările ulterioare). Astfel, la S.A. "FFT Şoldăneşti" s-au diminuat veniturile de la transmiterea în arendă a patrimoniului societăţii cu 67,8 mii lei şi suma TVA aferentă bugetului - cu 13,6 mii lei.

De la micşorarea suprafeţelor reale transmise în arendă şi de la utilizarea depozitelor de colectare a tutunului din s. Trifeşti (Rezina) şi s. Chişcăreni (Sîngerei) au fost ratate venituri în sumă de 20,1 mii lei şi, respectiv, 31,5 mii lei. În afară de aceasta, suprafaţa depozitului din s. Chişcăreni este diminuată cu 201,6 m², fiind diminuată şi la OCT Sîngerei. În lipsa contractului de arendă, conducerea S.A. "FFT Şoldăneşti" a transmis S.A. "Magistrala" (or. Bălţi) Baza de odihnă "Raseica" din or. Tatarbunar, Ucraina. Baza de odihnă din Ucraina a S.A. "FFT Orhei", conform contractului de construcţie şi exploatare comună, încheiat cu S.A. " Magistrala", n-a înregistrat venituri. În ambele cazuri patrimoniul este reflectat la intrări cu preţuri simbolice. În anul 2004, S.A. "Fermenttutun Drochia" şi S.A. "Nordtutun Cupcini" au ratat venituri în sumă de 11,2 mii lei şi, respectiv, 6,7 mii lei. Totodată, contractele de arendă ale ultimei nu prevăd calcularea TVA, servicii care, conform art. 95 din Titlul III al Codului fiscal nr. 1415-XIII din 17.12.1997[16] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul fiscal),sînt obiecte impozabile.

În evidenţa contabilă şi dările de seamă ale S.A. "FFT Orhei" n-a fost înregistrată datoria creditoare faţă de Primăria oraşului Orhei pentru arenda terenurilor aferente întreprinderii, care la 01.01.2005 constituia 75,0 mii lei.

Creanţe şi datorii creditoare

Organele executive ale întreprinderilor supuse controlului n-au întreprins măsuri eficiente pentru stingerea creanţelor şi, nerespectînd prevederile art. 24, art. 30 alin. (1) din Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001[17] (cu modificările ulterioare), n-au depus cereri introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de debitorii care nu şi-au onorat obligaţiunile. Astfel, societăţile, la 01.01.2005, au înregistrat creanţe în sumă de 574,8 mii lei (Orhei), 2951,7 mii lei (Şoldăneşti), 785,9 mii lei (Drochia), 114,6 mii lei (Cupcini), 1122,7 mii lei (Floreşti) şi 435,0 mii lei (Făleşti), din care cu termenul de prescripţie expirat - respectiv, 265,0 mii lei, 1012,4 mii lei, 177,7 mii lei, - , 784,4 mii lei şi 389,9 mii lei. În decembrie anul 2004, la S.A. "FFT Orhei" s-au casat 1792,0 mii lei. Pe o parte din acestea au fost emise titluri executorii, care, de regulă, nu se execută.

Creanţele S.A. "Fermenttutun Drochia" în sumă de 296,4 mii lei s-au format în perioada anilor 1999 - 2003, ca urmare a livrării producţiei după fermentare, fără achitarea costului lucrărilor efectuate, ceea ce contravine prevederilor contractelor. Numai datoria S.R.L. "Delatrix-VP" din octombrie 2001 constituie 134,5 mii lei.

Alte încălcări

Contrar prevederilor art. 8 alin. (1), pct. 10 din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 "Privind licenţierea unor genuri de activitate"[18] (cu modificările ulterioare), în anul 2003, conducerea S.A. "FFT Şoldăneşti" şi a S.A. "FFT Făleşti", în lipsa licenţei, au acordat servicii de prelucrare şi comercializare a tutunului.

Încălcîndu-se art. 281 şi art. 282 din Codul fiscal, n-a fost calculat şi achitat impozitul funciar pentru terenurile arendate de către S.A. "FFT Floreşti" în sumă de 99,0 mii lei. În anul 2004, S.A. "FFT Orhei", nerespectînd prevederile art. 95 din Codul fiscal, n-a calculat TVA în sumă de 2,6 mii lei din valoarea utilajului realizat diferitor persoane fizice.

Conducerea S.A. "FFT Orhei" (dl I. Ţurcanu, dl Gh. Cotruţă) n-a executat cerinţele pct. 4 din Hotărîrea Camerei de Conturi Teritoriale Chişinău a Curţii de Conturi nr. 40 din 17.12.2001 " Privind rezultatele controlului asupra activităţii economico - financiare a S.A. "FFT Orhei" în anii 1998 - 2000 şi 9 luni ale anului 2001".

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate sînt o consecinţă a unor cauze obiective şi probleme administrative, precum şi a nerespectării de către MAIA, Departamentul Agroindustrial "Moldova-Tutun", întreprinderile supuse controlului a preve- derilor actelor normative şi legislative, iresponsabilităţii persoanelor abilitate cu funcţii de administrare a patrimoniului public şi de ţinere a evidenţei contabile, neîndeplinirii obligaţiunilor de către reprezentanţii statului în societăţile supuse controlului, lipsei de control din partea MAIA şi a Departamentului, care au determinat gestionarea ineficientă a patrimoniului statului, casarea şi comercializarea activelor cu abateri şi încălcări, pierderea proprietăţii statului, ratarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor iraţionale, irosirea banilor prin neîncasarea datoriilor debitoare, deteriorarea patrimoniului public, necalcularea şi neîncasarea impozitelor şi taxelor la buget.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 28 şi 29 din Legea nr. 312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" ( cu modificările ulterioare), Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se informează conducerea MAIA şi a Agenţiei Agroindustriale "Moldova - Tutun" despre încălcările comise la gestionarea patrimoniului statului şi se cere:

1.1. examinarea rezultatelor controalelor efectuate în ramură, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor depistate;

1.2. respectarea prevederilor Legii nr.1134-XIII şi Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 la alegerea şi numirea preşedintelui şi membrilor Consiliilor societăţilor, precum şi a reprezentanţilor statului în toate societăţile în care statul deţine cotă în capitalul social;

1.3. inventarierea activelor întreprinderilor gestionate în scopul stabilirii legalităţii trecerii patrimoniului statului în capitalul social al unor întreprinderi (Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L.) şi înregistrării bunurilor cu valoare micşorată (S.A. "FFT Orhei"), precum şi a cazurilor de comercializare şi de dare în arendă a activelor fabricilor de fermentare a tutunului;

1.4. întreprinderea măsurilor de prezentare a dărilor de seamă (f. 2pp), inclusiv de către reprezentanţii statului, precum şi generalizarea informaţiei privind evidenţa şi circulaţia patrimoniului public.

2. Se cere de la Consiliile societăţilor şi organele executive ale fabricilor de fermentare a tutunului din Orhei, Şoldăneşti, Cupcini, Drochia, Floreşti, Făleşti:

2.1. aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele vinovate de comiterea încălcărilor depistate, cu întreprinderea măsurilor de lichidare a acestora;

2.2. întreprinderea, în conformitate cu legislaţia, a măsurilor de încasare a veniturilor ratate de la darea în arendă a bunurilor S.A. "FFT Şoldăneşti" - 87,9 mii lei, S.A. "FFT Orhei" - 31,5 mii lei, S.A. "Fermenttutun Drochia" - 11,2 mii lei, S.A. "Nordtutun Cupcini" - 6,7 mii lei, precum şi de virare la buget a TVA în sumă de 20,2 mii lei, 12,4 mii lei, 2,2 mii lei, şi, respectiv, 3,0 mii lei;

2.3. restabilirea în evidenţa contabilă a S.A. "FFT Orhei" a valorii imobilelor (depozitul nr. 7 şi clădirea administrativă), divizată şi diminuată cu 2154,2 mii lei şi, respectiv, 1160,6 mii lei, precum şi micşorarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor de uzură;

2.4. întreprinderea măsurilor de achitare a creanţelor şi datoriilor creditoare;

2.5. asigurarea înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile aflate în posesia S.A. "FFT Şoldăneşti", dar de fapt transmise primăriei or. Şoldăneşti (grădiniţa de copii), precum şi întreprinderea măsurilor de încasare a contravalorii lipsurilor în mărime de 76,7 mii lei (S.A. "FFT Şoldăneşti"), 20,6 mii lei (S.A. "FFT Orhei"), 25,6 mii lei (S.A. "FFT Floreşti") şi de înregistrare în evidenţă a surplusurilor în sumă de 116,6 mii lei (S.A. "FFT Şoldăneşti") şi 9,1 mii lei (S.A. "FFT Orhei");

2.6. încheierea cu S.A. "Magistrala" a contractelor de arendă a bazelor de odihnă din Ucraina (S.A. "FFT Orhei" şi S.A. "Şoldăneşti");

2.7. întreprinderea măsurilor de executare a pct. 4 din Hotărîrea Camerei de Conturi Teritoriale Chişinău a Curţii de Conturi nr. 40 din 17.12.2001 "Privind rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a S.A. "FFT Orhei" în anii 1998-2000 şi 9 luni ale anului 2001".

3. Se informează Adunările generale ale acţionarilor, în corespundere cu art. 90 alin. (3) din Legea nr. 1134-XIII, despre rezultatele controalelor efectuate, pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele responsabile, în conformitate cu legislaţia.

4. Se prezintă Guvernului şi Consiliului Creditorilor prezenta hotărîre spre informare şi se recomandă întreprinderea măsurilor în vederea revitalizării ramurii tutunului.

5. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să examineze cazurile de neachitare a impozitului funciar în sumă de 99,0 mii lei (S.A. "FFT Floreşti"), 2,6 mii lei TVA (S.A. "FFT Orhei") şi a TVA de la valoarea serviciilor de arendă a bunurilor (S.A. "Nordtutun Cupcini"), iar prin prisma reflectării veniturilor şi calculării impozitelor respective, să verifice luarea la intrări la S.R.L. "Edit-Prom" (c.f.3236012) a producţiei recoltate în anul 2004.

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind utilizarea creditelor în sumă de 7000,0 mii lei şi 50,0 mii USD (S.A. "FFT Orhei"), comercializarea patrimoniului public (S.A. "FFT Orhei", S.A. "FFT Şoldăneşti", S.A. "FFT Floreşti", S.A. "FFT Făleşti"), pentru examinare după competenţă, conform Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[19].

7. Se ia act că:

7.1. conform extraselor din Registrul bunurilor imobile din 29.06.2005 şi din 31.03.2006, drepturile de posesie ale S.A. "FinComBank" şi Î.M. "Tubecon-Tobacco" S.R.L. asupra imobilelor ce aparţin S.A. "FFT Orhei" (¾ din secţia principală de fermentare a tutunului cu galeria şi, respectiv, ¼ din clădirea secţiei de producţie principală (lit. C) în valoare de 1160,9 mii lei şi depozitul Modul (lit. F) - 670,5 mii lei ) au fost reînregistrate după S.A. "FFT Orhei";

7.2. S.A. "FFT Şoldăneşti" a restituit veniturile în sumă de 14,1 mii lei şi TVA în sumă de 8,9 mii lei; au fost remise Judecătoriei Şoldăneşti materialele pentru recuperarea mijloacelor băneşti în sumă de 49,0 mii lei, aflate în gestiunea ex-directorului societăţii dl V. Maslov.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Procuraturii Generale.

9. Despre executarea cerinţelor pct. 1-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O, 1995, nr. 7, art. 77.

[2] M.O., 2002, nr.162-165, art.1676.

[3] M.O., 1997, nr.38-39, art.332.

[4] M.O., 1999, nr.19-21, art.128.

[5] M.O., 2004, nr.237-240, art.1031.

[6] M.O., 1996, nr.46-47, art.391.

[7] M.O., 1997, nr.3, art.9.

[8] M.O., 1997, nr.72-73, art.736.

[9] M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

[10] M.O.,2001, nr.35-38, art. 101.

[11] M.O.,2004, nr123-124, art 278.

[12] M.O., 1995, nr.28, art.321.

[13] M.O., 1992, nr.1, art.12.

[14] M.O., 2002, nr.166-168, art.1280.

[15] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[16] M.O., 1998, nr.40-41, art.288.

[17] M.O., 2001, nr.139-140, art.1082.

[18] M.O., 2001, nr.108-109, art.836.

[19] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)