Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 9 din 24 martie 2006 privind raportul asupra controalelor eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt din cadrul ministerelor de forţă pe perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2006-03-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Ig.Bodorin, viceministru al afacerilor interne, dnei S.Lucinscaia, şef-adjunct al Direcţiei economie şi finanţe a Ministerului Afacerilor Interne, dlui I.Corobcean, viceministru al apărării, dlui V.Bucătari, şeful Direcţiei economico-financiare a Ministerului Apărării, dlui C.Boeşteanu, comandantul (rectorul) Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne, dlui V.Cuşnir, prorectorul Academiei "Ştefan cel Mare", dnei E.Burlac, şef-interimar al secţiei finanţe şi economie a Academiei "Ştefan cel Mare", dlui V.Mîrza, comandantul (rectorul)-interimar al Institutului Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", dnei V.Banceanu, şeful serviciului financiar al Institutului Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", dnei N.Cernăuţanu, şef-adjunct al Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controalelor eficienţei cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt din cadrul ministerelor de forţă pe perioada anilor 2003-2004, efectuate conform Programului activitatii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2005.

Au fost supuse controlului: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne (cod fiscal 174514); Institutul Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" (cod fiscal 294429), concomitent efectuîndu-se două controale de contrapunere la Departamentul dotări al Ministerului Apărării şi la S.R.L. "Nord-Universal" (cod fiscal 756307).

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară la Academia "Ştefan cel Mare" au fost executorul de buget dl M.Bîrgău şi şeful secţiei finanţe şi economie dl Ig.Varvarici; la Institutul Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" - executorii de buget dl Gh.Popa - pînă la 31.07.2004 şi dl V.Chiriac - pînă la momentul controlului, şefii serviciului financiar dl S.Conovalu - pînă la 10.08.2004 şi dna V.Banceanu - pînă în prezent.

Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne a fost fondată conform Hotărîrii Guvernului nr.746 din 12.06.2002 "Cu privire la Concepţia pregătirii cadrelor de jurişti pentru sistemul organelor afacerilor interne"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.746), în baza Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare" şi a Colegiului de Poliţie "Dimitrie Cantemir". Structura Academiei cuprinde: Liceul de Cadeţi "Sfîntul Gheorghe" - instituţie de învăţămînt liceal cu profil umanist şi discipline speciale din domeniul poliţienesc care asigură o pregătire teoretică fundamentală pentru continuarea studiilor în învăţămîntul superior sau mediu de specialitate; Colegiul de Poliţie "Dimitrie Cantemir" - instituţie de învăţămînt mediu de specialitate care asigură pregătirea specialiştilor cu studii medii de specialitate, precum şi pregătirea cadrelor poliţieneşti, pentru efectivul de trupă, cu un termen de instruire de 6-9 luni; Facultatea de Drept, care asigură pregătirea specialiştilor cu studii superioare juridice şi este constituită din secţiile învăţămînt de zi şi cu frecvenţă redusă; Institutul de formare profesională continuă şi cercetări ştiinţifice aplicative.

Institutul Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" a fost creat prin Hotărîrea Guvernului nr.589 din 14.05.2002 "Cu privire la crearea Institutului Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun"[3] (cu modificările ulterioare), în baza Colegiului Militar "Alexandru cel Bun", în scopul asigurării Forţelor Armate cu cadre de ofiţeri cu studii superioare.

Controalele au avut drept obiectiv verificarea legalităţii efectuării cheltuielilor în limitele aprobate în devizele de cheltuieli, precum şi asigurării utilizării în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate a mijloacelor financiare şi a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controalelor efectuate la faţa locului, probele au fost acumulate prin metodele analizei dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerii datelor instituţiilor cu datele Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, precum şi cu datele primite de la Ministerul Finanţelor, studierii explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd materialele controalelor, audiind raportul şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În perioada supusă controlului, pentru întreţinerea Academiei "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - Academia), au fost precizate cheltuieli în sumă de 29959,1 mii lei şi executate cheltuieli - de 29949,1 mii lei. Cheltuielile efective au însumat 30802,0 mii lei. În anul 2004 au fost admise supracheltuieli faţă de devizul de cheltuieli aprobat în sumă de 1531,2 mii lei (plan - 15380,0 mii lei, efectiv - 16911,2 mii lei), la finele anului 2004 formîndu-se datorii creditoare de 2340,2 mii lei, în creştere faţă de 01.01.2004 cu 864,9 mii lei. În anul 2004 datoriile debitoare s-au majorat cu 215,7 mii lei, la 01.01.2005 acestea constituind 246,5 mii lei. Depăşirea cheltuielilor a fost admisă la plata mărfurilor şi serviciilor - cu 1655,5 mii lei, inclusiv pentru alimentaţie - 808,8 mii lei, reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor - 619,0 mii lei, compensaţia bănească în schimbul raţiei alimentare - 173,6 mii lei, precum şi la alte articole şi alineate. Au fost efectuate cheltuieli neprevăzute în deviz pentru paza interdepartamentală în sumă de 22,0 mii lei, salubritate - 62,7 mii lei.

Academia, cu derogare de la pct.4.2.2 din Regulamentul "Privind statutul, drepturile şi obligaţiile executorilor de buget", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.109 din 02.12.2002[4] a întocmit şi a prezentat pentru aprobare executorului primar de buget (ministrul afacerilor interne) planurile de finanţare, devizele de cheltuieli numai la grupa "Învăţămînt superior", neţinîndu-se cont că aceasta efectuează cheltuieli şi pentru învăţămîntul mediu, învăţămîntul postuniversitar, cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor, prin ce a fost încălcată clasificaţia bugetară, iar ministerul n-a cerut de la Academie executarea acestor cerinţe. Cheltuielile efectuate au fost înregistrate în dările de seamă anuale de asemenea numai la grupa "Învăţămînt superior".

Pentru întreţinerea Institutului Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" (în continuare - Institutul Militar) au fost precizate şi executate cheltuieli în sumă de 8324,5 mii lei. O parte din cheltuielile Institutului Militar (alimentaţia, medicamentele, întreţinerea mijloacelor de transport, echipamentul, reparaţiile clădirilor şi încăperilor, combustibilul) reprezintă consumul de bunuri şi servicii procurate şi eliberate centralizat de către Departamentul dotări al Ministerului Apărării şi înregistrate în evidenţa analitică şi dările de seamă ale Institutului Militar la cheltuieli efective. În total, în perioada supusă controlului, au fost înregistrate cheltuieli efective în sumă de 12402,2 mii lei. În afară de aceasta, cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării pentru necesităţile Institutului Militar în sumă de 1603,3 mii lei (pentru inventar moale şi echipament, reparaţiile curente ale clădirilor, pentru combustibil solid, materiale şi obiecte de uz gospodăresc) neîntemeiat n-au fost înregistrate în dările de seamă ale Institutului Militar la cheltuieli efective, datele din dările de seamă nereprezentînd cheltuielile reale efectuate pentru întreţinerea instituţiei. În anul 2004 Institutul Militar a admis depăşirea cheltuielilor la unele articole şi alineate în sumă de 235,9 mii lei, inclusiv la retribuirea muncii - 95,4 mii lei, energia electrică şi termică - 68,6 mii lei, compensaţia bănească în schimbul raţiei alimentare - 18,9 mii lei, deplasări în interes de serviciu - 29,4 mii lei, precum şi la alte articole şi alineate. Acesta a utilizat mijloacele bugetare în sumă de 24,2 mii lei, finanţate pentru retribuirea muncii, pentru compensaţia bănească în schimbul raţiei alimentare.

Analiza structurii cheltuielilor, în perioada supusă controlului, denotă că din toate cheltuielile efectuate de către Academie şi Institutul Militar 53,4% şi, respectiv, 46,3% revin retribuirii muncii; 20% şi, respectiv, 21,1% - alimentaţiei, 11,3% şi, respectiv, 12,9% - surselor energetice şi apei.

La înmatricularea studenţilor la Institutul Militar n-a fost pus accentul pe criteriul de selectare a candidaţilor la studii, ţinîndu-se cont de capacităţile acestora, precum şi pe nivelul calitativ al educaţiei. Ulterior, o parte din studenţi au fost exmatriculaţi, astfel, bugetul de stat suportînd cheltuieli ineficiente pentru perioada de întreţinere a acestora. În anii de studii 2002-2003 şi 2003-2004 de la Institutul Militar au fost exmatriculaţi 96 de studenţi din 548 înmatriculaţi (17,5%), inclusiv 94 - din proprie iniţiativă. Cheltuielile bugetului de stat pentru întreţinerea şi instruirea acestora au constituit circa 2,2 mil.lei. În afară de aceasta, 145 de ofiţeri din cadrul Ministerului Apărării, absolvenţi ai Colegiului Militar "Alexandru cel Bun", au reziliat contractele de satisfacere a serviciului militar în primii 5 ani de serviciu. În perioada anilor 2003-2004, au fost iniţiate proceduri de executare silită a cheltuielilor bugetare de instruire de la 109 persoane, de instanţele de judecată fiind eliberate titluri executorii pentru 84 de persoane, cheltuielile evaluînd la 1045,7 mii lei, fiind încasată de la 5 persoane doar suma de 42,1 mii lei.

N-au fost realizate în măsură deplină obiectivele ce ţin de perfecţionarea mecanismului de selectare a candidaţilor la studii, economisirea şi folosirea raţională a mijloacelor bugetare, trasate în Concepţia pregătirii cadrelor de jurişti pentru sistemul organelor afacerilor interne, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.746. Astfel, din promoţiile care au absolvit Academia în anii 2003-2004 cu frevenţă de zi au fost exmatriculaţi 62 de studenţi din 304 înmatriculaţi, sau 20,4%. De la Colegiul de Poliţie "Dimitrie Cantemir" au fost exmatriculaţi 65 de studenţi din 503 înmatriculaţi, sau 12,9%. În afară de aceasta, din cei 881 de specialişti cu studii superioare - absolvenţi ai Academiei, încadraţi în serviciu în organele afacerilor interne, pînă la finele anului 2004 au fost concediaţi 302 colaboratori, sau 34,3%, inclusiv 198 (65,6%) - din proprie iniţiativă, 45 (14,9%) - pentru încălcarea disciplinei, 22 (7,3%) - în urma reducerii statelor de personal. Cheltuielile bugetului de stat pentru întreţinerea şi instruirea acestora au constituit circa 13,0 mil.lei.

Prevederile art.27 alin.(6) din Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 "Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei"[5] (cu modificările ulterioare) şi ale art.35 alin.(11) şi alin.(12) din Legea nr.162-XVI din 22.07.2005 "Cu privire la statutul militarilor"[6] reglementează pentru militarii, cu vechimea în serviciul militar mai mică de 5 ani, recuperarea cheltuielilor pentru instruire. Totodată, această normă nu este prevăzută pentru colaboratorii organelor afacerilor interne.

În anii 2003-2004 Institutului Militar i-au fost aprobate statele de personal, fără a fi pus accentul principal pe volumul real de lucru, centralizarea funcţiilor, nivelul de calificare, responsabilitate a acestora. Statele de personal au fost aprobate în număr de 359 unităţi, la un student revenind 1,04 unităţi de personal. În realitate au fost înregistrate 96 de funcţii vacante, sau 26,7%. În secţia lucru ştiinţific şi metodic au fost aprobate 11 unităţi de personal, inclusiv 4 unităţi de redactor, corector, operator, dactilografă. Din 5 unităţi de colaboratori ştiinţifici, 4 erau vacante. Personalul încadrat în această secţie nu dispune de titluri, grade ştiinţifice, didactice sau onorifice. În diferite subdiviziuni ale Institutului Militar sînt aprobate 16 unităţi de personal în funcţie de dactilografă-grefier. Pentru 2 depozite alimentare, care nu înregistrează solduri şi rulaje de mărfuri, sînt aprobate 2 unităţi de şefi de depozit. Astfel, se relevă necesitatea centralizării statelor de personal sub aspectul îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi al finanţelor publice.

În anul 2004 statele de personal ale Academiei au fost aprobate cu derogare de la pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.732 din 16.06.2003 "Privind normele de elaborare a structurii şi schemei de încadrare ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi subdiviziunilor lor desconcentrate în teritoriu"[7] (cu modificările ulterioare), nefiind înregistrat fondul de salariu în vederea asigurării tuturor suplimentelor, adaosurilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi stimulatorii stabilite prin acte normative în vigoare. Au fost aprobate 517 unităţi de personal, real încadrate - 458 de unităţi, fiind înregistrate 59 de funcţii vacante, sau 11,4%.

Grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri al Academiei nu şi-a îndeplinit întocmai funcţiile ce îi sînt atribuite prin Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII). Astfel, cu derogare de la art.23 şi art.25 din Legea nr.1166-XIII, au fost divizate achiziţiile de mărfuri prin contracte separate, în scopul aplicării metodei cererii ofertelor de preţuri în schimbul licitaţiei publice. Au fost achiziţionate produse alimentare prin cererea ofertelor de preţuri: de la Î.M. "Iorc Delicatese" S.R.L. (cod fiscal 673654) în sumă de 449,4 mii lei; S.R.L. "Augur-Perla" (cod fiscal 321660) - 405,3 mii lei; S.R.L. "Excoblavit" (cod fiscal 20794010) - 244,7 mii lei. De la S.R.L. "Taho-Prod" (cod fiscal 30074014) au fost procurate produse alimentare de 155,3 mii lei, fără a fi încheiate contracte de achiziţionare a produselor, cu divizarea acestora în sume de pînă la 10,0 mii lei.

În perioada anilor 2003-2004, S.R.L. "Nord-Universal", nerespectînd art.25 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[9] (cu modificările ulterioare) şi art.24 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[10] (cu modificările ulterioare), a utilizat mijloacele bugetare în mărime de 398,9 mii lei, transferate ca plată prealabilă de către Academie pentru procurarea utilajului tehnologic, cu 46 de zile mai mult faţă de termenul stabilit de legislaţie şi de 14,5 mii lei - cu 140 de zile mai mult, urmînd a fi aplicate sancţiuni, conform prevederilor legale, în sumă de 6610 lei. S.R.L. "Unreal" (cod fiscal 25007018) a utilizat mijloacele bugetare în sumă de 74,6 mii lei, transferate ca plată prealabilă pentru procurarea tehnicii de calcul, cu 50 de zile mai mult faţă de termenul stabilit de legislaţie şi suma de 221,3 mii lei - cu 140 de zile mai mult, urmînd a fi aplicate sancţiuni în mărime de 9537 lei. Firma sus-numită nu are raporturi cu bugetul public naţional.

Devieri la achiziţionarea mărfurilor pentru alimentarea studenţilor au fost stabilite de control şi la Institutul Militar. În alimentaţia acestora untul de vacă era substituit cu amestec de grăsimi vegetale şi lactice, prin ce a fost încălcată raţia de alimentare, reglementată prin Hotărîrea Guvernului nr.423 din 23.06.1992 "Cu privire la asigurarea cu producţie alimentară a consumatorilor speciali"[11]. Controlul efectuat la Departamentul dotări al Ministerului Apărării a stabilit că şeful Departamentului - colonelul V.Muntean a achiziţionat în cadrul licitaţiei publice din 17.12.2004 de la S.R.L. "Cariba-Agro" unt de vacă "Krestianskoie" la preţul de 25,99 lei pentru un kilogram. În realitate, S.R.L. "Cariba-Agro" a livrat pe 7 facturi amestec din grăsimi - 10,4 mii kg, la preţul de 25,99 lei pentru un kilogram, în sumă de 270,3 mii lei. Amestecul de grăsimi vegetale şi lactice a fost importat de către S.R.L. "Cariba-Agro" la preţul de 13,38 lei pentru un kilogram, ţinînd cont de TVA achitată la import şi procedurile vamale, firma obţinînd de la această tranzacţie un venit de circa 130,0 mii lei.

Cu încălcarea pct.3 şi pct.4 din Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[12] (în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.43), Academia, fără a avea aprobate devize în modul stabilit la serviciile pe tipurile "Plata pentru chirie de la căminele, blocurile locative, hoteliere subordonate instituţiilor publice" şi "Încasările asociate cu darea în arendă a încăperilor şi pentru serviciile comunale", a realizat venituri şi a efectuat cheltuieli în sumă de 66,3 mii lei. Similar, în anul 2003, Institutul Militar a utilizat mijloacele în sumă de 19,0 mii lei realizate de la plata de către arendaşi a serviciilor comunale.

Realizarea veniturilor de la studiile pe bază de contract la Academie s-a efectuat în baza taxelor aprobate prin Hotărîrile Senatului Academiei nr.1/3 din 11.09.2003 şi nr.1/1 din 07.09.2004, prin ce a fost încălcat pct.2.1 din Regulamentul "Cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare "Veniturile instituţiilor de învăţămînt şi ştiinţifice de la studiile pe bază de contract", aprobat de ministrul afacerilor interne şi coordonat cu ministrul finanţelor la 01.04.2002, care prevede că taxele de studii se stabilesc de instituţia de învăţămînt, se coordonează cu Ministerul Economiei şi se aprobă de Ministerul Afacerilor Interne.

Persoanele cu funcţii de răspundere de la Institutul Militar, încălcînd pct.32 din Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.43, au efectuat cheltuieli direct din casa instituţiei în sumă de 46,2 mii lei, fără depunerea mijloacelor speciale în cont.

La instituţiile supuse controlului n-a fost asigurat un control adecvat asupra administrării eficiente a bunurilor statului. Astfel, prin aplicarea incorectă a coeficienţilor la calcularea cuantumului minim al plăţii de arendă la încăperile transmise de către Academie în arendă S.R.L. "Luminiţa Incom" (cod fiscal 297869) şi S.R.L. "Savoare" (cod fiscal 308360), n-au fost încasate venituri de la prestarea serviciilor de arendă în sumă de 18,8 mii lei, iar de către Institutul Militar - de la S.R.L. "Niculcea şi CO", în anul 2003, în sumă de 24,8 mii lei şi de la S.R.L. "Invarcom-Plus", în anul 2004, în aceeaşi mărime. De la prima n-a fost încasată nici plata pentru serviciile comunale, aceste cheltuieli fiind suportate din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat.

Contrar prevederilor Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[13] (cu modificările ulterioare) şi ale Instrucţiunii "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[14], persoanele cu funcţii de răspundere de la Academie şi Institutul Militar n-au asigurat ţinerea evidenţei contabile conform cerinţelor stabilite, întocmirea corectă şi deplină a documentelor justificative de trecere a valorilor materiale şi financiare la cheltuieli. La Academie n-a fost asigurată înregistrarea cronologică şi sistematică a informaţiei cu privire la patrimoniu şi cheltuieli, exactitatea datelor contabile, confirmarea documentară, argumentarea juridică, plenitudinea şi continuitatea înregistrării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi corectitudinea atribuirii cheltuielilor în perioada corespunzătoare. Astfel, conform datelor bilanţului, la 01.01.2004, la subcontul "Decontări cu diferiţi debitori şi creditori", au fost înregistrate datorii debitoare în sumă de 628,5 mii lei şi creditoare - de 986,6 mii lei, în dările de seamă (formularele nr.2 şi nr.4) acestea au fost înregistrate în sumă de 635,0 mii lei şi, respectiv, de 1189,0 mii lei. Totodată, potrivit datelor evidenţei analitice (Registrul de evidenţă a furnizorilor), datoriile debitoare reale la această dată constituiau 1457,3 mii lei. Neîntemeiat n-au fost înregistrate datorii debitoare faţă de 9 furnizori de produse alimentare în sumă totală de 825,8 mii lei. În septembrie 2004 a fost micşorată suma datoriei debitoare cu 350,0 mii lei, prin înregistrarea la venituri a produselor alimentare, în lipsa documentelor justificative. În anul 2004 au fost majorate neargumentat cheltuielile efective la articolul "Reparaţiile curente ale clădirilor şi încăperilor", ceea ce a contribuit la denaturarea datelor din dările de seamă, la 01.01.2005. La acelaşi articol neîntemeiat au fost înregistrate ca reparaţii curente lucrările de reparaţie capitală executate în sumă de 569,3 mii lei.

La Institutul Militar persoanele responsabile de ţinerea evidenţei contabile sînt desconcentrate în serviciile acestuia (asigurarea tehnică, alimentare şi cazare), nefiind subordonate şefului serviciului contabil, acestea neprezentînd documentele primare de primire şi livrare a valorilor materiale în contabilitate, care servesc drept bază pentru reflectările în registrele de evidenţă contabilă. Ca rezultat, contabilitatea nu supune controlului în mod obligatoriu toate documentele justificative primare şi nu le anexează la notele de contabilitate la care se referă. La 01.01.2005, în dăriile de seamă privind executarea devizelor pe mijloacele speciale nu erau înregistrate cheltuielile efective în sumă de 80,5 mii lei, reflectate în raportul privind circulaţia valorilor materiale pentru anul 2004. Contabilitatea Institutului Militar n-a atribuit la decontările privind plăţile în buget mijloacele băneşti în sumă de 30,6 mii lei (restituirea cheltuielilor de instruire), acestea nefiind transferate la bugetul de stat în termenele stabilite.

Institutul Militar, în lipsa documentelor justificative, care ar confirma volumele serviciilor prestate, a înregistrat în evidenţa contabilă la decontări cu Centrul de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională serviciile de instruire practică a studenţilor în sumă de 81,5 mii lei, formînd astfel datorii creditoare neîntemeiate.

Concluzionînd cele expuse, Curtea de Conturi menţionează că au fost efectuate cheltuieli ineficiente în sumă de circa 16,0 mil.lei pentru instruirea studenţilor exmatriculaţi, precum şi pentru instruirea militarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne eliberaţi din serviciu cu vechimea în muncă mai mică de 5 ani (în total - 670 de persoane). Cheltuieli nejustificate în sumă de 418,5 mii lei au fost executate pentru retribuirea muncii colaboratorilor Academiei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 28 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează conducerea Ministerului Afacerilor Interne (dl Gh.Papuc) şi a Ministerului Apărării (dl V.Pleşca) despre rezultatele controalelor efectuate la Academia "Ştefan cel Mare" şi la Institutul Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" şi se cere:

1.1. asigurarea luării măsurilor de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor depistate la instituţiile subordonate;

1.2. gestionarea eficientă a resurselor financiare şi materiale prin orientarea lor în domeniile prioritare, precum şi respectarea normativelor de cheltuieli stabilite;

1.3. îmbunătăţirea managementului resurselor umane în sectoarele de învăţămînt;

1.4. perfecţionarea mecanismului de selectare a candidaţilor la studii în instituţii, ţinînd cont de necesităţile reale în cadre ale acestora;

1.5. recuperarea, în conformitate cu legislaţia, a sumelor achitate nejustificat de către persoanele cu funcţii de răspundere la retribuirea muncii;

1.6. eficientizarea controlului asupra realizării şi utilizării legale a mijloacelor speciale de către instituţiile supuse controlului;

1.7. aprobarea devizelor de cheltuieli ale Academiei "Ştefan cel Mare" conform clasificaţiei bugetare.

2. Se cere de la conducerea Academiei "Ştefan cel Mare" (dl C.Boeşteanu) şi a Institutului Militar "Alexandru cel Bun" (dl V.Mîrza):

2.1. examinarea rezultatelor controalelor efectuate şi aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări ale legislaţiei;

2.2. asigurarea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor stabilite ce ţin de utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare, achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, ţinerea evidenţei contabile;

2.3. efectuarea achiziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii în condiţiile legii;

2.4. întreprinderea măsurilor, conform legislaţiei, în vederea încasării plăţilor pentru serviciile comunale de la S.R.L. "Niculcea şi CO" şi revederea cuantumului plăţilor de arendă la încăperile transmise în arendă S.R.L. "Luminiţa Incom", S.R.L. "Savoare", S.R.L. "Invarcom-Plus" potrivit prevederilor legislaţiei.

3. Se ia act că:

3.1. comandantul (rectorul) dl M.Bîrgău şi şeful secţiei finanţe şi economie dl Ig.Varvarici ai Academiei "Ştefan cel Mare" au fost eliberaţi din funcţiile deţinute;

3.2. în anul 2006 salarizarea colaboratorilor se efectuează conform prevederilor actelor legislative şi normative, inclusiv ajutorul material se achită colaboratorilor Academiei în mărime de un salariu de întreţinere lunară, cu sporurile şi plăţile suplimentare stabilite potrivit actelor normative în vigoare;

3.3. S.R.L. "Nord-Universal" a transferat, conform prevederilor legale, la bugetul de stat sancţiunile financiare în sumă de 6610 lei, ca urmare a nerespectării art.25 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002 şi art.24 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003;

3.4. în adresa Procuraturii militare Chişinău au fost expediate materialele privind faptul substituirii de către S.R.L. "Cariba-Agro" a untului de vacă cu amestecuri de grăsimi vegetale şi lactice, pentru luarea deciziei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar la Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău a fost înaintată acţiunea civilă către S.R.L. "Cariba-Agro" privind încasarea penalităţii în mărime de 5% din suma totală a contractului;

3.5. pentru faptul admiterii cheltuielilor efective ce depăşesc limita alocaţiilor aprobate pe anul 2004, asupra şefului secţiei finanţe şi economie a Academiei "Ştefan cel Mare" dl Ig.Varvarici de către Departamentul Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor a fost întocmită acţiune contravenţională;

3.6. în anul 2005, Institutul Militar "Alexandru cel Bun" a transferat la bugetul de stat mijloacele în sumă de 30,6 mii lei, încasate în anul 2003 (restituirea cheltuielilor pentru instruire).

4. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele controalelor efectuate la Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne şi la Institutul Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" pe perioada anilor 2003-2004 în vederea intensificării controlului la planificarea şi folosirea finanţelor publice.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele controalelor efectuate la Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne şi la Institutul Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" pe perioada anilor 2003-2004 şi se recomandă să examineze oportunitatea înaintării propunerilor, în modul stabilit de legislaţie, Parlamentului privind extinderea asupra colaboratorilor organelor afacerilor interne a prevederilor legislaţiei ce ţin de recuperarea cheltuielilor pentru instruirea militarilor.

6. Se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul despre rezultatele controalelor efectuate la Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne şi la Institutul Militar al Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" pe perioada anilor 2003-2004.

7. Despre executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", cu excepţia alin.18, care prezintă secret de stat.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 9.12.2005.

[2] M.O., 2002, nr.79-81, art.844.

[3] M.O., 2002, nr.66-68, art.686.

[4] M.O., 2002, nr.178-181, art.407.

[5] M.O., 2002, nr.137-138, art.1054.

[6] M.O., 2005, nr.129-131, art.618.

[7] M.O., 2003, nr.123-125, art.768.

[8] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[9] M.O., 2002, nr.166-168, art.1280.

[10] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[11] Nu este dată publicităţii.

[12] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[13] M.O., 1995, nr.28, art.321.

[14] Nu este dată publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)