Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 5 din 28 februarie 2006 privind raportul asupra reviziei financiare la Departamentul Vamal şi asupra controlului exercitării funcţiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat în anul 2004

Numar din data de 2006-02-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicedirectorului general al Serviciului Vamal dl A.Barbăroşie, şefului Direcţiei politică tarifar-vamală a Serviciului Vamal dl V.Slipenchi, sefului-adjunct al Direcţiei rapoarte şi analiza bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna N.Slova, a examinat rezultatele reviziei financiare la Departamentul Vamal[1] şi ale controlului asupra exercitării funcţiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat în anul 2004. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe anul 2005, avînd drept obiectiv verificarea regularităţii şi corectitudinii executării devizului de cheltuieli pe anul 2004, precum şi a corectitudinii exercitării funcţiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat în anul 2004.

Controlul a fost efectuat la Departamentul Vamal şi 7 birouri vamale. În perioada supusă reviziei financiare şi controlului exercitării funcţiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat responsabili de activitatea economico-financiară a Departamentului Vamal, cu dreptul de a semna documentele financiare şi bancare, au fost directorul general dl N.Vîlcu, şeful Direcţiei economie şi control financiar dl V.Slipenchi şi şeful secţiei economico-financiare dna Z.Mahu.

Potrivit Codului vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul vamal) şi Regulamentului Departamentului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.410 din 06.06.2001 "Cu privire la aprobarea structurii, personalului scriptic şi Regulamentului Departamentului Vamal"[3] (abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.547 din 07.06.2005), Departamentul Vamal (în continuare - DV) este autoritatea centrală de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii vamale.

Atribuţiile de bază ale organelor vamale sînt: asigurarea respectării legislaţiei vamale; administrarea fiscală în vederea acumulării veniturilor la buget, apărarea intereselor economice ale statului; contribuţia, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului; elaborarea şi întreprinderea măsurilor de combatere a fraudelor vamale şi infracţiunilor din domeniul activităţii vamale etc.

În cadrul controlului exercitat la faţa locului au fost colectate probe în procesul examinării şi studierii dărilor de seamă privind executarea părţii de venituri administrate de organele vamale, informaţiilor despre calculele şi achitările plăţilor vamale pentru operaţiunile de import-export ale valorilor materiale, ordinelor şi deciziilor Departamentului Vamal şi ale birourilor vamale (în continuare - BV); verificării documentelor primare şi registrelor contabile; analizei datelor entităţilor controlate, cu contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (ale Trezoreriei Centrale, Oficiului Cadastral Teritorial mun.Bălţi, Î.S. "Moldvama-Grup" etc.); analizei explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Ținînd cont de încălcările depistate de control şi în baza art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[4] (cu modificările ulterioare),

 hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Serviciului Vamal (dl N.Vîlcu):

1.1. să examineze rezultatele controalelor efectuate la Departamentul Vamal şi la structurile subordonate şi să aplice sancţiuni disciplinare faţă de persoanele vinovate de încălcările şi lacunele depistate în cadrul controlului;

1.2. să revizuiască clauzele contractelor de comodat încheiate cu Î.S. "Moldvama-Grup" în vederea posibilităţii stabilirii prevederilor contractuale despre recuperarea uzurii mijloacelor fixe ale Serviciului Vamal utilizate de către Î.S. "Moldvama-Grup";

1.3. să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a datoriilor debitoare ţinute la evidenţă de către BV Nord în mărime de 77,4 mii lei, precum şi a datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 17,0 mii lei;

1.4. să asigure controlul dării în exploatare a construcţiilor finisate de la posturile vamale Basarabeasca - Serpniovoie, Malîi Iaroslaveţ şi Novîe Troianî, cu înregistrarea lor la Oficiul Cadastral Teritorial.

2. Se ia act că:

2.1. în casieria BV Leuşeni au fost restituite premii plătite nejustificat în sumă de 2,6 mii lei, precum şi calculată şi achitată suma diminuată a accizelor la importul autoturismelor în valoare de 2,1 mii lei;

2.2. Î.S. "Moldvama-Grup" a transferat la contul trezorerial al Serviciului Vamal datoria pentru consumul în anul 2004 de energie electrică, servicii comunale şi pază, precum şi plata de arendă achitată anterior de DV în sumă totală de 50,4 mii lei, care ulterior a fost transferată la bugetul de stat;

2.3. S.R.L. "Sindbad" şi-a onorat obligaţiile bugetare neachitate în sumă de 74,1 mii lei;

2.4. în casieria BV Nord au fost restituite parţial plăţile pentru cazare în sumă de 1,4 mii lei;

2.5. indemnizaţiile de concediu achitate neregulamentar în sumă de 1,7 mii lei au fost recuperate;

2.6. materialele controlului privind achitarea, în baza unor documente neveridice, a sumei de 39,5 mii lei colaboratorilor vamali ai BV Nord pentru serviciile de cazare în hotelul "Anastasia" (S.R.L. "Angvilval") au fost remise Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru cercetare după competenţă, şi la 5 septembrie 2005 a fost dispusă pornirea urmăririi penale;

2.7. verificarea corectitudinii executării lucrărilor de construcţie de către antreprenori din mun.Chişinău a fost delegată Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, care efectuează controalele respective.

3. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor încălcările şi neajunsurile constatate în cadrul reviziei financiare şi controlului exercitării funcţiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat în anul 2004 şi se recomandă să determine modul de reflectare în evidenţa contabilă şi rapoartele financiare prezentate ministerului a majorărilor create în rezultatul indexării de către antreprenorii de lucrări în construcţie a datoriilor debitoare ale instituţiilor publice, formate anterior în urma transferării mijloacelor bugetare ca cotă-parte la construcţia spaţiului locativ.

4. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (dl S.Puşcuţă) să urgenteze comercializarea bunurilor materiale confiscate şi transmise pentru realizare Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti.

5. Se informează Guvernul despre rezultatele reviziei financiare la Departamentul Vamal şi controlului asupra exercitării funcţiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat în anul 2004.

6. Despre măsurile întreprinse pentru lichidarea neajunsurilor indicate în punctele 1, 2.7, 3 şi 4 din prezenta hotărîre Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.

7. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Conform Hotărîrii Guvernului nr.357 din 23.04.2005 (M.O., 2005, nr.67-68, art.419), Departamentul Vamal a fost reorganizat în Serviciul Vamal.

[2] M.O., 2000, nr.160-162, art.1201.

[3] M.O., 2001, nr.64-66, art.477.

[4] M.O., 1995, nr.7, art.77.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)