Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 4 din 14 februarie 2006 privind rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” în perioada anului 2004 şi 9 luni ale anului 2005

Numar din data de 2006-02-14 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa preşedintelui instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" dl Ilie Teleşcu, directorului general al Companiei "Teleradio-Moldova" dl Valeriu Macarevici, şefului Departamentului finanţe, contabilitate şi planificare economică al Companiei "Teleradio-Moldova" dl Tudor Madan şi contabilului-şef al Companiei "Teleradio-Moldova" dna Maria Hîrbu, şefului Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna Natalia Raţă, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" în perioada anului 2004 şi 9 luni ale anului 2005. Controlul a fost efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2005.

Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" (în continuare - Compania "Teleradio-Moldova") este o instituţie cu statut de persoană juridică, autonomă funcţional, care activează în baza Legii nr.1320-XV din 26.07.2002[1] "Cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova"" (cu modificările ulterioare), Hotărîrii Guvernului nr.872 din 29.07.2004 "Cu privire la Compania de Stat "Teleradio-Moldova" şi instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova"[2] (cu modificările ulterioare), statutului propriu, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de observatori al Companiei "Teleradio-Moldova" nr.23-1 din 26.03.2004[3], precum şi a altor acte legislative şi normative în vigoare (inclusiv acte normative de uz intern).

Compania "Teleradio-Moldova" îşi desfăşoară activitatea în baza licenţelor eliberate de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova: seria A MMII nr.003378 din 02.08.2004 - pentru genul de activitate "Conceperea, producerea şi difuzarea programelor televizate", valabilă pînă la 02.08.2009; seria A MMII nr.003379 din 02.08.2004 - pentru genul de activitate "Conceperea, producerea şi difuzarea programelor radiofonice", valabilă pînă la 02.08.2007.

Aspectele activităţii Companiei "Teleradio-Moldova" sînt următoarele: conceperea, producerea şi difuzarea pe întreg teritoriul ţării a emisiunilor televizate şi radiofonice în interesele societăţii; realizarea difuzării emisiunilor de informare şi instruire a cetăţenilor, precum şi a emisiunilor de divertisment; editarea şi difuzarea tipăriturilor ce se referă la programele ei sau la problemele de difuzare în ansamblu; utilizarea, prin orice metodă posibilă, a materialelor de arhivă, atît pentru difuzare, cît şi în scopuri comerciale, pentru asigurarea finanţării activităţii sale; prestarea serviciilor de difuzare publică pe cale terestră, prin satelit sau prin cablu, precum şi prin utilizarea altor mijloace tehnice; validarea, pe lîngă difuzarea obişnuită, a transmiterii teletextului şi altei informaţii suplimentare în conformitate cu necesităţile societăţii.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului au fost supuse analizei şi studiului regulamentele de funcţionare a instituţiei, rapoartele financiare, dările de seamă, ordinele şi deciziile, procesele-verbale, s-au verificat documentele primare şi registrele contabile, propunerile şi planurile de finanţare, devizele de cheltuieli, contractele de achiziţie, au fost analizate datele entităţii controlate şi contrapuse cu datele obţinute din diferite surse (actele privind rezultatele controalelor de verificare, analizele comparative, lămuririle persoanelor responsabile).

Examinînd rezultatele controlului asupra activităţii economico-financiare a instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" în perioada anului 2004 şi 9 luni ale anului 2005, Curtea de Conturi

a constatat:

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[4] (cu modificările ulterioare), Companiei "Teleradio-Moldova" i-au fost aprobate alocaţii bugetare pentru cheltuielile la art.132.09. "Alte transferuri în scopuri de producţie" în sumă de 13641,8 mii lei. De fapt, în anul 2004 (iulie - decembrie) s-au alocat mijloace financiare bugetare şi s-au executat cheltuieli din contul acestora în sumă de 13641,8 mii lei, inclusiv 9654,3 mii lei, ceea ce reprezintă 70,8%, care au fost utilizate pentru remunerarea muncii şi contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, 2931,0 mii lei, sau 21,5 % - pentru arenda canalelor şi emiţătoarelor şi 1056,5 mii lei, sau 7,7 l % - pentru alte cheltuieli.

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[5] (cu modificările ulterioare), Companiei "Teleradio-Moldova" i s-au aprobat mijloace financiare din bugetul de stat în sumă de 43509,8 mii lei, din care 34265,2 mii lei - pentru perioada de 9 luni ale anului 2005. Ca şi în anul 2004, mijloacele financiare au fost alocate pentru cheltuielile la art.132.09. "Alte transferuri în scopuri de producţie". La 01.10.2005, Compania "Teleradio-Moldova" a fost finanţată din contul bugetului de stat cu suma de 29265,2 mii lei, ce constituie 85,4% din suma alocaţiilor aprobate pentru 9 luni ale anului 2005. Din suma totală a finanţării din bugetul de stat pentru perioada de 9 luni ale anului 2005, 16733,8 mii lei (57,2%) s-au utilizat pentru remunerarea muncii şi contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, 5637,3 mii lei (19,3 %) - pentru arenda canalelor şi emiţătoarelor, iar 6894,1 mii lei (23,5 %) - pentru alte cheltuieli (energia electrică şi termică - 1604,5 mii lei, arendarea mijloacelor de transport - 565,7 mii lei, pază - 503,8 mii lei, serviciile de telecomunicaţie şi de poştă - 297,0 mii lei, plata mărfurilor şi serviciilor - 2084,8 mii lei etc.).

În perioada anului 2004 şi 9 luni ale anului 2005, ponderea mijloacelor alocate din bugetul de stat în mijloacele financiare disponibile ale Companiei "Teleradio-Moldova", precum şi a cheltuielilor executate din alocaţiile bugetare faţă de cheltuielile totale ale acestei instituţii a constituit, respectiv, 83,5 % şi 81,4 %.

Potrivit raportului financiar, profitul net al Companiei "Teleradio-Moldova" realizat în anul 2004 în sumă de 76288,8 mii lei se datorează exclusiv activelor intrate cu titlu gratuit (85696,1 mii lei) şi finanţării din bugetul de stat (13641,8 mii lei), pe cînd din activitatea operaţională, Compania "Teleradio-Moldova" a înregistrat pierderi în sumă de 23055,4 mii lei.

Pierderile Companiei "Teleradio-Moldova" în urma activităţii economico-financiare în perioada de 9 luni ale anului 2005 au constituit 2944,0 mii lei.

În anul 2004, Compania "Teleradio-Moldova" şi-a planificat venituri în sumă totală de 2827,4 mii lei, dar de fapt veniturile realizate au însumat 2122,2 mii lei, ceea ce reprezintă 75,06%. Pentru perioada de 9 luni ale anului 2005, veniturile din activitatea Companiei "Teleradio-Moldova" au fost planificate în sumă de 11147,3 mii lei, în realitate fiind acumulate venituri în sumă de 7095,4 mii lei, ceea ce reprezintă 63,7 % faţă de plan.

În perioada raportată, ca rezultat al controlului ineficient asupra perfectării documentelor primare şi contractelor privind serviciile de publicitate, la Compania "Teleradio-Moldova" s-au admis cazuri de neînregistrare în termene legale în evidenţa contabilă a veniturilor realizate. Astfel, în perioada august-decembrie 2004, Compania "Teleradio-Moldova" a prestat servicii de publicitate S.R.L. "Victal-Grup" (cod fiscal nr.31248017) în sumă de 217,2 mii lei, care au fost înregistrate în evidenţa contabilă în luna ianuarie 2005. Serviciile de publicitate în sumă de 27,1 mii lei şi 25,6 mii lei, prestate în perioada august-decembrie 2004, respectiv, S.R.L. "Studia Aspect TV"(cod fiscal 1002600049501) şi "Transparency International Moldova" (cod fiscal 27872012), au fost înregistrate în evidenţa contabilă abia în luna iunie 2005, iar serviciile de publicitate în sumă de 95,6 mii lei, prestate S.R.L. "Azmol Company" (cod fiscal 103051660), pînă la momentul finalizării controlului nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă.

Ca urmare a nerespectării prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), la finele anului 2004 suma veniturilor a fost diminuată cu 342,8 mii lei, iar la 01.10.2005 veniturile neînregistrate în evidenţa contabilă au atins cifra de 729,3 mii lei.

Din cauza controlului ineficient asupra modului de acordare a serviciilor de publicitate şi neasigurării măsurilor corespunzătoare pentru încasarea veniturilor în conformitate cu prevederile Legii nr.426-XIII, la 01.10.2005, Compania "Teleradio-Moldova" înregistra datorii debitoare şi creditoare, respectiv, în sumă de 453,5 mii lei şi 851,5 mii lei, din care datoria în sumă de 626,5 mii lei s-a format în lunile februarie şi iunie-iulie 2005, ca urmare a neperfectării în termenele legal stabilite a actelor de executare a lucrărilor legate de serviciile de publicitate pe perioada companiilor electorale.

Din cele expuse, concluzionăm că în anul 2004, precum şi în perioada de 9 luni ale anului 2005 la Compania "Teleradio-Moldova" managementul în domeniul de acordare a serviciilor de publicitate a fost exercitat la un nivel nesatisfăcător. Astfel, Departamentul de publicitate şi marketing al Companiei "Teleradio-Moldova" (director dl V.Duca) n-a respectat ordinele Companiei "Teleradio-Moldova" nr.01-A din 02.08.2004[7] şi nr.50-A din 02.12.2004[8], precum şi Regulamentul privind activitatea comercială a Companiei de publicitate, coproducere, sponsorizare şi comercializare a creaţiilor televizate şi radiofonice, aprobat de preşedintele Companiei "Teleradio-Moldova" la 05.04.2005[9], în privinţa atribuţiilor acordate.

La contractarea de mărfuri şi servicii au fost admise cazuri de încălcare a prevederilor Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII). La decontările cu unii agenţi economici n-a fost respectat termenul de 30 de zile prevăzut pentru livrările de mărfuri Companiei "Teleradio-Moldova". În contractul nr.37 din 22.10.2004 (aprobat de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi înregistrat cu nr.3-2063/04 din 27.12.2004), încheiat între S.R.L. "Victal-Grup" şi Compania "Teleradio-Moldova", a fost prevăzută achiziţionarea dintr-o singură sursă a filmului serial "Incantesimo" (Italia - 2003, 52 de episoade) în sumă totală de 91,3 mii lei. În acelaşi timp (la 26.10.2004 şi 27.10.2004), Compania "Teleradio-Moldova" a mai încheiat cu acest agent economic 18 contracte de achiziţionare a filmelor în sumă totală de 136,3 mii lei, astfel suma pentru procurarea unui tip de mărfuri fiind divizată în sume mai mici, evitîndu-se procedurile de achiziţie stabilite de legislaţie. Prin aceasta, conducerea Companiei "Teleradio-Moldova" a încălcat prevederile art.24 alin.(1) lit.c) şi art.25 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.1166-XIII, care stabilesc că contractul de achiziţie se încheie pentru întreaga sumă de bani publici atribuiţi achiziţiei unui anumit fel de mărfuri, lucrări şi servicii pentru tot anul, iar Agenţia de achiziţii şi grupul de lucrul nu sînt în drept să divizeze achiziţia prin contracte separate în scopul de a aplica o altă metodă decît metoda de achiziţie care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea, în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată, şi nu sînt în drept să mărească volumul mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele încheiate, pentru a evita efectuarea unor noi achiziţii în volum ce depăşeşte 30 la sută din cuantumul achiziţiei iniţiale.

Contrar prevederilor art.55 (53) alin.(2) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996[11] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), care stabilesc că termenul, stipulat în contract, de achitare a obligaţiilor persoanei juridice sau fizice faţă de instituţia publică nu poate depăşi 30 de zile de la data intrării mijloacelor financiare în conturile de decontare, la 14 iulie 2005, conducerea Companiei "Teleradio-Moldova" a încheiat cu S.R.L. "Sign Model" un contract privind confecţionarea unui decor pentru emisiunea "Ring Star", prin care executorul şi-a asumat obligaţia de a executa şi a pune la dispoziţie decorul în termen de 40 de zile lucrătoare din momentul încasării banilor pe cont. În contractul sus-menţionat nu s-au stabilit termenele concrete de decontare a sumelor pentru lucrările executate, fapt ce a dus la beneficierea timp îndelungat de către S.R.L. "Sign Model" a mijloacelor financiare ale Companiei "Teleradio-Moldova" în sumă de 63,6 mii lei.

În baza contractului nr.15/4 din 02.04.2004, încheiat cu S.R.L. "Inovatec" (cod fiscal 36633018), al cărui obiect era procurarea unui contor de evidenţă a energiei termice, cu efectuarea lucrărilor de instalare, în sumă totală de 63,7 mii lei, Compania "Teleradio-Moldova" a decontat din contul surselor bugetare plata în avans în sumă de 34,9 mii lei. Cu toate că S.R.L. "Inovatec" a primit avansul respectiv în termenele stabilite, aceasta nu şi-a îndeplinit obligaţiunile faţă de Compania "Teleradio-Moldova" de livrare a mărfii şi de efectuare a lucrărilor de instalare în termen de 30 de zile de la data încasării mijloacelor băneşti la contul de decontare. Ca rezultat, faţă de S.R.L. "Inovatec" urmează să se aplice prevederile art.55 (53) alin.(2) din Legea nr.847-XIII, în ce priveşte încasarea în bugetul de stat a sumei respective pentru perioada cu care a fost depăşit termenul de executare a lucrărilor şi de livrare a mărfii corespunzătoare.

În perioada de referinţă, la Compania "Teleradio-Moldova" nu s-au respectat întocmai prevederile Legii nr.426-XIII. Din cauza controlului ineficient din partea persoanelor responsabile ale instituţiei, la 01.01.2005 şi 01.10.2005, s-au format creanţe în sumă totală de 675,9 mii lei şi, respectiv, 668,7 mii lei, inclusiv datoriile comanditarilor la prestarea serviciilor de publicitate în sumă de 559,2 mii lei şi, respectiv, 453,5 mii lei; avansurile acordate în sumă de 31,2 mii lei şi, respectiv, 114,4 mii lei; datoriile întreprinderilor aferente facturilor comerciale în sumă de 85,5 mii lei şi, respectiv, 100,8 mii lei. Datoriile S.R.L. "Globnet" (cod fiscal 1003600036148) în sumă de 25,4 mii lei, formate în luna noiembrie 2004, au fost înregistrate în evidenţa contabilă în luna iunie 2005. La fel, datoria S.R.L. "Sevalux" (cod fiscal 38097010) în sumă de 5,2 mii lei, formată în octombrie 2004, a fost încasată în luna ianuarie 2005. Din ianuarie 2005, Centrul Informaţiei Publice al Republicii Moldova n-a achitat datoria pentru serviciile de publicitate în sumă de 72,8 mii lei. Mai mult de jumătate de an, S.R.L. "Silboris Trans" (cod fiscal 1002600045293), Combinatul Poligrafic din Chişinău şi Poşta Moldovei au avut datorii faţă de Compania "Teleradio-Moldova" în sumă de 9,9 mii lei, 9,8 mii lei şi, respectiv, 1,5 mii lei etc.

La 01.01.2005 şi 01.10.2005, suma datoriilor creditoare au constituit, respectiv, 1740,3 mii lei şi 2052,9 mii lei.

Contrar prevederilor pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar"[12] (cu modificările ulterioare), în perioada 01.08.2004 - 23.12.2004, fără aplicarea maşinii de casă şi control, au fost prestate servicii în sumă de 48,6 mii lei. Totodată, în contradicţie cu pct.8 lit.d) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998, pînă la momentul controlului, aparatul de casă a fost folosit doar la sfîrşitul fiecărei zile, pentru suma totală a serviciilor prestate în decursul zilei.

În anul 2004 (august-decembrie), datorită controlului ineficient din partea contabilităţii asupra datelor din dările de seamă privind utilizarea combustibilului şi lubrifianţilor, precum şi înscrierii incorecte a datelor referitor la combustibilul cheltuit, au fost admise decontări neîntemeiate pentru cantitatea de 450 litri de combustibil în sumă totală de 2,8 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că pe parcursul anului 2004 şi 9 luni ale anului 2005 la Compania "Teleradio-Moldova" nu s-a efectuat controlul respectiv asupra modului de acordare a serviciilor de publicitate, iar managementul în acest domeniu a fost exercitat la un nivel necorespunzător; nu s-au realizat veniturile planificate ale instituţiei; s-a încălcat modul stabilit de achiziţie de mărfuri, lucrări şi servicii; s-a admis reflectarea incorectă în evidenţa contabilă a operaţiunilor financiare.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate de control, în conformitate cu art.27, art.28 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[13] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova":

1.1. să examineze rezultatele controlului efectuat de Curtea de Conturi şi să elaboreze un Plan de acţiuni în vederea lichidării încălcărilor şi abaterilor de la legislaţia în vigoare, constatate în urma controlului, care ar favoriza sporirea exigenţei persoanelor responsabile de exercitarea controlului financiar intern;

1.2. să eficientizeze controlul asupra încheierii contractelor de achiziţie a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în strictă conformitate cu legislaţia;

1.3. să asigure în termene legale perfectarea documentelor primare privind prestarea serviciilor de publicitate, precum şi înregistrarea în evidenţa contabilă a veniturilor realizate.

2. Se ia act că:

- prin ordinele Companiei "Teleradio-Moldova" nr.91 din 27.12.2005, nr.33-c din 18.01.2006 şi nr.17 din 06.02.2006, a fost formată o nouă componenţă a grupului de lucru pentru achiziţii publice şi 4 persoane responsabile au fost sancţionate disciplinar pentru comiterea încălcărilor depistate de control;

- Compania "Teleradio-Moldova" a înaintat în Judecătoria Economică de Circumscripţie Chişinău cererea de chemare în judecată cu privire la acţiunea de încasare de la Centrul Informaţiei Publice al Republicii Moldova a datoriei în sumă de 72,8 mii lei;

- S.R.L. "Inovatec", în conformitate cu prevederile art.55 (53) alin.(2) din Legea nr.847-XIII, a achitat la bugetul de stat suma de 717 lei.       

3. Se informează Consiliul de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" despre rezultatele controlului.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

5. Despre măsurile întreprinse în vederea executării pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2002, nr.117-119, art.972.

[2] M.O., 2004, nr.130, art.1023.

[3] Nu este dată publicităţii.

[4] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[5] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[6] M.O., 1995, nr.28, art.321.

[7] Nu este dat publicităţii.

[8] Nu este dat publicităţii.

[9] Nu este dat publicităţii.

[10] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[11] M.O., 1997, nr.19-20, art.197.

[12] M.O., 1998, nr.62-65, art.589.

[13] M.O., 1995, nr.7, art.77.

Hotărâre complet

RO_890_ro-H042006.doc

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)