Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 3 din 27 ianuarie 2006 privind rezultatele controalelor asupra eficienţei utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Direcţiei Generale Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate pe perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2006-01-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui I.Bodorin, viceministru al afacerilor interne, dnei S.Lucinscaia, şef-adjunct al Direcţiei economie şi finanţe a Ministerului Afacerilor Interne, dlui S.Carp, şeful Direcţiei Generale Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne, dlui V.Lungu, şeful secţiei economie şi finanţe a Direcţiei Generale Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne, dnei Iu.Postica, contabil-şef al Direcţiei Generale Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne, dnei L.Dimitrişin, şeful Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor, a examinat rezultatele controalelor asupra eficienţei utilizării mijloacelor pentru întreţinerea Direcţiei Generale Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate pe perioada anilor 2003-2004, exercitate conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe anul 2005, avînd drept obiectiv verificarea legalităţii încasării veniturilor de la prestarea serviciilor, efectuării cheltuielilor în limitele aprobate în devizele de cheltuieli, precum şi asigurării folosirii în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate a mijloacelor financiare şi a patrimoniului de stat, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controalelor efectuate la faţa locului la Direcţia Generală Pază de Stat şi la 11 secţii pază de stat teritoriale probele au fost acumulate prin metodele analizei dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerii datelor instituţiilor cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierii explicaţiilor persoanelor responsabile.

Curtea de Conturi, examinînd rezultatele controalelor efectuate la Direcţia Generală Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne şi la structurile subordonate pe perioada anilor 2003-2004,

a constatat:

Serviciul Pază de Stat (în continuare - Serviciul) este un serviciu de ramură al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare - MAI) şi include în componenţa sa Direcţia Generală Pază de Stat (în continuare - DGPS), secţiile pază de stat din teritoriu (în continuare - secţiile teritoriale) şi activează conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.115 din 02.02.1999 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.115) asigurînd, pe baze contractuale, paza obiectivelor de diferite forme de proprietate.

Conform Regulamentului menţionat, DGPS, secţiile teritoriale (32) şi batalioanele de pază (2) sînt organizaţii bugetare şi se întreţin din contul mijloacelor speciale, încasate cu titlu de plată pentru serviciile de pază prestate. Aparatul DGPS este întreţinut din contul sumelor normative în mărime de 15% din veniturile realizate de către secţiile teritoriale şi batalioanele de pază.

Pentru anul 2003 au fost planificate venituri în sumă de 75,4 mil.lei, în realitate fiind realizate în sumă de 62,6 mil.lei, sau 83% faţă de planul aprobat. La 01.01.2004, au fost înregistrate datorii debitoare pentru serviciile prestate în sumă de 9,3 mil.lei. În perioada analizată, cheltuielile efective au însumat 64,0 mil.lei, nefiind admise supracheltuieli atît pe devizul de cheltuieli integral, cît şi pe articole. La 01.01.2004, soldul mijloacelor a constituit 14,7 mil.lei (inclusiv mijloace băneşti în conturi - 1,8 mil.lei). La capitolul cheltuieli au fost înregistrate datorii debitoare în sumă de 3,4 mil.lei (mijloace transferate în avans diferitor agenţi economici) şi datorii creditoare în mărime de 6,2 mil.lei.

În anul 2004 au fost realizate venituri de la prestarea serviciilor în sumă de 84,5 mil.lei, sau 94,0% faţă de planul aprobat (89,9 mil.lei), fiind înregistrate datorii debitoare, la 01.01.2005, în sumă de 13,4 mil.lei, în creştere cu 4,1 mil.lei faţă de 01.01.2004. În perioada raportată s-a majorat cu 11,4 mil.lei şi soldul mijloacelor, acesta constituind 26,1 mil.lei (inclusiv mijloace băneşti - 6,1 mil.lei). Cheltuielile efective au însumat 73,1 mil.lei, nefiind depăşită limita de cheltuieli stabilită.

În structură veniturile au fost realizate de la paza a circa 19,2 mii obiective, respectiv, de la 1,1 mii instituţii bugetare venitul anual realizat a constituit 11,5 mil.lei, de la 7,1 mii agenţi economici - 73,8 mil.lei, de la paza a 11,0 mii apartamente şi alte încăperi de protecţie a proprietăţii personale a cetăţenilor - 4,3 mil.lei.

Potrivit prevederilor art.51, art.94 şi art.112 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997[2] (cu modificările ulterioare), instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional sînt scutite de impozitul pe venit şi TVA. Astfel, bugetul nu acumulează anual sume semnificative din activitatea economică desfăşurată de către DGPS.

Deşi paza unor obiective (Banca Naţională a Moldovei, BC "Banca Socială" S.A., "Apă-Canal" S.A., S.R.L. "Lukoil-Moldova", RED-Centru, RED-Sud etc.) este efectuată de către secţiile teritoriale, contractele de prestare a serviciilor au fost încheiate de către DGPS, prin care s-a stabilit şi plata pentru serviciile de pază, aceasta încasînd mijloacele băneşti pentru serviciile respective. Numai din cauza micşorării neregulamentare a plăţilor la serviciile prestate de către DGPS agenţilor economici, cu care au fost încheiate centralizat contracte, n-au fost încasate venituri în sumă de 814,8 mii lei. În rezultatul aplicării tarifelor sub nivelul aprobat de MAI, n-au încasat venituri Secţiile teritoriale: Floreşti - în sumă de 84,9 mii lei; Nisporeni - de 35,2 mii lei; Ungheni - de 45,3 mii lei; Anenii Noi - de 21,2 mii lei; Căuşeni - de 51,7 mii lei; Leova - de 4,2 mii lei, iar în urma includerii în contractele de pază a suprafeţelor diminuate faţă de cele de fapt păzite - Secţiile teritoriale Căuşeni - în sumă de 23,8 mii lei şi Anenii Noi - de 12,7 mii lei.

Nefiind respectate clauzele contractuale privind aplicarea penalităţilor pentru neachitarea datoriilor în termenele stabilite, de către Secţia teritorială Rezina n-au fost încasate venituri în sumă de 76,0 mii lei, iar de către Secţia teritorială Străşeni n-au fost aplicate penalităţi la sumele neachitate, conform clauzelor contractelor încheiate.

Neţinîndu-se cont de prevederile pct.14 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.115, de către DGPS au fost stabilite arbitrar tarife la serviciile cu pază tehnică a obiectivelor, fără a fi aprobate de MAI. În perioada supusă controlului, volumul acestor servicii a constituit 53,7 mil.lei.

Regulamentul care stabileşte formarea şi utilizarea mijloacelor speciale, aprobat de ministrul afacerilor interne la 10.04.2002, este prevăzut pentru o structură din cadrul MAI, care deja nu mai există (Serviciul Pază de Stat al Inspectoratului General de Poliţie al MAI), acesta nefiind actualizat şi conformat la cadrul legal. Secţiile teritoriale supuse controlului, nerespectînd Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001 (în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.43)[3], n-au reflectat în dările de seamă toate veniturile încasate şi cheltuielile efectuate. Astfel, Secţia teritorială Căuşeni, prestînd servicii de instalare a sistemelor de alarmă de 45,2 mii lei, nu le-a raportat în dările de seamă la venituri, la cheltuieli nefiind atribuită suma de 34,5 mii lei. Secţiile teritoriale Anenii Noi, Ungheni n-au înregistrat la venituri şi cheltuieli serviciile prestate pentru instalarea sistemelor de alarmă în sumă de 192,2 mii lei şi, respectiv, de 54,0 mii lei. Secţia teritorială Cahul, în perioada supusă controlului, a format şi utilizat mijloace speciale pe tipul "Veniturile de la darea în arendă a utilajului şi altor consumabile durabile" în sumă de 24,7 mii lei, precum şi venituri pe tipul "Veniturile de la deservirea tehnică şi reparaţia utilajului" în sumă de 259,6 mii lei, fără a întocmi devize de cheltuieli şi fără a le reflecta în darea de seamă. Aceasta, de asemenea, a utilizat veniturile încasate suplimentar la sumele prevăzute în devizele de cheltuieli în mărime de 364,1 mii lei, fără ca devizele de cheltuieli să fie precizate. Secţia respectivă neîntemeiat n-a reflectat la venituri, în darea de seamă pe anul 2004, datoriile debitoare în sumă de 38,9 mii lei, neîncasate în anii precedenţi, acestea fiind înregistrate direct la cheltuieli la art."Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate". În perioada supusă controlului, Secţia teritorială Rezina a prestat servicii de parcare în sumă de 48,0 mii lei, tarifele pentru serviciile respective nefiind aprobate de către MAI şi nefiind deschis cont trezorerial pentru acest tip de servicii.

În perioada controlată, persoanele cu funcţii de răspundere de la secţiile teritoriale, încălcînd pct.32 din Regulamentul aprobat prin ordinul MF nr.43, au efectuat cheltuieli directe din casa instituţiei pentru procurarea bunurilor materiale, fără depunerea mijloacelor băneşti la cont: Secţia teritorială Hînceşti - în sumă de 194,8 mii lei, Străşeni - de 77,7 mii lei, Anenii Noi - de 72,3 mii lei, Rezina - de 72,9 mii lei, Căuşeni - de 5,8 mii lei, Ungheni - de 29,7 mii lei.

Contrar prevederilor pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar"[4], Secţia teritorială Rezina şi Secţia teritorială Ungheni au prestat servicii de pază şi au efectuat decontări în numerar în lipsa maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală. Analogic, în anul 2004, Secţia teritorială Nisporeni a efectuat decontări în numerar în sumă de 32,9 mii lei, din care mijloacele speciale în mărime de 14,4 mii lei au fost încasate şi utilizate în lipsa devizului aprobat în modul stabilit şi fără depunerea prealabilă în contul curent la instituţia bancară.

Cu derogare de la art.12 alin.(2) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[5] (cu modificările ulterioare), pct.16 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.115 şi de la pct.4.2.4 şi pct.4.2.5 din Regulamentul privind statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de buget, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.109 din 02.12.2002[6], DGPS a utilizat mijloacele financiare în sumă de 546,2 mii lei pentru întreţinerea aparatului central al MAI, de 473,8 mii lei - a Direcţiei medico-militare a MAI, din care 986,8 mii lei au fost folosiţi direct din veniturile acesteia, fără a fi înregistraţi în evidenţa contabilă şi în dările de seamă la cheltuieli. Aceste mijloace au fost folosite de către DGPS la procurarea bunurilor materiale pentru instituţiile nominalizate, precum şi la achitarea serviciilor achiziţionate de către ele. În afară de aceasta, DGPS a înregistrat la cheltuieli plata pentru arenda a 1463 m2 de suprafeţe nelocuibile în sumă de 88,0 mii lei, utilizate de către Î.S. "Centrul tehnologii şi mijloace tehnice de securitate al Serviciului Pază de Stat".

DGPS a efectuat cheltuieli nejustificate pentru achitarea raţiei alimentare angajaţilor civili, conform contractului colectiv de muncă, în sumă de 108,8 mii lei, Secţia teritorială Străşeni - de 25,3 mii lei, acestea nefiind prevăzute de actele normative pentru angajaţii civili.

Cheltuieli ineficiente în sumă de 17,7 mii lei au fost efectuate de către Secţia teritorială Leova pentru chiria încăperilor de la Secţia raională pentru statistică Leova, care ca instituţie publică este scutită de plata pentru încăperile luate în chirie de la alte instituţii publice.

Cu acordul DGPS, unele secţii teritoriale au efectuat achitări reciproce prin valori materiale cu unii agenţi economici pentru serviciile prestate acestora. Astfel, în septembrie 2003, Secţia teritorială Călăraşi a efectuat achitări reciproce ineficiente cu S.R.L. "Fertilitate" şi S.R.L. "Moldconstal", achiziţionînd preparate chimice pentru protecţia plantelor de la S.R.L. "Fertilitate" în sumă de 80,3 mii lei, livrîndu-le S.R.L. "Moldconstal", care la 01.07.2004 le-a restituit DGPS. Aceasta, la 05.08.2004, le-a expediat din nou Secţiei teritoriale Călăraşi, pentru realizare, care nu dispunea de licenţă pentru comercializarea preparatelor chimice respective.

De către DGPS, în iulie 2004, prin achitări reciproce, Secţiei teritoriale Ungheni i-au fost livrate 20 tone de zahăr în sumă de 116,0 mii lei, care urma să achite datoria pentru lucrările de construcţie executate. Contabilitatea Secţiei teritoriale Ungheni, încălcînd art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.05.1995[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), n-a înregistrat această sumă în darea de seamă privind executarea devizului pe mijloacele speciale nici la venituri şi nici la cheltuieli. Pe lîngă aceasta, în anul 2004, de către Secţia teritorială Ungheni în darea de seamă au fost micşorate cu 251,1 mii lei cheltuielile efective. Cu valori materiale şi servicii în sumă de 266,9 mii lei au fost achitate datoriile formate de către unii agenţi economici faţă de Secţia teritorială Anenii Noi.

DGPS şi structurile subordonate n-au întreprins măsuri de rigoare pentru încasarea datoriilor debitoare formate în anii precedenţi. Ca rezultat, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 1208,0 mii lei.

Din iulie 2002, la Direcţia de pază din mun.Chişinău erau înregistrate datoriile în sumă de 258,4 mii lei, formate în rezultatul montării sistemelor de semnalizare în apartamentele unor persoane fizice.

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile unor secţii teritoriale s-au efectuat cu nerespectarea prevederilor legislaţiei. Astfel, contrar art.4 alin.(2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), Secţiile teritoriale Orhei, Ungheni şi Rezina, nerespectînd procedura de achiziţie, au procurat bunuri materiale în sumă de 296,5 mii lei şi, respectiv, de 167,6 mii lei şi de 35,5 mii lei. În lipsa contractelor şi încălcînd procedurile de achiziţie, Secţia teritorială Floreşti a achiziţionat, în anul 2003, bunuri materiale şi servicii în sumă de 90,0 mii lei. Cu derogare de la prevederile pct.6 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[9] (cu modificările ulterioare, în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1123), DGPS n-a estimat la organele abilitate cu aceste împuterniciri valoarea contractului de achiziţie publică la lucrările de reparaţie a sistemului de încălzire a clădirilor Secţiei teritoriale Hînceşti, executate de către antreprenorul S.R.L. "SFAG" (c/f 58070), la preţurile medii stabilite în mod curent pe piaţă. Contrar prevederilor art.13 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[10] (cu modificările ulterioare), Secţia teritorială Hînceşti a executat lucrările de reparaţie capitală în lipsa proiectului elaborat de persoane autorizate în acest domeniu şi verificat de specialişti verificatori de proiecte atestaţi. Similar, în lipsa proiectului elaborat de persoane autorizate în acest domeniu, Secţia teritorială Ungheni a efectuat reconstrucţia şi reparaţia capitală a clădirii administrative în baza contractului încheiat de către DGPS şi antreprenorul S.R.L. "Palimetanix" (c/f 13375012), neestimînd valoarea contractului de achiziţie publică de lucrări la organele abilitate cu aceste împuterniciri. Prin derogare de la normele stabilite pentru elaborarea devizelor, aprobate de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltarii Teritoriului (în continuare - MECDT) nr.242-01-07 din 23.01.2004[11], antreprenorii indicaţi au întocmit devizele-oferte, precum şi actele de recepţie a lucrărilor executate, iar DGPS le-a acceptat conform normelor stabilite pentru elaborarea devizului de investor, dar care urmau a fi elaborate conform normelor reglementate de MECDT. Ca rezultat, devierile pe volumele de lucrări executate faţă de normative constituiau: la S.R.L. "SFAG" - 17,5 mii lei şi la S.R.L. "Palimetanix" - 86,1 mii lei. DGPS, nerespectînd şi prevederile art.25 alin.(3) din Legea nr.1166-XIII şi pct.31 lit.d) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1123, a acceptat cheltuieli cu 325,2 mii lei mai mult faţă de valoarea contractului încheiat. Ca urmare, la Secţia teritorială Ungheni au fost efectuate cheltuieli reale cu 245,2 mii lei mai mult faţă de limitele precizate la art."Reparaţia capitală" pe anul 2004.

Cheltuieli ineficiente de deplasare în sumă de 30,2 mii lei au fost efectuate de către Secţia teritorială Cahul potrivit actelor de executare a lucrărilor, întocmite conform contractului de antrepriză nr.7 din 09.04.2004, încheiat cu S.R.L. "Moldconstal" (c/f 34098019), fără ca acestea să fie prevăzute în devizul lucrărilor de reparaţie a clădirii administrative şi fără a fi contractate de grupul de lucru.

Cu derogare de la art.8 din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale"[12] (cu modificările ulterioare) şi de la pct.13, pct.29 şi pct.33 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active"[13] (cu modificările ulterioare), în lipsa Hotărîrii Guvernului, dar prin decizia nr.3/44 din 09.10.2003 a Consiliului orăşenesc Cahul, s-a efectuat transmiterea clădirilor Secţiei teritoriale Cahul cu valoarea de bilanţ de 114,7 mii lei la bilanţul Primăriei or.Cahul în schimbul altei clădiri transmise de către Primăria or.Cahul la bilanţul Secţiei teritoriale Cahul cu valoarea de bilanţ de 158,4 mii lei. Contabilul-şef al Secţiei teritoriale Cahul, fără a întocmi acte de primire-predare a mijloacelor fixe, în lipsa înştiinţării contabile despre luarea la bilanţul Primăriei a patrimoniului menţionat, a exclus de la bilanţul Secţiei teritoriale Cahul aceste clădiri. Controlul efectuat la Primăria or.Cahul a stabilit că patrimoniul transmis Primăriei de către Secţia teritorială Cahul, la 26.01.2004, nu era reflectat în evidenţa contabilă a Primăriei nici la 14.06.2005. În evidenţa contabilă a Secţiei teritoriale Cahul operaţiunile în cauză au fost reflectate, în octombrie 2004, în sumă de numai 43,6 mii lei, prin ce s-a format o diferenţă de 114,7 mii lei faţă de valoarea de bilanţ a acestei clădiri.

Unele servicii contabile ale secţiilor pază de stat teritoriale n-au respectat prevederile art.8 din Legea nr.426-XIII, n-au asigurat înregistrarea tuturor mijloacelor fixe şi valorilor materiale în evidenţa contabilă. În rezultatul inventarierii selective a fondurilor fixe la Secţia teritorială Hînceşti, au fost stabilite surplusuri de mijloace fixe - o clădire şi diferite construcţii. Contrar prevederilor art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[14] (cu modificările ulterioare), Secţia teritorială Hînceşti n-a înregistrat la Î.S."Oficiul cadastral teritorial Hînceşti" dreptul de proprietate asupra mijloacelor fixe aflate în gestiunea sa. În urma inventarierii selective, efectuate la Secţia teritorială Rezina, s-a stabilit în surplus un imobil cu supafaţa de 13,2 m2. Secţia teritorială Cahul, încălcînd pct.4, pct.5 şi pct.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998 "Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe"[15] (cu modificările ulterioare), la 30.07.2004, a casat mijloace fixe în sumă de 11,7 mii lei, neuzate integral, procurate în anii 2003-2004, în realitate aflate în folosinţă şi la momentul controlului. În lipsa documentelor justificative, Secţia teritorială Străşeni a exclus din evidenţa contabilă mijloace fixe în sumă de 20,9 mii lei.

În majoritatea instituţiilor supuse controlului evidenţa contabilă a fost ţinută cu nerespectarea prevederilor Legii nr.426-XIII. Astfel, contrar art.24, art.25 şi art.26 din această lege, persoanele cu funcţii de răspundere de la Secţia teritorială Hînceşti n-au asigurat păstrarea documentelor contabile pe anul 2004, care, conform informaţiei MAI, au fost sustrase de persoane necunoscute din încăperea depozitului în aprilie 2005 şi n-au întreprins măsurile necesare pentru reconstituirea acestora în termen de 2 luni de la constatarea faptului de sustragere. Lipseşte ordinul conducătorului privind termenele de păstrare şi modul de transmitere a documentelor contabile. Cu eliberarea din funcţie a şefului serviciului contabil, nu s-a întocmit actul de transmitere a dosarelor, prin aceasta nerespectîndu-se art.38 din Legea nr.426-XIII. Secţia teritorială Hînceşti, cu derogare de la art.39 din legea vizată, n-a efectuat inventarierea decontărilor şi obligaţiilor pentru confirmarea veridicităţii şi autenticităţii datelor contabilităţii. Din suma totală a datoriilor debitoare la Secţia teritorială Hînceşti, datoria înregistrată în sumă de 69,7 mii lei este formată în urma achitării în anii precedenţi a impozitului pe venit în mărime de 5%. De fapt, conform fişei contului personal, generalizată la 20.06.2005, şi răspunsului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti nr.3529/65-2 din 01.07.2005, la compartimentul "Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, reţinut la sursa de plată", Secţia teritorială Hînceşti nu dispune de solduri. De asemenea, în procesul restabilirii documentelor contabile pe anul 2004 s-au stabilit diferenţe faţă de datele evidenţei contabile înregistrate la Secţia teritorială Hînceşti. Datoria debitoare în sumă de 33,9 mii lei înregistrată după S.R.L."Lăpuşna-Vin", la ultima este reflectată cu 12,5 mii lei mai puţin, iar datoria debitoare înregistrată după Direcţia de construcţii şi reparaţii - 9 (filiala S.A."Transconstrucţia") în sumă de 7,4 mii lei, conform datelor evidenţei contabile a acesteia, a fost trecută la venitul întreprinderii încă la 30.12.2001, ca datorie creditoare cu termen de prescripţie expirat. Şi la Secţia teritorială Floreşti datele evidenţei analitice nu corespund cu datele evidentei sintetice privind datoriile debitoare şi creditoare. De către persoanele cu funcţii de răspundere de la Secţia teritorială Cahul a fost efectuată formal inventarierea bunurilor materiale. În listele de inventariere n-au fost reflectate datele reale despre bunurile materiale. N-a fost efectuată inventarierea decontărilor cu debitorii şi creditorii. În urma inventarierii selective efectuate în cadrul controlului s-a constatat că 4 clădiri, 3 construcţii speciale în valoare totală de 61,2 mii lei n-au fost înregistrate în evidenţa contabilă. La 01.01.2005, la contul "Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" a fost reflectată neîntemeiat ca datorie debitoare valoarea mijloacelor tehnice de pază şi securitate în sumă de 32,4 mii lei, transmise în arendă diferitor agenţi economici şi persoane fizice. La contul "Decontări privind plăţile la buget", la 01.01.2005, era înregistrată datoria debitoare în sumă de 37,2 mii lei, formată la 06.02.2002 de la reţinerea prealabilă ca parte a impozitului în mărime de 5% de la plata serviciilor cu pază, care deja a fost determinată ca venit la bugetul consolidat. Mijloacele băneşti în sumă de 10,2 mii lei, obţinute de către Secţia teritorială Cahul de la comercializarea activelor, n-au fost transferate la bugetul de stat.

Contrar prevederilor pct.5, pct.17, pct.18 şi pct.206 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 9 octombrie 1996[16] (cu modificările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85), Secţia teritorială Orhei, în perioada supusă controlului, n-a întocmit borderourile cumulative: "Privind calcularea veniturilor aferente mijloacelor speciale" (nota de contabilitate nr.14), "Privind operaţiile de casă" (nota de contabilitate nr.1), "Privind circulaţia mijloacelor în conturile bugetare curente" (nota de contabilitate nr.2), "Centralizarea statelor de retribuţie a muncii" (nota de contabilitate nr.5), "Privind decontările cu gestionarii" (nota de contabilitate nr.8). Similar, Secţia teritorială Ungheni n-a întocmit borderoul cumulativ "Privind calcularea veniturilor aferente mijloacelor speciale". Atît DGPS, cît şi secţiile teritoriale, cu derogare de la prevederile Instrucţiunii aprobate prin ordinul MF nr.85, au practicat eliberarea unui nou avans titularului, fără a fi achitate datoriile precedente. La Secţia teritorială Floreşti evidenţa analitică a mijloacelor fixe se ţine fără întocmirea fişelor de inventar, lipsind şi rechizitele necesare prevăzute. De către aceasta nu se ţine evidenţa analitică a cheltuielilor de casă şi efective. Secţia teritorială Străşeni, nerespectînd prevederile art.15 din Legea nr.426-XIII, n-a reflectat în evidenţa contabilă setul de programe "Soft-Contabil" în sumă de 18,0 mii lei. Încălcări ce ţin de evidenţa contabilă au fost comise şi de alte structuri supuse controlului.

Controalele au depistat şi alte încălcări şi neajunsuri. Un şir de neajunsuri şi încălcări ale legislaţiei au fost stabilite şi de către controlul intern al MAI, efectuat la DGPS şi la structurile subordonate.

Concluzionînd cele expuse, Curtea de Conturi menţionează că încălcările şi abaterile constatate sînt o consecinţă a nerespectării de către unele persoane cu funcţii de răspundere din cadrul DGPS şi structurile subordonate a actelor legislative şi normative, controlului ineficient din partea MAI şi a DGPS asupra realizării veniturilor, aprobării şi aplicării tarifelor la serviciile prestate, utilizării mijloacelor financiare şi administrării adecvate a proprietăţii de stat, nivelului nesatisfăcător de ţinere a evidenţei contabile, ceea ce a contribuit la neîncasarea veniturilor, efectuarea unor cheltuieli suplimentare, nejustificate, ineficiente şi contrar destinaţiei, denaturarea datelor din dările de seamă.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controalelor, în baza art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[17] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se informează conducerea Ministerului Afacerilor Interne (dl Gh.Papuc) despre rezultatele controalelor efectuate la Direcţia Generală Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne şi la structurile subordonate acesteia şi se recomandă:

1.1. să asigure un control riguros asupra aplicării tarifelor la serviciile prestate de către secţiile de pază de stat, realizării veniturilor şi utilizării mijloacelor acumulate;

1.2. să interzică aprobarea de către Direcţia Generală Pază de Stat a tarifelor la serviciile prestate, precum şi practica utilizării mijloacelor Direcţiei Generale Pază de Stat, neprevăzute în devizele de cheltuieli, pentru întreţinerea aparatului central al ministerului, inclusiv a unor instituţii din cadrul acestuia;

1.3. să actualizeze şi să conformeze actele juridice interne ce ţin de activitatea Direcţiei Generale Pază de Stat la cadrul legal.

2. Se cere de la conducerea Direcţiei Generale Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne (dl S.Carp):

2.1. să examineze rezultatele controalelor efectuate la Direcţia Generală Pază de Stat şi la structurile subordonate şi să aplice sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări ale legislaţiei;

2.2. să asigure, în conformitate cu legislaţia, recuperarea sumei de 30,2 mii lei, achitată neîntemeiat de către Secţia teritorială Cahul S.R.L. "Moldconstal" pentru cheltuieli de deplasare, neprevăzute în devizul de cheltuieli, precum şi transferarea la bugetul de stat de către aceasta a sumei de 10,3 mii lei, obţinută de la comercializarea activelor.

3. Se recomandă conducerii Direcţiei Generale Pază de Stat să asigure lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate la Direcţia Generală Pază de Stat şi la structurile subordonate ce ţin de aplicarea tarifelor la serviciile prestate, încasarea veniturilor de la prestarea serviciilor, utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare, formarea datoriilor debitoare, achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, ţinerea evidenţei contabile.

4. Se ia act că:

4.1. din cadrul Direcţiei Generale Pază de Stat şi al structurilor subordonate au fost destituite din funcţiile deţinute 9 persoane cu funcţii de răspundere şi sancţionate disciplinar 14 persoane;

4.3. Secţia teritorială Cahul a restabilit în evidenţa contabilă valoarea clădirii administrative de 158,4 mii lei, primită de la Primăria Cahul, precum şi valoarea fondurilor fixe în sumă de 11,7 mii lei, casate neîntemeiat, şi a reflectat la intrări valoarea mijloacelor fixe în sumă de 61,2 mii lei stabilite ca surplusuri. Utilajul în sumă de 32,4 mii lei, transmis în arendă şi neîntemeiat exclus din evidenţa contabilă, a fost restabilit în iunie 2005 la contul 060;

4.4. Secţia teritorială Ungheni a reflectat în evidenţa contabilă actul de executare a lucrărilor în sumă de 213,5 mii lei;

4.5. Direcţia de pază mun.Chişinău a micşorat datoriile debitoare pentru montarea sistemelor de semnalizare cu 119,8 mii lei;

4.6. Direcţia generală urmărire penală a Ministerului Afacerilor Interne a pornit la 22.11.2005 cauza penală pe încălcările depistate la lucrările de reparaţie capitală executate de către S.R.L. "SFAG" la Secţia teritorială Hînceşti;

4.7. Ministerul Afacerilor Interne a iniţiat anchetă de serviciu pe cazul sustragerii documentelor contabile de la Secţia teritorială Hînceşti şi a aplicat sancţiuni disciplinare şefului secţiei şi contabilului-şef;

4.8. Secţia teritorială Străşeni a reflectat în evidenţa contabilă setul de programe "Soft-Contabil" în sumă de 18,0 mii lei;

4.9. Secţia teritorială Floreşti a restabilit evidenţa contabilă la conturile nr.158 şi nr.178; pentru evidenţa mijloacelor fixe au fost deschise şi completate fişe de inventar.

5. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor încălcările comise la formarea şi utilizarea mijloacelor speciale de către Direcţia Generală Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne şi de către structurile subordonate supuse controlului şi se recomandă să elaboreze propuneri de reglementare a modului de înregistrare în dările de seamă la secţiile de pază a veniturilor redistribuite pentru întreţinerea Direcţiei Generale Pază de Stat, precum şi a modului de calculare şi reflectare în dările de seamă la Direcţia Generală Pază de Stat a veniturilor redistribuite de către aceasta Ministerului Afacerilor Interne.

6. Se informează Guvernul despre rezultatele controalelor efectuate la Direcţia Generală Pază de Stat şi la structurile subordonate pe perioada anilor 2003-2004 şi se recomandă examinarea chestiunii privind statutul Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, în scopul eficientizării cheltuielilor publice, extinderii bazei impozabile prin aducerea în zona impozabilă a activităţilor netaxate, eliminarea graduală a scutirilor fiscale, stimularea concurenţei reale.

7. Se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul despre rezultatele controalelor efectuate la Direcţia Generală Pază de Stat a Ministerului Afacerilor Interne şi la structurile subordonate pe perioada anilor 2003-2004.

8. Despre executarea cerinţelor punctelor 1, 2, 3 şi 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi, cu excepţia alin.1 şi alin.2 de la pag.3, precum şi a alin.1 din pct.4.2 de la pag.11, care prezintă secret de stat.


[1] M.O., 1999, nr.22-23, art.138.

[2] Republicat în M.O., 2005, ediţie specială.

[3] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[4] M.O., 1998, nr.62-65, art.589.

[5] M.O., 1997, nr.19-20, art.197.

[6] M.O., 2002, nr.178-181, art.407.

[7] M.O., 1995, nr.28, art.321.

[8] M.O. 1997, nr.67-68, art.551.

[9] M.O., 2003, nr.204-207, art.1181.

[10] M.O., 1996, nr.25, art. 259.

[11] Nu sînt date publicităţii.

[12] M.O., 1999, nr.124-125, art.611.

[13] M.O., 1996, nr.10, art.45.

[14] M.O., 1998, nr.44-46, art. 318.

[15] M.O., 1998, nr.62-65, art.607.

[16] Nu este dată publicităţii.

[17] M.O., 1995, nr.7, art.77.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)