Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 92 din 27 decembrie 2005 privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării patrimoniului public la unele întreprinderi din complexul energetic în perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2005-12-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa şefului Direcţiei analiză economico-financiară şi reforme dna R. Gorincioi, consultantului Direcţiei analiză economico-financiară şi reforme dna F.Baranova şi consultantului Serviciului juridic dl C. Tricolici de la Ministerul Industriei şi Infrastructurii, conducătorilor Întreprinderilor de Stat ,,Moldelectrica" şi ,,Energoreparaţii", respectiv, dl V. Pleşcan şi dl V. Guţu, contabililor-şefi dnele R. Gavrilova şi, respectiv, N. Nicolaeva, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării şi gestionării patrimoniului public la unele întreprinderi din complexul energetic în perioada anilor 2003-2004.

Au fost supuse controlului:

- Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" (în continuare - Î.S."Moldelectrica"), care în activitatea sa are ca obiective gestionarea operativă centralizată a sistemului electroenergetic la nivel de Serviciu Dispecerat Central, exploatarea interconexiunilor şi tranzitarea internaţională a energiei electrice, transportarea prin reţelele de tensiune înaltă a energiei electrice, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor din sistemul electroenergetic;

- Întreprinderea de Stat ,,Energoreparaţii" (în continuare - Î.S. "Energoreparaţii"), a cărei activitate are ca obiective reparaţia, montarea şi reglarea utilajului staţiunilor, reţelelor şi mijloacelor de control termoelectrice, fabricarea şi montarea elementelor cazanelor şi a vaselor cu aburi, instruirea, atestarea şi recalificarea sudorilor, defectoscopiştilor etc.

Probele de control la faţa locului au fost colectate în urma verificării, analizei şi contrapunerii documentelor primare cu datele evidenţei sintetice şi analitice din registrele contabile, examinării documentelor privind relaţiile de muncă, prin obţinerea informaţiei necesare de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Oficiile Cadastrale Teritoriale, instituţiile financiare şi a explicaţiilor de la unele persoane responsabile, angajaţi ai acestor întreprinderi, verificarea corectitudinii unor volume de lucrări efectuate, verificarea selectivă a evidenţei fondurilor fixe etc.

Curtea de Conturi, examinînd rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării patrimoniului public la întreprinderile nominalizate,

a constatat:

Î.S."Moldelectrica"

În perioada supusă controlului, la Î.S."Moldelectrica" s-a stabilit o scădere a principalilor indicatori economici. Astfel, productivitatea muncii la un lucrător în a. 2003 a constituit 91,2 mii lei, iar în a. 2004 - 88,8 mii lei. Veniturile din vînzări la 1 leu mijloace fixe în a. 2003 au constituit 7,4 bani, însă în a. 2004 - 7,2 bani. În anul 2003, la 1 leu vînzări nete s-a obţinut profit brut în sumă de 15,2 bani, iar în anul 2004 - de 14,5 bani. Concomitent, contrar prevederilor art.6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 146-XIII) şi prevederilor statutului întreprinderii, fondatorul (Ministerul Energeticii) n-a stabilit pentru întreprinderea nominalizată indicii economici.

Datoriile debitoare la 01.01.2004 constituiau 18238,9 mii lei, iar la 01.01.2005 - 18153,1 mii lei. Cota creanţelor pentru serviciile de transportare a energiei electrice şi dispecerat în aceste datorii constituiau, respectiv, 95,7% şi 80,2%.

În anii 2003-2004, costul serviciilor de transportare a energiei electrice a constituit, respectiv, 3,25 bani/kwh şi 3,15 bani/kwh, comparativ cu tariful aprobat de Agenţia Naţională Reglementare în Energetică (în continuare - ANRE) în mărime de 3,52 bani/kwh. Întru asigurarea realizării activităţii de export (ordinul nr. 48 din 04.08.2003 al fostului Minister al Energeticii), Î.S."Moldelectrica", în anii 2003-2004, a prestat servicii de transportare a energiei electrice în cantitate de 131,3 mil. kwh şi, respectiv, 424,0 mil. kwh, la preţuri, respectiv, de 1,1 bani şi 1,04 bani. Aceste preţuri fiind comparate cu tariful aprobat de ANRE, s-au stabilit ratări de venituri în mărime de 10,5 mil.lei.

Reieşind din normele aprobate de cheltuieli raportate la 1 kwh de energie transportată, la articolul de cheltuieli "Materiale şi servicii" s-au prevăzut 0,011 bani/kwh, sau 34,5 mil. lei. La cantitatea efectivă de energie electrică transportată în perioada supusă controlului, cheltuielile nominalizate au fost prevăzute pentru anul 2003 în sumă de 37,1 mil. lei, dar efectiv s-au cheltuit 19,8 mil. lei, economia constituind 17,3 mil. lei. Respectiv, pentru anul 2004, acestea s-au prevăzut în sumă de 39,1 mil. lei, însă efectiv au fost cheltuite 14,6 mil. lei, economisindu-se 24,5 mil. lei.

În perioada supusă controlului întreprinderea a procurat fonduri fixe şi mijloace circulante în sumă de 29,5 mil.lei şi 267,0 mii euro de la firme autohtone, care nu prezintă dări de seamă, nu au relaţii fiscale cu bugetul şi, concomitent, nu au importat bunurile comercializate.

Cheltuielile pentru construcţiile capitale la 01.01.2003 constituiau 12247,3 mii lei, din care transmise de la Î.S. "Moldtranselectro" la 01.11.2000 - 11919,3 mii lei, inclusiv LEA 110 kw Dîşcova - Teleneşti (29,089 km) - 10223,4 mii lei şi LEA 110 kw Fălciu - Goteşti (în reţea 8,0 km) - 1409,6 mii lei. Aceste lucrări rămînînd nefinisate, Î.S. "Moldelectrica" a solicitat de la BC "Banca de Economii" S.A. (contractul nr. 06-0611/60 din 01.09.2004) un credit în sumă de 10,0 mil. lei, pentru investiţii capitale la construcţia LEA 110 kw Şerpeni-Lesnaia şi Anenii Noi - Căuşeni, cu rata dobînzii de 19 la sută anual, din care la momentul controlului erau valorificate 4626,3 mii lei.

 Încălcîndu-se art. 18 din Legea nr.1265-XIV din 05.10.2000 "Cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor"[2] (cu modificările ulterioare), pînă în prezent nu s-au efectuat modificările corespunzătoare în statutul Î.S. "Moldelectrica" în ce priveşte transmiterea la balanţa Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului a clădirii Centrului de Instruire în valoare de 3018,4 mii lei.

Contrar prevederilor art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[3](cu modificările ulterioare), nu au fost înregistrate la Oficiile Cadastrale Teritoriale (în continuare - OCT) toate bunurile gestionate. Conform informaţiei prezentate Ministerului Energeticii, la 11.08.2003, Î.S. "Moldelectrica" dispunea de patrimoniu în valoare de 38079,3 mii lei, inclusiv terenuri cu suprafaţa de 54008,73 m², însă potrivit informaţiei solicitate de la toate OCT, dar primită numai de la OCT Chişinău, Cahul şi Taraclia, au fost înregistrate terenuri cu suprafaţa de 13001 m².

Pînă în prezent la Î.S."Moldelectrica" se află la evidenţă imobilul transmis de la Î.S. ,,Moldtranselectro" în valoare de 120,4 mii lei, care de fapt este înregistrat ca proprietate a Întreprinderii cu capital străin "RED-SUD" S.A. (în continuare - ÎCS "RED-SUD").

La 22.07.2003, conducerea Ministerului Energeticii neîntemeiat a aprobat acordul de delimitare a patrimoniului între ÎCS "RED-SUD" şi Î.S.,,Moldelectrica", conform căruia Î.S."Moldelectrica" a transmis ÎCS "RED-SUD" imobile în valoare de 1894,2 mii lei şi a primit de la aceasta imobile în valoare de 1366,4 mii lei.

Contrar prevederilor pct. 3 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500), în anul 2004, Î.S."Moldelectrica" a efectuat casarea mijloacelor fixe cu valoarea reziduală de 1173,1 mii lei, în baza calculelor uzurii, fără a fi propuse spre comercializare.

Încălcînd prevederile art.3 alin. (4) din Legea nr.146-XIII, pct. 19 din statutul întreprinderii şi pct. 3.15 din licenţa pentru activitate de dispecerat, în lipsa permisului fondatorului (Ministerul Energeticii), Î.S. "Moldelectrica" a participat la fondarea Societăţii pe acţiuni de tip închis "ИHTEP PAO EЭC БАЛКАНЫ» (or. Oriol, Rusia) cu 158,0 mii lei (360,0 mii ruble ruseşti). Mijloace în sumă de 375,0 mii lei au fost imobilizate pe o perioadă de 11 luni la fondarea S.R.L. "Electrosistem" (c.f.003600100559).

Cu încălcarea prevederilor art.6 alin.(4) din Legea nr.146-XIII, prin ordinele nr.31 din 16.05.2003 şi nr.33 din 27.05.2004, conducerea Ministerului Energeticii a obligat Î.S. "Moldelectrica" să transfere la contul Consiliului electroenergetic al Comunităţii Statelor Independente (în continuare - CSI) cotizaţiile de membru (Ministerul Energeticii) în sumă de 16,0 mii dolari SUA (209,1 mii lei).

Conform contractului încheiat la 23.05.2003 cu Întreprinderea individuală (în continuare - ÎI) "Secrieru Mihail" (c.f. 25078129) din Bălţi, au fost achitate 387,6 mii lei pentru asigurarea asistenţei funcţionale a complexului de programe pentru automatizarea evidenţei contabile în reţeaua locală a subiecţilor Î.S. "Moldelectrica", anterior acesteia fiindu-i achitate alte 494,2 mii lei pentru programele de activitate a contabilităţii, cu toate că dispune de Serviciul tehnologii informaţionale, format din 19 specialişti, din care 5 persoane asigură soluţionarea problemelor de producţie si economie.

Î.S. "Energoreparaţii"

Productivitatea muncii la un lucrător s-a micşorat de la 41,0 mii lei - în a. 2003 pînă la 37,3 mii lei - în a. 2004. Veniturile din vînzări la 1 leu mijloace fixe în a. 2003 au constituit 76,1 bani, iar în a. 2004 - 58,1 bani. În acelaşi timp, rentabilitatea vînzărilor s-a majorat, în a. 2003 constituind 21,1 la sută, însă în a. 2004 - 21,7 la sută.

În componenţa consumurilor şi cheltuielilor la Î.S. "Energoreparaţii", cea mai mare pondere o constituie cheltuielile pentru remunerarea muncii - 5879,1 mii lei(58,6%) - în anul 2003 şi 4365,3 mii lei(57,1%) - în anul 2004; contribuţiile privind asigurările sociale - respectiv, 1704,9 mii lei(17,0%) şi 1222,3 mii lei(16%).

Nerespectînd art.6 alin.(1) din Legea nr.146-XIII, fostul Departament Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil l-a numit în funcţia de manager al Î.S. ,,Energoreparaţii" pe dl V. Guţu, fără a organiza un concurs.

Pe parcursul anilor 2003-2004, întreprinderea a efectuat cheltuieli în sumă de 226,2 mii lei pentru remunerarea personalului care deservea blocul locativ din str. M. Drăgan, 22/1 (dereticătoare, paznici), căruia la 05.12.2002 i s-a atribuit statut juridic de bloc locativ (decizia Consiliului municipal Chişinău).

Grădiniţa de copii de pe str. D. Rîşcanu, nr.10, cu suprafaţa de 1521,7 m2, inclusă în capitalul statutar al întreprinderii, cu valoarea iniţială de 1283,7 mii lei şi cea reziduală - 914,0 mii lei, este utilizată de administraţia publică locală (Pretura sectorului Rîşcani).

Încălcîndu-se pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.379 din 03.07.1996 "Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice a Republicii Moldova"[5] (cu modificările ulterioare), nu au fost perfectate dările de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice (formularul 2pp).

Contrar prevederilor art.3 alin. (4) din Legea nr.146-XIII, Î.S. ,,Energoreparaţii", în ianuarie 2000, în lipsa autorizaţiei fondatorului, a participat la fondarea ÎM "Iujenergoremont" S.R.L. (or. Nicolaev) cu 313,5 mii lei (150,0 mii grivne ), dar la 30.11.2004 a fost exclusă din componenţa fondatorilor, banii nefiindu-i recuperaţi pînă la finele controlului.

În perioada supusă controlului, cu încălcarea pct. 5 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 şi pct.10,12,13 din Regulamentul cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996[6] (cu modificările ulterioare), întreprinderea a casat şi comercializat mijloace fixe în valoare de 36,7 mii lei, fără permisiunea fondatorului.

În anul 2004, întreprinderea a procurat utilaj în valoare de 297,2 mii lei de la o firmă autohtonă, care nu prezintă dări de seamă, nu are relaţii fiscale cu bugetul şi, concomitent, nu a importat bunurile comercializate.

Cu toate că întreprinderea practică activităţi de reparaţie, montare şi reglare a utilajului staţiunilor electrice, termoelectrice, reţelelor termice etc., dispunînd de specialişti calificaţi în domeniul dat, în anii 2003 - 2004, a încheiat contracte de îndeplinire a lucrărilor cu S.A. "Termaci-Inc"(c/f 2449018) în sumă de 490,5 mii lei şi cu S.A. "Termaci-Grup" (c/f 1003600097679) - de 36,6 mii lei.

Încălcînd pct. 31, 32 din Standardul Naţional de Contabilitate nr.16, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 174 din 25.12.1997[7], întreprinderea n-a efectuat reevaluarea mijloacelor de transport la valoarea de piaţă. Astfel, valoarea iniţială a camionului MAZ - 53371(a.p. 1990, nr. de înregistrare CCR 628) constituie 1240 lei; a microbuzului RAF 2203 (a.p. 1989, nr. de înregistrare CCR 889) - 1100 lei; a autocamionului KAMAZ-5511(a.p. 1988, nr. de înregistrare CCR 898) - 1200 lei; a autoturismului GAZ-24 (a.p. 1974, nr. de înregistrare CCR 899) - 1000 lei. Totodată, în luna mai a anului 2004, la autocamionul KAMAZ - 5511 au fost montate anvelope în valoare de 10,3 mii lei.

La calcularea plăţii pentru arendă, întreprinderea n-a respectat prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1463-XV) şi ale Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV), unii coeficienţi fiind diminuaţi, fapt care a contribuit la ratarea veniturilor în sumă de 7,9 mii lei.

Dl V. Guţu, managerul întreprinderii, încălcînd pct. 5.14 şi 5.15 din contractele manageriale de muncă ( din 02.05.2000 şi 01.06.2003), la prestarea serviciilor, n-a asigurat achitarea plăţilor preventive în mărime de 50%. Ministerul Energeticii nu a prevăzut în contractele nominalizate asigurarea de către manager a plaţii salariilor angajaţilor în modul şi termenele stabilite. Ca urmare, la 01.01.2003 au fost formate datorii creditoare faţă de personal privind retribuirea muncii în sumă de 1348,6 mii lei, la 01.01.2004 - de 1311,7 mii lei, iar la 01.01.2005 - de 1029,0 mii lei.

În total, datoriile creditoare la 01.01.2005 constituiau 2505,5 mii lei, inclusiv datorii faţă de furnizori - 271,9 mii lei, datorii privind decontările cu bugetul şi asigurările sociale de stat şi medicale obligatorii - 837,3 mii lei.

Datoriile debitoare la 01.01.2005 au constituit 3,5 mil. lei, din care datorii istorice (formate în anii 1999-2002) - 1,6 mil. lei. În lipsa unor argumente economice, creanţele S.A. "Nord-Zahăr" în sumă de 111,4 mii lei au fost cesionate S.R.L. "Zajacond" (c.f.17123301), iar creanţele S.A. "Frigo" în sumă de 420,0 mii lei şi ale S.R.L. "NFC-Gazgrup" (c.f. 19176014) în sumă de 114,0 mii lei - S.R.L. "Sviesa" (c.f. 2390018), acestea nefiind stinse pînă la finele controlului.

Încălcîndu-se prevederile art.7 alin.(4) din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XIII din 03.01.1992[10] şi art.57, 58, 66, 76, 81 din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003[11](cu modificările ulterioare; în continuare - Codul muncii), cu 365 de angajaţi ai întreprinderii - în a.2003 şi 327 - în a.2004 n-au fost încheiate contracte individuale de muncă. La momentul efectuării controlului, numai 148 de angajaţi dispuneau de carnete de muncă. În unele cazuri, lipsesc şi alte documente din dosarele personale ale angajaţilor, cum ar fi cererile de angajare. Majoritatea muncitorilor care activează în calitate de sudori, lăcătuşi etc. nu dispun de documentele ce ar confirma calificarea lor.

Contrar prevederilor art.120 din Codul muncii, în anii 2003-2004, unor angajaţi care figurau în lista de state, dar care de fapt se aflau peste hotarele ţării (aceasta neînregistrîndu-se în fişele personale), li s-au acordat concedii neplătite pe o perioadă mai mare de 60 de zile. Deseori nu se întocmesc ordinele de acordare a concediilor şi lipsesc cererile respective.

Încălcînd prevederile art.141 din Codul muncii, conducerea întreprinderii a practicat achitarea salariilor contra bunuri materiale în valoare de 538,4 mii lei.

În contradicţie cu prevederile art.254 alin.(2) din Codul civil nr.1107-XV din 06.06.2002[12] (cu modificările ulterioare) şi prevederile pct.14-15 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[13] (cu modificările ulterioare), contabilitatea întreprinderii elibera mijloace băneşti din casierie în baza procurilor nule, în care nu se indica data întocmirii, sau în baza copiilor acestora, listele de plată fiind semnate de dnii V.Guţu, A.Jocot şi dna N.Nicolaeva. De asemenea, s-a stabilit necorespunderea semnăturilor din listele de plată, în urma contrapunerii lor cu semnăturile din copiile buletinelor de identitate, cererilor şi altor documente de care dispunea la moment întreprinderea. Astfel, pe parcursul a.2003, în listele de plată au fost depistate asemenea încălcări în 18 cazuri, în a.2004 - 21. În aceşti ani în aşa mod au fost achitate salarii în sumă de 287,2 mii lei.

În anii 2003-2004, numai prin procuri, lunar au primit salarii şi s-au achitat datorii la salariu la 27 de angajaţi în sumă de 363,1 mii lei şi, respectiv, 213,0 mii lei, sau în total prin metodele descrise s-au achitat 863,3 mii lei.

Soldul la 01.02.2001 al salariului dlui A. Nicolaev (angajat în calitate de maistru, în lipsa documentelor de calificare) nejustificat a fost majorat cu 5979,58 lei. În anul 2003, dlui A. Nicolaev, activînd numai 15 zile, i s-a acordat un concediu de 7 zile (aprilie), pentru care i s-au achitat 1353 lei. În septembrie 2003 i s-a calculat nejustificat un salariu în mărime de 7442,50 lei (anulat în octombrie), din care s-au achitat 1700 lei. Ordinul de acordare a concediului menţionat, precum şi a restul concediilor se semnau nu de conducătorul întreprinderii, ci de fostul şef al secţiei cadre dna V.Darie. Evidenţa concediilor în fişele personale (f.t-2), ţinută de către secţia cadre, nu corespunde cu datele contabilităţii din aceste fişe.

Conform evidenţei contabile, în anii 1997-1998, dlui A. Nicolaev i s-au calculat salarii în mărime de 9,7 mii lei şi, respectiv, 13,8 mii lei, însă potrivit informaţiei Inspectoratului Fiscal Principal de Sat (în continuare - IFPS), în această perioadă la întreprindere nu s-au achitat salarii şi nu s-au reţinut impozite de la acest angajat, calculîndu-i-se ulterior de la aceste sume concedii plătite şi alte plăţi. În acelaşi mod, angajatului M.Mihăilă, în a. 2002, i s-au calculat salarii de 15,8 mii lei, date care la IFPS, de asemenea, lipsesc, iar în a. 2003, activînd doar 4 luni, i s-a calculat concediu deplin plătit în sumă de 3,3 mii lei.

Încălcînd prevederile art. 114 din Codul muncii, contabilitatea şi secţia cadre, incluzînd în calculul concediului şi perioadele pentru care nu se calculează concediu plătit, au achitat dlor N.Deaglev şi A.Mihăilă cu 1431,0 lei şi, respectiv, cu 1349,0 lei mai mult. Totodată, rezervele calculate pentru plata concediilor muncitorilor (contul 538 "Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminare") au fost majorate, la 01.01.2005 (calculate selectiv), cu 126,9 mii lei.

Nerespectînd prevederile art. 8 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr.1519-XV din 06.12.2002[14] (cu modificările ulterioare), conducerea întreprinderii n-a asigurat în mărimea cuvenită şi în mod incontestabil, concomitent cu plata salariilor, transferul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat din salariile plătite. Astfel, la 01.01.2003, 01.07.2003 şi 01.01.2004, soldul datoriei din salariul achitat a alcătuit, respectiv, 723,5 mii lei, 839,2 mii lei şi 535,9 mii lei.

Contrar prevederilor art. 15 şi art.28 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[15] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), registrele contabile nu permit în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor economice efectuate. Astfel, deoarece în fişele conturilor personale ale salariaţilor pînă în prezent nu sînt înregistrate separat sumele achitate în numerar din casa întreprinderii, precum şi alte reţineri (servicii comunale, servicii de telefonie, marfa livrată în contul salariului), este imposibilă verificarea contului ,,Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii". Registrele contabile întocmite nu sînt semnate de contabilul-şef, nu se ţine evidenţa analitică şi nu se înregistrează fiecare operaţiune cu mijloacele băneşti (la intrări şi ieşiri) aflate la conturile bancare şi în casa întreprinderii. De asemenea, cu încălcarea prevederilor art.9, 16, 27 din Legea nr.426-XIII, informaţia acumulată în documente nu este sistematizată în registrele contabile în baza formulelor contabile, folosindu-se registre de model vechi.

În contradicţie cu prevederile art.90 alin.(3) din Codul fiscal, contabilitatea întreprinderii nu a reţinut, ca parte a impozitului, 5% din plăţile de 27,0 mii lei, achitate Biroului individual de avocaţi L.Finiuc în anii 2003-2004, care constituie 1,4 mii lei, aferente plăţii la buget.

Încălcările şi neajunsurile depistate de control sînt o consecinţă a nerespectării de către factorii de decizie ai întreprinderilor supuse controlului a actelor legislative şi normative, principiilor de economicitate şi raţionalitate la gestionarea mijloacelor materiale şi financiare, precum şi a lipsei controlului din partea fondatorului.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate la gestionarea patrimoniului public, în baza art.27, 28, 29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[16] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa încălcărilor la gestionarea patrimoniului statului, comise de Î.S. ,,Moldelectrica" şi Î.S. "Energoreparaţii", şi se cere de la Ministerul Industriei şi Infrastructurii(dl V. Antosii):

1.1. aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de conducătorii Î.S. ,,Moldelectrica" şi Î.S. "Energoreparaţii" dl V.Pleşcan şi , respectiv, dl V. Guţu, pentru încălcările comise;

1.2. reexaminarea clauzelor contractelor manageriale, încheiate cu managerii întreprinderilor supuse controlului, precum şi numirea managerilor în bază de concurs, cu stabilirea indicilor economici;

1.3 crearea unei comisii competente pentru inventarierea utilajului procurat în anii 2003-2004, precum şi pentru verificarea corespunderii acestuia documentelor tehnice (Î.S. ,,Moldelectrica");

1.4. examinarea cazului de înstrăinare a imobilului Î.S. ,,Moldelectrica" în folosul ÎCS "RED-SUD" în valoare de 648,2 mii lei şi întreprinderea măsurilor respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru restabilirea acestuia;

1.5. întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia, în vederea recuperării mijloacelor financiare în sumă de 158,0 mii lei, transferate SATÎ "ИНТЕР РАО ЕЭС БАЛКАНЫ" (Î.S. ,,Moldelectrica", şi în sumă de 313,5 mii lei - ÎM "Iujenergoremont" S.R.L. din or. Nicolaev (Î.S. ,,Energoreparaţii");

1.6. verificarea plăţii cotizaţiilor Consiliului electroenergetic al CSI pentru tot sistemul energetic în anii 2003-2004 şi stoparea practicii de achitare a cotizaţiilor din contul întreprinderilor din sistemul energetic.

2. Se cere de la conducerea Î.S. ,,Energoreparaţii" (V. Guţu) aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de vicedirectorul dl A.Jocot şi contabilul-şef dna N.Nicolaeva, pentru încălcările comise.

3. Se recomandă Î.S."Moldelectrica" şi Î.S. ,,Energoreparaţii":

3.1. evaluarea costului investiţiilor construcţiilor capitale ale Î.S."Moldelectrica" şi întreprinderea măsurilor de finisare şi utilizare conform destinaţiei;

3.2. asigurarea înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile publice aflate în gestiune şi terenurilor cu drept de folosinţă în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi organizarea verificării reciproce cu organele cadastrale teritoriale ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (Î.S."Moldelectrica");

3.3. reexaminarea eficienţei serviciilor acordate de către Î.I."Secrieru Mihail" privind asigurarea asistenţei funcţionale a complexului de programe pentru automatizarea evidenţei contabile, reieşind din costul acestor servicii pe piaţă ;

3.4. întreprinderea măsurilor privind transmiterea grădiniţei de copii de pe str. D. Rîşcanu, 10 (Î.S. ,,Energoreparaţii") Preturii sectorului Rîşcani;

3.5. recalcularea şi încasarea în modul stabilit de legislaţie a plaţii pentru arendă (venitul ratat - 7,9 mii lei), cu virarea la buget a TVA în mărime de 1,3 mii lei, precum şi a indemnizaţiilor de concediu achitate dlor N.Deaglev şi A.Mihăilă în mărime de 1431,0 lei şi, respectiv, 1349,0 lei Î.S. (,,Energoreparaţii");

3.6. elaborarea şi implementarea unui mecanism bine determinat şi eficient de achiziţii de mărfuri şi servicii;

3.7. întreprinderea măsurilor de rigoare pentru îmbunătăţirea situaţiei privind evidenţa muncii, calcularea şi plata salariilor, acordarea şi plata concediilor (Î.S. ,,Energoreparaţii").

4. Se informează Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (dnii A. Burlacov, N. Triboi) despre rezultatele controlului, pentru luare de atitudine după competenţă.

5. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să examineze cazul de neaplicare a penalităţilor pentru neachitarea în termen de către Î.S. ,,Energoreparaţii" a contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi să tragă la răspundere persoanele vinovate de comiterea acestei încălcări, să verifice corectitudinea reţinerii la sursa de plată a impozitelor pe venituri din salarii de către această întreprindere în perioada anilor 1998-2004.

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei[17] (cu modificările ulterioare), pentru investigaţii după competenţă, materialele privind achiziţionarea utilajelor de la firme autohtone, care nu prezintă dări de seamă, nu au relaţii fiscale cu bugetul şi, concomitent, nu au importat bunurile comercializate (conform listei anexate), precum şi privind cesionarea de către Î.S. ,,Energoreparaţii" a creanţelor S.A. "Nord-Zahăr" în sumă de 111,4 mii lei - S.R.L. "Zajacond", ale S.A. "Frigo" în sumă de 420,0 mii lei şi ale S.R.L. "NFC-Gazgrup" în sumă de 114,0 mii lei - S.R.L. "Sviesa", relaţiile de muncă, inclusiv eliberarea din casa Î.S. ,,Energoreparaţii" a salariilor angajaţilor, relaţiile Î.S. "Energoreparaţii" cu S.A. "Termaci-Inc", S.A. ,,Termaci-Grup".

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului şi Procuraturii Generale.

8. Despre executarea cerinţelor pct. 1,2,3,5 şi 6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1994, nr.2, art.9.

[2] M.O., 2001, nr.31-34, art.109.

[3] M.O., 1998, nr.44-46, art.318.

[4] M.O., 1998, nr.62-65, art.607.

[5] M.O., 1996, nr. 46-47, art.391.

[6] M.O., 1997,nr. 3, art. 9.

[7] M.O., 1997, nr. 88-91, art. 182.

[8] M.O., 2002, nr. 166-168, art.1280.

[9] M.O., 2003, nr. 243, art.970.

[10] M.O., 1994, nr. 2, art. 33.

[11] M.O., 2003, nr. 159-162, art.648.

[12] M.O., 2002, nr. 82-86, art. 142.

[13]M.O., 1992, nr. 11, art. 351.

[14]M.O., 2002, nr.190-197, art.1439.

[15]M.O., 1995, nr.28, art. 321.

[16] M.O., 1995, nr.7, art.77.

[17] M.O., 2002, nr. 91-94, art. 668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)