Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 88 din 15 decembrie 2005 privind rezultatele controlului asupra utilizării creditului acordat de Asoci-aţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) pentru finanţarea proiectului II de dezvoltare a sectorului privat (PSD-II) în perioada anilor 1998-2004

Numar din data de 2005-12-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei dl M.Moloşag, şefului-adjunct al Direcţiei finanţarea externă şi datorii a Ministerului Finanţelor dna E.Matveeva, directorului-adjunct al Agenţiei de implementare a proiectului de dezvoltare a sectorului privat dna O.Ponomariov, directorului executiv dl Gh.Efros şi contabilului-şef dna S.Vintea, al Centrului pentru productivitate şi competitivitate, a examinat rezultatele controlului asupra utilizării creditului acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) pentru finanţarea proiectului II de dezvoltare a sectorului privat (PSD-II) în perioada anilor 1998-2004, efectuat conform programului de activitate a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2005.

Probele de control au fost colectate la Centrul pentru productivitate şi competitivitate şi la Agenţia de implementare a proiectului de dezvoltare a sectorului privat prin metoda examinării documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă fiscale şi statistice. De asemenea au fost acumulate probe în urma analizei informaţiei de la persoane terţe (BC "Victoriabank" S.A.). În procesul controlului au fost obţinute explicaţii ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale entităţii controlate.

Ținînd cont de rezultatele controlului, în conformitate cu art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1.  Se ia act de rezultatele controlului asupra utilizării creditului acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) pentru finanţarea proiectului II de dezvoltare a sectorului privat (PSD-II).

2.  Se informează Guvernul Republicii Moldova despre utilizarea creditului (6600,0 mii Drepturi Speciale de Tragere) acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare.

3.  Se informează Ministerul Finanţelor (ca administrator financiar) despre nevalorificarea pe deplin a împrumutului în sumă de 285,1 mii DST şi se cere, de comun acord cu CPC, executarea pct.2 şi pct.4 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.59 din 27.06.2002.

4.  Se propune Băncii Naţionale a Moldovei verificarea operaţiunilor cu numerar ale nerezidenţilor - persoane fizice (2878,2 mii dolari SUA, 975,3 mii euro şi 427,3 mii DEM), cu informarea organelor competente în caz de stabilire a unor abateri de la legislaţie.

5.  Despre executarea cerinţelor punctelor 3 şi 4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1995, nr.7, art.77.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)