Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 87 din 13 decembrie 2005 privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2005-12-13 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei A.Russu, şeful Direcţiei generale a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, dlui R.Cazan, fostul şef al Direcţiei generale a Aparatului Preşedintelui, dnei E.Pistol, şef al secţiei, contabil-şef al Direcţiei generale a Aparatului Preşedintelui, dnei F.Furculiţă, viceministru al finanţelor, a examinat rezultatele reviziei financiare efectuate la Aparatul Preşedintelui pe perioada anilor 2003-2004 conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2005, de la 04.10.2005 pînă la 05.12.2005, avînd drept obiectiv verificarea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru întreţinerea Aparatului Preşedintelui, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei financiare efectuate la faţa locului probele au fost colectate prin metodele examinării dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; analizei datelor instituţiei şi contrapunerii lor cu datele obţinute de la Ministerul Finanţelor etc.

Curtea de Conturi, examinînd rezultatele reviziei financiare efectuate la Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova pe perioada anilor 2003-2004,

a constatat:

Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.720-III din 12.06.2002 "Privind aprobarea Regulamentului Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova"[1] şi asigură asistenţa organizatorică, informaţională şi tehnică a activităţii Preşedintelui Republicii Moldova, în vederea exercitării de către acesta a prerogativelor prevăzute de Constituţie.

În anul 2003, pentru finanţarea cheltuielilor Aparatului Preşedintelui au fost precizate mijloace bugetare în sumă totală de 6759,5 mii lei şi executate cheltuieli de casă în sumă de 6740,6 mii lei, cheltuielile efective constituind 8289,8 mii lei. Depăşirea a fost generată de efectuarea cheltuielilor din contul datoriilor debitoare, formate la 01.01.2003, la art.242 "Procurarea de utilaj şi consumabile durabile atribuite la categoria de fonduri fixe" în sumă de 1325 mii lei, precum şi de formarea, la 01.01.2004, a datoriilor creditoare la art.113.13 "Arendarea mijloacelor de transport şi întreţinerea mijloacelor de transport proprii" în sumă de 556,3 mii lei, art.113.23 "Cheltuieli de protocol" - 11,1 mii lei şi a datoriilor debitoare la art.241 "Investiţii capitale în construcţii" în sumă de 300,0 mii lei etc.

În anul 2004, pentru întreţinerea Aparatului Preşedintelui au fost precizate cheltuieli de la bugetul de stat în sumă de 9682,5 mii lei, executarea de casă constituind 9400,0 mii lei şi cheltuielile efective - 8957,9 mii lei. Deşi în ansamblu pe devizul de cheltuieli a fost înregistrată economie, la art.113.23 "Cheltuieli de protocol" a fost admisă o depăşire de 31,4 mii lei (precizate - 441,6 mii lei; efective - 473,0 mii lei), fiind înregistrate datorii creditoare, la 01.01.2005, în sumă de 22,0 mii lei.

Aparatul Preşedintelui a format mijloace extrabugetare cu derogare de la art.12 alin.(1) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII) şi de la pct.3 din Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[3]. Astfel, pentru anii 2003-2004, de către Ministerul Finanţelor au fost aprobate venituri şi cheltuieli pe mijloace extrabugetare în sumă a cîte 200 mii lei pentru fiecare an. Veniturile de casă au constituit: în anul 2003 - 9,6 mii lei şi în anul 2004 - 137,6 mii lei, care au fost obţinute de la compensarea de către agenţii economici a cheltuielilor de transport pentru vizitele efectuate peste hotare de către reprezentanţii acestora, incluşi în componenţa delegaţiilor oficiale, cheltuielile pentru aceste vizite fiind suportate din contul mijloacelor bugetare. Din veniturile obţinute în această perioadă au fost efectuate cheltuieli în sumă de 16,8 mii lei, soldul la momentul controlului constituind 143,3 mii lei (cu dobînda bancară calculată).

De către contabilitatea Aparatului Preşedintelui, în perioada supusă controlului, la cheltuieli de protocol au fost atribuite serviciile în sumă de 297,9 mii lei în baza conturilor şi listelor zilnice pentru livrarea de produse finite, prezentate de către Î.S. "Cantina Cancelariei de Stat", care nu sînt documente justificative, deoarece nu conţin elemente obligatorii stipulate în art.21 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII). Acestea urmau a fi livrate conform facturilor fiscale.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că neajunsurile stabilite în rezultatul reviziei financiare sînt o consecinţă a neexecutării întocmai a Legii nr.847-XIII şi a Legii nr.426-XIII, precum şi a golurilor în legislaţie la compartimentul ce ţine de reglementarea mecanismului de detaşare a delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova peste hotare, însoţite de oameni de afaceri din republică, cheltuielile pentru care nu sînt prevăzute în bugetul de stat.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de neajunsurile depistate în rezultatul reviziei financiare, în baza art.27 şi 29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[5] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se propune şefului Direcţiei generale a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (dna A.Russu):

1.1. să examineze rezultatele reviziei financiare efectuate de Curtea de Conturi în vederea întreprinderii măsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate;

1.2. să intensifice controlul asupra utilizării alocaţiilor aprobate şi respectării normativelor de cheltuieli stabilite;

1.3. să asigure respectarea legislaţiei la ţinerea evidenţei contabile.

2. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Ministerului Finanţelor în vederea elaborării propunerilor de reglementare a mecanismului de detaşare a delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova peste hotare, însoţite de oamenii de afaceri din republică, cheltuielile pentru care nu sînt prevăzute în bugetul de stat, precum şi promovării acestora în ordinea stabilită pentru excluderea golurilor în actele normative.

3. Se ia act că în perioada reviziei financiare (24.11.2005) soldul de mijloace extrabugetare în sumă de 143,4 mii lei a fost transferat la bugetul de stat.

4. Prezenta hotărîre se remite Preşedintelui Republicii Moldova pentru informare.

5. Despre executarea cerinţelor punctelor 1 şi 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

 6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2002, nr.75, art.639.

[2] M.O., 1997, nr.19-20, art.197.

[3] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[4] M.O., 1995, nr.28, art.321.

[5] M.O., 1995, nr.7, art.77.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)