Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 84 din 18 noiembrie 2005 privind rezultatele reviziilor financiare efectuate la Cancelaria de Stat (de la 03.12.2004 - Aparatul Guvernului Republicii Moldova) şi la unele instituţii subordonate pe perioada anilor 2003 (trimestrul IV) - 2004

Numar din data de 2005-11-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui M.Vieru, şef adjunct al Aparatului Guvernului, dnei S.Budeci, contabil-şef adjunct al Aparatului Guvernului, dlui I.Catan, director general al Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, dnei M.Mihalachi, contabil-şef al Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului, dlui Ion Ursu, director al Bazei auto a Aparatului Guvernului, dnei V.Mardari, contabil-şef al Bazei auto a Aparatului Guvernului, dlui N.Dolghi, director general al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Aparatului Guvernului, dnei V.Rotaru, şeful serviciului contabil al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Aparatului Guvernului, dnei F.Furculiţă, viceministrul finanţelor, şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul instituţiilor subordonate, a examinat rezultatele reviziilor financiare la Cancelaria de Stat (de la 03.12.2004 - Aparatul Guvernului Republicii Moldova) şi la unele instituţii subordonate pe perioada anilor 2003 (trimestrul IV) - 2004, efectuate, conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe trimestrul II al anului 2005, de către echipa de control de la 11.04.2005 pînă la 16.06.2005, avînd drept obiectiv verificarea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru întreţinerea Cancelariei de Stat şi a unor instituţii subordonate, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

Au fost supuse reviziei financiare: Aparatul central al Cancelariei de Stat, Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului, Baza auto a Aparatului Guvernului, Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Aparatului Guvernului cu instituţiile subordonate - Policlinica republicană şi Spitalul republican.

În cadrul reviziilor financiare efectuate la faţa locului probele au fost colectate prin metodele examinării dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli, rapoartelor despre îndeplinirea planului de state şi contingente ale instituţiilor, regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiilor; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; analizei datelor entităţilor controlate şi contrapunerii lor cu datele obţinute de la Ministerul Finanţelor; analizei explicaţiilor persoanelor responsabile.

Curtea de Conturi, examinînd rezultatele reviziilor financiare efectuate la Cancelaria de Stat şi la unele instituţii subordonate pe perioada anilor 2003 (trimestrul IV) - 2004,

a constatat:

Cancelaria de Stat (în continuare - CS), creată în baza Legii nr.64-XII din 31.05.1990 "Cu privire la Guvern"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.64-XII), în scopul organizării şi asigurării direcţiilor de activitate a puterii executive în domeniul politicii interne şi externe a statului, a activat conform Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din 12.05.1997[2] (cu modificările ulterioare).

Prin Hotărîrea Guvernului nr.1315 din 26.11.2004 "Privind Aparatul Guvernului Republicii Moldova"[3], în scopul eficientizării activităţii Guvernului, optimizării structurii şi efectivului aparatului său de lucru, CS a fost reorganizată prin transformare în Aparatul Guvernului Republicii Moldova.

În anul 2003[4], pentru finanţarea cheltuielilor CS şi ale instituţiilor subordonate au fost precizate mijloace bugetare (inclusiv investiţiile capitale şi mijloacele fondului de rezervă al Guvernului) în sumă totală de 61768,2 mii lei şi executate cheltuieli de casă în sumă de 67280,6 mii lei, sau cu 5512,4 mii lei mai mult. Cheltuielile efective au constituit 61964,4 mii lei, sau cu 196,2 mii lei mai mult faţă de cheltuielile precizate. Pentru întreţinerea Aparatului central al CS s-au precizat alocaţii bugetare în sumă de 9279,0 mii lei, finanţarea şi cheltuielile de casă constituind 16598,8 mii lei, sau cu 7319,8 mii lei mai mult faţă de suma precizată. Această depăşire, generată de procurarea unor mijloace fixe pentru unele autorităţi executive ale consiliilor raionale, cărora nu le-au fost prevăzute mijloace din bugetul de stat, a fost restituită la buget în anul 2004.

Faptul că Cancelariei de Stat i s-a atribuit funcţia de gestionare a alocaţiilor bugetare ale structurilor subordonate a determinat posibilitatea ca o parte din cheltuielile Aparatului central al CS să fie suportate de către subdiviziunile CS. Astfel, în anul 2003, CS a procurat din contul mijloacelor bugetare destinate pentru întreţinerea Oficiilor teritoriale mijloace fixe în sumă de 437,4 mii lei, care sînt utilizate de către Aparatul central al CS.

Cu toate că Hotărîrea Guvernului nr.672 din 09.06.2003[5] prevedea că cheltuielile aferente detaşării membrilor delegaţiei marcaţi cu asterisc să fie suportate din contul instituţiilor care deleagă aceste persoane, cheltuielile pentru deplasarea a 5 membri ai delegaţiei cu transportul aerian pe ruta Chişinău - Ancara - Istambul - Chişinău în sumă de 33,5 mii lei au fost achitate din contul fondului de rezervă al Guvernului.

În anul 2004, pentru întreţinerea CS şi a instituţiilor subordonate au fost precizate cheltuieli de la bugetul de stat (ţinîndu-se cont de investiţiile capitale şi mijloacele fondului de rezervă al Guvernului) în sumă de 53262,1 mii lei, executarea de casă constituind 51614,4 mii lei şi cheltuielile efective - 52544,1 mii lei, din care cheltuielile pentru întreţinerea Aparatului central al CS au constituit: precizate - 14659,0 mii lei, de casă - 13730,0 mii lei şi efective - 14235,3 mii lei. Supracheltuieli n-au fost admise.

Deşi în ansamblu pe devizul de cheltuieli al Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului (în continuare - Direcţia generală), în anul 2004, a fost înregistrată economie, la art.241 "Investiţii capitale în construcţie" cheltuielile efective au depăşit alocaţiile precizate cu 170,3 mii lei.

Cu abateri de la prevederile Dispoziţiei Guvernului nr.4-d[6], prin care a fost aprobată lista persoanelor oficiale din organele centrale de stat asigurate cu transport de serviciu şi parcursul-limită anual al acestora, 14 automobile ale Bazei auto - în anul 2003, şi 13 automobile - în anul 2004 au parcurs peste limita aprobată distanţa de 79,4 mii km şi, respectiv, 75,0 mii km, fiind utilizaţi suplimentar 19,8 mii litri de combustibil în sumă de 105,9 mii lei, totodată respectîndu-se limita generală.

În rezultatul neexecutării Hotărîrii Guvernului nr.1056 din 29.08.2003 "Privind transmiterea Staţiei de alimentare cu produse petroliere a Cancelariei de Stat în gestiunea economică a Întreprinderii de Stat "Moldresurse"[7], Staţia de alimentare cu produse petroliere a Cancelariei de Stat n-a fost transmisă în gestiunea economică a Î.S. "Moldresurse", staţionînd în această perioadă, prin ce au fost suportate cheltuieli pentru întreţinere, neprevăzute în devizele de cheltuieli ale Bazei auto în anul 2004, în sumă de 134,4 mii lei, din care 69,9 mii lei - mijloace bugetare.

În perioada supusă controlului, grupurile de lucru pentru achiziţii ale CS şi ale unor instituţii subordonate nu şi-au exercitat întocmai funcţiile atribuite prin Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII) şi Regulamentul cu privire la grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii, aprobat prin ordinul nr.78 din 05.03.2003 al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice[9] (în continuare - ANAP), iar ANAP, ca organ care efectuează reglementarea de stat în domeniul achiziţiilor pentru necesităţile statului, a aprobat contractele încheiate cu derogare de la legislaţie. Astfel, deşi valoarea estimativă a tehnicii de calcul şi a copiatoarelor achiziţionate depăşea 100,0 mii lei, acestea în sumă de 776,3 mii lei şi, respectiv, 143,7 mii lei au fost procurate de către grupul de lucru al CS prin cererea ofertelor de preţuri, şi nu prin licitaţia publică, după cum prevede art.23 alin.(1) din Legea nr.1166-XIII.

CS a achiziţionat hîrtie de tipar şi consumabile pentru Xerox în sumă de 350,0 mii lei prin oferta de preţuri prezentată de un singur participant. Nerespectîndu-se art.25 alin.(5) din legea sus-menţionată, la 25 de poziţii de mărfuri contractate (din 29) preţurile au fost majorate faţă de cele indicate în ofertă cu 156,4 mii lei, fapt ce a contribuit la majorarea cu această sumă şi a cheltuielilor alocate de la bugetul de stat.

Cu toate că art.25 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1166-XIII interzice divizarea achiziţiilor unui anumit fel de mărfuri prin contracte separate, CS a achiziţionat mărfuri poligrafice, utilaj pentru studioul de montare TV şi hîrtie de ziar în sumă de 146,6 mii lei, 161,9 mii lei şi, respectiv, 170,0 mii lei prin divizare, cu încheierea a 7 contracte cu diferite firme.

Nerespectînd art.4 alin.(2) din Legea nr.1166-XIII, în anul 2004, fără contracte de achiziţionare, Baza auto a CS a procurat mărfuri şi a achitat servicii în sumă de 64,8 mii lei. Cu derogare de la prevederile art.24 alin.(1) lit.c) şi art.25 alin.(3) din legea nominalizată, grupul de lucru al Bazei auto a majorat, în acelaşi an, volumul mărfurilor specificate în contractul de achiziţie, încheiat cu S.A. "Autovis" şi aprobat de ANAP, cu 138,6 mii lei mai mult faţă de limitele stabilite de legislaţie. Policlinica republicană a Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare (în continuare - ACSR) a achiziţionat de la S.R.L. "Metronet Communications" bunuri materiale şi servicii, respectiv, cu 27,2 mii lei mai mult, iar ACSR a majorat cu 218,3 mii lei suma iniţială a contractului încheiat cu S.R.L. "Marden" privind reparaţia capitală a clădirii.

CS, nerespectînd clauzele a 4 contracte încheiate cu "Moskovschii Monetnîi Dvor Gosznaka", care prevedeau achitarea în prealabil a 50 la sută din valoarea mărfurilor contractate, a transferat, în anul 2003, în prealabil, din fondul de rezervă al Guvernului, toată suma contractată de 1509,4 mii lei, nefiind prevăzute în contracte sancţiuni financiare pentru neonorarea obligaţiunilor. Deşi, conform contractelor, marfa urma să fie livrată în termen de 10-15 zile după achitarea ei, furnizorul a livrat-o cu întîrziere, prin ce s-a încălcat art.25 alin.(5) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[10] (cu modificările ulterioare).

ACSR, prin derogare de la Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[11], a încasat mijloace băneşti transferate de către instituţiile subordonate în sumă de 35,7 mii lei, cu titlu de mijloace centralizatoare, la contul de mijloace speciale "venituri de la realizarea biletelor de tratament".

Unele instituţii subordonate CS n-au administrat eficient bunurile statului. Astfel, nerespectînd art.9 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe a.2004 nr.474-XV din 27.11.2003[12] (cu modificările ulterioare) şi art.2 din Legea cu privire la arendă nr.861-XII din 14.01.1992[13] (cu modificările ulterioare), diferiţi agenţi economici, asociaţii obşteşti utilizează proprietatea publică administrată de către Direcţia generală (edificii cu suprafaţa totală de 2281,3 m2) fără achitarea plăţii pentru arendă, ultima ratînd venituri de la arendă, calculate la preţul minim, numai pentru anul 2004 în sumă de 691,6 mii lei. Unele asociaţii obşteşti nu au achitat nici cheltuielile pentru serviciile comunale în sumă de 21,8 mii lei, acestea fiind achitate furnizorilor din mijloacele speciale ale Direcţiei generale. Nu achită plăţile pentru arendă şi serviciile comunale nici Î.S. "Cantina Cancelariei de Stat", amplasată în Casa Guvernului. Suplimentar la venitul ratat în anul 2004 de la arenda a 847,7 m2 în sumă de 148,5 mii lei, Direcţia generală a efectuat cheltuieli şi pentru achitarea serviciilor comunale ale întreprinderii menţionate, care în anul 2004 au constituit 168,2 mii lei, deşi, potrivit art.20 alin.(2) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"[14] (cu modificările ulterioare) şi art.1 alin.(4) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[15] (cu modificările ulterioare), organul administraţiei de stat nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii de stat.

Cu toate că Curtea de Conturi, în pct.6 din Hotărîrea nr.2 din 23.01.2003 "Privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Ministerul Industriei pe perioada anilor 2000-2002 (9 luni)",[16] a propus Guvernului să-şi reexamineze Hotărîrea nr.383 din 07.04.1998 "Cu privire la clădirea de pe bulevardul Ştefan cel Mare, 69",[17] referindu-se la darea în arendă gratis Casei de cultură "Steaua" a încăperilor etajului 1 din clădirea Ministerului Industriei, avînd în vedere că aceasta contravine legislaţiei, şi în perioada supusă controlului încăperile au continuat să fie utilizate gratuit de către Casa de cultură "Steaua". La 20.05.2004, Direcţia generală a înaintat Casei de cultură "Steaua" proiectul contractului de arendă a spaţiilor utilizate, care nu a fost acceptat de către ultima, aceasta semnînd doar contractul de prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi evacuare a apelor uzate. Astfel, de la data primirii clădirii nominalizate la balanţa Direcţiei generale (01.04.2004) pînă la 31.12.2004 venitul minim ratat a constituit 54,3 mii lei. În edificiul menţionat, fără relaţii contractuale, sînt utilizate spaţii cu suprafaţa de 69 m.p. de către doi agenţi economici: Casa de schimb valutar "Veles" S.R.L. - 49 m.p. şi S.R.L. "Elita-Consum" - 20 m.p., care achită plata pentru arendă Casei de cultură "Steaua". Venitul minim ratat de la arenda acestor spaţii pentru perioada 01.04.2004-31.12.2004 constituie 35,0 mii lei. Litigiile cu agenţii economici menţionaţi se examinează în instanţa de judecată.

Direcţia generală n-a asigurat încasarea deplină de la arendaşi a plăţilor pentru arendă şi serviciile comunale. Astfel, la 01.01.2005, datoriile debitoare ale acesteia, înregistrate la contul extrabugetar, au constituit 3447,2 mii lei, inclusiv la plata pentru arendă şi serviciile comunale - 3384,3 mii lei, care s-au majorat, faţă de 01.01.2004, cu 1240,7 mii lei, sau cu 63,3%. Din suma totală a datoriilor debitoare, 1207,8 mii lei (35,7%) constituie datoriile formate în anul 2004, iar 1318,6 mii lei - datoriile debitoare cu termenul de prescripţie mai mult de 3 ani. La 01.01.2005, datoriile debitoare la plata arendei şi serviciilor comunale, pentru care au fost emise titluri executorii (dar nu sînt executate), au constituit 1279,7 mii lei.

La 19.01.1999, CS a fondat în cadrul ACSR Întreprinderea de Stat de bază "Medisan". Nu s-a executat pct.14 din Statutul acestei întreprinderi referitor la încheierea de către fondator cu managerul-şef al întreprinderii a unui contract pentru transmiterea proprietăţii de stat în conducerea operativă şi a împuternicirilor de desfăşurare a activităţii de antreprenoriat. Pe tot parcursul perioadei supuse controlului întreprinderea n-a ţinut evidenţa contabilă şi n-a prezentat dări de seamă. Deşi realizarea biletelor de tratament, potrivit statutului Î.S. "Medisan", este atribuită acesteia, biletele s-au realizat de către ACSR.

ACSR n-a verificat, n-a înregistrat şi n-a aprobat contractele privind transmiterea în arendă a încăperilor de către administraţia sanatoriilor subordonate, fapt ce a contribuit la utilizarea neeficientă a unei părţi din patrimoniul gestionat.

Nerespectîndu-se Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[18] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII) şi alte acte normative, persoanele cu funcţii de răspundere ale unor instituţii controlate n-au asigurat ţinerea evidenţei contabile conform cerinţelor stabilite, întocmirea corectă şi deplină a documentelor justificative de trecere la cheltuieli a valorilor materiale şi financiare. Astfel, cu derogare de la prevederile Legii nr.426-XIII şi de la Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[19] (în continuare - Instrucţiunea nr.85), în anul 2004, investiţiile capitale neîntemeiat au fost trecute la cheltuieli efective, fiind concomitent decontate datoriile debitoare formate.

Contabilitatea Direcţiei generale, la reflectarea în evidenţa contabilă a ascensoarelor, n-a inclus în preţul iniţial al acestora cheltuielile efectuate din mijloacele bugetare şi speciale în sumă de 280,7 mii lei, ceea ce contravine prevederilor art.15 alin.(1) din Legea nr.426-XIII şi pct.46 din Instrucţiunea nr.85.

Inventarierea selectivă a bunurilor materiale a stabilit că în evidenţa contabilă a CS erau înregistrate bunuri materiale la depozit şi în gestiunea persoanelor responsabile în sumă de 5484,2 mii lei, care se păstrau la alte instituţii, nefiind transmise acestora documentar, după cum prevede art.7 din Legea nr.426-XIII.

         Baza auto a CS, în realitate, nu ţinea evidenţa contabilă separat pe mijloacele bugetare şi mijloacele speciale, prin ce a încălcat cerinţele Instrucţiunii nr.85. Ca rezultat, în anul 2004, cheltuielile pentru combustibil efectuate din mijloacele bugetare în sumă de 31,3 mii lei au fost trecute în devizele de cheltuieli la mijloacele speciale. În perioada anilor 2003-2004, aceasta a înregistrat veniturile de la prestarea serviciilor cu plată prin aplicarea metodei de casă, ceea ce a determinat denaturarea datelor din dările de seamă şi neînregistrarea datoriilor debitoare în sumă de 143,8 mii lei (la 01.01.2004) şi de 63,2 mii lei (la 01.01.2005).

Contabilitatea Direcţiei generale, nerespectînd pct.37 din Instrucţiunea nr.85, în anul 2004, a reflectat incorect în evidenţa contabilă construcţii în sumă de 922,8 mii lei, atribuindu-le la obiecte de mică valoare şi scurtă durată, în loc de mijloace fixe.

Concluzionînd cele expuse, Curtea de Conturi menţionează că încălcările şi abaterile constatate sînt o consecinţă a neexecutării întocmai de către unele persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Cancelariei de Stat şi al unor instituţii subordonate a actelor legislative şi normative, controlului ineficient din partea Cancelariei de Stat asupra utilizării mijloacelor financiare publice şi administrării adecvate a proprietăţii de stat, nivelului redus de ţinere a evidenţei contabile la unele instituţii, ceea ce a dus la efectuarea unor cheltuieli suplimentare din contul alocaţiilor bugetare, utilizarea neeficientă a patrimoniului public prin transmiterea în arendă a încăperilor fără achitarea plăţii pentru arendă şi serviciile comunale.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul reviziilor financiare, în baza art.27 şi 29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[20],

hotărăşte:

1. Se propune conducerii Aparatului Guvernului:

1.1 să examineze rezultatele reviziilor financiare efectuate de Curtea de Conturi şi să aplice sancţiuni disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări ale legislaţiei;

1.2 să intensifice controlul asupra utilizării alocaţiilor aprobate şi respectării normativelor de cheltuieli stabilite;

1.3 să asigure executarea hotărîrilor Curţii de Conturi;

1.4 să excludă pe viitor practica utilizării mijloacelor bugetare şi speciale pentru întreţinerea Întreprinderii de Stat "Cantina Cancelariei de Stat";

1.5 să asigure respectarea legislaţiei la ţinerea evidenţei contabile a bunurilor materiale, precum şi la achiziţionarea de mărfuri, lucrări, servicii, excluzînd finanţarea agenţilor economici în prealabil, cu încălcarea legislaţiei;

1.6 să asigure lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate la Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului (dl I.Catan), Baza auto a Aparatului Guvernului (dl I.Ursu), Asociaţia Curativ-Sanatorială şi de Recuperare a Aparatului Guvernului (dl N.Dolghi), Policlinica republicană a ACSR (V.Scorţesco), ce ţin de gestionarea şi utilizarea neeficientă, în unele cazuri, a patrimoniului public, formarea datoriilor debitoare, achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, ţinerea evidenţei contabile, precum şi de utilizarea mijloacelor speciale, depăşirea parcursului-limită anual al autoturismelor de serviciu etc.

2. Se ia act că:

2.1. bunurile materiale în sumă de 326,4 mii lei au fost decontate din evidenţa contabilă a Cancelariei de Stat şi transmise instituţiilor respective.

2.2. Staţia de alimentare cu produse petroliere a fost transmisă de la balanţa Bazei auto a Aparatului Guvernului la balanţa Î.S. "Registru", conform Hotărîrii Guvernului nr.666 din 08.07.2005 "Cu privire la transmiterea unui obiect".[21]

3. Se cere de la Departamentul Executare al Ministerului Justiţiei (V.Devderea) să intensifice controlul asupra executării titlurilor executorii în sumă de 1279,7 mii lei.

4. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor încălcările comise la gestionarea şi utilizarea finanţelor publice de către Cancelaria de Stat şi unele instituţii subordonate, pentru intensificarea controlului la planificarea şi folosirea acestor mijloace.

5. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la Cancelaria de Stat şi la unele instituţii subordonate pe perioada anilor 2003 (trimestrul IV) - 2004 şi se propune să elaboreze, reieşind din prevederile art.11 din Legea nr.837-XIII din 17.05.1996 "Cu privire la asociaţiile obşteşti", un act normativ care ar reglementa arendarea de către asociaţiile obşteşti a încăperilor şi clădirilor proprietate publică în condiţii preferenţiale.

6. Se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la Cancelaria de Stat şi la unele instituţii subordonate în perioada anilor 2003 (trimestrul IV) - 2004.

7. Despre executarea cerinţelor pct.1, 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Veştile, 1990, nr.8, art.191.

[2] M.O., 1997, nr.35-36, art.407.

[3] M.O., 2004, nr.218-223, art.1509.

[4] Indicii financiari sînt reflectaţi pentru întreg anul bugetar, avînd în vedere că dările de seamă pe trim.IV nu se întocmesc.

[5] M.O., 2003, nr.116-120, art.706.

[6] Nu este dată publicităţii.

[7] M.O., 2003, nr.191-195, art.1102.

[8] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[9] M.O., 2003, nr.62-66, art.85.

[10] M.O., 2003, nr.234, art.970.

[11] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[12] M.O., 2003, nr.234, art.970.

[13] M.O., 1992, nr.1, art.12.

[14] M.O, 1994, nr.2, art.33.

[15] M.O., 1994, nr.2, art.9.

[16] M.O., 2003, nr.27-29, art.5.

[17] M.O., 1998, nr.56-59, art.390.

[18] M.O., 1995, nr.28, art.321.

[19] Nu este dată publicităţii.

[20] M.O., 1995, nr.7, art.77.

[21] M.O., 2005, nr.95-97, art.727.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)