Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 83 din 10 noiembrie 2005 privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pe perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2005-11-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui A.Ivancov, vicedirectorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, dlui I.Prisneac, şeful Direcţiei evidenţă contabilă şi finanţe a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, dnei L.Dimitrişin, şeful Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor, a examinat rezultatele reviziei financiare la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei potrivit Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe trimestrul II al anului 2005, obiectivul căreia a constituit-o verificarea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru întreţinerea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în perioada anilor 2003-2004, asigurarea utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei financiare la faţa locului au fost colectate probe de control în procesul examinării şi studierii deciziilor, verificării documentelor primare, registrelor contabile şi rapoartelor financiare, analizei datelor disponibile, explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Curtea de Conturi, examinînd rezultatele reviziei financiare efectuate la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pe perioada anilor 2003-2004,

a constatat:

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare - Centrul) este un organ de ocrotire a normelor de drept, specializat în contracararea infracţiunilor economico-financiare şi fiscale, precum şi a corupţiei.

În activitatea sa Centrul se conduce de Constituţia Republicii Moldova[1], Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1104-XV), alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Finanţarea Centrului se efectuează de la bugetul de stat.

În anul 2004, pentru finanţarea cheltuielilor Centrului, au fost precizate mijloace bugetare în sumă de 39727,3 mii lei, cheltuielile de casă constituind 39098,5 mii lei (cu 628,8 mii lei mai puţin), iar cele efective - 38074,1 mii lei.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(2) din Legea nr.1104-XV, la Centru nu pot fi angajate în funcţii, pentru care se conferă grade speciale, persoane în vîrstă de peste 30 de ani, iar în corpul de comandă mediu şi superior - de peste 35 de ani şi doar în anumite cazuri pot fi angajate persoane în vîrstă de peste 35 de ani în modul şi în condiţiile stabilite de Colegiul Centrului. De către acesta n-au fost stabilite cazurile în care pot fi angajate la serviciu persoane în vîrstă de peste 35 de ani. În realitate, la Centru au fost angajate un şir de persoane în vîrstă de peste 35 de ani şi sub vîrsta pensionării, precum şi pensionari din alte structuri de forţă, cu recalcularea pensiilor acestora cu circa 80 la sută de la momentul încadrării la serviciu. La 01.01.2004, numărul pensionarilor la Centru era de 18 persoane, cu un fond lunar de pensii de 44,1 mii lei, la 01.01.2005 - 56 de persoane, cu un fond lunar de pensii de 154,4 mii lei şi la 01.04.2005 - 62 de persoane, cu un fond lunar de pensii de 165,4 mii lei (anual - 1984,8 mii lei).

Conform art.33 din Legea nr.1104-XV, în cazul eliberării din serviciu pentru limită de vîrstă şi a incapacităţii de îndeplinire a atribuţiilor constatate prin examen medical de specialitate, colaboratorul Centrului primeşte o indemnizaţie unică pentru vechime în muncă de la 5 pînă la 20 de salarii medii lunare în dependenţă de mărimea vechimii în muncă, în lege nefiind prevăzut exhaustiv modul de calculare a vechimii în muncă colaboratorilor la stabilirea acestei indemnizaţii. Indemnizaţiile se achită în baza Regulamentului privind modul de calculare a vechimii în muncă colaboratorilor Centrului pentru stabilirea şi plata indemnizaţiei unice, aprobat prin ordinul directorului Centrului nr.156 din 28.12.2004, care n-a fost prezentat Ministerului Justiţiei pentru înregistrarea de stat conform prevederilor art.25 alin.(4) din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 "Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale"[3] (cu modificările ulterioare). La achitarea acestei indemnizaţii colaboratorilor Centrului se ia în calcul nu numai vechimea în muncă acumulată în cadrul Centrului, dar şi vechimea în serviciul militar, în organele afacerilor interne, în funcţiile de judecător, procuror, anchetator, perioada de muncă în funcţii de conducător, specialişti, funcţionari la întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat, legată de profilul de activitate (specialitate) din organele Centrului etc.

În decembrie 2004, Centrul a achitat la 15 colaboratori disponibilizaţi din serviciu, care aveau vechime în muncă la Centru de la 11 luni pînă la 2,4 ani, indemnizaţii unice în sumă de 880,9 mii lei (la 9 colaboratori - de la 16,1 mii lei pînă la 69,1 mii lei, la 6 colaboratori - de la 86,9 mii lei pînă la 102,9 mii lei).

Cu derogare de la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997 "Despre măsurile de realizare a Legii cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea nr.1056) şi de la Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor"[5], au fost comercializate active neutilizate în procesul tehnologic (25 unităţi de transport). Procedura de comercializare a mijloacelor de transport s-a efectuat fără desfăşurarea unei licitaţii "cu strigare", condiţionată de publicarea în prealabil a unui comunicat informativ cu privire la licitaţie, asigurarea accesului liber la licitaţie al tuturor doritorilor şi asigurarea drepturilor egale pentru toţi cumpărătorii. Lotul de mijloace de transport a fost comercializat colaboratorilor Centrului prin negocieri directe. Preţurile de comercializare a activelor au variat de la 445 lei pînă la 5834 lei, fiind obţinut un venit în mărime de 75,0 mii lei, care a fost transferat la bugetul de stat.

Concluzionînd cele expuse, Curtea de Conturi menţionează că neajunsurile stabilite în urma controlului sînt o consecinţă a neexecutării întocmai de către unele persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Centrului a unor reglementări din actele normative, precum şi a golurilor în legislaţie la compartimentul ce ţine de modul de calculare a vechimii în muncă colaboratorilor Centrului la achitarea indemnizaţiei unice pentru vechime în muncă, ceea ce a dus la efectuarea cheltuielilor suplimentare din contul alocaţiilor bugetare.

Ţinînd cont de rezultatele reviziei financiare, în scopul utilizării eficiente a finanţelor publice şi patrimoniului de stat, în baza art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[6] (cu modificările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se propune conducerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (dl V.Mejinschii):

1.1. să examineze rezultatele reviziei efectuate de Curtea de Conturi în vederea întreprinderii măsurilor de lichidare a neajunsurilor depistate;

1.2. să respecte prevederile art.12 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" în ce priveşte angajarea în funcţii, pentru care se conferă grade speciale şi să prezinte Colegiului Centrului, pentru examinare şi stabilire a cazurilor în care pot fi angajate la serviciu persoane în vîrstă de peste 35 de ani.

2. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele reviziei financiare efectuate la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

3. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului în vederea examinării chestiunilor ce ţin de elaborarea unor reglementări privind mecanismul de calculare a vechimii în muncă colaboratorilor Centrului referitor la achitarea indemnizaţiei unice pentru vechime în muncă, stabilită de art.33 din Legea nr.1104-XV, precum şi de modalitatea de încasare, utilizare şi păstrare a mijloacelor băneşti necesare activităţii operative cu destinaţie specială, prin prezentarea propunerilor în ordinea stabilită şi excluderea golurilor în actele legislative şi normative în vigoare.

4. Se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul despre rezultatele reviziei financiare efectuate la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

5. Despre executarea cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi, cu excepţia alineatelor 1 şi 5 de la pag.2, care conţin secret de stat.


[1] M.O., 1994, nr.1.

[2] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

[3] M.O., 2003, nr.208-210, art.783.

[4] M.O., 1998, nr.2-4, art.2.

[5] M.O., 1997, nr.3, art.9.

[6] M.O., 1995, nr.7, art.77.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)