Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 81 din 2 noiembrie 2005 privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor publice şi gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Tineret şi Sport şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2005-11-02 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ex-directorului general al Departamentului Tineret şi Sport dl S.Corneţchi, contabilului-şef dna E.Gruncovschi, directorului general al S.A. "Stadionul Republican" dl V.Bolocan, şefului Direcţiei finanţe şi ocrotirea sănătăţii a Ministerului Finanţelor dna M.Simeniuc, şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului dna S.Bogatu, şefului IFS pe mun.Chişinău dl P.Duca, a examinat rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor publice şi gestionării patrimoniului de stat de către Departamentul Tineret şi Sport şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2003-2004.

Departamentul Tineret şi Sport (în continuare - Departamentul) a fost creat în baza Legii cu privire la Guvern nr.64-XII din 31.05.1990[1] (cu modificările ulterioare) şi în prezent activează în cadrul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, conform Hotărîrii Guvernului "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova" nr.357 din 23.04.2005[2].

În cadrul aparatului central al Departamentului au activat două direcţii principale, inclusiv Direcţia tineret şi sport, precum şi serviciul economico-financiar şi administrativ. Departamentul a avut în subordine 15 entităţi, dintre care 2 şcoli republicane de măiestrie sportivă şi 4 şcoli specializate în sport, Clubul republican de şah şi joc de dame, Stadionul republican, Manejul de Atletică Uşoară, Bazele sportive "Speranţa" şi de canotaj din localitatea Vatra, Centrul Republican de Medicină Sportivă şi contabilitatea centralizată.

Pe parcursul activităţii sale în perioada controlată, Departamentul, ca organ al administraţiei centrale de specialitate, a avut drept obiectiv dezvoltarea si ţinerea politicii statului privind tineretul şi sportul în limitele şi conform funcţiilor prevăzute de Regulamentul Departamentului Tineret şi Sport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.140 din 07.02.2002[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.140).

Controlul a fost efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al a.2005, avînd ca scop verificarea asigurării respectării de către Departament, la realizarea obiectivului activităţii, a modului de formare, administrare şi utilizare legală a mijloacelor financiare şi patrimoniului de stat.

În procesul controlului probele au fost colectate prin metoda examinării rapoartelor privind veniturile şi cheltuielile, regulamentelor de organizare şi funcţionare, registrelor contabile, documentelor bancare şi de casă, propunerilor şi planurilor de finanţare, contractelor de achiziţii şi actelor adiţionale, ordinelor, proceselor-verbale, statutelor întreprinderilor subordonate, cadrului de organizare şi funcţionare a acestora, actelor de executare, precum şi a altor documente.

Examinînd rezultatele controlului, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru anii 2003 - 2004, la capitolul "Cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret", Departamentului i-au fost prevăzute mijloace bugetare în sumă de 11859,2 mii lei şi, respectiv, 15387,4 mii lei, inclusiv pentru întreţinerea instituţiilor de cultură fizică şi sport, subordonate Departamentului - respectiv, 1783,3 mii lei şi 5110,8 mii lei, real finanţarea constituind 11680,5 mii lei şi 15589,5 mii lei, 1728,6 mii lei şi 5083,1 mii lei, iar cheltuielile efective - respectiv, 11008,9 mii lei şi 15666,3 mii lei, 1662,5 mii lei şi 4967,6 mii lei.

În scopul întreţinerii în aceeaşi perioadă a aparatului central al Departamentului au fost aprobate mijloace în sumă de 473,5 şi, respectiv, 510,0 mii lei. Real s-au finanţat 392,7 mii lei şi, respectiv, 509,9 mii lei, iar cheltuielile efective au constituit 362,7 mii lei şi, respectiv, 503,4 mii lei.

Din sursele alocate pentru întreţinerea aparatului central, Departamentul, fără a dispune de contractul corespunzător şi încălcînd pct.4.2.6 din Regulamentul privind statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de buget, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.109 din 02.12.2002[4], a transferat S.A. "Casa mobilei", la 28.01.2003, suma de 4,2 mii lei pentru mobilier, care a fost furnizat Departamentului peste 11 luni, prin ce s-a încălcat şi art.25 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1463-XV).

Serviciile comunale în sumă de 61,9 mii lei au fost achitate Direcţiei Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului în baza contractului încheiat, dar fără facturi, astfel încălcîndu-se art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII).

Pentru desfăşurarea acţiunilor sportive, inclusiv de către federaţiile sportive naţionale, premierea performanţelor şi alte măsuri ce ţin de cultura fizică şi sport, Departamentul a fost finanţat integral din contul mijloacelor bugetare, deşi art.30 alin.(2) din Legea "Cu privire la cultura fizică şi sport" nr.330-XIV din 25.03.1999[7] (cu modificările ulterioare) prevedea finanţarea culturii fizice şi sportului de performanţă şi din taxele încasate de la spectacolele sportive, unificate pe ţară (25%), şi din veniturile Agenţiei "Loteria Moldovei" (5%). Din lipsa unui mecanism de acumulare şi administrare a acestor mijloace şi a reorganizării Agenţiei menţionate, în aceste scopuri Departamentului i-au fost alocate în anii 2003-2004 mijloace doar de la bugetul de stat în sumă de 9022,4 mii lei şi, respectiv, 9046,6 mii lei, cheltuielile efective constituind 8467,5 mii lei şi 9244,5 mii lei.

În scopul repartizării diferenţiate a mijloacelor financiare, în dependenţă de aportul adus de către fiecare federaţie sportivă naţională, consiliul Departamentului a aprobat în a.2002 "Sistemul de finanţare a ramurilor de sport pe anii 2002-2004, incluse în Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale", de care nu s-a ţinut cont la încheierea contractelor între Departament şi federaţii. Totodată, n-au fost respectate nici contractele încheiate cu majoritatea federaţiilor sportive naţionale, fiind neuniform finanţate acţiunile sportive desfăşurate de acestea (în unele cazuri în proporţii mai mari sau mai mici decît prevedea suma contractată). Astfel, în anul 2003, Federaţiei de box i s-au prevăzut, conform contractului, mijloace financiare pentru susţinerea acţiunilor sportive în sumă de 480,0 mii lei, în realitate fiind finanţate la nivelul de 66,1% (317,3 mii lei), pe cînd Federaţia de ciclism a fost finanţată la nivelul de 174,5% (670,2 mii lei) faţă de prevederile contractului (384,0 mii lei).

Nerespectîndu-se pct.7 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.140, pentru a.2004 n-au fost încheiate contracte de colaborare cu federaţiile sportive.

În anii 2003 şi 2004 nu s-au finanţat la nivelul prevăzut în "Programul de pregătire a sportivilor pentru participare la ediţia a XXVIII-a a Jocurilor Olimpice" 16 ramuri de sport, fiind finanţate suplimentar altele cu 1808,7 mii lei şi, respectiv, 1932,1 mii lei, neprevăzute de programul menţionat.

Acţiunile sportive au fost finanţate în proporţie de circa 96,0 la sută în numerar, prin intermediul antrenorilor, cu care nu sînt încheiate contracte de răspundere materială. În anul 2003 s-au utilizat mijloace băneşti în numerar în sumă de 7305,0 mii lei, iar în anul 2004 - 7239,5 mii lei.

Cu încălcarea pct.10 din Normele cu privire la operaţiunile de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764), şi pct.147 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.1996[9] (în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul nr.85 al Ministerului Finanţelor), titularilor de avans li se eliberau mijloace băneşti, fără ca aceştia să prezinte în termenele stabilite dările de seamă, astfel formînd la 01.01.2003 datorii debitoare în sumă de 87,8 mii lei, la 01.01.2004 - de 204,2 mii lei, iar la 01.01.2005 - de 300,5 mii lei.

În Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale pentru a.2004 n-a fost prevăzută desfăşurarea cantonamentelor de pregătire specială la ciclism către Jocurile Olimpice, deşi pentru aceasta antrenorului cicliştilor dl V.Bulat i-a fost eliberată (cu referinţă la calendar) în numerar suma de 175,9 mii lei. Conform ordinelor Departamentului, această sumă a fost alocată pentru pregătirea a 4 sportivi, care erau membri ai unor cluburi din Franţa şi Italia şi desfăşurau de sine stătător cantonamente în aceste cluburi.

Din deconturile de avans prezentate reiese că la 4 sportivi le-au fost achitate diurne în sumă de 148,8 mii lei pentru participarea la cantonamente peste hotarele ţării. Deconturile de avans au fost întocmite cu un şir de încălcări ale Normelor aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764, ce ţin de utilizarea mijloacelor băneşti primite în numerar. Astfel, în listele de plată anexate la deconturile de avans din lunile aprilie, mai şi iunie 2004 au fost incluse 2 persoane (din cele 4) care, prin explicaţiile prezentate, nu recunosc de facto primirea sumei de 48,6 mii lei. Nu sînt justificate nici plăţile diurnei şi achitările în sumă de 23,6 mii lei pentru cazarea acestor sportivi în perioadele 03.01.2004 - 31.01.2004 şi 03.02.2004 - 28.02.2004 de cantonament în or. Feodosia (Ucraina), ţinîndu-se cont de faptul că în aceste perioade sportivii s-au aflat la stagiere în cluburile sportive din Franţa.

La decontul de avans prezentat în luna aprilie 2004 în sumă de 43819,28 lei s-a anexat lista de plată, din care reiese că, în lipsa procurii, diurna în sumă de 10,95 mii lei a unuia din sportivi a fost achitată altei persoane.

În alt caz, antrenorului dl V.Sîtnic i-au fost eliberate în numerar mijloace băneşti în sumă de 5,4 mii lei, din care 0,9 mii lei le-a achitat surorii unei sportive, aflate în Spania, fără perfectarea documentelor respective în modul stabilit, prin ce s-a încălcat ordinul Departamentului nr.24 din 05.02.2004, care prevedea desfăşurarea cantonamentelor în or.Chişinău.

Lipsa de control din partea contabilităţii a determinat trecerea la cheltuieli a sumei de 80,12 mii lei, reflectată în decontul de avans prezentat de antrenorul Federaţiei de judo C.Mereacre în luna martie 2004 cu o majorare neîntemeiată în sumă de 13,5 mii lei, care a fost restituită în casa Departamentului în timpul controlului.

Cu încălcarea Regulamentului cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836), din mijloacele financiare destinate acţiunilor sportive în ţară au fost achitate diurnele sportivilor din loturile naţionale antrenaţi în cantonamentele de pregătire către Jocurile Olimpice peste hotarele ţării. Astfel de plăţi în sumă de 62,8 mii lei s-au efectuat în perioada 07.05.2004 - 27.05.2004 la 17 membri ai lotului naţional de atletism, deplasaţi în or. Poiana-Braşov (România) pentru pregătirea către Jocurile Olimpice ş.a.

Ignorînd prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836, potrivit căruia se permite să se restituie persoanei detaşate cu transportul propriu doar cheltuielile pentru combustibil şi lubrifianţi, conducerea Departamentului a încheiat cu antrenorul un contract de arendă a microbuzului ultimului pentru deplasarea lui împreună cu un sportiv în or. Sofia (Bulgaria), la turneul internaţional sportiv "Liberation", achitîndu-i pentru arendă 9875,5 lei, în timp ce costul cheltuielilor maxime, reieşind din hotărîrea menţionată, constituie 3,0 mii lei.

În multiple cazuri contractele de arendare de la persoane fizice a transportului pentru deplasările la competiţii au fost semnate de antrenori, şi nu de conducătorul Departamentului, prin ce s-a încălcat Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.140.

În luna mai 2004 s-au admis pierderi de mijloace băneşti în sumă de 8,3 mii lei în urma respingerii cererii de deschidere a vizelor unor sportivi, pentru care erau deja procurate biletele avia, şi a plăţii unor amenzi la restituirea biletelor de călătorie.

Dl A.Tudose (antrenor) a fost numit responsabil de delegarea în or. Berlin (Germania) a echipei lotului naţional de înot (5 persoane cu antrenorul), eliberîndu-i-se în numerar 58,3 mii lei. Fără a se prevedea prin ordin, acesta s-a înscris în locul unei persoane din lista sportivilor şi a plecat la Berlin cu echipa, utilizînd mijloace bugetare în sumă de 12,7 mii lei.

Unii beneficiari de mijloace bugetare prezentau dările de seamă cu peste jumătate de an mai tîrziu. Astfel, preşedintele Federaţiei de activităţi subacvatice a prezentat în luna decembrie 2003 (trecut în evidenţă la 24.04.04) decontul de avans în sumă de 17,1 mii lei, eliberaţi pentru desfăşurarea în luna iunie 2003 a campionatului Republicii Moldova la vînătoare subacvatică. La acest decont a fost anexată lista de plată, în care se indica că 14,9 mii lei au fost cheltuiţi la Baza de odihnă "Solnecinîi bereg" din or. Dubăsari, la 04.06.2003, pentru deservirea a 41 de participanţi la campionat (în loc de 26 prevăzuţi în devizul de cheltuieli), în liste figurînd cu unul şi acelaşi nume cîte 3-4 persoane.

În unele cazuri, mijloacele eliberate titularilor de avans au fost utilizate contrar destinaţiei, darea de seamă fiind prezentată nu de persoana care a primit aceste mijloace. Astfel, în luna septembrie 2004, dlui S.Corneţchi i s-a eliberat în numerar suma de 37000 lei pentru cazarea participanţilor la Campionatul Mondial de Sambo. Decontul de avans despre utilizarea acestor mijloace a fost prezentat peste 4 luni de către consultantul dl A.Groapa, din care denotă procurarea saltelelor pentru competiţiile sambo în valoare de 37,0 mii lei. La decontul de avans s-a anexat factura eliberată de către S.R.L. "Promupacovca" de livrare Departamentului a trei instalaţii pentru covoarele de luptă (sambo) în valoare de 3650 dolari SUA, fără anexarea documentelor de confirmare a achitărilor de mijloace băneşti în sumă de 37,0 mii lei întreprinderii respective şi a declaraţiilor vamale privind importul instalaţiilor pe teritoriul republicii. De menţionat că Departamentul a achitat aceste valori materiale din contul alocaţiilor la art.113.45 "Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate", prin ce s-au încălcat prevederile Clasificaţiei bugetare, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.10.1996[11].

Instalaţiile respective au fost înregistrate în evidenţa contabilă a Departamentului în lipsa unui ordin cu numirea persoanei responsabile de păstrarea acestora, astfel fiind încălcat pct.45 din Instrucţiunea aprobată prin ordinul nr.85 al Ministerului Finanţelor. Valorile materiale indicate, reieşind din explicaţiile prezentate, au fost asamblate la Manejul de Atletică Uşoară.

La încheierea contractului de procurare de la Compania "EAST-AUTO-Lada" S.R.L. a microbuzului "Inveco" s-au încălcat prevederile art.25 din Legea nr.1463-XV, stipulîndu-se în contract termenul de livrare a microbuzului cu 47 de zile mai mult faţă de cel prevăzut de legislaţie. Tot în acest caz a fost majorat neîntemeiat cursul oficial al valutei EURO faţă de leul moldovenesc, astfel achitîndu-i-se companiei din mijloace bugetare cu 15,2 mii lei mai mult decît i se cuvenea, prin ce au fost cauzate pierderi Departamentului. Totodată, Departamentul, prin scrisoarea din 21.01.2004, a prelungit termenul de livrare a automobilului, fapt care i-a dat posibilitate companiei să încalce art.25 din Legea nr.1463-XV şi art.24 din Legea bugetului de stat pe a.2004 nr.474-XV din 27.11.2003[12].

Cu încălcarea art.15 din Legea nr.426-XIII, a fost trecută la cheltuieli suma de 150,0 mii lei - plata pentru procurarea şi instalarea utilajului la Stadionul Republican, fără transmiterea acestui utilaj la balanţa Stadionului.

Bazei de canotaj din loc. Vatra, conform planurilor de finanţare, i s-a prevăzut pentru anii 2003-2004 procurarea motoarelor pentru bărci şi a materialelor pentru amenajarea locuinţelor în sumă de 93,5 mii lei. Nefiind procurate toate motoarele şi materialele prevăzute, 43,0 mii lei din suma menţionată au fost utilizaţi la procurarea unui Notebook şi a 2 computere, ultimele în valoare de 25,7 mii lei fiind utilizate de Departament.

În scopul finanţării acţiunilor pentru tineret, în anii 2003-2004 au fost aprobate mijloace în mărime de 900,0 mii lei şi, respectiv, 1000,0 mii lei, pe parcursul anului fiind micşorate pînă la 580 şi, respectiv, 720 mii lei. Real alocaţiile au constituit, respectiv, 536,8 şi 720,0 mii lei, iar cheltuielile efective - 516,2 şi 720,9 mii lei.

Nerespectînd pct.5 alin.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.140, Departamentul n-a elaborat, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, normele de utilizare a mijloacelor materiale şi financiare la acţiunile pentru tineret. Conducerea Departamentului a stabilit din proprie iniţiativă mărimea cheltuielilor de protocol, pentru plata premiilor, onorariului, serviciilor de informare etc.

Fără o justificare reală, au fost trecute la cheltuieli mijloacele alocate pentru acţiunile pentru tineret colaboratorului Departamentului dna T.Slutu, care la decontul de avans din noiembrie 2004 a anexat contractul de arendă a transportului şi lista de plată, cu indicarea sumei achitate de 2042 lei. Din informaţia obţinută de la Departamentul Tehnologii Informaţionale şi Direcţia asistenţă socială sectorul Rîşcani reiese că persoana în cauză nu putea să acorde astfel de servicii, deoarece nu dispune de transport şi este invalid de gradul I.

Din mijloacele alocate Departamentului în scopul finanţării programelor şi acţiunilor pentru tineret în a.2004, s-au utilizat contrar destinaţiei 9,6 mii lei, cu care a fost achitată datoria faţă de hotelul "Codru", neînregistrată în evidenţa contabilă a Departamentului şi formată de la cazarea în a.2001 a participanţilor la Turneul Internaţional de Fotbal între echipele de jurnalişti din ţările CSI.

Controlul a stabilit un şir de încălcări şi la ţinerea evidenţei contabile. Astfel, la 01.01.2005, în evidenţa contabilă figurau datorii creditoare în sumă de 121,2 mii lei, fără ca acestea să fie descifrate. Nu sînt descifrate nici investiţiile capitale, înregistrate în evidenţa contabilă în sumă de 4123,2 mii lei.

         Factorii de decizie ai Departamentului n-au întreprins măsuri de stingere a datoriilor cu termenul de prescripţie expirat în sumă totală de 81,2 mii lei.

În perioada supusă controlului nu s-a efectuat inventarierea anuală a bunurilor materiale, după cum prevede art.40 din Legea nr.426-XIII (contabil-şef dna E.Gruncovschi).

Dna A.Curteva, conducătorul Centrului de susţinere socială a tinerilor "M-club" (loc. Valea Perjei, r-nul Taraclia) şi cîştigătorul proiectului "Dezvoltarea participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor la nivel local", nu a prezentat pînă la încheierea controlului darea de seamă privind utilizarea a 12,3 mii lei, alocate de către Departament din mijloacele grantului acordat de "UNICEF" şi care neîntemeiat au fost trecute la cheltuieli de mijloace extrabugetare.

Contabilitatea Departamentului n-a asigurat înregistrarea în evidenţa contabilă a valorilor materiale în sumă de 93,5 mii lei (cărţi, mape), procurate din contul mijloacelor extrabugetare, a căror valoare în anul 2004 neîntemeiat a fost trecută la cheltuieli. Totodată, cărţi în sumă de 35,7 mii lei real n-au fost recepţionate. Livrarea lor s-a efectuat de către S.R.L. "CET-Trio" pe parcursul controlului (iulie 2005).

În perioada supusă controlului conducerea Departamentului (dl S.Corneţchi) n-a executat Hotărîrea Curţii de Conturi nr.10 din 07.03.1996 în ce priveşte restabilirea în evidenţa contabilă a volumului lucrărilor executate la investiţii capitale, inclusiv la Blocul auxiliar de la Stadionul Republican. Totodată, n-a concordat cu Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat, Departamentul Arhitectură şi Construcţii, Direcţia Generală pentru Administrarea Clădirilor Cancelariei de Stat chestiunea privind legiferarea construcţiei obiectului "Blocul auxiliar de la Stadionul Republican" şi stabilirea corectă a costului acestei construcţii pentru asociere, în calitate de cotă-parte a statului.

Departamentul, S.A. "Stadionul Republican" n-au întreprins măsuri pentru executarea deciziei Colegiului Civil al Curţii Supreme de Justiţie din 16.10.2002 privind încălcările depistate şi expuse în Hotărîrile Curţii de Conturi nr.10 din 07.03.1996 şi nr.67 din 26.10.2000, ce ţin de majorarea pînă la 1252,0 mii lei a cotei statului în documentele de constituire a ÎM "Interloto" S.A..

În timp ce Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (în continuare - DPAP) era în litigiu cu Î.M. "Interloto" S.A. privind majorarea cotei statului în capitalul social al acesteia, conducerea Departamentului (S.Corneţchi), prin scrisoarea nr.03/2-136, a acceptat reorganizarea Î.M. "Interloto" S.A. în Î.M. "Interloto" S.R.L. Acest fapt a impus DPAP să înainteze, la 31.03.2003, în instanţa de judecată o altă acţiune privind declararea nulă a deciziei de înregistrare a Î.M. "Interloto" S.R.L., care în luna iulie 2005 a fost satisfăcută.

Încălcări au fost stabilite şi în activitatea economico-financiară a unor întreprinderi subordonate. Astfel, la S.A. "Stadionul Republican" n-a fost constituit Consiliul administrativ timp de 11 luni în a.2003 şi în a.2004, prin ce s-a încălcat pct.8.4 din Statutul societăţii. N-a fost convocată adunarea generală, la care să se examineze rezultatele activităţii societăţii pe a.2003, astfel încălcîndu-se art.50 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997[13] (cu modificările ulterioare) şi pct.7.3, 7.4 din Statutul societăţii. În a.2003, această societate a obţinut 74 la sută venituri de la comercializarea imobilului şi acordarea serviciilor şi numai 4 la sută - din activitatea de bază (acţiuni sportive). La această societate, suma creanţelor cu termenul de prescripţie expirat a constituit 327,7 mii lei, inclusiv 326,7 mii lei - ale instituţiilor subordonate Departamentului, în timp ce datoriile S.A. "Stadionul Republican" faţă de bugetul de stat constituie 250,5 mii lei, iar faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat - 386,3 mii lei.

La S.A. "Stadionul Republican", în urma gestionării neeficiente a patrimoniului de stat pe parcursul anilor 2000-2004, au fost sechestrate şi comercializate în contul datoriilor formate sub diferite forme un şir de obiecte în valoare totală de 1004,5 mii lei. Comercializarea unor obiecte s-a efectuat la un preţ cu 120,9 mii lei mai mic faţă de cel de bilanţ. O parte din aceste obiecte, care în anii 2003-2004 au fost realizate diferitor persoane fizice, continuă să figureze în evidenţă şi sînt exploatate pînă în prezent de S.A. "Stadionul Republican", în special obiectele sechestrate prin decizia instanţei de judecată şi comercializate de către S.R.L. "Polispata" în decembrie 2000 (3 terenuri de tenis cu suprafaţa de 906 m2 şi 3 depozite cu suprafaţa de 1325 m2 în sumă totală de 104,4 mii lei), materialele privind aceasta fiind la moment înaintate în instanţa de judecată.

Tocmai în a.2004 a fost scos de la evidenţa contabilă obiectul "Complexul de asanare" (baia filandeză), care în anii 2000-2001 a fost sechestrat de 2 ori şi comercializat la 20.04.2001, iar restanţa faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat a fost stinsă de către IFS pe mun. Chişinău cu întîrziere de 3,3 ani, numai la cererea S.A. "Stadionul Republican".

Controlul a stabilit şi alte încălcări şi neajunsuri reflectate în actele de control, care, împreună cu cele menţionate, sînt o consecinţă a nerespectării de către fosta conducere a Departamentului (dl S.Corneţchi) a legislaţiei şi actelor normative în vigoare. Lipsa de control din partea contabilului-şef dna E.Gruncovshi a determinat utilizarea iraţională de către unele persoane a mijloacelor băneşti în alte scopuri, fără a respecta principiile de economicitate şi eficacitate.

Cele examinate denotă faptul că raportul financiar, în lipsa încălcărilor şi neajunsurilor constatate în rapoartele de control, ar oferi o imagine veridică, autentică şi completă despre situaţia economico-financiară a fostului Departament Tineret şi Sport.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.27, 28 şi 29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994[14] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se cere de la Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (dl V.Ţvircun):

1.1. examinarea rezultatelor controlului efectuat la fostul Departament Tineret şi Sport şi sancţionarea disciplinară, în conformitate cu legislaţia, a persoanelor vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor;

1.2. întreprinderea măsurilor, în conformitate cu legislaţia, de majorare a cotei statului în documentele de constituire a ÎM "Interloto" S.A.;

1.3. luarea de măsuri, în conformitate cu legislaţia, privind stingerea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv pentru recuperarea acestora de la persoanele care le-au admis;

1.4. transferarea la buget a sumei de 15,2 mii lei, nelegitim achitată "EAST-Auto-Lada", cu recuperarea ei ulterioară în modul stabilit;

1.5. reţinerea de la dl A.Tudose a sumei de 12,7 mii lei, achitată nelegitim pentru deplasarea acestuia, în perioada 23 - 28.01.2003, la Berlin, fără a fi inclus (prin ordinul Departamentului) în echipa naţională de înot.

2. Se recomandă Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului:

2.1. să efectueze reinventarierea patrimoniului statului aflat în gestiunea S.A. "Stadionul Republican";

2.2. să elaboreze modul de distribuire a mijloacelor financiare alocate federaţiilor sportive pentru desfăşurarea acţiunilor sportive atît în ţară, cît şi peste hotarele ei, cu indicarea organului împuternicit cu distribuirea acestora, precum şi a modalităţii de dare de seamă pentru sumele primite;

2.3. în comun cu Ministerul Finanţelor, să diferenţieze anual, la elaborarea Legii bugetului de stat, finanţarea culturii fizice şi sportului de performanţă de cea a acţiunilor pentru tineret;

2.4. să întreprindă măsuri privind distribuirea mijloacelor alocate instituţiilor din cadrul fostului Departament proporţional creanţelor formate faţă de buget şi organizaţiile subordonate acestuia pentru serviciile prestate;

2.5. să restabilească în evidenţa contabilă analitică datoriile creditoare în sumă de 121,2 mii lei şi investiţiile capitale în sumă de 4123,2 mii lei.

3. Se ia act că în timpul controlului:

3.1. dl C.Mereacre a restabilit în casă suma de 13,5 mii lei, achitată peste normele stabilite;

3.2. a fost primit de la S.R.L. "SET-Trio" şi trecut în evidenţa contabilă întregul set de cărţi.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului pentru investigare după competenţă, conform art.5 din Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104-XV din 06.06.2002[15].

5. Se informează IFPS despre achitarea la diferite persoane a plăţilor pentru servicii, în scopul utilizării în procesul administrării fiscale.

6. Se informează Guvernul despre rezultatele controlului şi se propune înaintarea în modul stabilit a modificărilor în art.30 al Legii cu privire la cultura fizică şi sport, reieşind din lipsa mecanismului de acumulare şi gestionare a surselor prevăzute şi a reorganizării Agenţiei "Loteria Moldovei".

7. Despre executarea punctelor 1, 2 şi 4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.4 din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Veştile, 1990, nr.8, art.191.

[2] M.O., 2005, nr.67-68, art.419.

[3] M.O., 2003, nr.27-28, art.229.

[4] M.O., 2002, nr.178-181, art.407.

[5] M.O., 2002, nr.166, art.1280.

[6] M.O., 1995, nr.28, art.321.

[7] M.O., 1999, nr.83-86, art.399.

[8] M.O., 1992, nr.11, art.351.

[9] Nu este dată publicităţii.

[10] M.O., 2002, nr.95, art.939.

[11] M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

[12] M.O., 2003, nr.247, art.970.

[13] M.O., 1997, nr.38-39, art.332.

[14] M.O., 1995, nr.7, art.77.

[15] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)