Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 80 din 18 octombrie 2005 privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Banca Naţională a Moldovei şi ale controlului privind emisiunea banilor, utilizarea resurselor creditare şi valutare ale statului pe perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2005-10-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei dl L.Talmaci, ministrului finanţelor dl M.Pop, viceguvernatorilor Băncii Naţionale a Moldovei dnii D.Ursu, M.Moloşag, I.Prodan, V.Doraş, şefului Departamentului buget, finanţe şi contabilitate al Băncii Naţionale a Moldovei dna A.Stratan şi şefului Direcţiei juridice dl A.Pelin, a examinat materialele reviziei financiare efectuate la Banca Naţională a Moldovei şi ale controlului privind emisiunea banilor, utilizarea resurselor creditare şi valutare ale statului pe perioada anilor 2003-2004.

Banca Naţională a Moldovei a fost creată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.600-XII din 11.06.1991 "Despre punerea în aplicare a Legii Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei"[1], prin această lege fiindu-i stabilit statutul de persoană juridică publică autonomă şi responsabilă faţă de Parlament.

În cadrul Băncii Naţionale a Moldovei au activat 9 departamente create din 20 de direcţii, cu un personal scriptic total de 488 de unităţi în anul 2003 şi de 484 de unităţi - în anul 2004.

Obiectivul principal al Băncii Naţionale a Moldovei este de a realiza şi de a menţine stabilitatea monedei naţionale. Pentru atingerea acestui obiectiv, Banca Naţională a Moldovei stabileşte şi menţine condiţiile pieţei monetare de credit şi valutare care duc la dezvoltarea economică susţinută, stabilă a statului şi, în special, a sistemului financiar şi valutar bazat pe legile pieţei.

Probele de control au fost colectate de la Banca Naţională a Moldovei şi de la Ministerul Finanţelor şi se referă la utilizarea şi justificarea fondurilor primite şi a rezultatelor obţinute. Datele şi probele au fost culese de echipa de control în cadrul efectuării controlului la faţa locului prin metoda examinării hotărîrilor, regulamentelor şi instrucţiunilor de uz intern, aprobate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, devizului de cheltuieli, documentelor bancare şi de casă, contractelor de împrumut şi achiziţii, ordinelor, proceselor-verbale, rapoartelor financiare anuale, altor documente.

Curtea de Conturi, examinînd materialele reviziei financiare efectuate la Banca Naţională a Moldovei şi ale controlului privind emisiunea banilor, utilizarea resurselor creditare şi valutare ale statului pe perioada anilor 2003-2004,

a constatat:

Banca Naţională a Moldovei (în continuare - BNM) îşi desfăşoară activitatea internă în baza unui şir de regulamente aprobate şi modificate, după necesitate, de către Consiliul de administraţie al băncii, creat, conform prevederilor legii, exclusiv din conducerea BNM.

Toate cheltuielile BNM, conform art.21 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei"[2] (în continuare - Legea nr.548-XIII; cu modificările ulterioare), se prevăd în devizul de cheltuieli, aprobat de Consiliul de administraţie (în continuare - CA), potrivit unui Regulament coordonat cu Comisia pentru politica economică, buget şi finanţe a Parlamentului. Prin Regulamentul menţionat, cu Comisia parlamentară de profil a fost coordonată doar structura cheltuielilor, restul atribuţiilor au fost puse pe seama CA.

Pentru perioada supusă controlului, veniturile BNM au fost planificate în total pe 6 surse principale de formare, inclusiv dobînzi de la: depozite şi disponibilităţi, hîrtii de valoare, credite acordate şi din operaţiuni de schimb valutar, operaţiuni cu hîrtii de valoare şi alte venituri.

În anul 2003 au fost obţinute venituri în sumă totală de 436,8 mil.lei faţă de 217,3 mil.lei planificate, respectiv în anul 2004 - 441,2 mil.lei, fără a fi planificate. Din suma totală a veniturilor, 52,4 la sută - în anul 2003 şi 51,4 la sută - în anul 2004 revin veniturilor aferente dobînzilor de la împrumuturile acordate Guvernului, precum şi băncilor comerciale în anii 1992-2002 pentru cooperativele de construcţie a locuinţelor, care au constituit 227,4 mil.lei şi, respectiv, 226,8 mil.lei. Ponderea acestor venituri a înregistrat o creştere de 1,8 ori faţă de anul 2002.

Asupra volumului venitului net a influenţat negativ diminuarea în comparaţie cu anii precedenţi a veniturilor obţinute din alte surse. Astfel, în anul 2003 s-au diminuat cu 3,4 mil.lei faţă de anul precedent veniturile aferente dobînzilor de la depozite şi disponibilităţi, iar în anul 2004 veniturile din dobînzi la hîrtii de valoare ale nerezidenţilor s-au micşorat faţă de anul 2003 cu suma de 12,6 mil.lei. Veniturile din operaţiuni de schimb valutar în anul 2003 au fost diminuate în comparaţie cu anul precedent cu 31,3 mil.lei, iar în anul 2004 faţă de anul 2003 - cu 59,5 mil.lei. În anul 2004, veniturile din operaţiuni cu hîrtii de valoare obţinute de la reevaluarea lor în valută străină s-au diminuat cu 0,5 mil.lei.

La diminuarea venitului net obţinut în anul 2003 a influenţat parţial şi majorarea capitalului băncii de la 100,0 mil.lei la 200 mil.lei conform modificărilor operate la articolul 19 din Legea nr.548-XIII, precum şi transferul care reiese din această operaţiune din veniturile obţinute în fondul de rezervă, după cum prevede art.20 din legea respectivă - de 20 la sută din venitul rămas în fondul de rezervă, pînă cînd acesta nu va atinge nivelul dublu al capitalului existent în sumă de 31,1 mil.lei.

Din cele menţionate, venitul net al BNM în anul 2003 a fost calculat în sumă de 124,3 mil.lei, care a fost transferat la buget. Totodată, n-au fost executate prevederile Anexei nr.1 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[3] (cu modificările ulterioare) privind transferul în această perioadă la partea de venituri a bugetului de stat a venitului net în sumă de 164,0 mil.lei.

În anul 2004, prin modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27 noiembrie 2003[4] (cu modificările ulterioare), suma venitului net al BNM care urma să fie virată la buget a fost micşorată de la 256,8 mil.lei pînă la 5,8 mil.lei.

BNM, acumulînd în a.2004 venituri mai mult cu 7,6 mil.lei faţă de anul 2003, cu o diminuare a cheltuielilor în mărime de 41,6 mil.lei, a calculat pe parcursul anului venitul net în sumă de 183,8 mil.lei, care totalmente a fost transferat la bugetul de stat în ianuarie-martie 2005.

Concomitent, la dispoziţia BNM în anul 2004 a fost lăsată suma de 72,2 mil.lei, pentru constituirea rezervei din veniturile nerealizate din operaţiuni în valută şi de 46,0 mil.lei - pentru formarea fondului de rezervă.

În anii 2003-2004, respectiv 71,6 şi 61,4 la sută din suma totală revin cheltuielilor legate de achitarea dobînzilor şi diverselor cheltuieli operaţionale, iar 28,4 şi 38,6 la sută - cheltuielilor de întreţinere.

Pentru anul 2003 de către CA al BNM, prin Hotărîrea nr.319 din 12.12.2002 (cu modificările ulterioare), a fost aprobat devizul de cheltuieli în sumă totală de 197,7 mil.lei, sau cu 35,0 mil.lei mai mult decît cheltuielile anului precedent. Cheltuielile efective în anul 2003 au constituit 181,5 mil.lei şi s-au majorat faţă de anul precedent cu 18,7 mil.lei. Modificările operate de către CA la sfîrşit de an au legiferat majorarea cheltuielilor planificate iniţial cu 27,5 mil.lei, astfel acoperind devierile de la indicii planificaţi, care s-au produs în timpul anului în procesul executării devizului.

La întreţinerea BNM s-au efectuat cheltuieli în sumă totală de 56,7 mil.lei, acestea fiind micşorate faţă de anul 2002 cu 6,6 mil.lei şi constituind 31 la sută din cheltuielile pe anul respectiv.

În anul 2004, prin Hotărîrea CA al BNM nr.309 din 11.12.2003 (cu modificările ulterioare), au fost planificate cheltuieli în sumă de 163,3 mil.lei, acestea fiind reduse faţă de anul 2003 cu 18,2 mil.lei, cheltuielile efective constituind 139,9 mil.lei. Iniţial pentru acest an au fost planificate cheltuieli cu 4,0 mil.lei mai mult decît cheltuielile efective ale anului precedent, pe parcurs şi la sfîrşit de an fiind reduse prin modificările operate.

La întreţinerea BNM în anul 2004 au fost efectuate cheltuieli în mărime de 59,7 mil.lei, sau cu 3,0 mil.lei mai mult faţă de anul precedent, fiind planificată suma de 75,4 mil.lei.

La efectuarea unor cheltuieli sînt utilizate Regulamentele aprobate de CA, care diferă de normele stabilite prin actele normative ale Guvernului. Astfel, cheltuielile de reprezentanţă sînt efectuate conform Regulamentului privind modul de organizare şi efectuare a cheltuielilor de reprezentanţă, aprobat prin Hotărîrea CA al BNM nr.315 din 19.10.2002, care nu prevede norma şi devizele de cheltuieli pentru fiecare delegaţie în parte, după cum este stipulat în Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.836 din 24.06.2002[5].

Cu derogare de la hotărîrea respectivă a Guvernului, unor persoane detaşate le-au fost restituite cheltuielile ce ţin de asigurarea medicală şi plata unor certificate privind schimbarea numelui, care au constituit 2,3 mii lei.

Contrar normelor stabilite în hotărîrea sus-menţionată, au fost efectuate cheltuieli şi trecute la cheltuieli de cazare 33,4 mii lei, micşorîndu-se venitul net care urma a fi transferat la bugetul de stat.

În contradicţie cu prevederile art.91 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[6], în anul 2004, la buget n-a fost reţinută şi transferată suma de 8,8 mii lei - impozitul din venitul nerezidentului SAI "Zvezdî şi C" (Rusia) de la serviciile de consultanţă informaţională prestate BNM, precum şi de 205,9 mii lei - de la Compania "Pricewaterhouse Coopers Entreprises", de la prestarea serviciilor de audit.

Fără a ţine cont de art.1 şi art.9 din Legea nr.173-XIII din 06.06.1994 "Privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale"[7], conducerea BNM, în anii 2003-2004, conform contractelor încheiate, a achitat A.I.S. "Moldpresa", pentru publicarea actelor normative în Monitorul Oficial, 241,7 mii lei şi, respectiv, 134,0 mii lei, în total - 375,7 mii lei, care nelegitim au fost trecuţi la cheltuieli, fiind diminuat venitul net cu această sumă, care trebuia transferată la bugetul de stat.

Nerespectînd Legea salarizării nr.1305-XII din 25.02.1993[8], bazîndu-se nejustificat pe Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1133 din 17.09.2003 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară"[9], în anii 2003 (decembrie) - 2004, neîntemeiat, prin ordinul Guvernatorului BNM nr.312 din 01.12.2003, a fost majorat salariul de funcţie al angajaţilor băncii cu 15 la sută, suma totală constituind 771,3 mii lei şi, corespunzător, cu această sumă a fost diminuat venitul net pentru achitare la buget.

Contrar pct.4 din Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.31 din 14.01.1994[10], în calculul salariului mediu au fost incluse premiile acordate cu ocazia sărbătorilor naţionale şi zilelor profesionale, prin ce numai în 14 cazuri controlate la concediu neîntemeiat au fost achitaţi 23,0 mii lei, diminuîndu-se venitul net cu această sumă.

În perioada controlată, de la scoaterea din uz a bunurilor materiale au fost suportate cheltuieli de 47,6 mii lei - în anul 2003 şi de 391,2 mii lei - în anul 2004. Bunurile materiale scoase din procesul de activitate în anul 2003 au format un stoc în sumă de 1072,4 mii lei, acesta fiind micşorat în anul 2004 pînă la 1007,8 mii lei. În perioada supusă controlului, instituţiilor bugetare le-au fost transmise bunuri materiale cu titlu gratuit, fără a ţine cont şi de Regulamentul cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996[11], în sumă de 6514,6 mii lei.

La achiziţionarea componentelor hard şi soft pentru sistemul informaţional, BNM, după desfăşurarea licitaţiei, a majorat costul materialelor achiziţionate de la Compania "Meşter" S.R.L. cu suma de 11,2 mii USD (143,2 mii lei), care constituie TVA la importul mărfurilor de către compania menţionată. Iniţial această sumă n-a fost prevăzută în contract, deoarece banca intenţiona să beneficieze de înlesnirile stipulate în art.73 din Legea nr.548-XIII, neprevăzute de Codul fiscal.

Măsurile întreprinse de BNM pe parcursul anilor 2003-2004 n-au asigurat condiţiile necesare de consolidare a procesului dezinflaţionist, prevăzut de politica monetar-valutară. Astfel, inflaţia cumulativă în decembrie 2003 a constituit 15,7 la sută faţă de nivelul de 4,4 la sută în perioada corespunzătoare a anului 2002 şi a fost de 12,5 la sută în decembrie 2004 faţă de nivelul prognozat de 6, 8 şi, respectiv, 10 la sută.

În perioada anilor 2003-2004, potrivit politicii monetare a BNM, a fost prevăzută o creştere a volumului de creditare a economiei naţionale de 45 şi 42 la sută, iar efectiv aceasta a alcătuit 44,4 şi, respectiv, 22,2 la sută.

Rata dobînzii medii ponderate la creditele noi în monedă naţională în anul 2004 a crescut de la 19,18 la sută pînă la 20,96 la sută, respectiv în valută străină - de la 10,77 la sută pînă la 11,31 la sută.

Politica monetară şi valutară a BNM pe anul 2004 a prevăzut majorarea bazei monetare pînă la 4702,7 mil.lei, sau cu 23,1 la sută. În realitate aceasta a alcătuit 5313,11 mil.lei, sau 39,7 la sută. Atît în anul 2003, cît şi în anul 2004 era prevăzută consolidarea rezervelor valutare ale statului pînă la un nivel acceptabil pentru acoperirea a cel puţin 3 luni de import, acestea constituind 2,1 şi, respectiv, 2,6 luni de import.

În anul 2004, volumul operaţiunilor de sterilizare (2794,9 mil.lei) s-a mărit faţă de anul 2003 (429,4 mil.lei) de 6,5 ori, iar cheltuielile suportate de BNM privind aceste operaţiuni au fost majorate în anul 2004 (25,4 mil.lei) faţă de anul 2003 (2,6 mil.lei) de 9,8 ori, sau cu 22,8 mil.lei.

Din 11 bănci comerciale (dealeri primari), existente în Republica Moldova, la licitaţiile REPO de vînzare a hîrtiilor de valoare de stat (în continuare - HVS) pe parcursul anului 2004 au participat 5-6 bănci. Din suma totală a vînzărilor (933,0 mil.lei), 64 la sută (601,0 mil.lei) îi revin unei singure bănci.

La licitaţiile desfăşurate pe parcursul anului 2004 ofertele BNM (1105,0 mil.lei) n-au acoperit cererile băncilor comerciale care au constituit suma de 1253,3 mil.lei. O situaţie analogică s-a atestat şi la licitaţiile din portofoliul băncii, şi la operaţiunile de depozit.

Pentru obţinerea lichidităţii pe termen scurt şi menţinerea nivelului stabilit al rezervelor obligatorii în anul 2003, în 38 de cazuri, la 10 bănci comerciale le-au fost acordate facilităţi de lombard în sumă de la 1,9 mil.lei pînă la 15 mil.lei, pe un termen de pînă la 5 zile. În anul 2004, în condiţiile unui exces de lichiditate, nici o bancă n-a recurs la facilităţile de lombard. Pe parcursul anului 2003, în 118 cazuri, la 10 bănci comerciale le-au fost acordate credite overnight în mărime de la 0,5 pînă la 11,0 mil.lei.

În anul 2003 de la împrumuturile acordate Guvernului, BNM a obţinut venituri în mărime de 218,6 mil.lei faţă de suma planificată de 96,5 mil.lei. Depăşirea sumei planificate se datorează majorării soldului creditelor alocate la sfîrşitul anului 2002 cu 137,2 mil.lei faţă de suma planificată şi măririi ratei dobînzii aplicate de la 4,87 la sută la 16,97 la sută faţă de cea planificată pentru anul 2003 de 6 la sută anual.

Pe parcursul anilor 2003-2004, au fost monitorizate creditele acordate băncilor comerciale în anii 1992-2002 pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a caselor de locuit ale cooperativelor de construcţie a locuinţelor în baza Hotărîrilor Parlamentului nr.1292-XII din 23.02.1993[12], nr.209-XIII din 29.07.1994[13] nr.834-XIII din 16.05.1996[14], nr.1588-XIII din 27.02.1998[15], nr.1147-XIV din 20.07.2000[16] şi Hotărîrilor Guvernului nr.349 din 07.06.1993[17], nr.417 din 17.07.1996[18].

Veniturile obţinute de către BNM de la creditele menţionate, distribuite la 5 bănci comerciale, au constituit în anul 2003 suma de 8222,2 mii lei şi în anul 2004 - 7559,3 mii lei. Sistemul actual de clasificare a creditelor acordate băncilor comerciale pentru reduceri la creditele deţinute din sursele BNM, prevăzute în Regulamentul "Cu privire la clasificarea creditelor acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei şi formarea reducerilor pentru pierderi la credite", aprobat prin Hotărîrea CA al BNM nr.190 din 16.07.1998[19] (cu modificările ulterioare) în mare măsură influenţează negativ, la momentul actual, asupra venitului net preconizat pentru a fi transferat de către BNM la bugetul de stat.

Pe lîngă suplimentele la salariu majorate de la 100 pînă la 680 la sută din salariul de funcţie, personalul BNM a dispus de credite pentru necesităţi primordiale şi imobiliare. La 01.01.2005, soldul creditelor primordiale a constituit 139,9 mii lei (45 de salariaţi), acordate în mărime de la 1600 lei pînă la 5000 lei, iar soldul celor imobiliare - 5639,7 mii lei (165 de salariaţi), acordate în mărime de la 31000 pînă la 530000 pe un termen de 20 de ani.

La licitaţiile pe piaţa primară în anul 2003 Ministerul Finanţelor a pus în vînzare HVS în sumă de 2105,0 mil.lei faţă de cererile depuse de bănci de 2836,5 mil.lei. Efectiv au fost vînduţi 1928,6 mil.lei, respectiv în anul 2004 - 2301,0 mil.lei, 3907,7 mil.lei, 2276,9 mil.lei.

Deşi valoarea titlurilor de stat puse în vînzare în anul 2004 a crescut în comparaţie cu anul precedent cu 308,0 mil.lei, ponderea titlurilor de stat plasate s-a diminuat faţă de anul 2002 (94,1%).

În anul 2003, Ministerul Finanţelor a primit de la BNM împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetar în comparaţie cu cel precedent la condiţii mai puţin favorabile, ce se explică prin deprecierea monedei naţionale, creşterea presiunilor inflaţioniste şi a ratelor dobînzilor pe piaţa HVS, care s-au majorat de la 4,12 la sută (septembrie 2002) pînă la 16,38 la sută (mai 2003).

Rata nominală ponderată a profitului pe piaţa secundară a HVS în anul 2003 a crescut de la 7,81 la sută pînă la 18,11 la sută.

În anul 2004 a crescut cu 196,0 mil.lei volumul HVS pus de Ministerul Finanţelor în vînzare pe piaţa primară pentru finanţarea deficitului bugetar.

Pe piaţa secundară a titlurilor de stat în anul 2004 tranzacţiile de vînzare-cumpărare s-au micşorat de 1,7 ori. De asemenea s-a redus şi volumul total al tranzacţiilor pe piaţa interbancară.

Controlul intern (auditul intern) al BNM n-a stabilit încălcările constatate în prezenta hotărîre, ceea ce denotă nerespectarea Regulamentului privind sistemul controlului intern în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărîrea CA al BNM nr.189 din 08.08.2002.

Concluzionînd cele menţionate, Curtea de Conturi evidenţiază încălcările ce au dus la majorarea neîntemeiată a salariilor de funcţie cu 771,3 mii lei, plata ilegală a unor servicii prestate în sumă de 375,7 mii lei, precum şi la nereţinerea impozitelor prevăzute de legislaţie în mărime de 214,7 mii lei.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi[20] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se cere de la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei:

1.1. să examineze rezultatele controlului şi să sancţioneze disciplinar, în conformitate cu legislaţia, persoanele vinovate de încălcările şi neajunsurile comise;

1.2. să transfere la bugetul de stat:

- impozitul pe venit nereţinut de la nerezidenţi SAI "Zvezdî şi C" (Rusia) şi Compania "Pricewatehouse Coopers Entreprises" în sumă de 8,8 mii lei şi, respectiv, 205,9 mii lei;

- venitul net în sumă de 375,7 mii lei, micşorat nelegitim în urma trecerii la cheltuieli a serviciilor de publicare achitate A.I.S. "Moldpresa";

- venitul net în sumă de 771,3 mii lei, micşorat în rezultatul majorării neîntemeiate a salariului de funcţie;

- venitul net în sumă de 23,0 mii lei, micşorat în urma includerii nelegitime la calcularea salariului mediu a premiilor acordate cu ocazia sărbătorilor naţionale şi zilelor profesionale;

- venitul net în sumă de 33,4 mii lei, micşorat în rezultatul majorării normelor de cheltuieli pentru cazare.

2. Se recomandă Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei să reexamineze Regulamentul "Cu privire la clasificarea creditelor acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei şi formarea reducerilor pentru pierderi la credite", în scopul stabilirii categoriilor creditelor acordate băncilor comerciale pentru cooperativele de construcţie a locuinţelor, cu o diminuare minimă a venitului net.

3. Se informează Comisia pentru politica economică, buget şi finanţe a Parlamentului despre rezultatele reviziei financiare efectuate la Banca Naţională a Moldovei şi ale controlului privind emisiunea banilor, utilizarea resurselor creditare şi valutare ale statului pe perioada anilor 2003-2004 şi se propune să prezinte în modul stabilit de legislaţie propuneri referitor la modificarea:

- art.21 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995, care va stipula plafonarea de către Parlament a sumei destinate întreţinerii BNM, în scopul optimizării cheltuielilor băncii;

- art.73 din această lege, care contravine Codului fiscal.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

5. Despre executarea punctelor 1 şi 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Veştile, 1991, nr.11-12, art.107.

[2] M.O., 1995, nr.56-57, art.624.

[3] M.O., 2002, nr.166-168, art.1280.

[4] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[5] M.O., 2002, nr.95, art.939.

[6] M.O., 1997, nr.62, art.522.

[7] M.O., 1994, nr.1.

[8] M.O., 1993, nr.3, art.56.

[9] M.O., 2003, nr.200-203, art.1171.

[10] M.O., 1994, nr.1, art.23.

[11] M.O., 1997, nr.3, art.9.

[12] Nu este dată publicităţii.

[13] M.O., 1994, nr.6, art.71.

[14] M.O., 1996, nr.40-41.

[15] M.O., 1998, nr.26-27 art.177.

[16] M.O., 2000, nr.94-97, art.691.

[17] M.O., 1993, nr.6, art.192.

[18] M.O., 1996, nr.64, art.462.

[19] Nu este dată publicităţii.

[20] M.O., 1995, nr.7, art.77.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)