Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 78 din 13 octombrie 2005 privind rezultatele reviziei financiare la Comisia Electorală Centrală pe perioada anului 2004 şi I semestru al anului 2005

Numar din data de 2005-10-13 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa preşedintelui Comisiei Electorale Centrale dl P.Railean şi contabilului-şef dna E.Oţel, şefului direcţiei generale finanţele autorităţilor publice şi politica remunerării muncii a Ministerului Finanţelor dna L.Sverdlic, a examinat rezultatele reviziei financiare la Comisia Electorală Centrală pe perioada anului 2004 şi I semestru al anului 2005.

Revizia financiară a fost efectuată în conformitate cu Programul de activitate a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2005, avînd drept obiectiv verificarea acurateţei situaţiilor economice, respectarea legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare la Comisia Electorală Centrală pe perioada anului 2004 şi I semestru al anului 2005.

Controlului au fost supuse Comisia Electorală Centrală şi 29 Consilii electorale de circumscripţie.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului au fost examinate şi studiate rapoartele financiare, ordinele şi deciziile, verificate documentele primare şi registrele contabile, analizate datele entităţii controlate şi contrapuse cu datele obţinute din diferite surse (controale de contrapunere), analize comparative, lămuriri ale persoanelor responsabile etc.

Curtea de Conturi, examinînd rezultatele reviziei financiare la Comisia Electorală Centrală pe perioada anului 2004 şi I semestru al anului 2005,

 a constatat:

Comisia Electorală Centrală (în continuare - CEC) este un organ de stat constituit pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, care se compune din 9 membri. CEC este persoană juridică, are buget propriu şi este asistată de un aparat al cărui stat de personal se aprobă de Guvern, la propunerea CEC. Unii dintre funcţionarii aparatului activează permanent, iar ceilalţi se convoacă în perioadele electorale, fiind degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent.

În activitatea sa, CEC se conduce de Constituţie, Codul electoral, legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de regulamentul propriu, aprobat prin hotărîrea sa.

Pentru întreţinerea aparatului permanent al Comisiei Electorale Centrale în anul 2004 au fost prevăzute alocaţii bugetare în sumă de 2132,7 mii lei. Cheltuielile de casă în perioada de gestiune au constituit 1890,1 mii lei, iar cele efective - 1878,2 mii lei. Totodată, în anul 2004, pentru organizarea unui referendum şi desfăşurarea alegerilor locale, CEC i-au mai fost aprobate alocaţii din bugetul de stat în sumă de 318,4 mii lei. Finanţarea reală la acest compartiment s-a efectuat la nivelul de 84,9 la sută. Cheltuielile de casă s-au executat în sumă de 270,6 mii lei, iar cheltuielile efective au constituit 256,2 mii lei.

Cu toate că art.23 din Legea nr.1381-XIII din 21.11.1997 "Codul electoral"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul electoral) prevede că statele de personal ale CEC se aprobă de către Guvern, pe parcursul anului 2004 CEC (dl E.Clim) şi-a depăşit atribuţiile, efectuînd modificări în statele de personal prin hotărîrile proprii nr.168 din 24.03.2004 şi nr.388 din 28.07.2004 "Cu privire la statele de personal ale aparatului Comisiei Electorale Centrale"[2]. Ca urmare a acestor modificări, cheltuielile pentru anul 2005 la articolele "Retribuirea muncii", "Contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat" şi "Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de patroni" au fost planificate cu o majorare de circa 134,8 mii lei.

Pentru întreţinerea aparatului permanent al CEC în anul 2005 au fost aprobate alocaţii în sumă de 792,7 mii lei, din care 413,1 mii lei s-au prevăzut pentru semestrul I al a.2005. Cheltuielile de casă în perioada de gestiune au constituit 303,2 mii lei, iar cele efective - 335,6 mii lei. Concomitent, CEC a mai beneficiat de mijloace bugetare şi speciale pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 (avizul Curţii de Conturi privind raportul financiar al Comisiei Electorale Centrale asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 a fost aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.79 din 13 octombrie 2005 şi prezentat Parlamentului Republicii Moldova, după cum prevede art.35 alin.(3) din Codul electoral).

Pe parcursul a şase luni ale anului 2005, devizul de cheltuieli pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 a suportat 8 modificări, din care 6 s-au efectuat după alegeri şi după executarea cheltuielilor, în scopul ajustării documentare şi legiferării cheltuielilor deja efectuate, fapt ce contravine prevederilor art.32 alin.(5) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII).

În perioada supusă controlului s-a înregistrat o uşoară îmbunătăţire a activităţii pe linie financiară din partea personalului desemnat să conducă şi să evidenţieze cheltuielile şi sursele de finanţare în cadrul campaniei electorale. În perioada anilor 2002-2004 evidenţa contabilă în majoritatea Consiliilor electorale de circumscripţie s-a ţinut contrar prevederilor art. 5,8,15,16,17 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.05.1995[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.1996[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea nr.85), şi anume: nu se dădea nici o formulă contabilă, nu se întocmeau registre contabile şi "cartea mare", mijloacele băneşti şi bunurile materiale nu se înregistrau la intrări şi nu se treceau la cheltuieli, nu se ţinea evidenţa decontărilor cu debitorii şi creditorii etc. Potrivit rezultatelor controlului actual, încălcările menţionate au fost lichidate parţial, deşi în unele Consilii electorale de circumscripţie raională ele mai persistă. Astfel, nerespectînd prevederile pct.5, pct.17, pct.18 din Instrucţiunea nr.85, Consiliile electorale de circumscripţie Rezina (dl V.Macrinici), Şoldăneşti (dl Al.Mandraburca), Călăraşi (dl P.Codreanu) şi Nisporeni (dl M.Stamati) n-au întocmit borderourile cumulative privind operaţiile de casă, circulaţia mijloacelor în conturile bugetare curente, decontările cu titularii de avans, registrul "cartea mare", iar persoanele gestionare de la Consiliul electoral de circumscripţie Rezina (dna V.Gaidibadi) n-au întocmit dări de seama privind utilizarea banilor primiţi în gestiune, prin ce au încălcat prevederile art.15 alin.(1) lit.a), art.16 din Legea nr.426-XIII. Nerespectînd aceleaşi prevederi, Consiliile electorale de circumscripţie Soroca (dna L.Babără), Făleşti (dna A.Ciobaniţa), Ialoveni (dl P.Codreanu) şi Bălţi (dna T.Podoprigora) au trecut neîntemeiat la cheltuieli, fără întocmirea documentelor justificative, rechizite de birou în sumă totală de 27,7 mii lei.

Cele mai frecvente încălcări se comit la aceleaşi articole şi alineate de cheltuieli - "Retribuirea muncii" şi "Combustibil". Deşi art.21 alin.(3), art.23 alin.(2), art.27 alin.(8) şi art.32 alin.(4) din Codul electoral stipulează clar condiţiile de remunerare a muncii membrilor degrevaţi şi nedegrevaţi ai CEC, Consiliilor şi birourilor electorale, aceste prevederi se încalcă permanent de către instituţiile publice, organizaţiile şi întreprinderile cu diferite forme de proprietate, din rîndul cărora sînt delegaţi sau numiţi, fără degrevare, membriii organelor electorale. Astfel, remunerarea muncii personalului încadrat în activitatea electorală din martie 2005 s-a efectuat cu multiple încălcări ale prevederilor legale. Unele persoane degrevate n-au prezentat extrasele din ordinele de la locul de muncă permanent, cu confirmarea că persoana într-adevăr s-a aflat în concediu electoral, iar conducerea unor instituţii publice, întreprinderi şi organizaţii n-a executat propriile ordine de degrevare din serviciu în timpul alegerilor. Ca rezultat, unii membri degrevaţi încadraţi în activitatea electorală au fost salarizaţi dublu. Controlul selectiv a stabilit astfel de cazuri în sumă de 83,9 mii lei, din care 10,4 mii lei - în anul 2004 şi 73,5 mii lei - în semestrul I al anului 2005. Încălcări la remunerarea muncii au fost stabilite şi în perioada alegerilor locale din anul 2004, fiind efectuate cheltuieli neprevăzute de legislaţie pentru remunerarea muncii membrilor nedegrevaţi din Consiliile şi birourile electorale pentru 2 zile calendaristice suplimentare în sumă de 28,2 mii lei. Analogic, în perioada alegerilor parlamentare din 6 martie 2005, Consiliul electoral de circumscripţie Glodeni (dl I.Drucic) a efectuat cheltuieli neprevăzute de deviz în sumă de 7,4 mii lei, premiind 9 membri nedegrevaţi ai consiliului, iar Consiliul electoral de circumscripţie Leova a calculat membrilor birourilor electorale supraplăţi la salariu în sumă de 3,1 mii lei pentru 2 zile de muncă mai mult şi neargumentat a acordat membrilor consiliului premii în sumă de 2,3 mii lei.

Procurarea, evidenţa şi casarea carburanţilor de către Consiliile electorale de circumscripţie, în majoritatea cazurilor, s-au efectuat cu nerespectarea prevederilor art.25 alin.(4) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[6] (cu modificările ulterioare), art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII, pct.1 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997"[7], şi ale pct.62 lit.f) din Instrucţiunea nr.85. Astfel, unsprezece Consilii electorale de circumscripţie au trecut la pierderi, în lipsa foilor de parcurs şi a dărilor de seamă, 31,6 t de combustibil în valoare totală de 225,1 mii lei, iar patru Consilii electorale de circumscripţie: Rezina (dl V.Macrinici), Teleneşti (dl D.Corolevschii), Străşeni (dl P.Codreanu ) şi Făleşti (dna A.Ciobaniţa), în lipsa contractelor de arendă a autoturismelor de la diferite persoane fizice şi a foilor de parcurs, au trecut la pierderi 11,2 t de carburanţi în sumă totală de 80,1 mii lei.

S-au stabilit nereguli la ţinerea evidenţei contabile şi la CEC. Contabilitatea CEC (dna E.Oţel), nerespectînd art.15 din Legea nr.426-XIII şi pct.56, 103, 181 din Instrucţiunea nr.85, n-a calculat uzura mijloacelor fixe, n-a ţinut evidenţa analitica a cheltuielilor reale în registrul respectiv, prin ce n-a asigurat veridicitatea evidenţei contabile şi a rapoartelor. Astfel, în darea de seamă privind executarea bugetului instituţiei publice pe trimestrul I al anului 2005, cheltuielile efective la compartimentul "Servicii editoriale" sînt diminuate cu 149,5 mii lei, totodată nefiind reflectată şi datoria creditoare faţă de furnizor în sumă de 124,2 mii lei.

Nu s-au respectat prevederile art.38 din Legea contabilităţii nr.426-XIII referitor la transmiterea dosarelor contabile de către ex-contabilul-şef dna V.Zolotareva noului contabil-şef dna E.Oţel, cu întocmirea şi aprobarea de către preşedintele CEC a actului de predare-primire a dosarelor contabile, precum şi a actului de control referitor la ţinerea evidenţei contabile.

Conducerea CEC n-a întreprins măsurile adecvate pentru executarea integrală a hotărîrilor precedente ale Curţii de Conturi, inclusiv a pct.2.7 şi pct.2.8 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.70 din 28.10.2003.

Concluzionînd cele expuse, se menţionează că încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul CEC şi al Consiliilor de circumscripţie a unor prevederi ale actelor legislative şi normative în vigoare, admiţind nereguli în evidenţa contabilă, supraplăţi şi salarizări neîntemeiate în sumă de 83,9 mii lei, care, datorită unor imperfecţiuni ale normelor legale ce reglementează condiţiile de remunerare a muncii persoanelor antrenate în activitatea organelor electorale, se repetă din an în an, iar CEC nu are pîrghii pentru a evita salarizarea dublă din partea instituţiilor publice, întreprinderilor şi organizaţiilor din rîndul cărora sînt antrenate persoanele indicate.

Luîndu-se în consideraţie obiecţiile expuse, raportul financiar cu privire la utilizarea mijloacelor bugetului de stat alocate Comisiei Electorale Centrale în perioada anului 2004 şi semestrul I al anului 2005 poate reda o imagine veridică, autentică şi completă, cu condiţia lichidării neajunsurilor indicate în actele de control, prezenta hotărîre şi avizul aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.79 din 13.10.2005.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de neajunsurile depistate în urma controlului, în baza art.27 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[8] (cu modificările ulterioare),

 hotărăşte:

1. Se atenţionează conducerea Comisiei Electorale Centrale asupra neexecutării unor prevederi ale Hotărîrii precedente a Curţii de Conturi nr.70 din 28.10.2003 şi se cere:

1.1. restituirea mijloacelor financiare în sumă de 2,8 mii lei, plătite nelegitim pentru deplasări;

1.2. aplicarea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele care au comis încălcări.

2. Se recomandă Comisiei Electorale Centrale să elaboreze materialele instructive privind contabilizarea conformă a operaţiunilor comercial-economice de către organele electorale în perioada campaniilor electorale şi să organizeze instruirea personalului respectiv.

3. Se ia act că:

3.1. modificarea statelor de personal ale Comisiei Electorale Centrale a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.259 din 09.03.2005 "Cu privire la salarizarea membrilor permanenţi şi funcţionarilor aparatului Comisiei Electorale Centrale, precum şi membrilor birourilor şi consiliilor electorale nedegrevaţi din funcţie"[9];

3.2. pe parcursul controlului:

- Comisia Electorală Centrală a calculat uzura mijloacelor fixe, a luat la evidenţă producţia poligrafică în valoare de 43,2 mii lei;

- În casa Consiliului electoral de circumscripţie Sîngerei a fost rambursată de către dna A.Şargu - secretarul consiliului, suma supraplăţii salariului în mărime de 2,9 mii lei;

- Şcoala nr.1 din mun.Bălţi, S.A."Barza Albă", Î.M. "Beermaster" şi Î.S."Portul Fluvial" au reţinut salariul achitat unor angajaţi pentru perioada încadrării în alegerile locale la Consiliile electorale de circumscripţie Bălţi şi Ungheni.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele reviziei financiare la Comisia Electorală Centrală şi se recomandă să determine modul de reflectare în evidenţa contabilă a produselor tehnologiilor informaţionale.

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului Republicii Moldova.

6. Despre executarea cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 1997, nr.81, art.667

[2] Nu sînt date publicităţii

[3] M.O., 1997, nr.19-20, art.197

[4] M.O., 1995, nr.28, art.321

[5] Nu este dată publicităţii

[6] M.O.,1997, nr.67-67, art.551

[7] M.O., 1998, nr.30-33, art.288

[8] M.O., 1995, nr.7, art.77

[9] M.O., 2005, nr.42-45, art.305

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)