Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 76 din 4 octombrie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Basarabeasca pe anul 2004

Numar din data de 2005-10-04 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Basarabeasca dl Iu.Plopa, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Basarabeasca dl I.Cernauţan, şefului Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Baţan, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl I.Sturzu, a examinat rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Basarabeasca pe anul 2004, efectuat conform programului de activitate a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2005 de către echipa de control de la 29 iunie pînă la 8 iulie 2005, avînd drept obiectiv verificarea regularităţii şi corectitudinii elaborării şi executării bugetului raionului Basarabeasca pe anul 2004.

Controlului au fost supuse: aparatul preşedintelui, subdiviziunile din subordinea Consiliului raional Basarabeasca, Î.M. "Sonbas-Service" etc.

În cadrul controlului exercitat la faţa locului au fost colectate probe în procesul examinării şi studierii dărilor de seamă privind executarea bugetului raionului Basarabeasca, ordinelor şi deciziilor Consiliului raional; verificării documentelor primare şi registrelor contabile; analizei datelor entităţilor controlate, cu contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (ale IFS şi ale Trezoreriei teritoriale Basarabeasca, primăriilor Abaclia şi Iordanovca); analizei explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Curtea de Conturi, examinînd raportul privind controlul asupra elaborării şi executării bugetului raionului Basarabeasca pe anul 2004,

 a constatat:

Bugetul raionului Basarabeasca, care include ca părţi componente bugetul raional Basarabeasca, bugetul or. Basarabeasca şi 6 bugete ale satelor (comunelor), asigură cu resurse financiare efectuarea măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-economice şi culturale ale populaţiei şi pentru dezvoltarea teritoriului din subordine, în condiţiile Legii nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi altor acte legislative.

Contrar prevederilor art.21 alin.(3) şi alin. (6) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Consiliul raional Basarabeasca a examinat şi aprobat bugetul raional într-o singură lectură, totodată depăşind termenul de aprobare al acestuia cu 13 zile.

Cu încălcarea prevederilor alin. (4) art.20 din Legea nr.397-XV, consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din cadrul raionului au aprobat bugetele respective cu depăşirea termenului legal de la 9 pînă la 38 de zile. N-au fost respectate prevederile art. 22 din legea menţionată referitor la publicitatea în mod obligatoriu a bugetelor aprobate ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, a rectificărilor la aceste bugete, precum şi a rectificărilor la bugetul raional.

Pe anul 2004, bugetul raionului Basarabeasca s-a stabilit iniţial la venituri şi cheltuieli în sumă de 17312,0 mii lei. În urma rectificărilor, veniturile au fost majorate cu 5394,6 mii lei, inclusiv veniturile fiscale - cu 2816,2 mii lei (52,2%); încasările nefiscale - cu 370,3 mii lei (6,9%); veniturile din operaţiunile cu capital - cu 61,1 mii lei (1,1%) şi transferurile de la bugetul de stat - cu 2146,9 mii lei (39,8%). Astfel, partea de venituri precizată a constituit 22706,6 mii lei.

Sursele de venituri ale bugetului raionului Basarabeasca au fost preconizate astfel: venituri proprii - 10869,3 mii lei (47,9%); mijloace speciale - 661,0 mii lei (2,9%); defalcări din veniturile generale de stat - 5869,4 mii lei (25,8%), transferuri de la bugetul de stat - 5306,9 mii lei (23,4%).

La elaborarea bugetului raionului Basarabeasca pe anul 2004, n-a fost asigurată o prognozare adecvată a veniturilor, deoarece datele privind estimările bazei fiscale prezentate de primăriile raionului nu erau concrete şi depline pe motiv de formare, în legătură cu reforma administrativă, a structurilor fiscale raionale. Ca rezultat, pe parcursul anului bugetar, partea de venituri a fost rectificată de 38 de ori. Totodată, la unele bugete locale s-au înregistrat executări sporite pe unele tipuri de încasări faţă de sumele precizate de pînă la 294%, iar faţă de sumele iniţial aprobate - de pînă la 6192%.

Veniturile bugetului raionului Basarabeasca au fost executate în volum total de 26388,9 mii lei, sau la nivel de 111,2 la sută, inclusiv veniturile (fără granturi şi transferuri) - 19477,5 mii lei şi transferurile de la bugetul de stat - 6911,4 mii lei.

Veniturile bugetului raional au fost executate în volum de 16358,5 mii lei, inclusiv transferurile de la bugetul de stat - 5182,2 mii lei. Veniturile (fără transferuri) au fost acumulate în mărime de 11176,3 mii lei, sau 107,6 la sută faţă de prevederi. Totodata, partea de venituri la capitolul "Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător" n-a fost executată cu 472,1 mii lei, sau cu 10 la sută, iar la capitolul "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" - cu 219,6 mii lei, sau cu 50 la sută.

Pe parcursul anului 2004, restanţele contribuabililor din raionul Basarabeasca s-au redus cu 1490,7 mii lei şi la 01.01.2005 constituiau 5939,7 mii lei. Cele mai mari restanţe la plăţile de bază au fost înregistrate la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 847,9 mii lei; impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 591,3 mii lei; impozitul pe venitul din salariu - 530,5 mii lei. Din an în an se menţin restanţele calculate la "Taxa pentru amenajarea teritoriului", care la 01.01.2005 constituiau 142,2 mii lei. În acelaşi timp, odată cu micşorarea renstanţelor la total, pe unele tipuri de impozite s-a înregistrat o creştere a acestora. Astfel, majorarea restanţelor la "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" cu 180,0 mii lei a fost condiţionată de neîncasările plăţilor calculate, din care cele mai esenţiale sînt neîncasările în bugetul primăriei Abaclia de la S.R.L. "Başchir-Prim".

Cei mai mari restanţieri, care nu-şi onorează obligaţiile la plăţi în bugetul raionului Basarabeasca sînt: S.A."Avicola-Abaclia" (cod fiscal 91024) - 572,6 mii lei; S.R.L. "Başchir-Prim" (cod fiscal 1002605000912) - 513,5 mii lei; "PVR" S.R.L. (cod fiscal 39712) - 524,2 mii lei; "Cordero" S.R.L. (cod fiscal 1511310) - 422,8 mii lei; S.A. "Succes" (cod fiscal 159728) - 389,0 mii lei; S.R.L. "Malcom" (cod fiscal 1002605001001) - 277,2 mii lei.

Iniţial volumul bugetului raionului Basarabeasca la cheltuieli a fost stabilit în sumă de 17312,0 mii lei. Ulterior, în rezultatul modificărilor şi rectificărilor operate, cheltuielile au fost preconizate în sumă de 27206,5 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în mărime de 4499,9 mii lei. Ca sursă de finanţare a cheltuielilor rectificate s-au utilizat mijloacele băneşti disponibile formate ca sold în urma executării bugetelor din anul precedent în sumă de 4499,9 mii lei.

Deşi executarea de casă a veniturilor a constituit 26388,9 mii lei, sau 116,2 la sută din prevederi, cheltuielile de casă efectuate au alcătuit 25531,1 mii lei, sau 93,8 la sută din preconizările anuale, iar cheltuielile efective ale bugetului raionului au fost executate în sumă de 26082,6 mii lei, constituind 95,9 la sută faţă de prevederi. La finele anului bugetar, la conturile bugetelor de diferite niveluri din componenţa raionului Basarabeasca s-au înregistrat solduri de mijloace băneşti în sumă totală de 5602,1 mii lei.

La 01.01.2005, bugetul raionului înregistra datorii debitoare în sumă de 47,8 mii lei şi creditoare - de 1505,6 mii lei. Din suma totală a datoriilor creditoare, 515,3 mii lei, sau 34,2 la sută, constituie plăţile calculate la retribuirea muncii pentru luna decembrie 2004. Conform documentelor primare ale contabilităţii Direcţiei generale finanţe Basarabeasca (în continuare - DGF), s-au stabilit înregistrări contabile incorecte la finele anului 2003, care au dus la denaturarea datoriilor debitoare formate la situaţia din 01.01.2004, precum şi a cheltuielilor efective, acestea fiind diminuate, respectiv, cu 34,9 mii lei. Astfel, la finele anului 2003, contabilitatea DGF, în lipsa documentelor justificative, a închis plăţile efectuate în prealabil Î.I."Constantinov Victor" (cod fiscal 29028460) pentru computer în sumă de 27,0 mii lei - transferaţi la 21.10.2003 (care au fost dezafectaţi timp de 72 de zile, prin ce s-au încălcat prevederile art.24 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[3]) şi de 7,9 mii lei - transferaţi pentru computer, la 22.12.2003 S.R.L. "Ametis com" (cod fiscal 99945463). La 11.02.2004, în baza facturilor fiscale primite de la furnizorii sus-menţionaţi, au fost restabilite în evidenţă datoriile debitoare respective prin micşorarea cheltuielilor efective ale anului 2004.

Ţinîndu-se cont de datoriile creditoare ale instituţiilor din cadrul Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport, formate la finele anului 2003, şi de cheltuielile efective ale anului 2004, la cinci alineate ale articolului "Plata mărfurilor şi serviciilor" au fost stabilite divergenţe în sumă totală de 30,1 mii lei. Aceste denaturări sînt o consecinţă a incorectitudinilor admise în procesul delimitării datoriilor la momentul formării raioanelor în anul 2003.

Consiliul raional, prin decizia nr.01/04 din 09.04.2004, a alocat comisariatului de poliţie mijloace din excedentul bugetar în mărime de 94,0 mii lei, pentru procurarea unui pupitru de comandă telefonic, din care 5,9 mii lei au fost utilizaţi contrar destinaţiei.

Unele autorităţi executive de nivelul întîi n-au respectat prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, efectuînd cheltuieli efective cu depăşirea limitelor precizate. Astfel de depăşiri au fost stabilite la executarea bugetului local al s.Iordanovca în sumă totală de 400,2 mii lei, din care: la "Reparaţia capitală a obiectelor social-culturale" - în sumă de 231,1 mii lei şi la "Investiţii capitale în construcţia obiectelor comunale" - în mărime de 175,3 mii lei, prin ce au fost generate datorii creditoare în aceeaşi mărime.

Contrar art.21 alin (2) din Legea 397-XV, de către Consiliul raional n-au fost aprobate tarifele la serviciile prestate de instituţiile respective. Astfel, în anul 2004, serviciul sanitar-veterinar pe lîngă Direcţia agricultură şi alimentaţie din subordinea Consiliului raional, în lipsa acestor aprobări, a acumulat mijloace speciale în sumă de 68,5 mii lei, iar aparatul preşedintelui raionului şi subdiviziunile din cadrul acestuia au acumulat venituri în sumă de 158,3 mii lei, din contul cărora au fost executate cheltuieli, cu nerespectarea integrală a prevederilor Regulamentului cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001[4], în sumă de 42,8 mii lei şi, respectiv, 123,3 mii lei.

În perioada anului 2004, din fondul de rezervă al Guvernului, în baza a trei hotărîri, bugetului raionului Basarabeasca i-au fost alocate mijloace băneşti în sumă totală de 559,9 mii lei.

Din mijloacele alocate din fondul de rezervă al Guvernului, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1366 din 09.12.2004, în sumă de 50,0 mii lei, la executarea de casă a bugetului au fost raportaţi doar 20,0 mii lei, din care 18,0 mii lei au fost distribuiţi conform destinaţiei prevăzute la acordarea premiilor agenţilor economici, iar 2,0 mii lei - la acordarea premiilor la doi colaboratori ai Direcţiei agricultură şi alimentaţie.

Factorii de decizie ai autorităţii executive a administraţiei publice locale a raionului Basarabeasca, contrar prevederilor pct.18 din Legea nr.1228-XIII din 27.06.1997 "Despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului"[5], n-au restituit la bugetul de stat soldul mijloacelor alocate din fondul de rezervă şi neutilizate la situaţia din 31.12.2004 în sumă de 30,0 mii lei.

Întru satisfacerea solicitării preşedintelui raionului Basarabeasca Iu.Plopa de a construi la Başcalia, pe terenul Î.S."Moldsilva", o tabără de odihnă, Guvernul a emis Hotărîrea nr.634 din 08.06.2004 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"[6], în temeiul căreia Ministerul Finanţelor, prin dispoziţia de plată nr.1028 din 27.07.2004, a transferat Consiliului raional Basarabeasca mijloace din fondul de rezervă în sumă de 500,0 mii lei pentru executarea lucrărilor de reparaţie şi reconstrucţie a taberei de odihnă din s. Başcalia către sezonul estival 2004. La momentul finanţării, în reţeaua de instituţii finanţate din bugetele UAT Basarabeasca nu exista o astfel de instituţie. De asemenea, tabăra de odihnă din s. Başcalia n-a fost inclusă în reţeaua de instituţii publice finanţate din bugetul raionului nici pentru anul 2005, deşi Consiliul raional Basarabeasca, la 14.10.2004, a decis fondarea instituţiei cultural-educative şi de agrement "Tabăra de odihnă a copiilor din raionul Basarabeasca", aprobînd concomitent Regulamentul de activitate şi statele de personal în număr de 22 de unităţi. Cu încălcarea prevederilor art.13 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[7], lucrările de construcţie a taberei de odihnă au demarat în lipsa proiectului şi devizului elaborat şi aprobat în ordinea stabilită, pe baza mijloacelor fixe ale subdiviziunii Î.S."Moldsilva" - Î.S.S. "Iargara" în sumă totală de 110,5 mii lei. Aceste mijloace fixe, care se constituie din o casă de locuit cu două apartamente cu costul iniţial de 78,1 mii lei şi şopronul pentru maşini agricole cu costul iniţial de 32,4 mii lei, au fost transmise de către Î.S.S. "Iargara" către Consiliul raional Basarabeasca prin actul de primire-predare din 09.08.2004, în lipsa unei hotărîri de Guvern şi cu încălcarea mecanismului de transmitere, prevăzut de Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995[8]. Operaţiunea economică a fost reflectată în evidenţa contabilă doar a unei singure părţi - Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport prin înscrierea contabilă la subconturile "Clădiri" şi "Fondul mijloacelor fixe" în sumă de 110,5 mii lei. Potrivit informaţiei prezentate de către dna A.Miscenco, directorul Î.S.S."Iargara", suprafaţa de teren de 0,56 ha aferentă obiectelor transmise pînă la finele controlului se afla la balanţa întreprinderii pe care o conduce. Totodată, Î.S.S."Iargara" confirmă prin documente şi înscrieri contabile că construcţiile transmise prin actul din 09.08.2004 pînă în prezent se află la balanţa Î.S.S."Iargara", la care se calculează uzura şi se raportează la cheltuielile întreprinderii.

Conform deciziei nr.12 din 15.06.2004, consiliul local Başcalia a permis atribuirea terenului de pămînt pentru construcţia unei tabere de odihnă pentru copii din satul Başcalia pe o suprafaţă de 1,03 ha, din care 0,56 ha constituia suprafaţa de teren, al cărei deţinător este subdiviziunea Î.S."Moldsilva" - Î.S.S. "Iargara" şi 0,47 ha - terenul primăriei aflat sub păşune, deşi, potrivit prevederilor art.71 din Codul funciar, aprobat prin Legea nr.828-XII din 25.12.1991[9], schimbarea destinaţiei terenului agricol ţine de competenţa Consiliului raional. Atît Consiliul raional Basarabeasca, cît şi Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport n-au confirmat dreptul de posesie şi folosinţă a terenului proprietate publică a primăriei s.Başcalia, acordat de către consiliul local pentru construcţia instituţiei publice a autorităţii executive de nivelul al doilea.

În cadrul controlului de contrapunere a proceselor-verbale de recepţie a unor lucrări executate de către antreprenorul "Casa-Construct" S.R.L. (cod fiscal 1003600009869) la obiectul "Reparaţia taberei de odihnă pentru copii din s. Başcalia" cu lucrările îndeplinite în realitate s-au stabilit lucrări neîndeplinite la momentul controlului în sumă de 8,6 mii lei. Astfel, volumele de lucrări neîndeplinite au condiţionat majorarea nejustificată a cheltuielilor totale în sumă de 14,3 mii lei, din care cheltuielile directe - 8,6 mii lei şi de regie - 5,7 mii lei, bugetul raional fiind prejudiciat în aceeaşi mărime.

În temeiul deciziei Consiliului raional Basarabeasca nr.03/11 din 14.10.2004, a fost aprobată fondarea de către acesta a Întreprinderii municipale "Maison-Service" din or.Basarabeasca. Totodată, sub acelaşi număr şi aceeaşi dată există o altă decizie despre fondarea Întreprinderii municipale "Sonbas-Service", care conţine aceleaşi prevederi ca şi prima. Prin decizia nr.03/11 din 14.10.2004, Consiliul raional Basarabeasca a aprobat statutul Î.M. "Sonbas-Service", care a fost înregistrat de către Camera Înregistrării de Stat la 03.11.2004, l-a numit în funcţie de director al Î.M. "Sonbas-Service" pe dl M.Strătilă, deşi, potrivit pct.8.1. din statut, conducătorul întreprinderii este "numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul comunal Sarata-Galbenă la propunerea primarului".

În baza pct.3 din decizia nr.03/11 din 14.10.2004 şi pct.5.1., pct.5.2. din statut, în administrarea Î.M. "Sonbas-Service" au fost transmise patrimoniul Consiliului raional Basarabeasca, primit prin actul de predare-primire a patrimoniului de la balanţa Direcţiei Generale pentru Administrarea Clădirilor Guvernului din 01.09.2004 în valoare totală de 1714,3 mii lei (filiala S.A."Mezon") şi prin actul de predare-primire în proprietate cu titlu gratuit a căminului Întreprinderii de instruire şi producţie "Ambas-Fer" din or.Basarabeasca a Societăţii Orbilor din Moldova în valoare de 1579,1 mii lei şi suprafaţa terenului de 0,074 ha pe care este amplasat căminul, deşi, potrivit pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.1423 din 02.12.2003 "Despre situaţia social-economică în raionul Basarabeasca şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale întru dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale"[10] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.1423 din 02.12.2003), Departamentul Privatizării, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi autorităţile publice locale urmau să soluţioneze chestiunea ce ţine de privatizarea acestui cămin în termen de o lună.

Conform deciziei nr.02/15 din 22.04.2005, Consiliul raional Basarabeasca a aprobat contractul de dare în arendă de către Î.M. "Sonbas-Service" a unor încăperi, pe un termen de 20 ani, Întreprinderii cu capital străin "Dinamic - Textile" S.R.L., fără a specifica tipul de arendă, deşi conform denumirii - tipul de arendă este specificat ca "arendă finanţată". Se menţionează că noţiunea de "arendă finanţată" nu se conţine nici într-un act legislativ, ci numai în Standardul Naţional de Contabilitate nr.17 "Contabilitatea arendei (chiriei)", aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.32 din 03.03.2000[11] (în continuare - SNC nr.17). Plata anuală pentru arendă constituie 171,3 mii lei, totodată arendaşul avînd dreptul ca 85% din plata respectivă să fie achitată cu costul lucrărilor de reparaţie a bunurilor arendate.

Operaţiunea economică de dare în "arendă finanţată" a patrimoniului sus-menţionat s-a efectuat cu nerespectarea integrală a prevederilor SNC nr.17.

Pe parcursul anului 2004, Î.M. "Sonbas-Service", încălcînd pct.5.3 din propriul statut, a realizat unele bunuri transmise în gestiune operativă de către fondator, în lipsa deciziei Consiliului raional - în calitate de fondator, în sumă totală de 91,5 mii lei.

Concluzionînd cele expuse, Curtea de Conturi menţionează că încălcările şi abaterile constatate sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi şi al doilea din raionul Basarabeasca, precum şi de unele instituţii finanţate din bugetele respective a prevederilor cadrului normativ, care au dus la încălcarea procedurii şi a termenului de aprobare a bugetului raional, precum şi a bugetelor UAT de nivelul întîi; prognozarea neadecvată a bazei fiscale şi a veniturilor proprii; prezenţa restanţelor considerabile a plăţilor la buget; înregistrări contabile incorecte; nerestituirea la bugetul de stat a soldului de mijloace alocate din fondul de rezervă al Guvernului şi neutilizate; efectuarea cheltuielilor efective cu depăşirea limitelor precizate; încălcarea modului de transmitere a bunurilor din proprietatea de stat în proprietatea autorităţii publice locale, precum şi la finanţarea reparaţiei taberei de odihnă.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de rezultatele controlului, în conformitate cu art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994[12] "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Basarabeasca (dl Iu.Plopa):

1.1. să informeze Consiliul raional Basarabeasca şi consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul raionului Basarabeasca despre rezultatele controlului;

1.2. să asigure restituirea la bugetul raional a pagubei materiale în mărime de 14,3 mii lei în urma includerii de către "Casa-Construct" S.R.L. a unor lucrări neexecutate în procesele-verbale de recepţie a volumelor executate;

1.3. să asigure restituirea la bugetul de stat a sumei de 30,0 mii lei alocate din fondul de rezervă al Guvernului, neutilizate conform destinaţiei la situaţia din 31.12.2004, şi restituirea la bugetul raional a sumei de 5,9 mii lei, folosite contrar destinaţiei de către comisariatul de poliţie.

2. Se propune Consiliului raional Basarabeasca:

2.1. să examineze care din cele două decizii ale Consiliului raional, înregistrate cu acelaşi număr - nr.03/11 din 14.10.2004, este conformă, adoptînd decizia de anulare a celei neveridice, cu stabilirea responsabilităţii persoanelor ce s-au făcut vinovate;

2.2. să opereze şi să adopte, în modul stabilit, modificări şi completări în statutul Î.M. "Sonbas-Service", aducînd în corespundere cu legislaţia şi deciziile Consiliului raional Basarabeasca punctele 5.1., 5.2. privind constituirea capitalului social şi punctului 8.1 ce ţine de numirea în funcţie a directorului;

2.3. să întreprindă măsuri, conform legislaţiei, faţă de directorul Î.M."Sonbas-Service" dl M.Strătilă pentru realizarea bunurilor transmise în gestiune operativă fără acordul fondatorului, precum şi să conformeze operaţiunea în cauză la prevederile legale;

2.4. să revadă "contractul de arendă finanţată", încheiat de către Î.M."Sonbas-Service" cu Întreprinderea cu capital străin "Dinamic - Textile" S.R.L., aducîndu-l în conformitate cu prevederile legislaţiei civile;

2.5. să examineze oportunitatea schimbării destinaţiei terenului de păşuni cu suprafaţa de 0,47 ha de către consiliul local Başcalia.

3. Se propune consiliului local Başcalia să reexamineze decizia nr.12 din 15.06.2004 întru aprecierea legalităţii alocării terenului cu suprafaţa de 1,03 ha pentru construcţia taberei de odihnă pentru copii, inclusiv a suprafeţei de 0,56 ha care aparţine Î.S.S. Iargara".

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Basarabeasca.

5. Se solicită de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat verificarea corectitudinii calculării şi achitării, conform legislaţiei în vigoare, a impozitelor legate de operaţiunea de transmitere gratuită a căminului de către ÎIP "Ambas-Fer" către Consiliul raional Basarabeasca, precum şi a aspectelor fiscale ce ţin de darea în "arendă finanţată" de către Î.M."Sonbas-Service" Întreprinderii cu capital străin "Dinamic - Textile" S.R.L.

6. Se informează Guvernul despre neexecutarea întocmai a pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.1423 din 02.12.2003 referitor la privatizarea căminului ÎIP "Ambas-Fer", precum şi se propune Guvernului examinarea temeiului de transmitere a patrimoniului de stat în sumă de 110,5 mii lei şi a terenului de 0,56 ha de la balanţa Î.S.S. "Iargara" şi conformarea acţiunilor de transmitere la legislaţia în vigoare.

7. Despre executarea cerinţelor punctelor 1 - 3 şi 5 - 6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.49, art.211

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[3] M.O., 2003, nr.243, art.970

[4] M.O., 2001, nr.52-54, art.149

[5]M.O., 1997, nr.57-58, art.511

[6] M.O., 2004, nr.91-95, art.767

[7] M.O., 1996, nr.25, art.259

[8] M.O., 1996, nr.10, art.45

[9] Republicat în M.O., 2001, nr.107, art.817

[10] M.O., 2003, nr.239-242, art.1472

[11] M.O., 2000, nr.27-28, art.92

[12] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)