Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 60 din 23 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului municipiului Bălţi pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului interimar al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, primarului mun.Bălţi dl V.Panciuc, şefului Direcţiei generale finanţe a mun.Bălti dna M.Baţan, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului municipiului Bălti pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul municipiului Bălţi pe anul 2004, prin decizia Consiliului municipal nr.9/1 din 10.12.2003, a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 85491,9 mii lei. În urma rectificărilor, veniturile au fost precizate în sumă de 107615,7 mii lei.

Executarea părţii de venituri a bugetului municipiului Bălţi pe anul 2004 a alcătuit 127593,3 mii lei, ce constituie 118,6 la sută faţă de planul precizat, în urma depăşirii nivelului executării părţii de venituri a bugetului municipal cu 18,7 la sută, sau 19992,0 mii lei, şi a bugetului s.Sadovoe - cu 0,08 la sută, sau 6,3 mii lei. Totodată, bugetul s.Elisaveta n-a fost executat la partea de venituri cu 1,7 la sută, sau 20,7 mii lei, ca urmare a neîncasării veniturilor din impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, impozitul funciar de la persoanele fizice şi mijloacele speciale.

Cu încălcarea art.27 alin.(2) lit.a) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), planul bugetului municipiului Bălţi pentru anul 2004 a fost precizat, conform deciziei Consiliului municipal nr.8/1 din 23.12.2004, întru micşorarea planului încasării veniturilor cu suma de 387,4 mii lei, fără confirmarea modificării bazei fiscale şi micşorării necesarului de cheltuieli aprobate în buget conform legislaţiei. A fost diminuat impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă cu suma de 376,1 mii lei şi impozitul funciar încasat de la persoane fizice - cu suma de 11,3 mii lei.

Analogic, la primăria s.Sadovoe (S.Buzurnîi) a fost micşorat planul pe 4 surse de venituri în sumă totală de 24,9 mii lei, din care: impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - cu 7,7 mii lei; impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - cu 15,0 mii lei; taxa pentru amenajarea teritoriului - cu 1,2 mii lei; taxa pentru plasarea obiectelor comerciale - cu 1,0 mii lei.

La bugetul municipal Bălţi nu s-au încasat venituri din vînzarea proprietăţii municipale în valoare de 57,0 mii lei către S.R.L. "Contact" (c/f 35791), care, conform procesului-verbal al Comisiei de licitaţie, a efectuat achitarea pentru încăperea procurată în bugetul de stat, în loc de bugetul local. Analogic, veniturile din realizarea proprietăţii municipale în sumă de 70,8 mii lei s-au încasat la contul special al primăriei mun. Bălţi, în loc de contul bugetar, şi anume: de la Asociaţia "Electronservice" (c/f 81200) - 40,5 mii lei, ÎI "I.I.Baţan" (c/f 975567) - 26,1 mii lei, persoana fizică I.Capriţa - 4,2 mii lei.

Partea de cheltuieli a bugetului municipiului Bălţi a fost executată la nivelul de 99,7 la sută, sau executarea efectivă a planului (119907,1 mii lei) este mai mică decît planul precizat (120268,1 mii lei) cu 361,0 mii lei, inclusiv: în urma neexecutării planului de cheltuieli pe bugetul municipal Bălţi - cu 303,6 mii lei (99,7 la sută), pe bugetul s.Elisaveta - cu 37,6 mii lei (97 la sută), pe bugetul s.Sadovoe - cu 19,8 mii lei (97,4 la sută).

Comparativ cu anul 2003, de la bugetul municipiului Bălţi au fost efectuate mai puţine cheltuieli de casă şi efective cu, respectiv, 10,2 mil.lei şi 15,0 mil.lei, înregistrîndu-se la finele anului pe conturile bugetului municipiului Bălţi solduri de mijloace financiare în mărime de 20,5 mil.lei, sau cu 7,7 mil.lei mai mult decît la situaţia din 01.01.2004. Totodată, pe parcursul anului 2004, prin deciziile Consiliului municipal, au fost distribuite 12,7 mil.lei, însă cheltuieli nu s-au executat.

Analiza executării cheltuielilor de casă ale bugetului municipiului Bălţi sub aspect funcţional denotă faptul că ponderea cea mai mare (57,1 la sută) în volumul total al acestora aparţine cheltuielilor în domeniul social-cultural, care au fost executate în mărime de 68,5 mil.lei, inclusiv la grupa de funcţie "Învăţămînt" - 54,9 mil.lei, sau 99,8 la sută faţă de plan, la grupele "Cultură, artă, sport şi acţiuni de tineret" şi "Asistenţă socială şi susţinere socială" - respectiv, 6,5 mil.lei şi 5,0 mil.lei, sau 99,3 şi 99,8 la sută faţă de prevederi. Cheltuielilor ce ţin de menţinerea ordinii publice şi serviciile de stat cu destinaţie generală şi în domeniul economic le revin, respectiv, 9,0 şi 32,5 la sută din totalul cheltuielilor, constituind, în valoare absolută, 10,8 mil.lei şi, respectiv, 39,5 mil.lei, iar cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale alcătuiesc 1,2 mil.lei, sau 1,0 la sută.

În urma executării bugetului municipiului Bălţi pe anul 2004, datoriile debitoare şi creditoare ale instituţiilor bugetare înregistrate la situaţia din 01.01.2005, comparativ cu situaţia din 01.01.2004, s-au micşorat, respectiv, cu 64,0 mii lei şi 4408,2 mii lei, constituind 181,4 mii lei şi, respectiv, 4668,6 mii lei.

Cu încălcarea art.3 alin.(1) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), primăria mun.Bălţi a procurat automobilul AUDI A-6 la preţul de 13,8 mii lei, fără respectarea procedurii de achiziţie, fără examinarea la şedinţa grupului de lucru şi fără contract de achiziţie, înregistrat la Trezorerie în modul stabilit.

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice locale a actelor legislative la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului municipiului Bălţi.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de neajunsurile şi încălcările depistate, în baza art.25, 26 şi 27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[3] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei, comise la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului municipiului Bălţi pe anul 2004.

2. Se atenţionează primarul municipiului Bălţi dl V.Panciuc asupra:

2.1. încălcării art.27 alin.(2) lit.a) din Legea nr.397-XV, în rezultatul cărui fapt au fost nelegitim diminuaţi indicii de plan la venituri;

2.2. încălcării Legii nr.1166-XIII la procurarea mijlocului de transport.

3. Se cere de la primarul municipiului Bălţi dl V.Panciuc:

3.1. informarea Consiliului municipal Bălţi despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului municipiului;

3.2. elaborarea planului de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor depistate;

3.3. întreprinderea măsurilor de încasare la bugetul municipal a sumei de 57,0 mii lei, transferată greşit de către S.R.L. "Contact" la bugetul de stat;

4. Se ia act că veniturile din vînzarea proprietăţii municipale în sumă de 70,8 mii lei au fost transferate de la contul special al primăriei mun. Bălţi la contul bugetar.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului municipiului Bălţi.

6. Despre executarea cerinţelor pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[2] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[3] M.O., 1994, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)