Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 59 din 23 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Briceni pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului interimar al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, preşedintelui raionului Briceni dl V.Cerevatîi, şefului Direcţiei generale finanţe a raionului Briceni dna A.Postolachi, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Briceni pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Briceni pe anul 2004 s-a stabilit, prin decizia Consiliului raional Briceni nr. 1 din 18.12.2003, la venituri şi cheltuieli în sumă de 34244,7 mii lei. În urma rectificărilor, veniturile au fost precizate în sumă de 48402,0 mii lei, iar cheltuielile - în sumă de 56127,5 mii lei. Ca sursă suplimentară de executare a părţii de cheltuieli au servit soldurile de mijloace băneşti în sumă de 3725,0 mii lei, formate la sfîrşit de an în urma executării bugetului raionului pe anul 2003 şi din contul împrumutului pe termen lung de la "Banca de Economii" S.A. în sumă de 4000,0 mii lei.

Comparativ cu anul 2003, veniturile în anul de gestiune ale bugetului raionului Briceni au fost iniţial aprobate la nivelul de 83,2 la sută faţă de veniturile aprobate în anul 2003 în mărime de 41141,1 mii lei, sau cu 6896,4 mii lei mai puţin.

Executarea de casă a bugetului raionului Briceni la partea de venituri a constituit 51142,6 mii lei, sau cu 2740,6 mii lei (5,7 la sută) mai mult faţă de prevederile precizate şi cu 16897,9 mii lei (49,3 la sută) mai mult decît s-a aprobat iniţial. Astfel, impozitul pe venitul din salariu a fost aprobat în mărime de 3499,0 mii lei, pe cînd încasările reale la acest capitol de venituri au constituit 5288,2 mii lei, sau cu 51,1 la sută peste nivelul iniţial aprobat.

Din suma totală a veniturilor bugetului raionului Briceni executate, 33,9 la sută alcătuiesc veniturile proprii, 9,4 la sută - defalcările de la veniturile generale de stat, 45,8 la sută - transferurile de la bugetul de stat, iar 1,9 la sută - mijloacele speciale.

Ponderea considerabilă în structura veniturilor bugetului raionului Briceni (fără granturi şi transferuri) o deţin încasările fiscale - 81,6 la sută, sau 22639,2 mii lei. Încasărilor nefiscale şi veniturilor din operaţiuni cu capitalul le revin, respectiv, 16,4 şi 2 la sută din executarea totală a veniturilor (fără granturi şi transferuri), sau 4558,9 mii lei şi, respectiv, 551,8 mii lei.

Autorităţile executive ale raionului n-au realizat în deplină măsură prevederile art. 35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), neasigurînd acumularea deplină în bugetul raionului a veniturilor proprii aprobate pentru anul 2004 în sumă de 405,9 mii lei, din care: impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, reţinut la sursa de plată - cu 54,8 mii lei; impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - cu 297,8 mii lei; plata pentru arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă - cu 53,3 mii lei.

Primăriile s.Corjeuţi şi s.Mărcăuţi n-au planificat în bugetele locale plăţile pentru arenda resurselor naturale (iaz) în mărime de 11,8 mii lei, arenda terenurilor cu destinaţie agricolă - de 9,9 mii lei, arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă - de 15,4 mii lei, deşi aceste obiecte au fost date în folosinţă în baza contractelor de arendă.

Analiza dinamicii executării părţii de venituri a bugetului raionului Briceni denotă că procentul executării părţii de venituri a bugetelor satelor (comunelor) este mai mic decît al bugetelor oraşelor şi bugetului raional. Dacă partea de venituri a bugetului raionului Briceni a fost executată în mărime de 105,7 la sută, din care bugetul raional - 130,3 la sută, bugetele oraşelor - 103,5 la sută, atunci bugetele satelor (comunelor) s-au executat în mărime de 97,8 la sută, adică autorităţile executive de nivelul întîi de la 7 primării ale satelor (comunelor) (din 26) n-au executat planul pe venituri în sumă totală de 494,8 mii lei, sau cu 2,2 la sută.

Executarea de casă a bugetului raionului Briceni la partea de cheltuieli a constituit 55400,5 mii lei, sau 98,7 la sută faţă de prevederile anuale. Cheltuielile efective ale bugetului menţionat au fost efectuate în sumă de 51330,7 mii lei. Comparativ cu anul 2003, de la bugetul raionului Briceni s-au efectuat cheltuieli de casă şi efective cu circa 7400,0 mii lei şi, respectiv, 3330,0 mii lei mai mult.

În urma executării bugetului raionului Briceni pe anul 2004, s-au micşorat atît datoriile debitoare, cît şi cele creditoare ale instituţiilor bugetare, faţă de anul bugetar precedent, cu 520,3 mii lei şi, respectiv, 4522,6 mii lei, la situaţia din 01.01.2005 constituind 110,4 mii lei şi, respectiv, 7974,7 mii lei.

Analiza executării cheltuielilor de casă ale bugetului raionului Briceni sub aspect funcţional denotă faptul că ponderea cea mai mare (53,4 la sută) în volumul cheltuielilor totale aparţine cheltuielilor în domeniul social-cultural, care au fost executate în mărime de 29589,4 mii lei, inclusiv la grupa de funcţie "Învăţămînt" - 24992,8 mii lei, sau 97 la sută faţă de plan, la grupele "Cultură, artă, sport şi acţiuni de tineret" şi "Asistenţă socială şi susţinere socială" - respectiv, 2317,2 mii lei şi 1339,3 mii lei, sau 97,7 şi 97,6 la sută faţă de prevederi. Cheltuielilor ce ţin de menţinerea ordinii publice şi serviciile de stat cu destinaţie generală şi în domeniul economic le revin, respectiv, 13,4 şi 30,9 la sută din totalul cheltuielilor, constituind, în valoare absolută, 7429,6 mii lei şi, respectiv, 17173,0 mii lei, iar cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale alcătuiesc 1250,5 mii lei, sau 2,3 la sută.

Contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, executorii de bugete de nivelurile întîi şi doi, la unele articole de cheltuieli, au admis depăşirea limitelor precizate în bugetele respective. Astfel, supracheltuielile înregistrate la bugetul raional Briceni au alcătuit 1033,8 mii lei, din care pe: aparatul preşedintelui raionului - 270,8 mii lei; Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport - 245,9 mii lei; Secţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei - 4,8 mii lei. Unele instituţii bugetare finanţate din bugetele satelor (comunelor) au admis depăşirea cheltuielilor efective faţă de planul precizat pentru anul 2004 cu 512,3 mii lei.

Cu încălcarea prevederilor pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza reţelei tarifare unice"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.139), prin dispoziţiile preşedintelui raionului Briceni dl V.Cerevatîi, au fost acordate premii la sărbătorile de Paşti şi de Anul Nou angajaţilor aparatului preşedintelui raionului, şefilor de Direcţii, secţii şi de servicii subordonate Consiliului raional în sumă totală de 133,3 mii lei.

Contrar prevederilor pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16.06.2003 "Cu privire la structura şi efectivul - limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.735), Consiliul raional Briceni, în baza Ordinului Ministerului Afacerilor Interne "Cu privire la statele de personal ale organelor şi subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne" nr.444 din 24.11.2003, prin decizia nr.19 din 12.04.2004, a inclus în statele de personal ale Poliţiei municipale Briceni cu două unităţi mai mult decît prevede normativul, cheltuielile pentru întreţinerea acestora fiind de 35,3 mii lei.

Nerespectîndu-se dispoziţiile preşedintelui Consiliului raional nr.22/1 din 16.02.2004 şi nr.34 din 03.03.2004 "Cu privire la limita lunară de benzină", în anul 2004, pe aparatul preşedintelui raionului a fost admisă depăşirea limitelor stabilite pentru combustibil cu 530 litri în sumă de 3,6 mii lei.

Cu încălcarea art.13 alin.(3) şi (4) din Legea nr.397-XV (în redacţia Legii nr.224-XV din 01.07.2004[4]), Consiliul raional Briceni, în anul 2004, a acordat împrumuturi la patru primării (Larga, Tabani, Teţcani, Lipcani) în mărime ce depăşeşte 5 la sută din totalul veniturilor proprii rectificate - pe primele trei primării, şi în mărime ce depăşeşte 5 la sută din totalul veniturilor rectificate - pe primăria Lipcani.

În afară de aceasta, contrar art.13 alin.(3) din Legea nr.397-XV, au fost acordate din bugetul raional Briceni împrumuturi bugetare în sumă de 393,4 mii lei la şapte primării (Bulboaca, Larga, Medveja, Pererîta, Tabani, Teţcani, Trebisăuţi), care deja aveau datorii la împrumuturile angajate anterior.

În anul 2004, contrar prevederilor art.8 alin.(4) din Legea nr.397-XV, de la bugetul raional Briceni au fost alocate mijloace financiare unor instituţii finanţate din alte bugete. Astfel, Procuraturii Briceni i-au fost alocate mijloace băneşti în sumă de 1,3 mii lei pentru achitarea plăţii pentru arenda încăperii Procuraturii, precum şi s-au transmis de la bilanţul Consiliului raional la bilanţul Procuraturii Briceni bunuri materiale în valoare de 15,0 mii lei. Totodată, pe parcursul anului de referinţă, conform prevederilor legale, au mai fost alocate mijloace cu destinaţie specială (pentru reparaţia gardului şi acoperişului) în sumă de 100,0 mii lei Instituţiei medico-sanitare publice "Spitalul raional Briceni", care le-a utilizat contrar destinaţiei.

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o concesinţă a nerespectării de către organele publice locale a actelor normative şi legislative la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa raionului Briceni.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de neajunsurile şi încălcările depistate, în baza art. 25, 26 şi 27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curea de Conturi[5] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei, comise la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului Briceni.

2. Se atenţionează preşedintele raionului Briceni dl V. Cerevatîi asupra:

2.1. efectuării cheltuielilor din bugetul raional în sumă de 133,3 mii lei, cu încălcarea Hotărîrii Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza reţelei tarifare unice", care au fost achitate angajaţilor aparatului preşedintelui raionului;

2.2. efectuării cheltuielilor nelegitime în sumă de 35,3 mii lei pentru întreţinerea a 2 unităţi ale Poliţiei municipale Briceni, cu încălcarea Hotărîrii Guvernului nr.735 din 16.06.2003 "Cu privire la structura şi efectivul - limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale";

2.3. efectuării cheltuielilor nelegitime din bugetul raional în sumă de 1,3 mii lei, precum şi transmiterii bunurilor materiale în valoare de 15,0 mii lei instituţiei finanţate din alt buget.

3. Se cere de la preşedintele raionului Briceni dl V. Cerevatîi:

3.1. să informeze Consiliul raional Briceni despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Briceni;

3.2. să elaboreze programul de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor depistate de control şi să aplice, după competenţă, sancţiuni disciplinare conform legislaţiei faţă de persoanele cu funcţii de răspundere, care au comis încălcări la elaborarea şi executarea bugetului;

3.3. să întreprindă măsuri, în colaborare cu serviciile respective, de colectare deplină şi în termen a veniturilor stabilite;

3.4. să asigure efectuarea cheltuielilor pe parcursul anului bugetar numai în limita alocaţiilor aprobate în buget;

3.5. să respecte strict limita de parcurs pentru autoturismele de serviciu, în conformitate cu deciziile Consiliului raional Briceni;

3.6. să asigure rambursarea în bugetul raionului de către organele publice locale de nivelul întîi a împrumuturilor în sumă de 393,4 mii lei.

4. Se ia act că faţă de factorii de decizie ai instituţiilor bugetare deservite de la bugetele de diferite nivele, care au admis supracheltuieli au fost aplicate sancţiuni administrative, conform prevederilor legale, de către Departamentul Control Financiar şi Revizie.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Briceni.

6. Despre executarea cerinţelor pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.246-253, art.996

[2] M.O., 1998, nr.26-27, art.194

[3] M.O., 2003, nr.123-125, art.770

[4] M.O., 2004, nr.132-137, art.700

[5] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)