Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 5 din 25 ianuarie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire semnificativă a proceselor de planificare, achiziţie, repartizare a dispozitivelor medicale şi de asigurare a unei utilizări mai bune a acestora?”

Numar din data de 2011-01-25 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 23

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Comisiei parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie dl V.Hotineanu, ministrului sănătăţii dl A.Usatîi, şefului Direcţiei politici buget şi finanţe a Ministerului Sănătăţii dl V.Sava, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl M.Buga, directorului Spitalului Ftiziopneumologie, sat.Vorniceni dl V.Vovc, directorului Spitalului Clinic Municipal "Sfînta Treime" dl S.Terente, directorului Spitalului Clinic Municipal Bălţi dl Gr.Chetrari, directorului Spitalului raional Călăraşi dl M.Tambur, directorului Spitalului raional Glodeni dl V. Sîromeatnicov şi altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei "Există oportunităţi de îmbunătăţire semnificativă a proceselor de planificare, achiziţie, repartizare a dispozitivelor medicale şi de asigurare a unei utilizări mai bune a acestora?".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit pe anul 2010. Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv de a răspunde la următoarele întrebări:

"A determinat în mod adecvat Ministerul Sănătăţii necesităţile de dispozitive medicale şi a asigurat repartizarea optimală a acestora?"

"A gestionat eficace Ministerul Sănătăţii mijloacele alocate pentru achiziţionarea dispozitivelor medicale?"

"A monitorizat Ministerul Sănătăţii utilizarea eficientă a dispozitivelor medicale de către IMSP?".

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit şi cu Manualul de audit al performanţei ale Curţii de Conturi la Ministerul Sănătăţii. În cadrul auditului au fost efectuate vizite la faţa locului la 12 instituţii medico-sanitare publice (în continuare - IMSP) şi au fost solicitate informaţii necesare de la alte 10 IMSP. Pentru obţinerea informaţiilor suplimentare privind importul dispozitivelor medicale a fost utilizată baza de date a Serviciului Vamal şi cea a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (actualmente - Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor).

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei "Există oportunităţi de îmbunătăţire semnificativă a proceselor de planificare, achiziţie, repartizare a dispozitivelor medicale şi de asigurare a unei utilizări mai bune a acestora?", care este parte componentă a prezentei hotărîri, şi se remite entităţilor auditate (Ministerul Sănătăţii, Spitalul Clinic Republican, Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, Policlinica şi Spitalul Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare, Institutul Oncologic, Institutul de Cardiologie, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Spitalul Ftiziopneumologie, sat. Vorniceni, Spitalul Clinic Municipal ,,Sfînta Treime", Spitalul Clinic Municipal Bălţi, Spitalul raional Călăraşi, Spitalul raional Glodeni, Spitalul raional Ceadîr-Lunga, Spitalul raional Drochia, Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie), pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în acesta.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-2.3. şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului şi să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta hotărîre, după cum urmează:

2.1. Parlamentului - să examineze posibilitatea urgentării adoptării Legii "Cu privire la dispozitivele medicale", fapt ce ar contribui la determinarea priorităţii achiziţiei de dispozitive medicale şi la îmbunătăţirea calităţii serviciului medical;

2.2. Guvernului:

2.2.1. pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi monitorizare a realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Matricea Politicii, conform Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană, semnat la 25.02.2009, privind Programul de susţinere a politicilor în sectorul sănătăţii;

2.2.2. să aducă în concordanţă prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr. 1128 din 28.08.2002 la prevederile art. 9 din Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 referitor la aprobarea tarifelor la serviciile contra cost din sfera sănătăţii publice, prestate persoanelor fizice şi juridice, şi să examineze posibilitatea urgentării aprobării acestora întru evitarea staţionării dispozitivelor, ratării veniturilor de către IMSP şi îngrădirii accesului pacienţilor la servicii performante.

2.3. Ministerului Sănătăţii:

2.3.1. să examineze Raportul de audit în cadrul colegiului ministerului şi să întreprindă măsuri de rigoare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi îmbunătăţirii managementului privind achiziţia şi gestionarea eficientă a dispozitivelor medicale disponibile în sistemul de ocrotire a sănătăţii;

2.3.2. să examineze posibilitatea, consultînd, după caz, opinia Consiliilor raionale, şi să propună soluţii optime în vederea extinderii accesului persoanelor asigurate la serviciile de calitate prestate la dispozitivele medicale performante, prin crearea la nivel raional a unei structuri integre de diagnosticare şi laborator, ţinînd cont de faptul că la momentul actual dispozitivele medicale sînt amplasate în spitalele raionale, pe care motiv dreptul gratuit la servicii performante îl au doar persoanele asigurate spitalizate.

3. Prezenta hotărîre şi Raportul de audit se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

4. Prezenta hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare şi o posibilă luare de atitudine, Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct. 1, subpunctelor 2.2.; 2.3. şi pct. 3 din prezenta hotărîre şi privind implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28.08.2002 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare".

Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 "Privind supravegherea de stat a sănătăţii publice".

Recomandari (23)

1. Să elaboreze şi să aprobe: 1.1 Planul de dezvoltare strategică în domeniul tehnologiilor şi dispozitivelor medicale

1. Să elaboreze şi să aprobe: 1.2 Standarde minime de dotare tehnică a IMSP.

6. Să asigure: 6.1 întreprinderea măsurilor de responsabilizare a personalului implicat în procesul vizat, prin definirea clară a obligaţiunilor, precum şi stabilirea modului adecvat de raportare a executării obligaţiunilor;

2. Să elaboreze şi să prezinte Guvernului, spre aprobare, Programul de dotare cu dispozitive medicale a IMSP.

3. Să actualizeze baza de date privind dispozitivele medicale aflate în gestiunea IMSP, în vederea asigurării unei planificări argumentate a achiziţiei de dispozitive medicale şi repartizării optime a acestora.

5. Să examineze oportunitatea plafonării rezonabile a adaosului comercial la dispozitivele medicale achiziţionate pentru sistemul de sănătate şi, după caz, să înainteze Guvernului propuneri de modificare a cadrului legal.

4. Să îmbunătăţească sistemul de control intern pentru procesul de planificare a achiziţiei de dispozitive medicale, precum şi de repartizare a acestora IMSP, prin stabilirea clară a responsabilităţilor personalului şi prin consolidarea activităţilor de control.

6. Să asigure: 6.2 responsabilizarea personalului în vederea corectitudinii calculării necesarului de dispozitive medicale la etapa de elaborare a proiectului de buget;

6. Să asigure:6.3 instruirea continuă a personalului implicat în achiziţiile publice;

6. Să asigure:6.4 monitorizarea permanentă, analiza şi evaluarea modului de desfăşurare a activităţii de achiziţii publice;

6. Să asigure: 6.5 controlul managerial privind recepţionarea dispozitivelor medicale.

7. În scopul confirmării corespunderii parametrilor tehnici ai dispozitivelor cu cei contractaţi, să asigure respectarea întocmai a clauzelor contractuale şi implementarea procedurilor de control corespunzătoare.

7. În scopul confirmării corespunderii parametrilor tehnici ai dispozitivelor cu cei contractaţi, să asigure respectarea întocmai a clauzelor contractuale şi implementarea procedurilor de control corespunzătoare.

7. În scopul confirmării corespunderii parametrilor tehnici ai dispozitivelor cu cei contractaţi, să asigure respectarea întocmai a clauzelor contractuale şi implementarea procedurilor de control corespunzătoare.

7. În scopul confirmării corespunderii parametrilor tehnici ai dispozitivelor cu cei contractaţi, să asigure respectarea întocmai a clauzelor contractuale şi implementarea procedurilor de control corespunzătoare.

7. În scopul confirmării corespunderii parametrilor tehnici ai dispozitivelor cu cei contractaţi, să asigure respectarea întocmai a clauzelor contractuale şi implementarea procedurilor de control corespunzătoare.

8. Să asigure înaintarea reclamaţiilor către Compania ,,S&T Mold” S.R.L. în conformitate cu clauzele prevăzute în contractul de achiziţionare a mărfurilor nr. 830/06-2 din 07.11.2007 şi ale art. 768 din Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002, cu solicitarea de la vînzător a digitalizării instalaţiilor de radidiagnostic „Duo Diagnost Digital”, pentru conformarea acestora cerinţelor solicitate de cumpărător la încheierea contractului.

9. Să examineze, în mod de urgenţă, oportunitatea înaintării în instanţa de judecată a acţiunii de revendicare a dreptului legal de recuperare a prejudiciului de la Compania ,,S&T Mold” S.R.L. în legătură cu livrarea dispozitivelor medicale ce nu corespund cerinţelor stipulate în caietul de sarcini şi contractul de achiziţie.

10. Să asigure elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare a eficienţei utilizării dispozitivelor medicale, cu stabilirea procedurii şi a modalităţii exacte de realizare a procesului de monitorizare.

11. Să întreprindă măsurile necesare întru exercitarea la nivelul cuvenit a funcţiei de control asupra folosirii eficiente şi raţionale a patrimoniului de stat, aflat în gestiunea IMSP subordonate, şi să asigure monitorizarea eficienţei utilizării dispozitivelor repartizate în raioanele incluse în proiectul-pilot.

12. Să examineze oportunitatea reamplasării instalaţiilor de radiodiagnostic performante, inclusiv a celor mobile, după caz, din spitalele raionale în CMF, întru sporirea accesului populaţiei la serviciile radiologice prestate şi îmbunătăţirea calităţii acestora.

13. Să examineze posibilitatea redistribuirii dispozitivelor medicale, care se utilizează ineficient de către instituţiile beneficiare, altor instituţii, în dependenţă de specificul activităţii şi de necesităţile reale.

13. Să examineze posibilitatea redistribuirii dispozitivelor medicale, care se utilizează ineficient de către instituţiile beneficiare, altor instituţii, în dependenţă de specificul activităţii şi de necesităţile reale.

Cerinte (5)

2.1 Parlamentului – să examineze posibilitatea urgentării adoptării Legii „Cu privire la dispozitivele medicale”, fapt ce ar contribui la determinarea priorităţii achiziţiei de dispozitive medicale şi la îmbunătăţirea calităţii serviciului medical;

2.2.1 pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi monitorizare a realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Matricea Politicii, conform Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană, semnat la 25.02.2009, privind Programul de susţinere a politicilor în sectorul sănătăţii;

2.2.2 să aducă în concordanţă prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr. 1128 din 28.08.2002 la prevederile art. 9 din Legea nr. 10-XVI din 03.02.2009 referitor la aprobarea tarifelor la serviciile contra cost din sfera sănătăţii publice, prestate persoanelor fizice şi juridice, şi să examineze posibilitatea urgentării aprobării acestora întru evitarea staţionării dispozitivelor, ratării veniturilor de către IMSP şi îngrădirii accesului pacienţilor la servicii performante.

2.3.1. să examineze Raportul de audit în cadrul colegiului ministerului şi să întreprindă măsuri de rigoare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv şi îmbunătăţirii managementului privind achiziţia şi gestionarea eficientă a dispozitivelor medicale disponibile în sistemul de ocrotire a sănătăţii;

2.3.2. să examineze posibilitatea, consultînd, după caz, opinia Consiliilor raionale, şi să propună soluţii optime în vederea extinderii accesului persoanelor asigurate la serviciile de calitate prestate la dispozitivele medicale performante, prin crearea la nivel raional a unei structuri integre de diagnosticare şi laborator, ţinînd cont de faptul că la momentul actual dispozitivele medicale sînt amplasate în spitalele raionale, pe care motiv dreptul gratuit la servicii performante îl au doar persoanele asigurate spitalizate.