Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 58 din 23 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Drochia pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului interimar al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, vicepreşedintelui raionului Drochia dna R.Sufrai, şefului Direcţiei generale finanţe a raionului Drochia dna I.Viţa, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Drochia pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Drochia pe anul 2004 s-a stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 41598,1 mii lei. În urma rectificărilor, veniturile au fost preconizate în sumă de 46774,7 mii lei, iar cheltuielile - în sumă de 50672,3 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în mărime de 3897,6 mii lei. Drept sursă de finanţare a cheltuielilor rectificate a servit soldul de mijloace băneşti disponibile din anul precedent în sumă de 3987,9 mii lei, format în urma executării bugetului.

Contrar art.22 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), bugetul aprobat al raionului Drochia (V.Belinschi) n-a fost dat publicităţii.

Cu încălcarea art.21 alin.(6) din Legea nr.491-XIV din 09.07.1999 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare), bugetul raional Drochia a fost aprobat cu întîrziere de 9 zile şi, de asemenea, cu încălcarea art.20 alin.(4) din aceeaşi lege, bugetele locale ale 28 de unităţi administrativ- teritoriale de nivelul întîi s-au aprobat cu întîrziere de la 15 pînă la 30 de zile.

În perioada de gestiune, la bugetul raionului Drochia au fost încasate venituri în sumă de 49667,0 mii lei, executarea constituind 106,2 la sută, sau cu o depăşire a indicilor preconizaţi de 2892,6 mii lei. Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului Drochia, 43,8 la sută, sau 21769,2 mii lei, constituie transferurile de la bugetul de stat, din care 18110,0 mii lei - transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[3] (cu modificările ulterioare); 1886,0 mii lei - achitarea datoriei bugetului de stat, formată la 31.12.2003, la transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor pe anul 2003 şi 1773,2 mii lei - transferurile cu destinaţie specială.

Neasigurarea încasării depline a impozitelor şi taxelor calculate spre plată a determinat înregistrarea restanţelor agenţilor economici şi ale persoanelor fizice faţă de bugetul raionului, care, la situaţia din 01.01.2005, constituiau 6149,0 mii lei, sau cu 1283,0 mii lei mai puţin faţă de suma înregistrată la 01.01.2004. Cele mai mari restanţe la plăţi se atestă la impozitul funciar - 3440,0 mii lei; impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 428,0 mii lei; impozitul pe venit, reţinut la sursa de plată - 665,0 mii lei, impozitul pe venitul din salariu - 791,0 mii lei, impozitul pe bunurile imobiliare - 140,0 mii lei, etc.

Veniturile bugetului raionului Drochia, fără granturi şi transferuri, fiind executate în sumă de 27897,7 mii lei, sau la nivelul de 103,7 la sută faţă de cele precizate, includ veniturile bugetului raional - 14358,7 mii lei, veniturile bugetului or. Drochia - 5156,3 mii lei şi veniturile bugetelor satelor (comunelor) - 8382,8 mii lei.

În anul 2004, din bugetul raionului Drochia s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă totală de 48732,7 mii lei, sau la nivelul de 96,2 la sută faţă de prevederile anuale, şi cheltuieli efective - de 49412,8 mii lei. Executarea părţii de cheltuieli a fost influenţată de executarea părţii de venituri, precum şi de sursele de finanţare atrase la echilibrarea bugetului. Comparativ cu anul 2003, în anul de referinţă s-au efectuat cheltuieli de casă cu circa 2700,0 mii lei mai puţin şi cheltuieli efective - respectiv, cu circa 500,0 mii lei.

Contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, la Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport a fost admisă depăşirea cheltuielilor efective din mijloacele bugetare la art. "Reparaţii capitale" în sumă de 54,4 mii lei.

La 01.01.2005, bugetul raionului Drochia înregistra datorii debitoare în sumă de 1576,8 mii lei şi datorii creditoare - de 4249,7 mii lei. Din suma totală a datoriilor creditoare, 2756,9 mii lei, sau 64,9 la sută, constituie plăţile calculate la retribuirea muncii, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru decembrie 2004, care au fost achitate în ianuarie 2005.

Ca componente ale bugetului raionului Drochia, bugetului raional îi revin cheltuieli în sumă de 34399,8 mii lei (inclusiv suma transferurilor redistribuite bugetelor de alt nivel - 17201,7 mii lei); bugetului or. Drochia - 6876,8 mii lei şi bugetelor satelor (comunelor) - 24697,3 mii lei.

Contrar cerinţelor art.13 alin.(2) din Legea nr.397-XV, 4 primării ale raionului n-au restituit în bugetul raional creditele primite pe parcursul anului financiar 2004 în sumă totală de 74,0 mii lei, din care: primăriile s.Popeştii de Jos (primar Gh.Coţofană) - 12,3 mii lei, s.Popeştii de Sus (primar S.Rusu) - 12,2 mii lei, s.Ţarigrad (primar V.Ostavciuc) - 27,5 mii lei, s.Cotova (primar I.Berladean) - 22,0 mii lei.

Cu încălcarea pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.835) şi deciziei Consiliului raional Drochia nr.11/1 din 29.12.2003, în anul 2004, s-a admis depăşirea cu 20,9 mii km a parcursului - limită la autoturismul de serviciu al preşedintelui raionului, în rezultatul cărui fapt a fost depăşit şi consumul-limită de benzină cu 2724 litri în sumă de 16,6 mii lei.

Încălcînd art.88 din Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997 "Codul fiscal"[5] (cu modificările ulterioare), secţia administrativ-financiară a aparatului preşedintelui raionului Drochia, la achitarea sumei de 15,7 mii lei consilierilor pentru participarea la şedinţe, n-a efectuat calculul şi n-a reţinut impozitul pe venit în sumă de 1,5 mii lei.

În contradicţie cu prevederile pct.13 lit.a), b) din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea lucrărilor legate de efectuarea arăturii de toamnă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1302 din 24.11.2004[6] (în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1302), primăria s.Chetrosu (E.Surlaru) şi primăria s.Gribova (D.Hodorojea) din raionul Drochia, pînă la 15.12.2004, n-au efectuat restituirea transferurilor cu destinaţie specială către bugetul raional, alocate pentru susţinerea sectorului agrar, cu toate că pînă la finele anului aceste mijloace n-au fost distribuite între fermieri, în rezultatul cărui fapt, la situaţia din 01.06.2005, nu s-au restituit corespunzător în bugetul de stat mijloacele băneşti în sumă de 7,2 mii lei şi, respectiv, 2,2 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile depistate sînt o consecinţă a nerespectării de către organele publice locale a actelor normative la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa raionului Drochia.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[7] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei, comise la elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale ale raionului Drochia.

2. Se cere de la preşedintele raionului Drochia dl V.Belinschii:

2.1. informarea Consiliului raional Drochia despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Drochia;

2.2. intensificarea controlului asupra încasării depline a veniturilor, conform prevederilor legale;

2.3. asigurarea efectuării cheltuielilor pe parcursul anului bugetar numai în limita alocaţiilor aprobate în buget;

2.4. asigurarea controlului asupra rambursării integrale în acelaşi an bugetar a împrumuturilor cu scadenţă, acordate unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi în perioada anului bugetar;

2.5. asigurarea respectării parcursului-limită al autoturismelor de serviciu;

2.6. întreprinderea măsurilor pentru încasarea în bugetul de stat a impozitului pe venit de la persoanele fizice în sumă de 1,5 mii lei;

2.7. determinarea gradului de răspundere personală a persoanelor responsabile care au admis neajunsurile şi încălcările menţionate mai sus şi aplicarea măsurilor disciplinare conform legislaţiei.

3. Primarii s. Chetrosu (dl E. Surlaru) şi s. Gribova (dl D.Hodorojea) vor întreprinde măsuri de restituire în bugetul raional a transferurilor cu destinaţie specială în sumă de 7,2 mii lei şi, respectiv, 2,2 mii lei, pentru transferarea lor ulterioară în bugetul de stat.

4. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale ale raionului Drochia.

5. Se propune Guvernului examinarea oportunităţii emiterii unei noi hotărîri de Guvern în scopul reglementării modului de utilizare a autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice, ţinîndu-se cont de faptul că Hotărîrea Guvernului nr.835 din 10.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice" n-a fost publicată în modul stabilit şi nici conformată la cadrul legislativ actual.

6. Despre executarea cerinţelor pct.2 şi 3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art. 996

[2] M.O., 1999, nr.101-102, art. 498

[3] M.O., 2003, nr.243, art.970

[4] Nu este dată publicităţii

[5] M.O., 1997, nr.62, art.522

[6] M.O., 2004, nr.212-217, art.1488

[7] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)