Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 56 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Anenii Noi pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Anenii Noi dl V.Vizdoagă, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Anenii Noi dna L. Ciuhnenco, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Anenii Noi pe anul 2004,

 a constatat:

Bugetul raionului Anenii Noi pe anul 2004 a fost stabilit, prin decizia Consiliului raional Anenii Noi nr. 06-02 din 18.12.2003, la venituri şi cheltuieli în sumă de 42103,0 mii lei, bugetul raional fiind aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 29734,2 mii lei.

Pe parcursul anului, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului a fost precizată şi a constituit 44743,9 mii lei, sau cu 2640,9 mii lei mai mult faţă de nivelul aprobat, veniturile fiind executate în sumă de 56700,4 mii lei. Din suma totală a veniturilor încasate în bugetul raionului Anenii Noi, veniturile proprii constituie 27855,2 mii lei, sau 49,1 la sută, transferurile - 27640,6 mii lei, sau 48,7 la sută şi mijloacele speciale - 1204,6 mii lei, sau 2,1 la sută.

Consiliul raional Anenii Noi a aprobat bugetul raional pe anul 2004, nerespectînd termenul stipulat în art.21 alin.(6) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 397-XV), cu întîrziere de 8 zile. De asemenea, contrar termenului prevăzut în art.20 alin.(4) din legea sus-menţionată, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului au fost aprobate cu întîrziere de pînă la 14 zile.

În structura veniturilor executate la bugetul raionului Anenii Noi (fără transferuri), cea mai mare pondere o deţin încasările fiscale - 76,5 la sută, sau 22228,2 mii lei. Încasărilor nefiscale le revin 18,2 la sută, sau 5292,2 mii lei, iar veniturilor din operaţiunile cu capital - 5,3 la sută, sau 1539,4 mii lei.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice de nivelul întîi n-au asigurat acest lucru. Din 27 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului, 5 n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate. Cel mai redus nivel de executare a veniturilor s-a înregistrat în primăriile: Delacău - 61,3 la sută, Şerpeni - 67,2 la sută, Maximovca - 68,0 la sută, Roşcani - 84,5 la sută etc.

Sub aspectul tipurilor de impozite, taxe şi alte plăţi, cele mai considerabile neîncasări faţă de indicii prevăzuţi în bugetul raionului Anenii Noi s-au înregistrat la: "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" - 665,0 mii lei, "Încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare" - 246,6 mii lei.

Neasigurarea încasării depline de la contribuabili a impozitelor şi taxelor calculate spre plată a determinat înregistrarea restanţelor la bugetul raionului, la finele anului 2004, în sumă de 10558,5 mii lei, din care la "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" - de 4745,3 mii lei, la "Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă" - în mărime de 804,9 mii lei, la "Impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor juridice" - în sumă de 329,6 mii lei, la "Taxa pentru amenajarea teritoriului" - de 264,9 mii lei etc.

În urma rectificărilor, bugetul raionului Anenii Noi, în anul 2004, la partea de cheltuieli a fost precizat în sumă de 52849,8 mii lei. Cheltuielile de casă s-au executat în sumă de 50982,3 mii lei, sau cu 1867,5 mii lei mai puţin faţă de prevederi. Cheltuielile efective au constituit 51596,7 mii lei, sau cu 1253,1 mii lei mai puţin faţă de limitele precizate.

În structura cheltuielilor efective totale ale bugetului raionului Anenii Noi, sub aspectul clasificaţiei economice, cheltuielilor pentru retribuirea muncii şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat le revin 26736,8 mii lei, ponderea cărora în suma totală a cheltuielilor constituie 51,8 la sută, la plata mărfurilor şi serviciilor - 13036,3 mii lei, sau 25,3 la sută, cheltuielile capitale - 6724,7 mii lei, sau 13,0 la sută, alte cheltuieli - 5098,9 mii lei, sau 9,9 la sută.

La executarea bugetului raionului Anenii Noi, executorii de buget ai administraţiei publice locale de nivelul întîi şi doi au admis fapte de utilizare a alocaţiilor bugetare cu nerespectarea prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV şi au format datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă totală de 3859,6 mii lei, din care: datoriile la bugetul asigurărilor sociale de stat - 621,5 mii lei, la plata mărfurilor şi serviciilor - 743,8 mii lei, la cheltuielile capitale - 365,5 mii lei etc. La 01.01.2005, datoriile debitoare au constituit 258,7 mii lei.

În perioada supusă controlului, unele subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Anenii Noi n-au respectat în măsură deplină prevederile legislaţiei şi actelor normative. Ca rezultat, au comis diferite abateri şi încălcări ale modului de administrare a mijloacelor financiare. Astfel, Consiliul raional Anenii Noi, nerespectînd pct.2 din propriul Regulament de utilizare a mijloacelor din fondul de rezervă, mijloacele alocate din fondul de rezervă al bugetului raional în sumă de 128,4 mii lei, ce constituie 32,4 la sută din fondul de rezervă, prin dispoziţiile preşedintelui raionului nr.04-11 din 09.09.2004, nr.04-13 din 03.09.2004, nr. 05-06 din 25.11.2004, le-a utilizat pentru alte necesităţi.

Evidenţa cheltuielilor efectuate la construcţia nefinalizată a rezervorului de apă potabilă Anenii Noi s-a ţinut cu nerespectarea pct.148 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor, satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998[2]. Cheltuielile efective în sumă de 651,6 mii lei au fost reflectate incorect la cheltuielile bugetare pentru întreţinerea instituţiei, fiind anulate la sfîrşitul anului.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[3],

hotărăşte:

1.1. Se ia act de rezultatele controlului asupra elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului Anenii Noi.

2. Se cere de la preşedintele raionului Anenii Noi (dl V. Vizdoagă):

2.1. să asigure executarea bugetului raional în conformitate cu indicii aprobaţi în buget;

2.2. să informeze Consiliul raional Anenii Noi despre rezultatele controlului;

2.3. să întreprindă de comun acord cu Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Anenii Noi şi structurile abilitate cu funcţiile respective măsuri suplimentare în vederea lichidării restanţelor la plăţi ale contribuabililor faţă de bugetul raionului în sumă de 10558,5 mii lei;

2.4. să asigure restabilirea în evidenţa contabilă a cheltuielilor privind construcţia nefinalizată a rezervorului de apă potabilă Anenii Noi în sumă de 651,6 mii lei;

2.5. să întreprindă măsuri eficiente privind lichidarea datoriilor debitoare.

3. Despre executarea cerinţelor pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

4. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art. 996                                    

[2] Nu este dată publicităţii

[3] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)