Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 55 din 17 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Căuşeni pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Căuşeni dl Gh.Tabunşcic, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Căuşeni dl S.Buga, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Căuşeni pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Căuşeni pe anul 2004, prin decizia Consiliului raional Căuşeni nr.12/1 din 29.12.2003, a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 47748,0 mii lei, bugetul raional fiind aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 36262,6 mii lei. Conform dării de seamă privind executarea bugetului raionului Căuşeni pe anul 2004, veniturile şi cheltuielile au fost aprobate în sumă de 50077,1 mii lei.

Pe parcursul anului, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului Căuşeni a fost precizată, constituind 52999,3 mii lei, sau cu 2922,2 mii lei mai mult faţă de nivelul aprobat. Partea de venituri a fost executată la nivelul de 104,4 la sută, sau cu 2338,2 mii lei mai mult faţă de prevederile precizate, în total fiind executate venituri în sumă de 55337,5 mii lei. Din suma totală a veniturilor încasate în bugetul raionului Căuşeni, veniturile proprii constituie 27929,2 mii lei, sau 50,5 la sută, transferurile - 26112,7 mii lei, sau 47,2 la sută, şi mijloacele speciale - 1295,6 mii lei, sau 2,3 la sută.

Consiliul raional Căuşeni a aprobat bugetul raional pe anul 2004 cu 19 zile mai tîrziu faţă de termenul stipulat în art.21 alin.(6) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare, în continuare - Legea nr. 397-XV). De asemenea, cu depăşirea termenului stipulat în art.20 alin.(4) din legea menţionată, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa raionului au fost aprobate cu întîrziere de pînă la 30 de zile.

În structura veniturilor bugetului raionului Căuşeni (fără transferuri), cea mai mare pondere o deţin încasările fiscale - 79,3 la sută, sau 23171,3 mii lei. Încasărilor nefiscale le revin 15,4 la sută, sau 4505,6 mii lei, iar veniturilor din operaţiunile cu capitalul - 5,3 la sută, sau 1548,0 mii lei.

Conform art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice n-au executat această prevedere. Din 27 de unităţi administrativ-teritoriale din componenţa raionului, 12 n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate. Cel mai jos nivel de executare a veniturilor s-a înregistrat la primăriile: Chircăeştii Noi - 61,1 la sută, Grădiniţa - 62,5 la sută, Opaci - 65,2 la sută, Ciufleşti - 79,7 la sută etc.

Sub aspectul tipurilor de impozite, taxe şi alte plăţi, cele mai considerabile neîncasări faţă de cele planificate în bugetul raionului Căuşeni s-au înregistrat la "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" - 1839,1 mii lei, la "Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova" - 210,3 mii lei şi la "Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă" - 525,3 mii lei etc.

Neasigurarea încasării depline a impozitelor şi taxelor au determinat înregistrarea restanţelor contribuabililor către bugetul raionului la finele anului 2004 în sumă de 11306,8 mii lei, din care la "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" - în sumă de 6615,2 mii lei, la "Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice" - în sumă de 703,0 mii lei, la "Impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor fizice" - în sumă de 467,9 mii lei şi la "Taxa pentru amenajarea teritoriului" - în sumă de 228,8 mii lei etc. Cele mai mari restanţe la bugetul local sînt înregistrate în primăriile: Tocuz - 1397,2 mii lei, Sălcuţa - 1127,9 mii lei, Coşcalia - 827,7 mii lei, Opaci - 823,8 mii lei etc..

În urma rectificărilor, bugetul raionului Căuşeni pe anul 2004 la partea de cheltuieli a fost precizat în sumă de 56508,6 mii lei. Cheltuielile de casă s-au executat în sumă de 54759,3 mii lei, sau cu 1749,3 mii lei mai puţin faţă de prevederile precizate, iar cheltuielile efective - în sumă de 53639,2 mii lei, sau cu 2869,4 mii lei mai puţin faţă de prevederi.

Analiza executării cheltuielilor efective ale bugetului raionului Căuşeni sub aspect economic denotă faptul că cheltuielile s-au efectuat în următoarele proporţii: pentru retribuirea muncii şi contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat - 32459,7 mii lei, sau 60,5 la sută din totalul de cheltuieli; plata mărfurilor şi serviciilor - 10086,4 mii lei, sau 18,8 la sută din totalul cheltuielilor; cheltuieli capitale - 5351,1 mii lei, sau 10,0 la sută din totalul de cheltuieli; alte cheltuieli - 5742,0 mii lei, sau 10,7 la sută din totalul cheltuielilor.

Nerespectînd prevederile art.13 alin.(3) din Legea nr.397-XV, conform contractelor de împrumut privind alocarea mijloacelor financiare, autorităţile publice raionale au acordat împrumuturi cu scadenţă în acelaşi an bugetar de la bugetul raional la 11 primării în sumă totală de 377,7 mii lei. Primăria Căinari n-a asigurat rambursarea deplină şi în termen a creditului angajat în sumă de 80,0 mii lei, fiind rambursate numai 61,5 mii lei. Astfel, la 01.01.2005, soldul creditului nerambursat constituia 18,5 mii lei.

La executarea bugetului raionului Căuşeni, executorii de buget ai autorităţilor publice locale de nivelurile întîi şi doi au admis utilizarea alocaţiilor bugetare contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV şi, respectiv, formarea datoriilor creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă totală de 5075,7 mii lei, din care: la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat -1250,5 mii lei, la plata mărfurilor şi serviciilor - 629,1 mii lei, la cheltuieli capitale - 621,4 mii lei etc..

Nu s-au întreprins măsuri eficiente şi pentru achitarea datoriilor debitoare, ca rezultat, fiind înregistrate datorii debitoare cu termenul de prescripţie expirat. Astfel, la 01.01.2005, datoriile debitoare pe instituţiile finanţate de la bugetul raionului au constituit 702,7 mii lei, din care cu termenul de prescripţie expirat - 352,5 mii lei, inclusiv datoria debitoare înregistrată la Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Căuşeni - în sumă de 302,5 mii lei, datoria debitoare înregistrată la aparatul preşedintelui raionului Căuşeni - în sumă de 50,0 mii lei.

În perioada supusă controlului, unele subdiviziuni ale Consiliului raional Căuşeni n-au respectat în măsură deplină cerinţele legislaţiei şi actelor normative, fiind admise diferite abateri şi încălcări ale modului de administrare a mijloacelor financiare. Serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului, nerespectînd prevederile art. 27 alin.(2) lit.c) din Legea nr.397-XV şi pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi a persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[2] (cu modificările ulterioare, în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.139), cu depăşirea limitelor prevăzute, a efectuat cheltuieli pentru plata sporurilor la salariile de funcţie în sumă de 7,3 mii lei. De asemenea, Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Căuşeni, încălcînd prevederile pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.139, a efectuat cheltuieli la plata premiilor unice în sumă de 4,0 mii lei.

Autorităţile publice ale raionului Căuşeni n-au aprobat parcursul-limită anual al autoturismelor de serviciu pentru subdiviziunile respective. Ca urmare, pe serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului este înregistrată depăşirea parcursului-limită anual al autoturismelor de serviciu cu 31,6 mii km, sau circa 4,1 mii lei, ceea ce contravine prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[3].

În procesul sintetizării rezultatelor controlului asupra elaborării şi executării bugetelor unor unităţi administrativ-teritoriale din componenţa raionului Căuşeni, a fost verificat aspectul întreprinderii măsurilor pentru lichidarea încălcărilor depistate de către Departamentul Control Financiar şi Revizie la primăria s. Cîrnăţeni. De fapt, s-a constatat că neajunsurile stabilite n-au fost lichidate pe deplin, inclusiv referitor la încheierea contractelor de arendă a terenurilor aferente. În baza informaţiei preşedintelui raionului Căuşeni nr. 297/10 din 28.04.2005, s-au comunicat măsurile întreprinse pentru lichidarea încălcărilor depistate de control.

Abaterile şi neajunsurile stabilite în cadrul controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Căuşeni pe anul 2004 sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi doi a prevederilor legislaţiei şi actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[4] (cu modificările ulterioare),

 hotărăşte:

 1. Se ia act de rezultatele controlului asupra elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului Căuşeni.

2. Se cere de la preşedintele raionului Căuşeni dl Gh. Tabunşcic:

2.1. să informeze Consiliul raional Căuşeni despre rezultatele controlului;

2.2. să asigure executarea bugetului raional în conformitate cu indicii aprobaţi în buget;

2.3. să întreprindă, de comun acord cu Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Căuşeni şi alte subdiviziuni investite cu funcţiile respective, măsuri suplimentare în vederea lichidării restanţelor la bugetul raionului în sumă de 11306,8 mii lei;

2.4. să restabilească mijloacele bugetare în sumă de 11,3 mii lei, achitate cu încălcarea prevederilor legale;

2.5. să asigure evidenţa conformă a împrumuturilor şi rambursarea sumei de 18,5 mii lei de către primăria Căinari;

2.6. să efectueze reflectarea adecvată în evidenţa contabilă a datoriilor debitoare, precum şi să întreprindă măsuri eficiente pentru stingerea acestora.

3. Se ia act că:

3.1. Direcţia Generală Teritorială Control Financiar şi Revizie Căuşeni a DCFR a sancţionat administrativ primarul şi contabilul-şef al primăriei s.Cîrnăţeni, conform art.1621 alin.(1) din Codul cu privire la contravenţiile administrative[5], adoptat la 29.03.1985;

3.2. Materialele privind încălcările depistate în rezultatul controlului asupra executării bugetului satului Cîrnăţeni au fost transmise pentru examinare, după competenţă, Procuraturii raionului Căuşeni.

4. Despre executarea cerinţelor pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art. 996                              

[2] M.O., 1998, nr.26-27, art.194

[3] Nu a fost dată publicităţii

[4] M.O., 1995, nr.7, art.77

[5] Veştile R.S.S.M., 1985, nr.3, art.47

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)