Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 54 din 17 linie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Taraclia pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Taraclia dl G. Avtutov, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Taraclia pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Taraclia pe anul 2004 a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 23572,1 mii lei. Autorităţile reprezentative şi deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Taraclia au aprobat şi rectificat bugetele respective pe anul 2004 cu încălcarea termenelor prevăzute de Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 397-XV). Bugetul raional a fost aprobat cu întîrziere de 13 zile faţă de termenul stipulat în art.21 alin.(6) din legea nominalizată. Contrar prevederilor art.22 din aceeaşi lege, bugetul raional n-a fost dat publicităţii.

Pe parcursul perioadei de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului Taraclia pe anul 2004 a fost majorată cu 9509,6 mii lei şi precizată în sumă de 33081,7 mii lei. Veniturile s-au executat în mărime de 34831,2 mii lei, sau 105,3 la sută, ce constituie cu 1749,5 mii lei mai mult faţă de limitele precizate. Din suma totală a veniturilor încasate, veniturile proprii au constituit 21761,5 mii lei, sau 62,5 la sută, transferurile - 11978,8 mii lei, sau 34,4 la sută, şi mijloacele speciale - 1090,9 mii lei, sau 3,1 la sută.

În structura veniturilor bugetului raionului Taraclia (fără transferuri), cea mai mare pondere o deţin încasările fiscale - 84,7 la sută, sau 19361,1 mii lei, încasărilor nefiscale revenindu-le 12,7 la sută, sau 2890,1 mii lei, iar veniturilor din operaţiunile cu capitalul - 2,6 la sută, sau 601,2 mii lei.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice locale de nivelul întîi n-au realizat aceasta. Din 14 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului, 6 n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate. La executarea părţii de venituri a bugetului raionului Taraclia nu s-au încasat mijloace în sumă totală de 486,0 mii lei, faţă de cele prevăzute, inclusiv pe surse de venituri: încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare - 119,8 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă - 119,0 mii lei, impozitul funciar încasat de la persoane fizice - 43,4 mii lei etc. Ca urmare, la 01.01.2005, restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului la impozitele şi taxele calculate spre plată s-au înregistrat în mărime de 1445,2 mii lei. Cele mai mari restanţe au fost înregistrate la impozitul unic în agricultură - 470,1 mii lei, impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 398,6 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 156,9 mii lei etc.

Consiliul raional Taraclia, nerespectînd cerinţele prevăzute în art. 7 şi art.284 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[2], a adoptat decizia nr.7/8 din 24.12.2004 "Cu privire la casarea datoriilor istorice ale agenţilor economici faţă de bugetul local la situaţia din 01.12.2004", prin care a anulat datoriile istorice înregistrate la 01.12.2004, în sumă totală de 1562,5 mii lei (S.A. "Buchet", c/f 26814 - 403,0 mii lei), inclusiv penalitatea în sumă de 131,2 mii lei. În baza deciziei menţionate, Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial Taraclia a anulat datoriile istorice la plăţi şi penalităţi în sumă totală de 1698,5 mii lei, inclusiv penalitatea în sumă de 267,2 mii lei.

În urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului de gestiune, partea de cheltuieli a bugetului raionului Taraclia a fost precizată în sumă de 34393,8 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 33868,3 mii lei, sau 98,5 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective ale bugetului au alcătuit 34473,9 mii lei, sau cu 80,1 mii lei mai mult faţă de limitele anuale precizate.

La executarea bugetelor, unele autorităţi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, nerespectînd prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr. 397-XV, au efectuat cheltuieli peste limitele precizate, formînd datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă totală de 5136,0 mii lei, cu excepţia datoriilor creditoare pentru retribuirea muncii. Primăria oraşului Taraclia n-a întreprins măsuri pentru stingerea datoriilor creditoare în sumă de 354,2 mii lei, formate în anii precedenţi faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Unii executori (ordonatori) de buget n-au întreprins măsuri eficiente pentru lichidarea datoriilor debitoare. Drept rezultat, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii debitoare în sumă de 447,1 mii lei, din care la bugetul oraşului Taraclia - în sumă de 87,6 mii lei, cu termenul de prescripţie expirat, inclusiv faţă de: S.A."Complex" - 39,9 mii lei şi S.A. "Mărfconsum Sud" - 47,7 mii lei. Nerespectînd prevederile art. 24 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[3] (cu modificările ulterioare, în continuare - Legea nr.474-XV), primăria oraşului Taraclia a admis dezafectarea mijloacelor bugetare în sumă de 188,2 mii lei sub formă de plată prealabilă, cu depăşirea termenului stabilit.

Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Taraclia, la repartizarea transferurilor din fondul de susţinere financiară a teritoriilor, n-a respectat limitele aprobate. Astfel, la bugetele de nivelul întîi au fost executate transferuri cu 227,4 mii lei mai puţin faţă de suma precizată.

Unele autorităţi executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi au angajat de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, inclusiv pentru bugetele locale Taraclia - 480,2 mii lei, Musait - 56,0 mii lei, Cairaclia - 39,2 mii lei. Nerespectînd prevederile art.13 alin.(2) din Legea nr.397-XV, autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi doi n-au întreprins măsurile necesare de rambursare a împrumuturilor angajate. Astfel, la 01.01.2005, soldul nerambursat al împrumuturilor, inclusiv datoriile din anii precedenţi, a constituit 648, 0 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.7 alin.(3) şi art.31 alin.(1) din Legea nr.397- XV, preşedintele raionului Taraclia n-a asigurat efectuarea la unele articole de cheltuieli a cheltuielilor din mijloace bugetare în limita aprobată şi precizată, inclusiv la retribuirea muncii - în sumă de 14,0 mii, contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat - de 67,3 mii lei, procurarea de utilaje atribuite la categoria de fonduri fixe - de 8,3 mii lei.

Prin derogări de la prevederile art.7 şi art.10 din Legea nr.3465-XI din 01.09.1989 "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti"[4], aparatul preşedintelui raionului Taraclia şi primăria satului Cairaclia au stabilit sporuri lunare la salariul funcţiei pentru cunoaşterea a două sau a mai multor limbi, una din care - limba de stat, în timp ce toate documentele sînt perfectate numai în limba rusă, astfel efectuîndu-se cheltuieli iraţionale din bugetele locale în sumă de 11,3 mii lei şi, respectiv, 2,6 mii lei. Contrar prevederilor pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[5], Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Taraclia a stabilit şi a achitat suplimente majorate pentru volumul sporit de lucru, în sumă de 1,5 mii lei.

Consiliul raional Taraclia, nerespectînd prevederile art.17 din Legea nr.397-XV, prin decizia nr.1/8 din 29.01.2004, a alocat mijloace bugetare în sumă de 70,0 mii lei pentru susţinerea financiară a Clubului sportiv "Iunosti" S.R.L.(c/f 386087). Mijloacele menţionate au fost utilizate la procurarea automobilului "Volkswagen Sharan" (anul de producere-1996). Ca urmare, serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului Taraclia, încălcînd prevederile art.33 din Legea nr.397-XV şi Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 27.07.1996 "Privind clasificaţia bugetară"[6], a reflectat cheltuielile respective în evidenţa contabilă la articolul "Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate".

Primăria oraşului Taraclia, contrar prevederilor art.84 din Legea privind administraţia publică locală nr.123-XV din 18.03.2003[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV), art.13 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[8] şi art.9 alin.(1) din Legea nr.474-XV, a transmis în arendă patrimoniul public - complexul sportiv Î.I."Ghiuruş-Garbalî", fără a calcula şi încasa plata pentru arendă. Astfel, la bugetul local nu s-au încasat venituri în sumă totală de 134,4 mii lei, din care 76,8 mii lei - datoria din anii precedenţi. De asemenea, cu încălcarea prevederilor art.84 alin.(3) din Legea nr.123-XV, fără a organiza licitaţia publică, Direcţia generală de învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Taraclia a comercializat un tractor cu remorcă la suma de 18,0 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XII din 25.02.1998[9], Consiliul raional n-a înregistrat la Î.S. "Oficiul cadastral teritorial" filiala Taraclia apartamentul procurat în sumă de 25,0 mii lei. Contrar art.90 alin.(3) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, serviciul contabil n-a reţinut şi n-a achitat la buget impozitul în mărime de 5 % din veniturile achitate în folosul persoanei fizice, ce constituie 1,3 mii lei.

Primăria satului Cairaclia n-a înregistrat contractele de arendă a terenurilor şi nu prezintă organului fiscal teritorial informaţii generalizatoare privind contractele de arendă, fapt care a generat neîncasarea în bugetul local a veniturilor în sumă de 2,8 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile art.10 şi art.11 alin.(8) din Legea nr.198 -XV din 15.05.2003 "Cu privire la arenda în agricultură"[10] şi pct.33 din Regulamentul "Privind modul de ţinere în cadrul primăriei a registrelor contractelor de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole", aprobat prin Anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr.72 din 30.01.2004[11].

Nerespectînd prevederile art.83 alin.(2) din Legea nr.123-XV şi art. 10/1 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII), Consiliul local şi primăria satului Cairaclia n-au încheiat contracte de arendă şi n-au calculat plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor private la 3 agenţi economici. Ca urmare, bugetul local a ratat venituri în sumă totală de 1,7 mii lei. Primăria satului Cairaclia n-a informat organul fiscal teritorial despre privatizarea terenurilor pentru impozitarea lor ulterioară, prin ce a încălcat prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.1308-XIII şi pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23.10.1996 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente"[13].

Unele autorităţi executive ale organelor administraţiei publice locale n-au asigurat ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[14] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), precum şi controlul asupra înregistrării pe conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate. Serviciul contabil al aparatului preşedintelui raionului Taraclia, în lipsa documentelor justificative de la S.A. "Apă-Canal" Taraclia, a trecut la cheltuieli mijloacele bugetare în sumă de 100,0 mii lei, utilizate pentru reparaţia staţiei de epurare a apelor, prin ce a încălcat prevederile art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII şi art. 33 din Legea nr.397-XV.

Serviciul contabil al primăriei satului Cairaclia n-a reflectat în evidenţa contabilă monumentul şi terenul stadionului adiacent teritoriului primăriei, prin ce a încălcat prevederile art.1 şi art.13 din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale"[15], art.3, art.4, art.8, art.15 din Legea nr.426-XIII şi pct.53 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor, satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998[16] (în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998).

Nerespectînd prevederile art.15 din Legea nr.426-XIII şi pct.168 din Instrucţiunea aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998, serviciul contabil al primăriei oraşului Taraclia n-a asigurat ţinerea evidenţei analitice şi sintetice a cheltuielilor efectuate pentru investiţii capitale la reconstrucţia clădirii administrative a primăriei în sumă de 158,5 mii lei.

Consiliul raional Taraclia şi Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Taraclia n-au întreprins măsurile respective pentru executarea cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 02.07.2004 "Privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi pe anul 2003" [17] şi n-au examinat oportunitatea transmiterii gratuite a mijloacelor fixe în sumă de 546,0 mii lei Întreprinderii Municipale "Apă-Canal" Taraclia. Totodată, n-au fost restabilite documentele justificative de procurare a spaţiului locativ în valoare de 82,0 mii lei, nu s-au restabilit în bugetul raional mijloacele bugetare în sumă de 25,0 mii lei pentru reparaţia spaţiului locativ menţionat, precum şi n-a fost reflectat în evidenţa contabilă costul "Activelor materiale în curs de execuţie" în mărime de 10223,8 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile stabilite în cadrul controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Taraclia pe anul 2004, precum şi asupra administrării patrimoniului public şi fondului funciar sînt o consecinţă a nerespectării întocmai de către autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi doi a unor prevederi ale legislaţiei şi actelor normative.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[18] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Taraclia asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului raionului pe anul 2004, la administrarea patrimoniului public şi a fondului funciar, precum şi asupra neexecutării cerinţelor hotărîrii precedente a Curţii de Conturi.

2. Se cere de la preşedintele raionului Taraclia dl S. Ţolov:

2.1 să informeze Consiliul raional Taraclia despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Taraclia;

2.2. să intensifice controlul asupra încasării depline şi în termenele stabilite a veniturilor, conform prevederilor legale;

2.3. să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată în buget;

2.4. să asigure executarea cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 02.07.2004 "Privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetelor raioanelor şi bugetului municipiului Bălţi pe anul 2003";

2.5. să determine gradul de răspundere personală a persoanelor responsabile care au admis neajunsurile şi încălcările menţionate mai sus şi să aplice măsurile disciplinare conform legislaţiei;

2.6. să întreprindă, în comun cu Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Taraclia şi structurile abilitate cu funcţiile respective, măsuri pentru lichidarea restanţelor la plăţi ale contribuabililor faţă de bugetul raionului Taraclia în sumă de 1445,2 mii lei;

2.7. să examineze oportunitatea anulării parţiale sau totale a datoriei istorice a agentului economic S.A. "Buchet" în sumă de 403,0 mii lei, specificată în Anexa la Legea nr.417-XV din 09.12.2004 "Privind anularea datoriilor istorice ale unor agenţi economici din agricultură"[19], conform art.4 din această lege.

3. Se cere de la primarul oraşului Taraclia dl G. Burlacov:

3.1. să informeze Consiliul local Taraclia despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului oraşului Taraclia;

3.2. să asigure restabilirea în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru investiţii capitale în sumă totală de 158,5 mii lei;

3.3. să asigure încasarea plăţii pentru arendă în sumă de 134,4 mii lei.

4. Se cere de la primarul satului Cairaclia dl V. Cebanov să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a contractelor de arendă în agricultură şi înregistrarea tuturor bunurilor proprietate publică.

5. Se cere de la Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Taraclia (dl G. Avtutov):

5.1. să solicite preşedintelui raionului efectuarea controlului administrativ al actelor adoptate de Consiliul raional Taraclia (Decizia nr.7/8 din 24.12.2004 "Cu privire la casarea datoriilor istorice şi compromise ale agenţilor economici faţă de bugetul local la situaţia din 01.12.2004" şi Decizia nr.1/8 din 29.01.2004), cu remiterea lor Oficiului teritorial al Aparatului Guvernului pentru verificarea legalităţii;

5.2. să întreprindă măsuri eficiente pentru stingerea datoriilor debitoare în sumă de 447,1 mii lei, restabilirea la bugetul raional a mijloacelor bugetare în sumă de 1,5 mii lei, achitate ca suplimente la salariul de funcţie;

5.3. să asigure evidenţa şi rambursarea împrumuturilor în sumă de 648,0 mii lei;

5.4. să înregistreze în modul stabilit dreptul de proprietate asupra apartamentului-proprietate publică;

5.5. să calculeze şi să transfere la bugetul respectiv impozitul pe venit în sumă de 1,3 mii lei.

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[20], materialele controlului privind reflectarea la cheltuieli a mijloacelor bugetare în sumă de 100,0 mii lei în lipsa documentelor justificative, neexecutarea cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 02.07.2004, pentru investigaţii după competenţă.

7. Despre executarea cerinţelor pct. 2-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art. 996                              

[2] M.O., 1997, nr.62, art.522

[3] M.O., 2003, nr.243, art.970

[4] Veştile RSSM, 1989, nr.9, art. 217

[5] M.O., 1998, nr.26-27, art.194

[6] M.O.,1996, nr.72-73, art.704

[7] M.O., 2003, nr.49, art.211

[8] M.O., 2002, nr.166-168, art. 1280

[9] M.O., 1998, nr.44-46, art. 318

[10] M.O., 2004, nr. 163-166, art. 650

[11] M.O., 2004, nr. 26-29, art. 213

[12] M.O., 1997, nr.57-58, art.515

[13] M.O., 1996, nr.75-76, art.610

[14] M.O. 1995,nr.28, art.321

[15] M.O., 1999, nr. 124-125, art. 611

[16] Nu a fost dată publicităţii

[17] M.O., 2004, nr.168-170, art.27

[18] M.O.,1995, nr.7, art.77

[19] M.O.,2004, nr.39-41, art.131

[20] M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)