Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 53 din 17 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Cantemir pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Cantemir dl I. Bloşenco, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Cantemir dl V.Cozma, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Cantemir pe anul 2004,

 a constatat:

Bugetul raionului Cantemir pe anul 2004 s-a stabilit, prin decizia Consiliului raional Cantemir nr.07/01-XXIII din 24.12.2003, la partea de venituri şi cheltuieli în sumă de 33628,0 mii lei. În urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului, veniturile bugetului raionului au fost precizate în sumă de 45470,2 mii lei.

Consiliul raional Cantemir a aprobat bugetul raional pe anul 2004 cu 14 zile mai tîrziu faţă de termenul stipulat în art.21 alin.(6) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare, în continuare - Legea nr. 397-XV). Nerespectîndu-se prevederile art.22 din legea menţionată, bugetul raional Cantemir n-a fost dat publicităţii.

Partea de venituri a bugetului raionului Cantemir pe anul 2004 s-a executat în mărime de 47683,1 mii lei, sau la nivelul de 104,8 la sută, ce constituie cu 2212,9 mii lei mai mult faţă de limitele precizate. Din suma totală a veniturilor încasate în bugetul raionului Cantemir, veniturile proprii constituie 17308,7 mii lei, sau 36,3 la sută, transferurile - 29441,1 mii lei, sau 61,7 la sută, şi mijloacele speciale - 933,3 mii lei, sau 2,0 la sută.

În structura veniturilor bugetului raionului Cantemir (fără transferuri), cea mai mare pondere o deţin încasările fiscale - 80,4 la sută, sau 14659,2 mii lei. Încasărilor nefiscale le revin 17,0 la sută, sau 3108,1 mii lei, iar veniturilor din operaţiunile cu capitalul - 2,6 la sută, sau 474,7 mii lei.

Conform art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice locale n-au executat această prevedere. Din 26 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului, 13 n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate.

Sub aspectul tipurilor de impozite, taxe şi alte plăţi prevăzute în bugetul raionului, nu s-a asigurat încasarea veniturilor la 10 categorii de venituri în sumă totală de 1490,6 mii lei, inclusiv la: "Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă" - 645,3 mii lei, "Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice" - 53,4 mii lei, "Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova" - 79,9 mii lei, "Încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare" - 51,4 mii lei etc.

Neasigurarea încasării depline a impozitelor şi taxelor au determinat înregistrarea restanţelor la plăţi în bugetul raionului a contribuabililor la finele anului 2004 în sumă de 5540,6 mii lei.

Bugetul raionului Cantemir pe anul 2004 a fost precizat la partea de cheltuieli în sumă de 53602,8 mii lei. Cheltuielile de casă s-au executat în sumă de 51195,2 mii lei, sau cu 2407,6 mii lei mai puţin faţă de prevederile precizate. Cheltuielile efective au constituit 51620,7 mii lei, sau cu 1982,1 mii lei mai puţin faţă de limitele precizate.

Analiza executării cheltuielilor efective sub aspect economic denotă faptul că acestea s-au efectuat în următoarele proporţii: pentru retribuirea muncii şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat - 45,8 la sută din totalul cheltuielilor; plata mărfurilor şi serviciilor - 11,4 la sută din totalul cheltuielilor; cheltuieli capitale - 36,1 la sută din totalul cheltuielilor; alte cheltuieli - 6,7 la sută din totalul de cheltuieli.

La executarea bugetului raionului Cantemir, executorii de buget ai autorităţilor publice locale de nivelurile întîi şi doi, nerespectînd prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, au format datorii creditoare, care, la 01.01.2005, constituiau suma de 3869,0 mii lei, inclusiv la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat - 1827,5 mii lei (1146,9 mii lei - datorii din anii precedenţi). Datoriile debitoare, la 01.01.2005, au constituit 169,2 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.178 alin.(1) din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003[2], Comisariatul de poliţie Cantemir şi secţiile de cultură şi de construcţii din subordinea Consiliului raional Cantemir au efectuat cheltuieli la achitarea parţială a salariilor în sumă totală de 4,2 mii lei angajaţilor înmatriculaţi la studii în instituţiile superioare de învăţămînt neacreditate în condiţiile legii.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[3] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se ia act de rezultatele controlului asupra elaborării, aprobării şi executării bugetului raionului Cantemir.

2. Se cere de la preşedintele raionului Cantemir dl I. Bloşenco:

2.1. să informeze Consiliul raional Cantemir despre rezultatele controlului.

2.2. să asigure executarea bugetului raional în conformitate cu indicii aprobaţi în buget;

2.3. să întreprindă, de comun acord cu Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Cantemir şi alte subdiviziuni investite cu funcţiile respective, măsuri eficiente în vederea achitării restanţelor la bugetul raionului în sumă de 5540,6 mii lei;

2.4. să întreprindă măsuri eficiente pentru stingerea datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 1827,5 mii lei.

3. Despre executarea cerinţelor pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

4. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art. 996                                    

[2] M.O., 2003,  nr.159-162, art.648

[3] M.O., 1995,  nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)