Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 51/1 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului satului Dubăsarii Vechi pe anii 2003–2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Criuleni dl Gr. Sîrbu, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional dna V.Anii, primarului satului Dubăsarii Vechi dl A. Antoci, specialistului pentru reglementarea regimului funciar al satului Dubăsarii Vechi dl E. Cuciuc, conducătorului G.Ţ. "Chetruşca Gheorghe" dl Gh. Chetruşca, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului satului Dubăsarii Vechi pe anii 2003-2004,

a constatat:

Bugetul satului Dubăsarii Vechi pe anul 2003, prin decizia consiliului local al satului Dubăsarii Vechi nr.10-1-1 din 22.11.2002, a fost aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 1110,1 mii lei. Pe parcursul anului, partea de venituri a fost precizată în sumă de 1277,2 mii lei, ce constituie cu 167,1 mii lei mai mult faţă de nivelul aprobat. Partea de venituri a fost executată la nivel de 93,8 la sută, sau cu 79,7 mii lei mai puţin faţă de prevederile precizate, în total fiind executate venituri în sumă de 1197,5 mii lei.

În urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului 2003, cheltuielile au fost precizate în sumă de 1265,8 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 1452,5 mii lei, sau 114,7 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective au alcătuit 1424,8 mii lei, sau cu 159,0 mii lei mai mult faţă de limitele anuale precizate.

În anul 2004, prin decizia consiliului local al satului Dubăsarii Vechi nr.4/8-1 din 22.12.2003, bugetul a fost aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 1300,5 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestiune, partea de venituri a fost precizată în sumă de 1340,6 mii lei, cu 40,1 mii lei mai mult faţă de prevederile aprobate. Partea de venituri a fost executată în sumă de 1524,5 mii lei, sau la nivel de 113,7 la sută.

Partea de cheltuieli a bugetului satului Dubăsarii Vechi, în urma rectificărilor efectuate, a fost precizată în sumă de 1388,9 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 1305,9 mii lei, sau 94,0 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective au alcătuit 1352,8 mii lei, sau cu 35,4 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate.

Consiliul local al satului Dubăsarii Vechi a aprobat bugetul local pe anul 2004 cu încălcarea termenului prevăzut de art. 20 alin.(4) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), cu întîrziere de 7 zile.

În anul 2003, din suma totală a veniturilor încasate, veniturile proprii au constituit 524,6 mii lei, sau 43,8 la sută, transferurile - 647,8 mii lei, sau 54,1 la sută, mijloacele speciale - 25,1 mii lei, sau 2,1 la sută.

Executarea părţii de venituri în anul 2004 a constituit: la veniturile proprii - 773,2 mii lei, sau 50,7 la sută; la transferuri - 704,6 mii lei, sau 46,2 la sută; la mijloacele speciale - 46,7 mii lei, sau 3,1 la sută.

Conform art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţii administrativ-teritoriale, însă primarul şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul primăriei n-au asigurat executarea acestei prevederi. În procesul exercitării atribuţiilor sale, serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor nu a conlucrat în măsură deplină cu Inspectoratul Fiscal teritorial Criuleni, nu a efectuat verificări sistematice privind acumularea la buget a impozitelor şi taxelor, prin ce a încălcat prevederile pct.11 şi pct. 12 lit. b) din Regulamentul "Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003[2]. Ca urmare, la 31.12.2004, au fost înregistrate restanţe la plăţi şi impozite în sumă totală de 430,9 mii lei, inclusiv la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - de 396,6 mii lei.

Nerespectînd prevederile pct.3 şi ale Anexei nr. 1 la Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001[3] (cu modificările ulterioare), în anii 2003-2004, autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi au constituit şi au utilizat mijloace extrabugetare în sumă totală de 110,2 mii lei, în lipsa Regulamentului propriu privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare, devizului de venituri şi cheltuieli şi contului special privind gestionarea veniturilor şi cheltuielilor deschis la trezoreria teritorială.

La executarea bugetului, autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi au admis utilizarea alocaţiilor bugetare cu depăşirea prevederilor legale şi au format datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă de 158,2 mii lei, care, în comparaţie 01.01.2004, s-au majorat cu 51,0 mii lei. Datoriile debitoare au constituit 7,4 mii lei, de asemenea înregistrînd o majorare de 4,7 mii lei faţă de datoriile înregistrate la începutul anului.

În perioada anilor 2003-2004, cu derogare de la prevederile art.38 alin.(1) lit.l), art.82 din Legea nr. 186-XIV din 06.11.1998 "Privind administraţia publică locală"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 186-XIV), art.18 alin.(2) lit.x) şi art.34 alin.(1) subal.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV), autorităţile administraţiei publice locale n-au asigurat în măsură deplină administrarea bunurilor - proprietate publică a unităţii administrative-teritoriale - satul Dubăsarii Vechi, nu au respectat prevederile legislaţiei şi actelor normative ce reglementează modul de administrare a bunurilor publice, inclusiv a terenurilor. Astfel, contrar prevederilor art. 82 alin.(1) din Legea nr.186-XIV şi art.84 alin.(3) din Legea nr.123-XV, autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi au transmis patrimoniu public în arendă şi locaţiune în lipsa deciziilor consiliului local şi fără desfăşurarea licitaţiilor publice respective.

În anii 2003-2004, autorităţile administraţiei publice locale, nerespectînd prevederile art.13 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15.11.2002[6] şi art. 9 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27.11.2003[7], nu au calculat şi nu au încasat plata de arendă de la Asociaţia pentru dezvoltarea economico-socială din satul Dubăsarii Vechi (c/f 34072483) pentru încăperile cu suprafaţa de 51,0 m2. Astfel, la bugetul local nu au fost încasate venituri în sumă totală de 3,0 mii lei. La 5 arendaşi a fost determinat incorect cuantumul minim al plăţii de arendă a încăperilor - proprietate publică. Ca urmare, la bugetul local nu s-au calculat şi nu s-au achitat venituri în sumă totală de 11,3 mii lei.

Autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi nu au întreprins măsuri de încasare la buget a veniturilor de la darea în arendă a fîntînilor arteziene. La 01.01.2005, datoria s-a înregistrat în sumă de 14,5 mii lei, inclusiv penalitatea - de 7,8 mii lei, calculată conform prevederilor contractuale.

În anii 2003-2004, autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi au vîndut terenuri - proprietate publică cu suprafaţa totală de 9,24 ha, fără a respecta modul de desfăşurare a licitaţiei "cu strigare" şi procedura negocierilor directe, prin ce au fost încălcate prevederile pct.3, pct.6 alin.(3), pct.11 din Regulamentul "Privind licitaţiile "cu strigare" şi negocierile directe", aprobat conform Anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului "Despre măsurile de realizare a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998" nr.1056 din 12.11.1997[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat conform Anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997), n-au publicat, în presa republicană şi locală, comunicatul informativ despre desfăşurarea licitaţiei şi caracteristica loturilor scoase la licitaţie.

Autorităţile administraţiei publice ale satului Dubăsarii Vechi nu au asigurat în măsură deplină controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor. Contrar prevederilor art.13 din Legea nr. 1247-XII din 22.12.1992 "Privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar"[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1247-XII) şi pct.18 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.24 din 11.01.1995 "Cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar"[10] (cu modificările ulterioare), nu s-a asigurat ţinerea la zi în conformitate cu situaţia de pe teren a documentaţiei tehnice cadastrale. Nerespectîndu-se prevederile art.43 din Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991[11] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul funciar nr.828-XII) şi pct.1 din Anexa 4 la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului. nr.562 din 23.10.1996 "Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente"[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23.10.1996), n-a fost stabilit perimetrul localităţii şi n-au fost determinate hotarele centrului, părţii centrale şi suburbiei unităţii administrativ-teritoriale.

La întocmirea contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor - proprietate publică au fost comise încălcări ale prevederilor legislaţiei şi actelor normative. Contrar prevederilor art. 11 din Legea nr. 1247-XII, autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi nu au efectuat lucrările de măsurare a tuturor terenurilor din intravilanul localităţii întru actualizarea documentaţiei cadastrale. Ca rezultat, cetăţeanul Gh. Chetruşca deţine cu 0,0592 ha mai mult, teren cu destinaţie comercială (piaţa), decît a fost procurat conform contractului de vînzare-cumpărare din 05.09.2000.

Tranzacţia de vînzare-cumpărare a terenului respectiv s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art.4 alin.(2) din Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[13] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII), întrucît terenurile fondului de rezervă destinat necesităţilor sociale ale localităţilor nu se vînd. Cu derogare de la prevederile art.10 alin.(2) lit. b), art.10/1, pct.2 şi pct.3 din Anexa la Legea nr. 1308-XIII şi pct.10 lit. c) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23.10.1996, primăria (ex-primar dl Gh. Lungu) a încheiat contractul menţionat cu referinţă la decizia consiliului local nr.6 din 04.05.2000 "Despre atribuirea teritoriului de pămînt cetăţenilor care s-au adresat la primărie", fără obţinerea caracteristicii cadastrale, cu aplicarea gradului de fertilitate diminuat (20 baluri) şi, totodată, ca teren aferent, în lipsa documentelor justificative de proprietate asupra pieţei. Prejudiciul de la tranzacţia respectivă constituie 167,6 mii lei şi de la neîncheierea contractului de arendă a terenului folosit fără autorizaţie - 2,9 mii lei.

Autorităţile administraţiei publice ale satului Dubăsarii Vechi (ex-primar dl Gh. Lungu), la determinarea cuantumului plăţii de arendă pentru terenurile sub ape (iazuri), n-au respectat prevederile pct.1 din Anexa la Legea nr. 1308-XIII, nu au aplicat fertilitatea medie a solului stabilită pentru satul Dubăsarii Vechi. Ca urmare, preţul normativ al pămîntului a fost diminuat cu 12,6 mii lei. Nu au fost întreprinse măsuri eficiente pentru încasarea datoriilor la plata de arendă, care la 01.01.2005 s-au înregistrat în sumă totală de 63,0 mii lei.

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei satului Dubăsarii Vechi n-a respectat prevederile art.4 alin.(6) lit.b) din Legea nr.1056-XIV din 16.06.2000 "Pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal"[14] (cu modificările ulterioare). Ca urmare, G.Ţ. "Ion Novac" n-a calculat şi n-a virat în bugetul local impozitul funciar în sumă de 7,4 mii lei.

Cu toate că, conform prevederilor art.62 alin.(5) din Legea învăţămîntului nr.547-XII din 21.07.1995[15] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.547-XII), se interzice înstrăinarea şi transmiterea edificiilor, construcţiilor şi terenurilor aferente care aparţin instituţiilor de învăţămînt, autorităţile administraţiei publice ale satului Dubăsarii Vechi au transmis terenuri, construcţii în alte scopuri decît cele pentru instruire. Astfel, consiliul local, prin decizia nr.4/1.5.2 din 20.01.2000, a permis înstrăinarea terenului cu suprafaţa de 0,13 ha care aparţinea şcolii auxiliare pentru construcţia casei particulare. La calcularea preţului normativ al pămîntului, nu s-au respectat prevederile art.10 alin.(4) din Legea nr.1308-XIII, fiind diminuate veniturile la buget în sumă de 77,5 mii lei. De asemenea, contrar prevederilor art.62 alin.(5) din Legea nr.547-XII, au fost înstrăinate în alte scopuri decît cele pentru instruire şi educaţie următoarele imobile realizate la licitaţie prin negocieri directe organizate cu încălcarea modului prevăzut: clădirea ospătăriei şcolii auxiliare (în lipsa deciziei consiliului local) cu valoarea de bilanţ de 152,9 mii lei, realizată la preţul de 23,1 mii lei, pentru a fi utilizată ca brutărie privată, blocurile 1B şi 1C ale şcolii auxiliare cu valoarea de bilanţ de 305,9 mii lei, realizate la preţul 81,0 mii lei, pentru reutilare în cusătorie privată, precum şi terenul aferent blocurilor menţionate cu suprafaţa de 0,2916 ha, realizat la preţul de 3,6 mii lei.

Consiliul local Dubăsarii Vechi, în lipsa actului de evaluare a construcţiei - staţia de autobuze, a stabilit preţul de realizare în sumă de 2,3 mii lei, sau cu 2,0 mii lei mai puţin faţă de valoarea reflectată în evidenţa contabilă. Ulterior, serviciul contabil a exclus din evidenţa contabilă valoarea construcţiei menţionate, fără a fi încasat preţul stabilit. De asemenea, prin negocieri directe, a fost realizat terenul aferent construcţiei la preţul de 3,4 mii lei, din care nu s-au încasat 3,0 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile pct.40, pct.41 din Regulamentul aprobat conform Anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997.

Analogic, nerespectîndu-se termenul stabilit în procesul-verbal al licitaţiei negocierilor directe nr.14 din 20.08.2003 şi modul de achitare prevăzut în pct.40, pct.41 din Regulamentul aprobat conform Anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997, a fost realizat terenul agricol cu suprafaţa de 0,4288 ha, fără achitarea preţului în sumă de 11,0 mii lei.

Autorităţile administraţiei publice ale satului Dubăsarii Vechi, fiind abilitate cu atribuţii de exploatare şi protecţie a subsolului, în condiţiile prevăzute de art.7 din Codul subsolului nr.1511-XII din 15.06.1993[16] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul subsolului nr.1511-XII) şi art.12 alin.(1) lit.c) din Legea nr.123-XV, nu au exercitat în măsură deplină controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei subsolului.

Conform deciziei nr. 2/14.4 din 29.07.1999 "Cu privire la schimbul de terenuri în mărime de 1,38 ha ale G.Ţ. "Chetruşca Gheorghe" şi prevederilor contractului de schimb nr.166 din 02.02.2000, s-a efectuat schimbul de teren din fondul de rezervă al primăriei satului Dubăsarii Vechi cu terenurile cu destinaţie agricolă aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice Gh. Chetruşca şi E. Chetruşca, pentru lărgirea teritoriului carierei de piatră. Cu toate că în art. 8 din Codul funciar nr. 828-XII este prevăzut că de competenţa Guvernului ţine stabilirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor, autorităţile administraţiei publice ale satului Dubăsarii Vechi, în lipsa hotărîrii respective, au schimbat destinaţia terenului agricol cu suprafaţa de 1,38 ha şi au eliberat titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren cu destinaţie neagricolă, care a fost înregistrat la Î.S. "Oficiul cadastral teritorial Centru" filiala Criuleni, cu numărul cadastral 3133100196, la 26.04.2002. Ca urmare, terenul respectiv s-a repartizat în proprietate privată G.Ţ. "Chetruşca Gheorghe" (c/f 4954480) şi este utilizat pentru extragerea zăcămintelor minerale conform licenţei (seria A MMII nr. 013499) eliberate la 22.10.2004. Însă, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Codul subsolului nr.1511-XII, subsolul este proprietatea Republicii Moldova şi poate fi atribuit în folosinţă.

Contrar prevederilor art.14 alin.(2) alin.(3) din Legea nr. 1308-XIII, autorităţile administraţiei publice locale, la modificarea destinaţiei terenului menţionat şi legalizarea dreptului deţinătorului de teren, nu au efectuat compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din circuitul agricol echivalente cu suma de 831,1 mii lei.

Analogic, în lipsa hotărîrii respective de schimbare a destinaţiei terenului şi fără compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din circuitul agricol echivalente cu suma de 24,1 mii lei, consiliul local, prin decizia nr.9.3.1 din 18.09.2002 "Cu privire la construcţia obiectelor", a schimbat destinaţia terenului agricol cu suprafaţa de 0,04 ha, fiind repartizat S.R.L. "Maxipet-Lux" (c/f 1003601000748) pentru construcţia staţiei de alimentare. Cu derogare de la prevederile art.10 alin.(2) lit.b) alin.(6) şi pct. 2 din Anexa la Legea nr.1308-XIII, la calcularea preţului normativ al terenului respectiv a fost diminuat gradul de fertilitate medie a solului stabilit pentru republică, prin ce au fost ratate venituri în sumă de 2,8 mii lei. Autorităţile executive nu au întreprins măsurile corespunzătoare pentru executarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului menţionat. Astfel, la 01.01.2005, s-au înregistrat datorii în sumă de 3,2 mii lei.

Autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi, contrar prevederilor art. 9 alin.(4) din Legea nr.1308-XIII şi pct.15 lit.e) din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 23.10.1996, la calcularea preţului de vînzare a terenurilor n-a aplicat coeficientul în funcţie de amplasarea şi amenajarea lor inginerească. În perioada anilor 2003-2004, în baza deciziilor consiliului local Dubăsarii Vechi, s-au realizat 2 terenuri, fără a aplica coeficientul în funcţie de amplasarea şi amenajarea lor inginerească la calcularea preţului de vînzare. Astfel, preţul normativ al terenurilor realizate a fost diminuat cu 0,9 mii lei.

La calcularea preţului normativ al terenului cu destinaţie agricolă realizat S.A. "Forestcom" (c/f 240816), autorităţile administraţiei publice locale n-au respectat prevederile art. 2 alin.(3) din Legea nr. 1308-XIII şi au aplicat coeficientul de amplasare şi amenajare inginerească. Ca urmare, preţul normativ al terenului a fost diminuat cu 14,8 mii lei. Contrar pct.6 din Anexa la Legea 1308-XIII, terenul menţionat a fost realizat fără acordul Departamentului Privatizării.

În lipsa deciziilor consiliului local Dubăsarii Vechi, autorităţile executive, încălcînd prevederile art.84 alin.(2) din Legea nr. 123-XV, au transmis în arendă la 3 persoane fizice terenuri pentru construcţii. La calcularea cuantumului plăţii de arendă nu s-au respectat prevederile art.10 alin.(6) din Legea 1308-XIII, incorect a fost aplicat tariful pentru terenurile cu destinaţie agricolă. Ca urmare, s-au ratat venituri în sumă de 13,7 mii lei.

Autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi nu au respectat întocmai prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului"[17]. Actele de inventariere a clădirilor - proprietate publică, aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, nu au fost coordonate şi aprobate de către consiliul local şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea. De asemenea, n-au fost întocmite planurile cadastrale pentru terenurile aferente şi pînă la momentul controlului n-au fost înregistrate la Î.S. "Oficiul cadastral teritorial Centru" filiala Criuleni. În rezultatul inventarierii selective a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul satului Dubăsarii Vechi s-a stabilit că în evidenţa contabilă a primăriei nu sînt reflectate mijloacele fixe: conacul familiei Donici şi necropola familiei Donici şi Macri, precum şi şcoala nouă - obiect de construcţie în stadiu de conservare.

Serviciul contabil al primăriei satului Dubăsarii Vechi, nerespectînd prevederile art.1 şi art.13 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale"[18] şi pct.53 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998[19], nu a reflectat în evidenţa contabilă valoarea terenurilor aflate în administrarea instituţiilor publice cu suprafaţa totală de 15,17 ha.

Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.c) din Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.1995[20] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 426-XIII), serviciul contabil al primăriei satului Dubăsarii Vechi, la întocmirea dărilor de seamă pe anii 2003 a reflectat la ieşiri mijloace fixe în sumă de 271,8 mii lei, sau cu 2087,2 mii lei mai puţin faţă de datele evidenţei contabile, iar în anul 2004 a reflectat în dările de seamă ieşiri de mijloace fixe în sumă de 732,7 mii lei, sau cu 127,0 mii lei mai mult faţă de datele evidenţei contabile.

Nerespectînd art.84 alin.(2) din Legea nr.123-XV şi pct.5, pct.6, pct.7 din Regulamentul "Privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[21], serviciul contabil a casat un autobuz cu valoarea de 127,0 mii lei în lipsa deciziei consiliului local şi a actului pentru casarea mijloacelor fixe.

Autorităţile executive ale satului Dubăsarii Vechi, în perioada august-decembrie 2004, cu derogare de la prevederile Hotărîrii Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[22], a depăşit cu 7,8 mii km limita parcursului anual, fiind efectuate cheltuieli suplimentare în sumă de 5,7 mii lei.

Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.a) şi art.16 din Legea nr. 426-XIII, serviciul contabil, în lipsa documentelor justificative (foi de parcurs), a trecut la cheltuieli combustibil în sumă totală de 39,5 mii lei.

La achiziţionarea combustibilului de la S.R.L. "Maxipet Lux" nu s-au respectat prevederile art.25 alin.(5) alin.(6) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului" nr.1166-XIII din 30.04.1997[23]. Neîntemeiat au fost achitate mijloace bugetare în sumă de 4,2 mii lei de la majorarea preţurilor contractuale.

Încălcările şi neajunsurile stabilite în cadrul controlului asupra elaborării şi executării bugetului satului Dubăsarii Vechi pe anii 2003-2004 sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile administraţiei publice locale a unor prevederi ale legislaţiei şi actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[24] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale satului Dubăsarii Vechi asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului satului Dubăsarii Vechi pe anii 2003-2004, precum şi la administrarea patrimoniului public şi fondului funciar.

2. Se informează consiliul local al satului Dubăsarii Vechi despre rezultatele controlului şi se propune:

2.1. să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la actele normative;

2.2. să aprobe Regulamentul propriu privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare;

2.3. să asigure un control strict asupra administrării bunurilor de domeniu public (inclusiv terenuri), cu respectarea legislaţiei şi actelor normative, precum şi asupra modului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice;

2.4. să asigure inventarierea mijloacelor fixe, cu înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor bunurilor proprietate publică.

3. Se cere de la primarul satului Dubăsarii Vechi (dl A. Antoci):

3.1. să revadă condiţiile contractuale privind realizarea terenurilor - proprietate publică şi să întreprindă măsuri în vederea încasării în bugetul satului a veniturilor în sumă totală de 26,4 mii lei, diminuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei;

3.2. să asigure încasarea veniturilor: de la plata de arendă a patrimoniului public - în sumă de 28,8 mii lei, de la plata de arendă a terenurilor - în mărime de 63,0 mii lei şi de la impozitul funciar - în sumă de 7,4 mii lei;

3.3. să asigure lichidarea restanţelor la buget în sumă de 430,9 mii lei;

3.4. să asigure ţinerea cadastrului funciar şi să înregistreze dreptul de proprietate asupra bunurilor proprietate publică în conformitate cu legislaţia;

3.5. să informeze Consiliul raional Criuleni despre modificarea destinaţiei terenurilor agricole, cu întreprinderea măsurilor de compensare a pierderilor de la excluderea din circuitul agricol, în conformitate cu legislaţia, precum şi privind legalitatea dreptului de proprietate asupra terenului neagricol (cariera de nisip), cu luarea măsurilor potrivit legislaţiei.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[25], materialele controlului privind atribuirea şi realizarea terenurilor - proprietate publică, precum şi a patrimoniului public cu încălcarea prevederilor legale, pentru investigaţii după competenţă.

5. Despre executarea cerinţelor pct. 2-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art. 996

[2] M.O., 2003, nr.191-195, art. 1059

[3] M.O., 2001, nr.52-54, art. 149

[4] M.O., 1999, nr. 14-15, art. 60

[5] M.O., 2003, nr.49, art.211

[6] M.O., 2002, nr.166-168, art. 1280

[7] M.O., 2003, nr.243, art. 970

[8] M.O., 1998, nr. 2-4, art. 2

[9] M.O., 1992, nr. 12, art. 366

[10] M.O., 1995, nr. 14, art. 62

[11] M.O., 2001, nr.107, art.817

[12] M.O., 1996, nr.75-76, art. 610

[13] M.O., 1997, nr. 57-58, art. 515

[14] M.O., 2000, nr. 127, art. 817

[15] M.O., 1995, nr. 62-63, art. 692

[16] M.O., 1993, nr. 11, art. 325

[17] M.O., 2004, nr. 35-38, art. 290

[18] M.O., 1999, nr. 124-125, art. 611

[19] Nu este dată publicităţii

[20] M.O., 1995, nr. 28, art. 321

[21] M.O., 1998, nr. 62-65, art. 607

[22] Nu este dată publicităţii

[23] M.O., 1997, nr. 67-68, art. 551

[24] M.O.,1995, nr.7, art.77

[25] M.O., 2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)