Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 51 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului oraşului Criuleni pe anii 2003-2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Criuleni dl Gr. Sîrbu, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Criuleni dna V.Anii, primarului oraşului Criuleni dl M. Zolotco, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului oraşului Criuleni pe anii 2003-2004,

a constatat:

Bugetul oraşului Criuleni pe anul 2003, prin decizia Consiliului local nr.33/1 din 13.12.2002, a fost aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 2705,2 mii lei. Pe parcursul anului, partea de venituri a fost precizată în sumă de 3479,2 mii lei, ce constituie cu 774,0 mii lei mai mult faţă de nivelul aprobat. Partea de venituri a fost executată la nivel de 103,7 la sută, sau cu 128,4 mii lei mai mult faţă de prevederile precizate, în total fiind executate venituri în sumă de 3607,6 mii lei.

În urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului 2003, partea de cheltuieli a bugetului oraşului Criuleni a fost precizată în sumă de 4404,7 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 4181,7 mii lei, sau 94,9 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective au alcătuit 4137,9 mii lei, sau cu 266,8 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate.

În anul 2004, prin decizia Consiliului local nr.5/1 din 25.12.2003, bugetul oraşului Criuleni a fost aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 2957,9 mii lei. În perioada de gestiune, partea de venituri a fost precizată în sumă de 4375,3 mii lei, cu 1417,4 mii lei mai mult faţă de prevederile aprobate. Partea de venituri a fost executată în sumă de 4410,2 mii lei sau la nivel de 100,8 la sută.

Partea de cheltuieli a bugetului oraşului Criuleni, în urma rectificărilor efectuate în anul 2004, a fost precizată în sumă de 4482,5 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 4408,6 mii lei, sau 98,4 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective au alcătuit 4409,7 mii lei, sau cu 72,8 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate.

Consiliul oraşului Criuleni a aprobat bugetul local pe anul 2004 cu încălcarea termenului prevăzut de art. 20 alin.(4) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 397-XV), cu întîrziere de 10 zile.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă primarul şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul primăriei n-au asigurat executarea acestor prevederi. La executarea părţii de venituri a bugetului oraşului Criuleni, în anul 2003, nu s-a asigurat executarea veniturilor la unele plăţi şi impozite în sumă totală de 107,8 mii lei, inclusiv la: "Impozitul funciar" - cu 66,8 mii lei, "Încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare"- cu 38,3 mii lei etc. Analogic, în anul 2004, nu s-a asigurat executarea veniturilor în sumă totală de 88,2 mii lei, inclusiv la: "Impozitul funciar"- cu 65,9 mii lei, "Încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare"- cu 14,4 mii lei, "Arenda pentru patrimoniul de stat" - cu 7,9 mii lei.

Neasigurarea încasării depline a impozitelor şi taxelor a determinat înregistrarea restanţelor la bugetul oraşului, la 01.01.2005, în sumă de 96,1 mii lei, inclusiv la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în mărime de 85,1 mii lei.

La executarea bugetului oraşului Criuleni executorii (ordonatorii) de buget au admis utilizarea alocaţiilor bugetare cu depăşirea prevederilor legale şi au format datorii creditoare. Contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, în anul 2003, autorităţile publice locale ale oraşului Criuleni au utilizat alocaţiile bugetare la compartimentul transferuri pentru amenajarea teritoriului, cu depăşirea limitelor aprobate în buget în sumă de 136,4 mii lei. La 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare pe instituţiile şi activităţile finanţate de la bugetul local în sumă de 96,4 mii lei, cu excepţia datoriilor creditoare pentru retribuirea muncii.

Nerespectînd prevederile pct.3 şi ale Anexei nr. 1 la Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43), în anii 2003-2004, în bugetul local s-au încasat şi utilizat mijloace speciale (extrabugetare) în sumă totală de 233,0 mii lei, în lipsa Regulamentului propriu privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare, devizului de venituri şi cheltuieli şi contului special privind gestionarea veniturilor şi cheltuielilor deschis la trezoreria teritorială.

În perioada anilor 2003-2004, încălcînd prevederile actelor normative ce reglementează modul de administrare a bunurilor publice, inclusiv a terenurilor, art.38 alin.16), art.82 din Legea privind administraţia publică locală nr. 186-XIV din 06.11.1998[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.186-XIV), art.18 alin.(2) lit.x) şi art.34 alin.(1) subalin.(2) lit.f) din Legea privind administraţia publică locală nr.123-XV din 18.03.2003[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV), atît Consiliul local al oraşului Criuleni, cît şi primăria oraşului Criuleni (primarul) n-au asigurat în măsură deplină administrarea bunurilor - proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale Criuleni. Contrar prevederilor art. 82 alin.(1) din Legea nr.186-XIV şi art.84 alin.(3) din Legea nr.123-XV, primăria oraşului Criuleni a transmis patrimoniu public în arendă şi locaţiune în lipsa deciziilor Consiliului local şi fără a desfăşura licitaţiile publice respective.

Primăria oraşului Criuleni n-a respectat clauzele contractului de arendă nr. 237 din 25.12.2002, nu a calculat şi nu a încasat plata pentru arendă de la BC "Energbank" S.A. (c/f 1131818) pentru încăperile cu suprafaţa de 52,8 m2. Cu derogare de la prevederile art. 13 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15.11.2002[5] şi art. 9 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474-XV din 27.11.2003[6], în anii 2003-2004, la bugetul local nu au fost încasate venituri în sumă totală de 19,1 mii lei.

Încălcîndu-se prevederile legale, incorect a fost determinat cuantumul minim al plăţii pentru arenda încăperilor - proprietate publică. Ca urmare, la bugetul local nu s-au calculat şi nu s-au achitat venituri în sumă totală de 30,3 mii lei, inclusiv: Centrul de Cultură Slavonă - 12,2 mii lei; Biroul Notarial Vera Bîstriţcaia - 9,4 mii lei; QBE "Asito" S.A. (c/f 213204) - 8,7 mii lei.  

Din bugetul local s-au utilizat alocaţii în sumă de 5,3 mii lei pentru cheltuielile ce ţin de plata serviciilor comunale suportate de următorii arendaşi: Biroul Notarial Vera Bîstriţcaia - 2,8 mii lei; Casa Naţională de Asigurări Sociale - 1,5 mii lei; Serviciul de Informaţii şi Securitate (c/f 20469) - 1,0 mii lei.

În anii 2003-2004, autorităţile executive ale oraşului Criuleni au vîndut terenuri - proprietate publică cu suprafaţa totală de 52,46 ha, fără a respecta modul de desfăşurare a licitaţiei cu strigare şi procedura negocierilor directe, prin ce au fost încălcate prevederile pct.3, pct.6 alin. 3), pct.11 din Regulamentul "Privind licitaţiile "cu strigare" şi negocierile directe", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997 "Despre măsurile de realizare a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998"[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997) şi n-au publicat în presa republicană comunicatul informativ privind desfăşurarea licitaţiei şi caracteristica loturilor scoase la licitaţie.

Contrar prevederilor art.13 din Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr. 1247-XII din 22.12.1992[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1247-XII) şi ale pct.18 din Regulamentul "Cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.24 din 11.01.1995[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.24 din 11.01.1995), Consiliul local al oraşului Criuleni, autorităţile executive ale oraşului Criuleni n-au asigurat ţinerea la zi, în conformitate cu situaţia de pe teren, a documentaţiei tehnice cadastrale. Ca urmare, la întocmirea contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor - proprietate publică au fost comise încălcări ale legislaţiei şi actelor normative. Astfel, Consiliul local al oraşului Criuleni, prin decizia nr.5/4 din 25.12.2003 "Cu privire la vînzarea terenului cu destinaţie agricolă (curţi)", a decis de a vinde Î.I. "Petru Balan" sectorul de teren cu destinaţie agricolă, situat în oraşul Criuleni, str. Orhei 53, cu suprafaţa de 0,7594 ha. Contrar art.50 din Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul funciar), terenul respectiv a fost vîndut cu destinaţia - teren agricol (curţi), pe cînd conform prevederilor articolului menţionat, la terenurile cu destinaţie agricolă din intravilanul localităţii nu este inclusă astfel de categorie de terenuri.

Ulterior, potrivit dării de seamă funciare la 01.01.2005, în lipsa documentelor confirmative de schimbare a destinaţiei şi contrar prevederilor art. 71 din Codul funciar nr.828-XII, terenul respectiv a fost înregistrat la categoria "Terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale". Ca rezultat, Consiliul local al oraşului Criuleni şi autorităţile executive ale oraşului Criuleni, la vînzarea-cumpărarea acestui teren, a stabilit preţul normativ al pămîntului în sumă de 3,6 mii lei, pornind de la teren cu destinaţie agricolă şi tariful specificat la vînzarea-cumpărarea terenului cu destinaţie agricolă. Nerespectînd prevederile art. 9 alin. (4) şi art. 10 alin. (2), alin. (6) din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997[11] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 1308-XIII) şi art.66, art.67 din Codul funciar, la calcularea preţului normativ al terenului nu s-a respectat caracteristica lui cadastrală, locul amplasării, accesul la căile de comunicaţie şi amenajarea terenului, nu s-au determinat parametrii cantitativi şi valoarea economică a terenului. De fapt, în bilanţul funciar terenul respectiv este înregistrat cu destinaţia - "Terenurile destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi terenurile cu alte destinaţii speciale" şi preţul normativ al pămîntului alcătuieşte 457,3 mii lei. Ca urmare, preţul terenului nominalizat a fost micşorat cu 453,7 mii lei. Contrar prevederilor art. 84 alin. (3) din Legea nr. 123-XV, vînzarea-cumpărarea terenului respectiv s-a efectuat fără a fi desfăşurată licitaţia publică.

Consiliul local al oraşului Criuleni, autorităţile executive ale oraşului Criuleni, nerespectînd prevederile art.18 alin.(2) lit.x) şi art.34 alin.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV, nu au efectuat în măsură deplină controlul asupra modului de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile. Cu derogare de la prevederile art.4, art.5, art.7 alin.(2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 1543-XIII), n-a fost asigurată înregistrarea obligatorie a tuturor bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor, precum şi a dreptului de proprietate asupra lor. De asemenea, nu s-a efectuat în măsură deplină dirijarea realizării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile şi privind modul de efectuare a înregistrării primare masive a terenurilor. Contrar prevederilor art. 6/1 din Codul funciar, art.57 şi art.54 alin.(1) lit.c) din Legea nr.1543-XIII şi pct.29 din Regulamentul "Cu privire la modul efectuării înregistrării primare masive", aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului "Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile" nr.1030 din 12.10.1998, primăria oraşului Criuleni n-a înregistrat dreptul de proprietate publică asupra terenului cu suprafaţa de 0,7594 ha.

La rîndul său, Î.S. "Oficiul cadastral teritorial Centru" filiala Criuleni, cu derogare de la prevederile art.20 alin.(1), alin.(2), alin.(3) şi art. 55 alin.(3) din Legea nr. 1543-XIII, în procesul înregistrării primare masive, pentru terenul respectiv n-a întocmit dosar cadastral conform modului stabilit. Nerespectînd prevederile art.57 din Legea nr. 1543-XIII, oficiul cadastral respectiv a efectuat prima înregistrare pentru terenul nominalizat şi a dreptului de proprietate asupra terenului la 03.02.2004 după Î.I. "Petru Balan", pe cînd prima înregistrare a dreptului de proprietate asupra terenului se înregistrează în folosul Republicii Moldova. Iar la înregistrarea dreptului asupra bunului imobil menţionat, contrar prevederilor art. 14 alin.(1) lit. c) şi art. 16 din Legea nr. 1543-XIII, acesta n-a efectuat identificarea bunului imobil, precum şi a destinaţiei terenului.

În procesul de administrare a terenurilor - proprietate publică, Consiliul local al oraşului Criuleni şi autorităţile executive ale oraşului Criuleni, contrar prevederilor art. 10/1 din Legea nr.1308-XIII, n-au întreprins măsuri eficiente la calcularea şi încasarea plăţii pentru folosirea terenurilor - proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private. În perioada anilor 2003-2004, Consiliul local al oraşului Criuleni n-a stabilit plata pentru folosirea terenurilor - proprietate publică şi termenele de achitare. Astfel, la bugetul local n-a fost încasată plata pentru folosirea terenurilor - proprietate publică în sumă de 252,2 mii lei, inclusiv: în anul 2003 - 117,5 mii lei şi în anul 2004 - 107,7 mii lei.

Primăria oraşului Criuleni, în procesul de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private, cu derogare de la prevederile art. 9 alin.(4) din Legea 1308-XIII şi pct.15 lit.e) din Regulamentul "Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 23.10.1996[13] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 23.10.1996), la calcularea preţului de vînzare, n-a aplicat coeficientul în funcţie de amplasarea şi amenajarea lor inginerească. În anii 2003-2004, în baza deciziilor Consiliului local al oraşului Criuleni (nr. 2/26 din 07.07.2003, nr. 6/7 din 04.04.2004, nr. 8/12 din 02.06.2004, nr. 9/30 din 23.08.2004, nr. 11/10 din 17.12.2004), autorităţile executive ale oraşului Criuleni au realizat 7 terenuri, fără a aplica coeficientul în funcţie de amplasarea şi amenajarea lor inginerească la calcularea preţului de vînzare. Astfel, preţul normativ al terenurilor realizate a fost diminuat cu 50,7 mii lei, din care: S.A. "Bucuria" (c/f 160061) - 42,4 mii lei; FCP "Gaghi" S.R.L. (c/f 1002601000545) - 2,6 mii lei; persoanele fizice E. Stavinschi (c/p 0961010482821) - 2,9 mii lei; S. Mihailov (c/p 0960108547767) - 1,4 mii lei; M. Popovici (c/p 0980602218871) - 1,2 mii lei; cooperativa de consum din satul Cruglic - 0,2 mii lei.

Analogic, la calcularea preţului de vînzare a terenului aferent obiectivului privat al Î.I. "S. Urîtu" (c/f 1555481) cu suprafaţa de 1,036 ha, autorităţile executive ale oraşului Criuleni şi Consiliul local al oraşului Criuleni (decizia nr. 9/30 din 23.08.2004) n-au aplicat coeficientul în funcţie de amplasarea şi amenajarea lui inginerească, iar contrar prevederilor art.9 alin.(4) şi pct.3 din Anexa la Legea nr. 1308-XIII, incorect a fost aplicat şi coeficientul în mărime de 0,02 - pentru sate. Astfel, preţul normativ al pămîntului a fost micşorat cu 59,9 mii lei. Nerespectînd prevederile pct.6 din Anexa la Legea nr.1308-XIII, Consiliul local şi autorităţile executive ale oraşului Criuleni au vîndut terenurile aferente obiectivelor private ale FCP "Gaghi" S.R.L., persoanelor fizice M. Popovici, S. Mihailov, fără acordul Departamentului Privatizării.

Contrar prevederilor art.9 alin.(3) şi pct. 6 din Anexa la Legea nr.1308-XIII, în lipsa dreptului de proprietate asupra obiectivului amplasat pe acest teren şi acordului Departamentului Privatizării, Consilul local al oraşului Criuleni, prin decizia nr. 6/23 din 04.03.2004, şi primăria oraşului Criuleni au vîndut unei persoane fizice terenul cu suprafaţa de 0,0082 ha. La calcularea preţului de vînzare a terenului respectiv, cu derogare de la prevederile pct. 3 din Anexa la Legea nr.1308-XIII, s-a aplicat coeficientul de 0,1 la sută. Ca urmare, preţul normativ al pămîntului a fost diminuat cu 4,4 mii lei.

Consiliul local şi autorităţile executive ale oraşului Criuleni, încălcînd art. 43 din Codul funciar, pct.18 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 23.10.1996 şi pct.1 din Anexa 4 la Regulamentul respectiv, n-au stabilit perimetrul localităţii Zolonceni din componenţa primăriei oraşului Criuleni şi n-au determinat hotarele centrului, părţii centrale şi suburbiei unităţii administrativ-teritoriale.

Consiliul local al oraşului Criuleni, prin decizia 10/2 din 03.10.2004, a hotărîrt de a vinde S.R.L. "Agripruncom SRB" terenul cu destinaţie agricolă cu suprafaţa de 27,0 ha. La calcularea preţului de vînzare a terenului respectiv, contrar prevederilor pct.1 din Anexa la Legea nr.1308-XIII, nu s-a aplicat fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul Criuleni. Ca rezultat, preţul normativ al pămîntului a fost diminuat cu 11,7 mii lei.

Cu derogare de la prescripţiile pct. 1 din Hotărîrea Guvernului "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului" nr. 162 din 19.02.2004, în actul de inventariere a clădirilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale nu a fost inclusă casa de locuit din str. Trandafirilor 18 în valoare de 169,1 mii lei. Nerespectînd prevederile art.4 din Legea nr. 1543-XIII, art.13 din Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999[14] şi pct.53 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor"[15], aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998, autorităţile executive ale oraşului Criuleni n-au înregistrat dreptul de proprietate asupra terenurilor cu suprafaţa totală de 38,18 ha, aflate în administrarea instituţiilor publice din subordine, precum şi nu ţin evidenţa lor în contabilitate. De asemnea, contrar prevederilor art.4 din Legea nr. 1543-XIII, n-a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra clădirii din str. Păcii 23 (căminul şcolii militare), transmis cu titlu gratuit în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 156 din 19.02.2004 "Cu privire la transmiterea unor clădiri"[16].

Încălcările şi neajunsurile stabilite în cadrul controlului asupra elaborării şi executării bugetului oraşului Criuleni pe anii 2003-2004 sînt o consecinţă a nerespectării întocmai de către autorităţile administraţiei publice locale a unor prevederi ale legislaţiei şi actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[17] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Criuleni asupra abaterilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative la gestionarea şi utilizarea mijloacelor financiare, precum şi la administrarea patrimoniului public şi fondului funciar.

2. Se informează Consiliul local al oraşului Criuleni despre rezultatele controlului şi se propune:

2.1. să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie;

2.2. să aprobe Regulamentul propriu privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale;

2.3. să asigure un control strict asupra administrării bunurilor din domeniul public (inclusiv terenuri), cu respectarea legislaţiei şi actelor normative, precum şi asupra modului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice;

2.4. să stabilească perimetrul localităţilor din componenţa unităţii administrativ-teritoriale Criuleni;

2.5. să revadă condiţiile contractuale privind realizarea terenurilor - proprietate publică şi să întreprindă măsuri în vederea încasării în bugetul oraşului a veniturilor în sumă totală de 126,7 mii lei, diminuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei;

2.6. să întreprindă măsuri în vederea achitării datoriilor creditoare şi neadmiterii lor pe viitor.

3. Se cere de la primarul oraşului Criuleni (dl M. Zolotco):

3.1. să întreprindă măsuri privind restabilirea mijloacelor bugetare în sumă de 5,3 mii lei, achitate pentru plata serviciilor comunale ale arendaşilor;

3.2. să asigure lichidarea restanţelor la buget în sumă de 96,1 mii lei;

3.3. să întreprindă măsuri privind încasarea plăţii pentru folosirea terenurilor aferente proprietate publică în sumă de 252,2 mii lei;

3.4. să revadă condiţiile contractuale cu arendaşii respectivi şi să întreprindă măsuri privind încasarea plăţii pentru arendă în sumă de 49,4 mii lei;

3.5. să asigure ţinerea cadastrului funciar şi să înregistreze dreptul de proprietate asupra bunurilor proprietate publică în conformitate cu legislaţia.

4. Se cere de la preşedintele raionului Criuleni (dl Gr.Sîrbu) să solicite efectuarea controlului administrativ al deciziei adoptate de Consiliul local al oraşului Criuleni nr.5/4 din 25.12.2003 "Cu privire la vînzarea terenului cu destinaţie agricolă (curţi)", cu remiterea acesteia oficiului teritorial al Aparatului Guvernului, pentru verificarea legalităţii.

5. Se cere de la Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Criuleni (dna V. Anii) să examineze rezultatele controlului efectuat la primăria oraşului Criuleni, să înainteze propuneri şi să aplice sancţiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului legislativ.

6. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002[18], materialele controlului privind transmiterea şi realizarea, cu încălcarea prevederilor legale, a terenurilor - proprietate publică, inclusiv a terenului realizat Î.I. "Petru Balan" cu diminuarea preţului de vînzare cu 453,7 mii lei, pentru investigaţii după competenţă.

7. Despre executarea cerinţelor punctelor 2-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art. 996

[2] M.O., 2001, nr.52-54, art.149

[3] M.O., 1999, nr.14-15, art.60

[4] M.O., 2003, nr.49, art.211

[5] M.O., 2002, nr.166-168, art.1280

[6] M.O., 2003, nr.243, art. 970

[7] M.O., 1998, nr. 2-4, art. 2

[8] M.O., 1992, nr. 12, art. 366

[9] M.O., 1995, nr. 14, art. 62

[10] M.O., 2001, nr.107, art.817

[11] M.O., 1997, nr. 57-58, art. 515

[12] M.O., 1998, nr.44-46, art. 318

[13] M.O., 1996, nr.75-76, art. 610

[14] M.O., 1999, nr. 124-125, art. 611

[15] Nu este dată publicităţii

[16] M.O., 2004, nr.35-38, art.285

[17] M.O.,1995, nr.7, art.77

[18] M.O.,2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)