Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 50 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Şoldăneşti pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Şoldăneşti dl V. Savca, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Şoldăneşti dl Iu. Prisacari, primarului oraşului Şoldăneşti dl N. Roman, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Şoldăneşti pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Şoldăneşti, prin decizia Consiliului raional Şoldăneşti nr.6/1 din 11.12.2003, a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 22616,0 mii lei. Pe parcursul anului de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a fost majorată cu 2775,5 mii lei, fiind precizată în sumă de 25391,5 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale" [1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), bugetele locale la 5 unităţi administrativ-teritoriale din componenţa raionului Şoldăneşti au fost aprobate cu întîrziere de pînă la 15 zile.

Partea de venituri a bugetului raionului Şoldăneşti pe anul 2004 s-a executat în mărime de 26441,6 mii lei, sau la nivelul de 104,1 la sută faţă de prevederi cu 1050,1 mii lei mai mult faţă de limitele precizate. Din suma totală a veniturilor încasate, veniturile proprii au constituit 9588,9 mii lei, sau 36,3 la sută, transferurile -16467,2 mii lei, sau 62,3 la sută, şi mijloacele speciale - 385,5 mii lei, sau 1,4 la sută.

Conform art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice de nivelul întîi n-au asigurat executarea acestei prevederi. La executarea părţii de venituri a bugetului raionului Şoldăneşti, la 6 surse de venituri nu s-au încasat venituri faţă de cele planificate în sumă totală de 819,7 mii lei, inclusiv: impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 714,1 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă - 60,5 mii lei, impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor juridice - 45,1 mii lei etc. Ca urmare, la 01.01.2005, restanţele contribuabililor la impozite şi taxe faţă de bugetul raionului au fost înregistrate în mărime de 4687,5 mii lei. Cele mai mari restanţe la buget au înregistrat următorii contribuabili: Î.P."Moldsemporumb" S.R.L.(c/f 32128747) - 1159,0 mii lei, S.R.L. "MCS-Glia" (c/f 4004888) - 449,3 mii lei etc.

În urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului de gestiune, partea de cheltuieli a bugetului raionului Şoldăneşti a fost precizată în sumă de 27346,0 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 25106,0 mii lei, sau 91,8 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective ale bugetului raionului Şoldăneşti au alcătuit 24943,1 mii lei, sau cu 2402,9 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate.

Consiliul raional, preşedintele raionului Şoldăneşti, Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Şoldăneşti, nerespectînd prevederile art.13 alin.(3), (4) din Legea nr.397-XV, au acordat împrumuturi primăriilor Vadul-Raşcov şi Fuzăuca în sumă totală de 72,0 mii lei, care nu au fost rambursate pe parcursul anului bugetar.

La executarea devizelor de cheltuieli, aparatul preşedintelui raionului Şoldăneşti, nerespectînd prevederile pct.2, pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13.06.1997 "Privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor persoane"[2], a efectuat cheltuieli în sumă de 5,1 mii lei, în lipsa devizului de cheltuieli aprobat în modul stabilit.

Aparatul preşedintelui raionului Şoldăneşti a format şi utilizat mijloace extrabugetare în sumă de 3,4 mii lei, nerespectînd prevederile pct.3 şi Anexei nr.1 la Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice" [3], aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001 (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43), în lipsa Regulamentului propriu "Privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare".

Unele autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi din componenţa raionului Şoldăneşti, nerespectînd prevederile art.18 alin.(2) lit.x) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV), n-au asigurat în măsură deplină administrarea eficientă a bunurilor din domeniul public, inclusiv a terenurilor. În procesul vînzării-cumpărării terenurilor aferente obiectelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectelor private, unele primării din componenţa raionului Şoldăneşti, contrar prevederilor art. 9 alin.(4) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 1308-XIII) şi pct.15 lit.e) din Regulamentul "Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente" [6], aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 23.10.1996 (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562), la calcularea preţului de vînzare, n-au aplicat coeficientul în funcţie de amplasarea şi amenajarea lor inginerească. Astfel, primăria satului Rogojeni, în baza deciziei Consiliului local al satului Rogojeni nr.07/8 din 13.12.2004, a realizat terenul aferent- proprietate publică cu suprafaţa de 2,5 ha, cu aplicarea incorectă a coeficientului în funcţie de amplasarea şi amenajarea lui inginerească la calcularea preţului de vînzare. Ca rezultat, preţul normativ al terenului realizat a fost diminuat cu 5,2 mii lei.

De asemenea, primăria oraşului Şoldăneşti, la calcularea preţului normativ al terenurilor aferente-proprietate publică, a aplicat incorect coeficientul în funcţie de amplasarea şi amenajarea lui inginerească, diminuînd preţul acestora cu 9,7 mii lei. Analogic, primăria satului Cotiujenii Mari a diminuat preţul normativ al terenului realizat cu 0,8 mii lei.

Consiliul local al oraşului Şoldăneşti, nerespectînd prevederile art.18 alin.(2) lit.x), art.84 din Legea nr.123-XV, n-a asigurat administrarea eficientă a bunurilor- proprietate publică. Ca urmare, primarul oraşului Şoldăneşti n-a asigurat integritatea bunurilor aflate în administrare în valoare de 1639,0 mii lei. În lipsa deciziei Consiliului local al oraşului Şoldăneşti, conform contractului nr.30 din 10.07.2004, primarul oraşului Şoldăneşti a transmis Departamentului Situaţii Excepţionale, pentru demolare, clădirea cu 5 nivele (nefinisată) - "Blocul curativ pentru copii". Condiţiile contractuale prevăd ca materialele de construcţie să fie repartizate respectiv: 20,0 la sută rămîn în posesia primăriei oraşului Şoldăneşti, iar 80,0 la sută revin Departamentului Situaţii Excepţionale. De fapt, cu toate că lucrările de demolare se află la o etapă avansată, la primăria oraşului Şoldăneşti nu s-a asigurat evidenţa materialelor obţinute de la demolare.

Contrar prevederilor pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului"[7], primăria oraşului Şoldăneşti n-a efectuat în măsură deplină inventarierea clădirilor proprietate publică. Astfel, n-a fost înregistrat blocul nefinalizat "Casa de cultură" din str.31 august. Ulterior, Consiliul local al oraşului Şoldăneşti, prin decizia nr.1 din 12.08.2004 "Despre transmiterea Casei de cultură pentru 400 locuri din oraşul Şoldăneşti", a transmis gratuit Bisericii Sf. Antonii materialele de construcţie obţinute de la demolare. De asemenea, cu încălcarea prevederilor art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.05.1995[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), primăria oraşului Şoldăneşti n-a înregistrat în evidenţa contabilă valoarea materialelor de construcţie obţinute de la demolarea obiectului menţionat, ulterior transmise bisericii.

Conform actului de predare-primire a obiectelor de menire publică din 29.07.2000, în contul stingerii datoriilor istorice ale Cooperativei Agricole de Producere "Agro-Real" faţă de stat, a fost transmisă primăriei oraşului Şoldăneşti clădirea Comisariatului militar cu valoarea de bilanţ în mărime de 278,5 mii lei. De fapt, clădirea menţionată este utilizată de către Direcţia Situaţii Excepţionale, raionul Orhei şi înregistrată în evidenţa contabilă a Direcţiei. Mai mult decît atît, conform datelor Întreprinderii de stat "Oficiul Cadastral Teritorial Orhei", filiala Şoldăneşti, dreptul de proprietate asupra imobilului menţionat aparţine Comisariatului militar din r-nul Şoldăneşti.

Primăria oraşului Şoldăneşti, în lipsa deciziei Consiliului local al oraşului Şoldăneşti, conform contractului de vînzare-cumpărare din 12.12.2003, a procurat bunul imobil (sediul primăriei oraşului Şoldăneşti) cu suprafaţa de 337,6 m.p., în valoare de 293,5 mii lei. Contrar prevederilor art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII, în lipsa documentelor justificative, serviciul contabil a înregistrat bunul imobil cu valoarea de 72,0 mii lei, achitată cu titlu de plată prealabilă.

Pentru legalizarea trecerii la pierderi a mijloacelor fixe, unele autorităţi ale administraţiei publice locale nu au perfectat în modul stabilit actele de trecere la pierderi a mijloacelor fixe în instituţiile bugetare. Astfel, cu încălcarea prevederilor pct.7, pct.8, pct.9 din Regulamentul "Privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe" [9], aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998, şi pct.63 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor"[10], aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998, în baza deciziei Consiliului local al comunei Cotiujenii Mari nr.01/11 din 19.03.2004, primăria comunei Cotiujenii Mari a casat 4 clădiri în valoare totală de 269,5 mii lei, fără a perfecta actele de trecere la pierderi a mijloacelor fixe în modul stabilit, şi nu a luat la evidenţa contabilă bunurile materiale obţinute de la trecerea la pierderi a mijloacelor fixe menţionate.

Primăria satului Poiana, contrar prevederilor art.18 alin.(2) lit. x), art.84 alin.(2) din Legea nr.123-XV, în lipsa deciziei Consiliului local, a casat mijloace fixe - obiectul acvatic în valoare de 200,0 mii lei, fără perfectarea actelor de trecere la pierderi a mijloacelor fixe în modul stabilit.

Primăria satului Parcani n-a asigurat în măsură deplină controlul asupra executării contractelor încheiate. Astfel, conform prevederilor pct.4.2 al contractului de antrepriză nr.14920 din 16.09.2003, încheiat cu Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări "Urbanproiect", au fost contractate lucrări de elaborare a "Proiectului de modificare a şcolii existente cu elemente de consolidare a clădirii", termenul de executare fiind stabilit pînă la 31.03.2004. La executarea clauzelor contractuale, primăria satului Parcani n-a urmărit respectarea condiţiilor prevăzute. Astfel, antreprenorul, nerespectînd termenul de executare a lucrărilor, n-a achitat sancţiuni financiare în sumă de 13,2 mii lei.

Nerespectînd prevederile art. 15 alin.(1) lit. a), art. 32 din Legea nr. 426-XIII, art. 7 alin.(3) din Legea nr. 397-XV, primăria satului Parcani, la executarea lucrărilor de reconstrucţie a şcolii, a depăşit limitele precizate de cheltuieli cu 26,4 mii lei şi n-a reflectat în evidenţa contabilă datoria creditoare în aceeaşi sumă.

Consiliul raional Şoldăneşti n-a întreprins măsurile respective în vederea lichidării încălcărilor stabilite de controlul anterior al Curţii de Conturi. Astfel, n-au fost restabilite mijloacele bugetare în sumă de 6,8 mii lei, utilizate la achitarea deplasărilor cu încălcarea prevederilor legale.

Încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Şoldăneşti pe anul 2004, precum şi asupra administrării patrimoniului public şi fondului funciar sunt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi doi a prevederilor legislaţiei şi actelor normative.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[11] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Şoldăneşti asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului raionului Şoldăneşti pe anul 2004, precum şi la administrarea patrimoniului public şi fondului funciar.

2. Se cere de la preşedintele raionului Şoldăneşti dl V. Savca:

2.1 să informeze Consiliul raional Şoldăneşti despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Şoldăneşti;

2.2. să intensifice colaborarea cu organele abilitate cu funcţiile respective pentru asigurarea încasării depline şi în termenele stabilite a veniturilor la buget, conform prevederilor legale;

2.3. să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată în buget;

2.4. să asigure evidenţa împrumuturilor şi controlul asupra rambursării integrale a împrumuturilor acordate;

2.5. să asigure elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare în conformitate cu prevederile legale;

2.6. să determine gradul de răspundere personală a persoanelor cu funcţii de răspundere care au admis neajunsurile şi încălcările şi să aplice măsurile disciplinare conform legislaţiei.

3. Se cere de la primarul oraşului Şoldăneşti dl N. Roman:

3.1 să informeze Consiliul local al oraşului Şoldăneşti despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului oraşului Şoldăneşti;

3.2. să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie, cu aplicarea sancţiunilor respective în conformitate cu legislaţia;

3.3. să înainteze Consiliului local al oraşului Şoldăneşti propunerea în vederea legalizării procurării imobilului (sediul primăriei oraşului Şoldăneşti) în valoare de 293,5 mii lei;

3.4. să întreprindă măsuri eficiente privind încasarea veniturilor de la realizarea terenurilor aferente obiectelor privatizate în sumă de 9,7 mii lei;

3.5. să asigure înregistrarea dreptului de proprietate asupra imobilului cu valoarea de bilanţ în mărime de 278,5 mii lei, primit în contul stingerii datoriilor istorice ale C.A.P. "Agro-Real".

4. Se cere de la primarul satului Poiana să înainteze Consiliului local propunerea de a examina oportunitatea şi legalitatea casării obiectului acvatic în valoare de 200,0 mii lei.

5. Se cere de la primarul satului Parcani dl A. Baloş să întreprindă măsuri în vederea executării clauzelor contractuale, cu încasarea sancţiunilor financiare în sumă de 13,2 mii lei de la Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări "Urbanproiect".

6. Se ia act că primăria satului Rogojeni a încasat la bugetul local venituri de la realizarea pămîntului în sumă de 5,2 mii lei.

7. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind demolarea blocurilor "Blocul curativ pentru copii" şi "Casa de cultură", fără a fi înregistrată în evidenţa contabilă valoarea materialelor de construcţie rezultate de la demolare, pentru investigaţii după competenţă, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[12].

8. Despre executarea cerinţelor pct. 2-7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

9. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[2] M.O., 1997, nr.46-47, art.491

[3] M.O., 2001, nr.52-54, art. 149

[4] M.O., 2003, nr.49, art.211

[5] M.O., 1997, nr. 57-58, art. 515

[6] M.O., 1996, nr. 75-76, art. 610

[7] M.O., 2004, nr.35-38, art.290

[8] M.O., 1995, nr.28, art.321

[9] M.O., 1998, nr.62-65, art.607

[10] Nu a fost dată publicităţii

[11] M.O., 1995, nr.7, art.77

[12] M.O., 2002, nr.91-94, art.68

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)