Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 49 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Rezina pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Rezina dl V. Ciorici, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Rezina dl A. Muşinschii, contabilului-şef al primăriei oraşului Rezina dna G.Maznic, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Rezina pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Rezina, prin decizia Consiliului raional Rezina nr.9/1 din 18.12.2003, a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 26593,9 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a fost majorată cu 3136,9 mii lei, fiind precizată în sumă de 29730,8 mii lei.

Nerespectîndu-se prevederile art.20 alin.(4) şi art.21 alin.(6) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), bugetele tuturor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din raionul Rezina şi bugetul raional au fost aprobate cu întîrziere de pînă la 15 zile.

La examinarea şi aprobarea bugetului raional, Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Rezina, nerespectînd prevederile art.21 alin.(2) lit.b) din Legea nr.397-XV, n-a prezentat Consiliului raional Rezina, concomitent cu proiectul deciziei de aprobare, anexa privind sumele mijloacelor speciale şi tarifele respective la organizarea odihnei de vară, preconizate spre încasare de către Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Rezina.

Contrar prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[2], autorităţile publice n-au aprobat parcursul-limită anual al autoturismelor de serviciu din dotarea subdiviziunilor Consiliului raional Rezina.

Nerespectînd prevederile art.25 alin.(5) din Legea nr.397-XV, autorităţile executive a 7 primării au prezentat Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Rezina repartizarea pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale cu întîrziere de pînă la 4 zile. De asemenea, cu încălcarea prevederilor art.25 alin.(2) din aceeaşi lege, 3 subdiviziuni ale Consiliului raional Rezina au aprobat repartizarea pe luni a cheltuielilor cu întîrziere de pînă la 16 zile.

Partea de venituri a bugetului raionului Rezina pe anul 2004 s-a executat în mărime de 32528,1 mii lei, sau cu 2797,3 mii lei mai mult faţă de limitele precizate. Din suma totală a veniturilor încasate, veniturile proprii au constituit 15993,5 mii lei, sau 49,0 la sută, transferurile - 15727,2 mii lei, sau 49 la sută, şi mijloacele speciale - 3040,5 mii lei, sau 2 la sută. Nivelul de executare a veniturilor în bugetul raionului a constituit 101,8 la sută, în bugetul raional - respectiv, 110,2 la sută, iar în bugetele locale - 96,4 la sută.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele primării n-au realizat aceasta. Din 25 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului, 19 n-au asigurat executarea părţii de venituri. Cel mai jos nivel de executare a veniturilor la bugetul local s-a stabilit în unităţile administrativ-teritoriale: Lipceni - 79,1 la sută; Cogîlniceni - 87,5 la sută, Horodişte - 89,2 la sută etc. La executarea părţii de venituri a bugetului raionului Rezina, n-a fost îndeplinit planul pe 8 surse de venituri. Ca urmare, nu s-au încasat venituri în sumă totală de 1687,6 mii lei, din care: impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 656,2 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 888,1 mii lei etc.

La 01.01.2005, restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului Rezina au fost înregistrate în sumă de 6036,0 mii lei. Cele mai mari restanţe la buget au înregistrat următorii agenţi economici: S.R.L. "Medlen Plus" (c/f 18818768) - 2261,6 mii lei, Î.M. "Apă-Canal"(c/f 2747768) - 1233,1 mii lei, S.R.L."Palmav-Agro"(c/f 7220762) - 762,5 mii lei, Î.M. "Servicii comunal-locative" (c/f 126795) - 615,3 mii lei etc.

Bugetul raionului Rezina, în urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului de gestiune, la partea de cheltuieli a fost precizat în sumă de 37359,7 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 35847,9 mii lei, sau 90,6 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective au alcătuit 37404,8 mii lei, sau cu 45,1 mii lei mai mult faţă de limitele anuale precizate.

La executarea bugetelor, executorii de buget ai autorităţilor publice locale de nivelurile întîi şi doi au admis utilizarea alocaţiilor bugetare cu nerespectarea prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, formînd datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost formate datorii creditoare în sumă totală de 1979,9 mii lei, cu excepţia datoriilor creditoare pentru retribuirea muncii, inclusiv la cheltuieli capitale - 1130,8 mii lei, înregistrată după S.A."Promtehgaz"(c/f 1003600082053), pentru lucrările de construcţie-montaj al gazoductului de presiune înaltă "Pripiceni-Ignăţei-Meşeni". Datoriile debitoare, la 01.01.2005, au alcătuit 278,6 mii lei.

Bugetul oraşului Rezina a primit din bugetul raional transferuri cu destinaţie specială în sumă de 3045,1 mii lei pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru angajaţii instituţiilor specificate în art.8 alin.(2) pct.5) din Legea nr.397-XV. Executarea de casă a transferurilor a constituit 2903,3 mii lei. Nerespectînd condiţiile de excepţie prevăzute în art.8 alin.(3) din aceeaşi lege, din transferurile la bugetul oraşului Rezina s-au efectuat cheltuieli pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru angajaţii instituţiilor complementare (extraşcolare) în sumă de 141,8 mii lei. În baza deciziei Consiliului raional Rezina nr.6/21 din 09.12.2004, bugetul oraşului Rezina a primit din bugetul raional transferuri cu destinaţie specială în sumă de 48,8 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de deplasare a pedagogilor la cursurile de reciclare, din care au fost utilizate mijloace în sumă de 32,8 mii lei. Soldul neutilizat, la 01.01.2005, constituia 16,0 mii lei.

Contrar prevederilor art.11 alin.(3) din Legea nr.397-XV, Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Rezina n-a asigurat virarea la bugetul de stat, pînă la sfîrşitul anului bugetar, a mijloacelor în sumă de 157,8 mii lei, alocate cu depăşirea necesarului real de cheltuieli.

Consiliul local al oraşului Rezina n-a asigurat un control eficient asupra gestionării mijloacelor financiare şi patrimoniului public, precum şi aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficacitate. Autorităţile administraţiei publice ale oraşului Rezina, în lipsa expertizei de evaluare a mijloacelor fixe, precum şi a actului de evaluare a Camerei de Comerţ şi Industrie, a cumpărat bunul imobil - Cantina pentru copii din satul Ciorna în valoare de 50,0 mii lei de la Cooperativa de Consum din Rezina (c/f 67950). Bunul imobil procurat a fost dat în exploatare în anul 1960 şi valoarea rămasă a constituit 18,6 mii lei. Ulterior, imobilul menţionat a fost supus reparaţiei capitale, efectuîndu-se cheltuieli în sumă de 96,1 mii lei. Contrar prevederilor art.4 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998[3] (cu modificările ulterioare), autorităţile publice locale ale oraşului Rezina n-au asigurat înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului procurat.

Primăria oraşului Rezina şi Consiliul local al oraşului Rezina, nerespectînd prevederile art.18 alin.(2) lit.x) şi art.34 alin.(1) subalin. 2) lit.f) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV), pct.36, pct.39, pct.40, pct.41 din Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.1994 "Cu privire la aprobarea regulamentului-model al întreprinderii municipale"[5], precum şi pct.3 şi pct.4 din decizia Consiliului local al oraşului Rezina nr.13/28 din 13.11.2003 "Privind iniţierea lichidării Întreprinderii municipale "Apă-Canal" Rezina", n-au efectuat controlul asupra executării obligaţiunilor comisiei de lichidare a Î.M. "Apă-Canal" Rezina (c/f 1747768), prevăzute în decizia menţionată. Astfel, comisia de lichidare n-a prezentat instanţei de judecată balanţa de lichidare în vederea satisfacerii pretenţiilor justificative ale creditorilor. Nerespectîndu-se prevederile pct.2 din decizia Consiliului local al oraşului Rezina nr.13/29 din 13.11.2003 "Cu privire la transmiterea patrimoniului din gestiunea economică a Î.M. "Apă-Canal" Rezina în gestiunea Î.M. "Servicii locativ-comunale"", conform actului de primire-predare din 03.12.2003, patrimoniul public a fost transmis parţial - în valoare de 7099,9 mii lei. La situaţia din 01.04.2005, nu au fost întreprinse măsuri de transmitere a patrimoniului public în valoare de 3320,9 mii lei, înregistrat conform Raportului financiar al Î.M. "Apă-Canal" Rezina, precum şi de încasare a creanţelor în sumă de 7355,8 mii lei. Î.M. "Apă-Canal" Rezina nu a fost radiată din Registrul Comercial de Stat.

În perioada supusă controlului, unele subdiviziuni ale Consiliului raional Rezina n-au respectat în măsură deplină prevederile legislaţiei şi actelor normative, în rezultat fiind admise diferite abateri şi încălcări ale modului de administrare a mijloacelor financiare. Serviciul contabil al aparatului preşedintelui Consiliului raional Rezina, contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, la contractarea de lucrări, servicii şi bunuri materiale, a efectuat cheltuieli efective în sumă de 32,7 mii lei cu depăşirea limitelor precizate. În lipsa documentelor justificative (contractul de arendă şi foi de parcurs), nerespectîndu-se prevederile art.15 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), s-au trecut la cheltuieli carburanţi în cantitate de 1420 litri în sumă de 9,1 mii lei, utilizaţi de diferite unităţi de transport care nu sînt înregistrate după aparatul preşedintelui Consiliului raional Rezina.

În anul 2004, Serviciul contabil al aparatului preşedintelui Consiliului raional Rezina, în lipsa datoriei creditoare faţă de Spitalul raional Rezina la 01.01.2004, conform deciziei Consiliului raional Rezina nr.1/48 din 25.02.2004 "Cu privire la acoperirea diferenţei tarifelor de livrare a apei", a achitat Î.M. "Servicii comunal-locative" mijloace bugetare în sumă de 91,5 mii lei pentru acoperirea diferenţei tarifelor de livrare a apei de către Spitalul raional Rezina pentru anul 2003. De fapt, datoria respectivă nu a fost înregistrată la 01.01.2004 nici în evidenţa contabilă a Spitalului raional Rezina, nici a Î.M. "Servicii comunal-locative".

Nerespectînd decizia Consiliului local al oraşului Rezina nr.8.28 din 16.05.2003 "Cu privire la demersul administraţiei Spitalului orăşenesc de sector" şi prevederile contractelor nr.1 din 10.01.2003 şi nr.5 din 20.08.2003, Spitalul raional Rezina a suportat cheltuieli neîntemeiate în sumă de 28,1 mii lei în rezultatul majorării tarifelor contractate. Analogic, în anul 2003, conform deciziei Consiliului raional Rezina nr.5/2 din 02.09.2003 "Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti din fondul de rezervă al bugetului raional întru achitarea diferenţei la tarifele pentru serviciile prestate de Î.M. "Apă-Canal" Rezina", în lipsa datoriei, au fost achitate mijloace bugetare în sumă de 127,2 mii lei pentru compensarea parţială a pierderilor suportate în rezultatul majorării tarifelor. În total, de la bugetul local au fost efectuate cheltuieli nejustificate în sumă totală de 246,8 mii lei, prin ce au fost încălcate prevederile art.33 din Legea nr.397-XV.

Primăria oraşului Rezina, în baza deciziei nr.5/25 din 26.10.2004 "Cu privire la finanţarea reparaţiei sistemului de canalizare şi efectuarea planului de gazificare din oraşul Rezina", în lipsa datoriei creditoare faţă de Î.M. "Servicii comunal-locative", a transferat nejustificat mijloace bugetare în sumă de 50,0 mii lei, astfel încălcînd prevederile art.33 din Legea nr.397-XV. În acelaşi timp, conform Anexei nr.4 la decizia Consiliului local al oraşului Rezina nr.4/1 din 08.07.2004, datoria menţionată nu este înregistrată.

În baza deciziei Consiliului raional Rezina nr.1/68 din 25.02.2004 "Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului de Folclor "Hora Mare" ediţia a IV-a din 02 - 07.07.2004", pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului de Folclor "Hora Mare" au fost utilizate mijloace în sumă de 120,0 mii lei, din care sponsorizări - 20,0 mii lei, constituite şi utilizate contrar prevederilor pct.3 şi Anexei nr.1 la Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43), în lipsa propriului Regulament privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare, devizului de venituri şi cheltuieli şi contului special privind gestionarea veniturilor şi cheltuielilor deschis la Trezoreria teritorială.

La organizarea Festivalului de Folclor "Hora Mare", Consiliul raional Rezina a efectuat cheltuieli nejustificate, fără a opera modificările respective în devizul de cheltuieli aprobat. În devizul de cheltuieli au fost incluse cheltuielile pentru 200 invitaţi de peste hotarele Republicii Moldova (de fapt, au participat 135 invitaţi). În lipsa calculelor şi notei explicative, au fost efectuate cheltuieli nejustificate în sumă de 16,5 mii lei. Analogic, pentru alimentarea invitaţilor din Republica Moldova s-au prevăzut alocaţii în sumă de 8,5 mii lei, dar, de fapt, au fost utilizate mijloace în sumă de 11,3 mii lei, cu 2,8 mii lei mai mult. În lipsa contractelor de arendă şi documentelor justificative (foi de parcurs), neîntemeiat s-a reflectat la cheltuieli combustibil în sumă de 6,0 mii lei.

Consiliul raional Rezina, nerespectînd prevederile pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.437 din 26.04.2004 "Despre organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2004"[8], n-a stabilit preţurile biletelor de repartizare în instituţiile din teritoriul administrat, potrivit costurilor lor integrale orientative. Ca urmare, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Rezina a realizat 750 bilete de repartizare în tabăra de odihnă "Nistru", cu costul variabil de la 200,0 lei pînă la 420,0 lei.

Nerespectînd pct.32 al Regulamentului aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43, executorii de buget ai Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Rezina n-au asigurat depunerea zilnică a mijloacelor încasate în numerar din realizarea biletelor de repartizare. Astfel, mijloacele încasate în sumă de 21,8 mii lei, pe perioada din 23.06.2004 pînă la 15.08.2004, au fost depuse în casieria Direcţiei la 08.09.2004.

Consiliul raional Rezina, prin decizia nr.1/50 din 25.02.2004 "Cu privire la procurarea utilajului medical, reactivelor, mediilor, seringelor getabile, documentaţiei pentru Centrul de Medicină Preventivă raional Rezina", a alocat mijloace bugetare în sumă de 38,4 mii lei Centrului de Medicină Preventivă raional Rezina. Ca urmare, medicul-şef al Centrului de Medicină Preventivă raional Rezina, fiind responsabil de utilizarea alocaţiilor bugetare, conform art.23 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV), a admis utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor bugetare în sumă de 13,0 mii lei.

Analogic, cu încălcarea prevederilor art.23 alin.(1) din Legea nr.474-XV, şeful Serviciului sanitar-veterinar de stat raional Rezina, responsabil de utilizarea alocaţiilor bugetare, a utilizat contrar destinaţiei mijloace bugetare în sumă de 13,7 mii lei, alocate prin decizia Consiliului raional Rezina nr.3/5 din 08.06.2004 "Cu privire la eficientizarea activităţii Serviciului sanitar-veterinar de stat raional Rezina".

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile unor subdiviziuni ale Consiliului raional Rezina şi ale unor unităţi administrativ-teritoriale s-au efectuat cu abateri şi încălcări ale legislaţiei şi actelor normative în vigoare. Astfel, contrar prevederilor art.19, art.23 şi art.25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), primăria satului Lalova a divizat, prin contracte separate, lucrările de reparaţie a sistemului de încălzire la gimnaziul din satul Lalova în sumă totală de 134,4 mii lei, evitînd procedura de achiziţie publică prin licitaţie publică. De asemenea, prin contracte separate, autorităţile publice din Saharna Nouă a contractat lucrări de proiectare a gazoductului în sumă totală de 108,6 mii lei, evitînd procedura de achiziţie publică prin metoda licitaţiei publice.

Analogic, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Rezina, evitînd procedura de achiziţie publică prin metoda licitaţiei publice, a divizat, prin contracte separate, achiziţia combustibilului în sumă totală de 393,5 mii lei şi a contractat lucrările de reparaţie la tabăra de odihnă "Nistru" în sumă totală de 369,5 mii lei.

Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Rezina a transferat Î.S. F.C.I."Mold-Didactica" (c/f 10605), pentru procurarea materialului didactic, mijloace bugetare în sumă de 50,0 mii lei, din care 19,0 mii lei s-au utilizat pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc. Contrar prevederilor art.15, art.16 din Legea nr.426-XIII, în lipsa documentelor justificative, a fost trecută la cheltuieli suma de 8,1 mii lei, fără reflectarea în evidenţa contabilă a datoriei debitoare faţă de Î.S. F.C.I."Mold-Didactica".

Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri a Consiliului raional Rezina a efectuat un control insuficient asupra verificării şi recepţionării volumelor lucrărilor de reparaţie-construcţie a unor obiecte finanţate din mijloace bugetare. Astfel, conform contractului nr.6 din 24.03.2004, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Rezina a utilizat mijloace bugetare în sumă de 309,3 mii lei pentru lucrările de reparaţie la tabăra de odihnă "Nistru". În actele de recepţie a lucrărilor, întocmite de antreprenorul S.A. "Speranţa" (c/f 57279), au fost incluse volume exagerate de materiale de construcţie - în sumă de 13,4 mii lei, care nu sînt reflectate în evidenţa contabilă a acestuia.

Analogic, la efectuarea lucrărilor de construcţie-montaj al scenei din oraşul Rezina în sumă de 54,5 mii lei, antreprenorul Î.M."Servicii comunal-locative" a majorat nejustificat volumul materialelor de construcţie, precum şi al lucrărilor efectuate, în rezultat autorităţile publice ale oraşului Rezina efectuînd cheltuieli neîntemeiate de la bugetul local în sumă de 3,0 mii lei.

În actele de recepţie a lucrărilor executate la obiectele "Casa de creaţie" şi "Casa de Cultură", antreprenorul S.R.L."Becad"(c/f 1003606000994) a inclus unele materiale de construcţie cu preţuri majorate faţă de datele evidenţei contabile, în sumă totală de 45,3 mii lei. De asemenea, în rezultatul controlului efectuat la obiectele menţionate, Departamentul construcţiilor şi dezvoltării teritoriului a stabilit majorarea costului lucrărilor cu 3,1 mii lei.

Evidenţa cheltuielilor privind obiectele de construcţie-montaj al gazoductului "Pripiceni-Ignăţei-Meşeni" s-a ţinut contrar pct.148 al Instrucţiunii "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998[11]. Cheltuielile reale efectuate de primăria satului Ignăţei în sumă totală de 2213,5 mii lei au fost reflectate incorect la cheltuielile bugetare pentru întreţinerea instituţiei, fiind anulate la sfîrşitul anului. Contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, la contractarea lucrărilor menţionate, autorităţile publice ale satului Ignăţei a efectuat cheltuieli efective în sumă de 1381,3 mii lei, cu depăşirea limitelor precizate.

Autorităţile publice locale din raionul Rezina nu au întreprins măsurile respective pentru executarea cerinţelor pct.2.8 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 02.07.2004 [12] "Privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetelor raioanelor şi bugetului mun. Bălţi pe anul 2003". Astfel, în bugetul raional nu s-au restabilit mijloacele bugetare dezafectate în sumă de 50,0 mii lei şi nu au fost încasate sancţiuni financiare în sumă de 3,3 mii lei de la Î.M. "Apă-Canal" Rezina.

Încălcările şi neajunsurile stabilite în cadrul controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Rezina pe anul 2004, administrării patrimoniului proprietate publică sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile administraţiei publice locale a unor prevederi ale actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[13] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Rezina asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului raionului Rezina pe anul 2004, la administrarea patrimoniului public, precum şi neexecutarea cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 02.07.2004.

2. Se informează Consiliul raional Rezina despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Rezina şi se propune:

2.1. să aprobe Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale;

2.2. să elaboreze şi să aprobe tarifele biletelor de repartizare în taberele de odihnă;

2.3. să aprobe parcursul-limită anual al autoturismelor de serviciu din dotarea subdiviziunilor sale;

2.4. să întreprindă măsuri în vederea executării cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 02.07.2004, cu restabilirea în bugetul respectiv a mijloacelor utilizate contrar destinaţiei în sumă de 50,0 mii şi achitarea sancţiunilor financiare în sumă de 3,3 mii lei de către Î.M. "Apă-Canal" Rezina.

3. Se cere de la preşedintele raionului Rezina dl V. Ciorici:

3.1 să intensifice şi să asigure conlucrarea eficientă între organele abilitate cu funcţiile respective în scopul încasării depline şi în termenele stabilite a veniturilor, conform prevederilor legale;

3.2. să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată în buget;

3.3. să asigure restituirea în bugetul raional a mijloacelor în sumă de 218,7 mii lei de la Î.M. "Servicii comunal-locative";

3.4. să asigure achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii în strictă conformitate cu prevederile Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997;

3.5. să restabilească în bugetul raional mijloacele în sumă de 3,1 mii lei de la S.R.L. "Becad", în urma majorării costului lucrărilor;

3.6. să determine gradul de răspundere personală a persoanelor responsabile care au admis neajunsurile şi încălcările menţionate mai sus şi să aplice măsurile disciplinare conform legislaţiei.

4. Se informează Consiliul local al oraşului Rezina despre rezultatele controlului şi se propune:

4.1. să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie, cu aplicarea sancţiunilor respective în conformitate cu legislaţia;

4.2. să asigure un control strict asupra procedurii de lichidare a Î.M. "Apă-Canal" Rezina, transmiterea integrală a patrimoniului şi încasarea creanţelor în sumă de 7355,8 mii lei.

5. Se cere de la primarul oraşului Rezina dl M.Cuţ:

5.1. să înregistreze dreptul de proprietate asupra bunului imobil - "cantina" din satul Ciorna, în conformitate cu prevederile legislaţiei;

5.2. să restabilească în bugetul local mijloacele în sumă de 3,0 mii lei de la Î.M. "Servicii comunal-locative" în urma exagerării volumului de materiale incluse în actele de recepţie;

5.3. să restituie în bugetul raional mijloacele în sumă de 50,0 mii lei de la Î.M. "Servicii comunal-locative", achitate în lipsa datoriei respective.

6. Se cere de la Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Rezina (dl A.Muşinschii):

6.1. să întreprindă măsurile respective privind virarea la bugetul respectiv a mijloacelor bugetare cu titlu de transferuri cu destinaţie specială, utilizate contrar destinaţiei (Serviciul sanitar-veterinar de stat raional Rezina - 13,7 mii lei şi Centrul de Medicină Preventivă raional Rezina - 13,0 mii lei);

6.2. să întreprindă măsurile respective pentru virarea la bugetul respectiv a transferurilor cu destinaţie specială neutilizate pe parcursul anului 2004 în sumă de 157,8 mii lei de la bugetul oraşului Rezina;

6.3. să asigure controlul asupra corectitudinii reflectării în evidenţă de către Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Rezina a datoriei debitoare în sumă de 8,1 mii lei.

7. Se cere de la primarul satului Ignăţei dl I.Balan să restabilească în evidenţa contabilă cheltuielile efectuate pentru lucrările de construcţie a gazoductului în sumă de 2444,3 mii lei.

8. Se ia act că:

8.1. S.A. "Speranţa" a restituit în bugetul raional suma de 13,4 mii lei (dispoziţia de plată nr.24 din 15.04.2005);

8.2. S.R.L. "Becad" a restituit în bugetul raional suma de 45,3 mii lei (dispoziţiile de plată nr.205 şi nr.206 din 18.04.2005);

8.3. au fost aplicate sancţiuni administrative, în conformitate cu prevederile art.16211 alin.(4) din Codul cu privire la contravenţiile administrative (Hotărîrile Curţii de Conturi nr.30 şi nr.31 din 24.05.2005), persoanelor cu funcţii de răspundere: dl S. Godonoaga - medicul-şef al Serviciului sanitar-veterinar de stat raional Rezina, dl N. Benchici- medicul-şef al Centrului de Medicină Preventivă raional Rezina.

9. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind lichidarea Î.M. "Apă-Canal" Rezina, cu neasigurarea transmiterii integrale a patrimoniului în valoare de 3320,9 mii lei şi neîncasarea creanţelor în sumă de 7355,8 mii lei, pentru investigaţii după competenţă, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[14].

10. Despre executarea cerinţelor pct. 2-8 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

11. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

12. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[2] Nu a fost dată publicităţii

[3] M.O., 1998, nr.44-46, art. 318

[4] M.O., 2003, nr.49, art.211

[5] M.O., 1994, nr.2, art. 16

[6] M.O., 1995, nr.28, art.321

[7] M.O., 2001, nr.52-54, art. 149

[8] M.O., 2004, nr.73-76, art.579

[9] M.O., 2003, nr.243, art.1336

[10] M.O. 2003,nr.67-68, art.551

[11] Nu a fost dată publicităţii

[12] M.O., 2004, nr.168-170, art.27

[13] M.O.1995, nr.7, art.77

[14] M.O., 2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)