Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 48 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Ialoveni pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa prim-vicepreşedintelui raionului Ialoveni dl M. Selestraru, şefului interimar al Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Ialoveni dna L. Calmîc, contabilului-şef al Direcţiei generale finanţe dna I. Irodoi, contabilului-şef al Consiliului raional Ialoveni dna A. Trofim, primarului oraşului Ialoveni dl A. Moldovan, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Ialoveni pe anul 2004,

a constatat:

Consiliul raional Ialoveni, prin decizia nr.06-01 din 16.12.2003, a stabilit bugetul raionului Ialoveni pe anul 2004 la venituri şi cheltuieli în sumă de 44336,0 mii lei şi a aprobat bugetul raional în sumă de 30729,3 mii lei.

Pe parcursul anului de gestiune, în rezultatul rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului Ialoveni a fost majorată cu 5811,5 mii lei şi precizată în sumă de 50147,5 mii lei. Veniturile s-au executat în sumă de 53034,3 mii lei, ce constituie cu 2886,8 mii lei mai mult faţă de limitele precizate, sau la nivel de 105,3 la sută. Din suma totală a veniturilor încasate, veniturile proprii au constituit 34173,7 mii lei, sau 64,3 la sută, transferurile - 17588,4 mii lei, sau 33,2 la sută, şi mijloacele speciale - 1272,2 mii lei, sau 2,5 la sută.

Contrar prevederilor art.29 alin.(4) din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale" [1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), raportul anual privind execuţia bugetului raionului Ialoveni pe anul 2004 n-a fost aprobat de către Consiliul raional.

Primăria oraşului Ialoveni, la determinarea bazei fiscale privind calcularea veniturilor proprii la etapa elaborării bugetului pentru anul 2004, a diminuat veniturile pe impozitul funciar cu suma de 28,7 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile art.32 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 397-XV.

Pe parcursul perioadei supuse controlului, primăria oraşului Ialoveni, nerespectînd prevederile pct.2 din Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23.10.1996[2], n-a prezentat Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni dări de seamă privind privatizarea terenurilor aferente şi achitarea preţului lor de vînzare.

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale al primăriei oraşului Ialoveni, contrar art.158 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997[3], nu a întreprins măsuri pentru înregistrarea în calitate de subiecţi ai impunerii asupra bunurilor imobiliare a 26 proprietari de locuinţe particulare.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele primării din raionul Ialoveni n-au realizat aceasta. La executarea părţii de venituri a bugetului raionului, pe 3 surse de venituri planul n-a fost îndeplinit, ca urmare nefiind încasate venituri în sumă de 199,4 mii lei, din care: impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 45,4 mii lei, impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor fizice - 28,5 mii lei, arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă - 17,0 mii lei, taxa pentru patenta de întreprinzător - 108,5 mii lei.

La 01.01.2005, restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului s-au înregistrat în mărime de 7728,6 mii lei. Cele mai mari restanţe au fost înregistrate la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 2906,8 mii lei, impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 1606,2 mii lei, impozitul pe venitul din salariu - 1587,7 mii lei etc. Restanţe considerabile la buget au înregistrat: S.R.L."Virens" (c/f 250896) - 730,9 mii lei, Î.S. "Sovhoz-fabrică Moldova" (c/f 112743) - 717,9 mii lei, C.P.C. "Razvin" (c/f 3018371) - 494,2 mii lei, S.R.L. "Nigalros" (c/f 26249670) - 341,6 mii lei, primăriile: Costeşti - 432,8 mii lei, Horeşti - 161,7 mii lei, Văratic - 159,0 mii lei, Nimoreni - 140,0 mii lei, Văsieni - 138,0 mii lei etc.

Bugetul raionului Ialoveni, în urma rectificărilor pe parcursul anului de gestiune, la partea de cheltuieli a fost precizat în sumă de 54233,7 mii lei. Cheltuielile de casă s-au executat în sumă de 51865,6 mii lei, iar cele efective - în sumă de 52803,1 mii lei, ceea ce constituie 97,4 la sută faţă de planul precizat.

Executarea de casă a bugetului oraşului Ialoveni s-a efectuat cu încălcarea art.28 alin.(1) şi (5) din Legea nr. 397-XV. Veniturile în sumă de 253,0 mii lei de la vînzarea terenurilor proprietate publică nu au fost depuse la conturile pentru gestionarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local. Astfel, autorităţile publice ale oraşului Ialoveni, în persoana primarului dl A. Moldovan, au încheiat acorduri suplimentare la unele contracte de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente, prin care compartimentul referitor la modul de achitare a preţului terenului a fost completat cu cuvintele: "sau la un alt cont indicat de vînzător". În baza acordurilor menţionate, Întreprinderea Mixtă "Sandriliona" (c/f 9493672), S.R.L. "Ziditorul" şi persoana fizică dl I. Ciobanu (A 44017183) au transferat direct la contul bancar al S.R.L. "Izodrom-Gaz" (c/f 31065017) mijloacele financiare în sumă totală de 253,0 mii lei pentru achitarea preţului terenurilor procurate.

La executarea bugetului raionului Ialoveni, executorii de buget ai autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi al doilea au admis utilizarea alocaţiilor bugetare contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, astfel formînd datorii creditoare, care, la 01.01.2005, constituiau 3335,2 mii lei, cu excepţia datoriilor creditoare la retribuirea muncii

La situaţia din 01.01.2005, datoriile debitoare ale raionului Ialoveni au constituit 451,3 mii lei, inclusiv datorii cu termenul de prescripţie expirat - în sumă de 13,8 mii lei, înregistrate după RED Centru, şi datoriile în sumă de 72,5 mii lei, formate în anul 2002.

În evidenţa contabilă a aparatului preşedintelui raionului, la 01.01.2005, a fost înregistrată după S.A."Mina de piatră Mileştii Mici"(c/f 32938243) datoria debitoare în sumă de 6,1 mii lei, formată în luna decembrie a anului 2003 în rezultatul transferării mijloacelor financiare în sumă de 58,8 mii lei pentru procurarea pietrei de construcţie. Conform facturilor fiscale, s-au livrat 200,0 m3 de piatră în sumă de 52,7 mii lei, dar, de fapt, au fost primiţi 10 m3 de piatră, restul - 190 m3 de piatră, la momentul efectuării controlului, se aflau în stoc la S.A."Mina de piatră Mileştii Mici".

Consiliul raional Ialoveni a aprobat pe anul 2004 mijloace speciale în sumă de 910,0 mii lei, în lipsa anexelor respective. Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Ialoveni, nerespectînd prevederile art.21 alin.(2) lit.b) din Legea nr.397-XV, n-a întocmit şi n-a prezentat anexele la proiectul deciziei privind mijloacele speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică.

Contrar prevederilor art.6 alin.(1) din Legea nr. 397-XV şi pct.3 lit.b) din Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43 din 11.04.2001[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.43), Consiliul raional Ialoveni n-a aprobat în modul stabilit devizele de venituri şi cheltuieli pe mijloacele speciale ale aparatului preşedintelui raionului. Mai mult decît atît, Consiliul raional, prin decizia nr.01-08 din 18.03.2004, a decis utilizarea mijloacelor speciale în sumă de 96,1 mii lei din soldul disponibil înregistrat la 01.01.2004. Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Ialoveni n-a întocmit devizul pe mijloacele extrabugetare, în conformitate cu prevederile pct.8 din Regulamentul aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 43. Cu încălcarea prevederilor pct.11 din acest Regulament, mijloacele speciale în sumă de 21,4 mii lei au fost utilizate la retribuirea muncii angajaţilor aparatului preşedintelui raionului, cu depăşirea nivelului adaosurilor la salariu, stabilite conform actelor normative. Mijloacele speciale în sumă de 3,0 mii lei s-au utilizat în lipsa deciziei Consiliului raional Ialoveni, contrar prevederilor art.6 alin.(3) din Legea nr.397-XV.

Aparatul preşedintelui raionului Ialoveni, nerespectînd prevederile pct.37 şi pct.40 din Regulamentul aprobat prin ordinul Ministerului Fnanţelor nr. 43, în perioada anului 2004, a încasat venituri de la prestarea serviciilor contra plată în sumă de 214,5 mii lei, fără precizarea devizului în modul stabilit.

La executarea bugetului oraşului Ialoveni, contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, s-au efectuat cheltuieli efective în sumă de 5696,2 mii lei, depăşindu-se limitele precizate cu 291,1 mii lei, din care la retribuirea muncii - cu 91,7 mii lei, la contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat - cu 10,9 mii lei şi la reparaţia capitală a obiectelor social-culturale - cu 232,3 mii lei.

Cheltuielile pentru reparaţiile capitale în bugetul raionului Ialoveni au fost aprobate în sumă de 1100,0 mii lei. Pe parcursul anului, Consiliului raional, prin decizia nr.01-08 din 18.03.2004, i s-au alocat din soldul disponibil mijloace bugetare în sumă de 1400,0 mii pentru reparaţia sediului său din oraşul Ialoveni. Autorităţile executive ale raionului Ialoveni, nerespectînd prevederile art.25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[5] şi pct.154 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[6], evitînd procedura de achiziţie prin licitaţie publică, a divizat achiziţia menţionată prin două contracte separate şi acordul adiţional încheiat cu S.R.L."Miveron-Com"(c/f 32686245) în sumă totală de 1576,3 mii lei şi a aplicat metoda de cerere a ofertelor de preţuri.

Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri din subordinea Consiliului raional Ialoveni a efectuat un control neeficient asupra verificării şi recepţionării volumelor lucrărilor de reparaţie capitală a sediului Consiliului raional Ialoveni, finanţate din mijloace bugetare. Actele de recepţie privind executarea lucrărilor de reparaţie capitală, prezentate de S.R.L. "Miveron-Com", au fost întocmite cu încălcarea prevederilor pct.123 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003, aplicîndu-se cotele de cheltuieli majorate faţă de cele prevăzute în oferta cîştigătoare la: cheltuieli de regie, cheltuieli de transportare a materialelor, beneficiul de deviz etc. Costul lucrărilor executate a fost exagerat cu 96,1 mii lei. Actele de recepţie privind lucrările executate în sumă de 743,3 mii lei au fost prezentate de către S.R.L. "Miveron-Com" abia în decembrie 2004. S.R.L. "Miveron-Com" a primit mijloace financiare în sumă de 550,0 mii lei sub formă de plată prealabilă, pe o perioadă care depăşeşte termenul prevăzut în contract de 3 luni, astfel fiind încălcate prevederile art.23 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.474-XV). În conformitate cu prevederile art.24 alin.(1) din legea menţionată, au fost aplicate sancţiuni financiare faţă de S.R.L. "Miveron-Com" în sumă de 22,5 mii lei.

De asemenea, în rezultatul controlului la obiectul menţionat, Departamentul construcţiilor şi dezvoltării teritoriului a stabilit majorarea costului lucrărilor cu suma de 11,8 mii lei.

Prin derogări de la prevederile art.18 alin.(2) lit.x) şi art.34 alin.(1) subalin.(2) lit. f) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV), Consiliul oraşului Ialoveni şi primăria oraşului Ialoveni n-au asigurat în deplină măsură administrarea bunurilor proprietate publică. Materialele privind identificarea terenurilor proprietate publică a oraşului Ialoveni cu suprafaţa de 430,86 ha, efectuată suplimentar în anul 2002, n-au fost aprobate de Consiliul oraşului Ialoveni. În bilanţul funciar al oraşului Ialoveni pe anii 2002-2004 sînt înregistrate terenuri proprietate publică cu 64,63 ha mai puţin faţă de datele din materialele de delimitare a terenurilor, întocmite de către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.      

Autorităţile executive ale oraşului Ialoveni n-au întreprins faţă de persoanele care au refuzat se încheie contractele de arendă a terenurilor aferente măsuri pentru încasarea veniturilor de la plata anuală pentru folosirea terenurilor aferente proprietate publică, aprobată de Consiliul oraşului Ialoveni prin decizia nr.01/03-6 din 22.01.2003. Nerespectînd prevederile art.10/1 din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII), primăria oraşului Ialoveni n-a calculat şi n-a încasat venituri pe anii 2003-2004 în sumă de 2399,4 mii lei.

Contrar art.10 alin.(7) din Legea nr.1308-XIII, primăria oraşului Ialoveni, în rezultatul diminuării plăţii normative pentru arenda terenului aferent iazului, a ratat venituri în sumă de 6,5 mii lei. De asemenea, nerespectîndu-se art.10 alin.(6) din Legea nr.1308-XIII, a fost diminuat cu 11,1 mii lei preţul normativ al terenului destinat construcţiei cu suprafaţa de 0,06 ha.

La calcularea preţului de vînzare a terenului cu destinaţie agricolă cu suprafaţa de 3,0 ha, contrar prevederilor pct.1 din Anexa la Legea nr.1308-XIII, nu s-a aplicat fertilitatea medie a solului stabilită pentru oraşul Ialoveni. Ca urmare, preţul normativ al pămîntului a fost diminuat cu 2,7 mii lei.

Aparatul preşedintelui raionului Ialoveni, nerespectînd prevederile art.9 şi Anexa nr.8 la Legea nr.474-XV, la calcularea cuantumului plăţii pentru arenda încăperilor arendate de Agenţia teritorială Chişinău a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, a diminuat coeficientul ramural de utilizare a încăperilor (K3), fapt ce a dus la micşorarea plăţii anuale pentru arendă cu 57,9 mii lei.

Consiliul raional Ialoveni n-a executat Hotărîrea Guvernului nr.84 din 03.02.2004 "Cu privire la clădirile administrative gestionate de ministere, departamente şi alte organe de stat"[10], în ce priveşte transmiterea clădirii administrative (amplasată în mun. Chişinău, str. Grenoble 106) de la balanţa Consiliului raional Ialoveni la balanţa Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului.

Mai mult decît atît, în baza deciziilor Consiliului raional Ialoveni nr.03-05 din 22.07.2004 şi nr.04-14 din 07.10.2004, au fost comercializate încăperile anexei la clădirea menţionată şi garajul subteran. Conform procesului-verbal cu privire la rezultatele licitaţiei nr.1 din 08.10.2004, încăperile anexei la clădirea administrativă din str. Grenoble 106 (lit. V) au fost vîndute la preţul de 820,5 mii lei, cîştigătorul fiind desemnat S.R.L. "Panilino" (c/f 1003600093095). Contractul de vînzare-cumpărare nr. 2345 din 20.10.2004 a fost înregistrat la Î.S."Oficiul cadastral teritorial Chişinău" la 01.03.2005, cu toate că, potrivit interpelării Procuraturii Generale a Republicii Moldova nr.7-9-9/05 din 23.02.2005, a fost solicitată stoparea acţiunilor de înregistrare a încăperilor menţionate pînă la finalizarea controlului asupra legalităţii înstrăinării încăperilor.

Consiliul raional Ialoveni a decis comercializarea garajului subteran, amplasat pe terenul aferent clădirii administrative, cu suprafaţa de 611 m2 (lit. C), însă, conform răspunsului Î.S. "Oficiul cadastral teritorial Chişinău" nr.01/16-26 din 04.01.2005, încăperea menţionată n-a fost înregistrată în gestiunea economică a Consiliului raional Ialoveni. Încăperea menţionată a fost comercializată la licitaţia din 04.11.2004, prin negocieri directe, la preţul de 352,0 mii lei, fiind cumpărată de S.R.L. "Nuc-Com" (c/f 318803), pe cînd valoarea reziduală la momentul comercializării constituia 1091,3 mii lei.

Patrimoniul menţionat (anexa şi garajul subteran) a fost vîndut fără respectarea modului de desfăşurare a licitaţiei "cu strigare" şi procedurii negocierilor directe, prin ce au fost încălcate prevederile pct.3, pct.6 alin.(3), pct.11 din Regulamentul "Privind licitaţiile "cu strigare" şi negocierile directe", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997 "Despre măsurile de realizare a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998"[11] (cu modificările ulterioare). N-a fost publicat în presa republicană comunicatul informativ privind desfăşurarea licitaţiei şi caracteristica loturilor scoase la licitaţie.

În perioada lunilor octombrie-decembrie ale anului 2004, în bugetul raional au fost încasate venituri de la vînzarea patrimoniului menţionat în sumă de 1172,3 mii lei, care, potrivit deciziilor Consiliului raional Ialoveni, urmau să fie utilizate, în termene restrînse, pentru reparaţia capitală a instituţiilor preşcolare şi şcolare din raion. De fapt, conform evidenţei contabile a Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Ialoveni, în luna decembrie 2004 la bugetele locale au fost transferate mijloace în sumă de 183,0 mii lei, sau 15,6 la sută din suma încasată, iar în perioada ianuarie-martie a anului 2005 - 877,0 mii lei, soldul în sumă de 112,3 mii lei nefiind transferat pînă la sfîrşitul controlului.

În conformitate cu prevederile Legii nr.362-XV din 05.11.2004 "Privind rectificarea şi completarea bugetului de stat pe anul 2004"[12], în scopul compensării cheltuielilor pentru motorina folosită la efectuarea aratului de toamnă, din bugetul de stat au fost transferate mijloace cu destinaţie specială în sumă de 302,9 mii lei. De fapt, Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Ialoveni a repartizat primăriilor mijloace financiare în sumă de 274,0 mii lei, sau cu 28,9 mii lei mai puţin.

În procesul sintetizării rezultatelor materialelor controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Ialoveni, au fost verificate măsurile întreprinse întru lichidarea încălcărilor constatate de către Departamentul Control Financiar şi Revizie la primăriile comunelor Horeşti şi Răzeni. De fapt, s-a constatat că neajunsurile stabilite au fost lichidate parţial. În baza informaţiei preşedintelui raionului Ialoveni nr.146 din 04.05.2005, s-a comunicat că primăriilor menţionate au fost adresate interpelări, cu solicitarea lichidării derogărilor de la legislaţie. Informaţia privind măsurile întreprinse pentru lichidarea încălcărilor comise în procesul gestionării finanţelor publice locale n-a fost prezentată Curţii de Conturi.

Încălcările şi neajunsurile stabilite în urma controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Ialoveni sunt o consecinţă a nerespectării întocmai de către autorităţile administraţiei publice locale a unor prevederi a legislaţiei şi actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[13] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Ialoveni asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului raionului Ialoveni pe anul 2004, precum şi la administrarea patrimoniului public şi fondului funciar.

2. Se cere de la preşedintele raionului Ialoveni dl T. Iasinschi:

2.1 să informeze Consiliul raional Ialoveni despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Ialoveni;

2.2. să înainteze Consiliului raional Ialoveni, pentru aprobare, Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale;

2.3. să vireze în bugetul respectiv veniturile acumulate în sumă de 214,5 mii lei de la prestarea serviciilor contra plată, neaprobate în modul stabilit;

2.4. să întreprindă măsuri eficiente de încasare în bugetul raional a plăţii pentru arendă în sumă de 57,9 mii lei şi de stingere a datoriilor debitoare;

2.5. să restituie la bugetul raional mijloacele bugetare în sumă de 107,9 mii lei de la S.R.L. "Miveron-Com", în urma exagerării costului lucrărilor de reparaţie;

2.6. să restabilească la bugetul de stat transferurile cu destinaţie specială în sumă de 28,9 mii lei, neutilizate pe parcursul anului de gestiune;

2.7. să determine gradul de răspundere personală a persoanelor responsabile care au admis neajunsurile şi încălcările legislaţiei, cu aplicarea măsurilor disciplinare conform legislaţiei.

3. Se informează Consiliul oraşului Ialoveni despre rezultatele controlului şi se propune:

3.1. să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie, cu aplicarea sancţiunilor respective în conformitate cu legislaţia;

3.2. să ia măsuri eficiente de încasare a veniturilor în sumă de 2399,4 mii lei - de la plata de folosire a terenurilor aferente proprietate publică, şi în sumă de 13,8 mii lei - de la vînzarea terenurilor;

3.3. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării în calitate de subiecţi ai impunerii asupra bunurilor imobiliare a tuturor proprietarilor de locuinţe particulare.

4. Se cere de la primarul oraşului Ialoveni dl A. Moldovan să întreprindă măsuri pentru încasarea în buget, cu reflectarea corespunzătoare în evidenţă, a veniturilor din vînzarea terenurilor în sumă de 253,0 mii lei de la S.R.L. "Izodrom-Gaz", conform prevederilor legislaţiei.

5. S.R.L. "Miveron-Com" să transfere la bugetul respectiv sancţiuni financiare în sumă de 22,5 mii lei.

6. Se ia act că Direcţia Generală Teritorială Control Financiar şi Revizie Chişinău, prin decizia din 07.04.2005, a sancţionat administrativ contabilul-şef al primăriei satului Răzeni, conform art.1621 alin.(2) din Codul cu privire la contravenţiile administrative[14], adoptat la 29.03.1985.

7. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104-XV din 06.06.2002[15], materialele controlului privind încasarea veniturilor în sumă de 253,0 mii lei, fără a fi depuse la conturile pentru gestionarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, comercializarea patrimoniului public cu încălcarea prevederilor legislaţiei, pentru investigaţii după competenţă.

8. Despre executarea cerinţelor pct. 2-7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

9. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.966

[2] M.O., 1996, nr.75-76, art.610

[3] M.O., 2001, nr.102-103, art.814

[4] M.O., 2001, nr.52-54, art.149

[5] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[6] M.O., 2003, nr.204-207, art.1181

[7] M.O., 2003, nr.243, art.970

[8] M.O., 2003, nr.49, art.211

[9] M.O., 1997, nr.57-58, art.515

[10] M.O., 2004, nr.26-29, art.219

[11] M.O., 1998, nr. 2-4, art. 2

[12] M.O., 2004, nr.212-217, art.949

[13] M.O.,1995, nr.7, art.77

[14] Veştile RSSM, 1985, nr.3, art.47

[15] M.O., 2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)