Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 47 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Străşeni pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Străşeni dl P. Porcescu, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Străşeni dna V. Manoli şi contabilului-şef dna M. Scobici, primarului oraşului Străşeni dl V. Botnari, contabilului-şef al primăriei oraşului Străşeni dna L. Cecan, specialistului pentru reglementarea regimului funciar al primăriei oraşului Străşeni dl Gh. Baltaga, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M. Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Străşeni pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Străşeni pe anul 2004, prin decizia Consiliului raional Străşeni nr.7/1.2 din 04.12.2003, a fost stabilit iniţial la venituri şi cheltuieli în sumă de 42995,0 mii lei, bugetul raional fiind aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 33518,3 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului Străşeni a fost majorată cu 13705,2 mii lei şi precizată în sumă de 56700,2 mii lei.

Nerespectînd prevederile art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), bugetele locale la 2 unităţi administrativ-teritoriale din componenţa raionului Străşeni au fost aprobate cu întîrziere de pînă la 15 zile.

Partea de venituri a bugetului raionului Străşeni pe anul 2004 s-a executat în mărime de 66634,6 mii lei, sau la nivel de 117,5 la sută. Din suma totală a veniturilor încasate, veniturile proprii au constituit 26693,7 mii lei, sau 40,1 la sută, transferurile - 38783,6 mii lei, sau 58,2 la sută, şi mijloacele speciale - 1157,3 mii lei, sau 1,7 la sută.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice locale de nivelul întîi n-au realizat aceasta. Ca urmare, la 01.01.2005, restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului s-au înregistrat în mărime de 4844,2 mii lei, inclusiv la: impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 1515,9 mii lei, impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 947,0 mii lei, impozitul funciar încasat de la persoanele fizice - 429,5 mii lei, impozitul pe bunurile imobile - 424,1 mii lei etc.

Nerespectînd prevederile pct.11 şi pct.12 lit.b) din Regulamentul-tip "Privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 20.08.2003[2], unele servicii de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor, în procesul exercitării atribuţiilor, n-au conlucrat în deplină măsură cu organele de administrare fiscală în vederea asigurării stingerii obligaţiilor fiscale. Astfel, cele mai mari restanţe la buget s-au înregistrat faţă de următoarele primării: Străşeni - 882,7 mii lei, Vorniceni - 650,0 mii lei, Zubreşti - 334,4 mii lei, Pănăşeşti - 171,4 mii lei etc.

În urma rectificărilor efectuate, pe parcursul anului de gestiune, cheltuielile bugetului raionului Străşeni au fost precizate în sumă de 61474,8 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 65204,0 mii lei, sau 106,1 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective au alcătuit 65325,8 mii lei, sau cu 3851,0 mii lei mai mult faţă de limitele anuale precizate.

La executarea bugetelor locale, unele unităţi administrativ-teritoriale, nerespectînd prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, au efectuat cheltuieli cu depăşirea limitelor rectificate, creînd datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost formate datorii creditoare în sumă totală de 3109,8 mii lei.

Unii executori de buget ai autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi al doilea nu au întreprins măsuri eficiente pentru stingerea datoriilor debitoare. La 01.01.2005, s-au înregistrat datorii debitoare în sumă de 573,6 mii lei, din care cu termenul de prescripţie expirat - în sumă de 161,4 mii lei, inclusiv ale Î.M. "Reţelele Termice Străşeni" (c/f 31371244) - 60,9 mii lei şi S.A. "Agrotehnica" (c/f 1004600071731) - 98,9 mii lei. Din suma totală a datoriilor debitoare, la primăria oraşului Străşeni s-au înregistrat datorii debitoare în sumă de 231,2 mii lei, inclusiv cu termenul de prescripţie expirat - în sumă de 67,1 mii lei. Consiliul orăşenesc Străşeni, prin decizia nr.20/02 din 04.02.2005, a stins datoria debitoare în sumă de 6,3 mii lei, înregistrată după S.A. "Agrotehnica", iar autorităţile executive ale oraşului Străşeni au stins datoria debitoare a Î.M. "Hîncuiurt" S.R.L. (c/f 1003600080532) în sumă de 2,2 mii lei, în lipsa documentelor justificative, prin ce s-au încălcat prevederile art.15, art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII).

Executorii de buget ai primăriei oraşului Străşeni, nerespectînd prevederile art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII, n-au asigurat reflectarea în evidenţa contabilă şi dările de seamă a datoriilor debitoare şi creditoare la calcularea şi achitarea plăţilor de la darea în arendă şi realizarea pămîntului, precum şi de la darea în arendă a patrimoniului public. La 01.01.2005, datoriile debitoare privind darea în arendă a imobilului au constituit 18,9 mii lei.

Primăria oraşului Străşeni, nerespectînd prevederile pct.3, pct.7, pct.28 din Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[4] şi în lipsa Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale, a format şi a utilizat mijloace speciale în sumă de 797,3 mii lei.

În procesul administrării terenurilor proprietate publică, autorităţile administraţiei publice ale oraşului Străşeni, nerespectînd prevederile art.10/1 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII), n-au întreprins măsuri eficiente pentru calcularea şi încasarea plăţii pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private. Astfel, la bugetul local n-a fost încasată plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică în sumă de 1256,4 mii lei. Analogic, au fost ratate venituri şi în anul 2003.

Autorităţile executive ale oraşului Străşeni, nerespectînd prevederile art.10 din Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul funciar), în lipsa deciziei Consiliului orăşenesc Străşeni, au efectuat, în anul 2004, modificări de micşorare în bilanţul funciar a suprafeţei terenurilor-proprietate publică destinate clădirilor de menire social-culturală, a altor construcţii şi amenajări destinate utilizării publice, din care: terenul casei de cultură - cu 0,15 ha, terenurile grădiniţelor de copii - cu 5,5 ha, terenul şcolii internat-gimnaziu - cu 9,92 ha etc. Unele grădiniţe de copii şi terenurile aferente acestora au fost înstrăinate pînă în anul 2004 la diferite persoane fizice şi juridice, cu încălcarea prevederilor art.62 alin.(5) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[7] (cu modificările ulterioare).

Serviciul contabil al primăriei oraşului Străşeni, nerespectînd prevederile art.1 şi art.13 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale"[8] (cu modificările ulterioare) şi pct.53 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.1998[9] (în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.137), nu a reflectat în evidenţa contabilă valoarea terenurilor cu suprafaţa totală de 57,81 ha, aflate în administrarea instituţiilor publice.

La vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, aferente obiectivelor privatizate, cu suprafaţa totală de 1,7331 ha, la deciziile Consiliului orăşenesc Străşeni nu au fost anexate documentele de confirmare a dreptului de proprietate, fiind vîndute fără acordul Departamentului Privatizării, fapt ce contravine prevederilor art.4 alin.(2) din Legea nr.1308-XIII şi pct.6 din anexa la această lege.

Conform deciziei Consiliului orăşenesc Străşeni nr.18/08.1 din 03.12.2004 "Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului proprietate publică aferent obiectivului privatizat", s-a permis vînzarea-cumpărarea terenului cu suprafaţa de 3,3193 ha, aferent bunului imobil privatizat, care aparţine S.A."Plai-Fruct" (c/f 1002601002354), amplasat pe str.Orheiului, 2. De fapt, conform bilanţului funciar, după S.A."Plai-Fruct" era înregistrat un teren cu suprafaţa de 2,62 ha, astfel suprafaţa realizată fiind majorată cu 0,6993 ha.

Contrar prevederilor art.4 şi art.5 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1543-XIII), autorităţile executive ale oraşului Străşeni n-au înregistrat la Î.S."Oficiul cadastral teritorial Străşeni" dreptul de proprietate asupra fîntînilor arteziene cu valoarea de 335,8 mii lei, aflate în gestiunea sa. De asemenea, autorităţile executive nu dispun de informaţia completă privind numărul total de fîntîni arteziene şi amplasarea lor pe teritoriul acesteia.

Consiliul orăşenesc Străşeni, prin decizia nr.31/13 din 30.01.2002, a scutit S.A."Plai-Fruct" de plata pentru folosirea terenului public aferent cu suprafaţa de 5,8 ha în sumă de 73,0 mii lei, în contul transmiterii unei fîntîni arteziene. Ulterior, conform dispoziţiei primarului nr.23 din 03.03.2002, S.A. "Plai-Fruct" a transmis primăriei oraşului Străşeni o fîntînă arteziană cu valoarea de 5,8 mii lei, în lipsa documentelor justificative privind valoarea şi dreptul de proprietate asupra obiectivului menţionat. Ca urmare, la bugetul local nu s-au încasat venituri în sumă de 73,0 mii lei.

Autorităţile executive ale oraşului Străşeni n-au respectat în deplină măsură prevederile Hotărîrii Guvernului nr.162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului"[11], neprezentînd Î.S. "Oficiul cadastral teritorial Străşeni" informaţia deplină pe 10 obiecte. Ca urmare, pînă la momentul controlului, bunurile menţionate nu au fost înregistrate, prin ce s-au încălcat prevederile art.4, art.5 din Legea nr.1543-XIII.

Serviciul contabil al primăriei oraşului Străşeni a încălcat prevederile art.8 din Legea nr.426-XIII, neasigurînd înregistrarea tuturor valorilor materiale în evidenţa contabilă. În rezultatul inventarierii selective a valorilor materiale, au fost stabilite surplusuri de mijloace fixe pe 26 de denumiri (construcţii, depozite) cu valoarea totală de 461,0 mii lei, amplasate pe teritoriul instituţiilor finanţate de la bugetul oraşului Străşeni, precum şi lipsa unui imobil cu valoarea de bilanţ de 33,1 mii lei, care a fost demolat în lipsa deciziei Consiliului orăşenesc Străşeni, prin ce s-a încălcat art.84 alin.(1) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[12] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV). De asemenea, n-a fost reflectată în evidenţa contabilă fîntîna arteziană din oraşul Străşeni, str. Codrilor, în valoare de 150,0 mii lei.

În contradicţie cu art.7 din Legea nr.426-XIII, în evidenţa contabilă a primăriei oraşului Străşeni sînt înregistrate mijloace fixe în expresie cantitativă, fără reflectarea sumară a valorii lor, inclusiv: depozitul primăriei, 11 clădiri separate cu suprafaţa totală de 1308,2 m2, şcoala de meserii, cazangeria nr.2, clubul din satul Făgureni. De asemenea, nu a fost reflectată în evidenţa contabilă valoarea construcţiei nefinalizate - grădiniţa de copii cu 2 niveluri.

Nerespectînd prevederile art.14 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.1993[13], serviciul contabil al primăriei oraşului Străşeni n-a exclus din evidenţa contabilă 2 blocuri locative în valoare de 55,0 mii lei, privatizate în anii precedenţi.

În baza deciziei Consiliului orăşenesc Străşeni nr.46/04 din 12.03.2003, primăria oraşului Străşeni, prin contractul nr.26 din 22.03.2003, a transmis în arendă Î.I. "Auto-Hîncu" (c/f 466301) încăperi cu suprafaţa de 303,2 m2, cu plata anuală pentru arendă în sumă de 12,3 mii lei. În contul plăţii pentru arendă, arendaşii au efectuat lucrări de reparaţie a imobilului menţionat în sumă de 12,3 mii lei. Astfel, nerespectîndu-se decizia menţionată, a fost stinsă datoria la plata pentru arendă. Ulterior, în baza deciziei Consiliului orăşenesc Străşeni nr.15/10 din 29.09.2004, o parte din încăperile respective au fost realizate Î.M. "Hincuiurt" S.R.L.

Consiliul orăşenesc Străşeni, încălcînd pct.25 din Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 03.05.1996,[14] a aprobat decizia nr.11/12 din 29.04.2004 "Cu privire la autorizarea lucrărilor de proiectare", prin care a permis Ministerului Afacerilor Interne să proiecteze 30 de blocuri locative pe terenul din fondul de rezervă al primăriei cu suprafaţa de 2,5 ha din intravilanul localităţii. Pînă la finalizarea controlului, Ministerul Afacerilor Interne n-a executat pct.1 din decizia menţionată, referitor la efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală a străzii Ştefan cel Mare şi coordonarea listei beneficiarilor. Totodată, conform listei prezentate de către Comisariatul de poliţie raional Străşeni, din 16 beneficiari incluşi în listă, numai 9 sînt colaboratori ai poliţiei. La situaţia din 15.04.2005, s-au stabilit 12 construcţii în curs de execuţie fără autorizaţiile respective, prin ce s-a încălcat decizia menţionată, prevederile art.41 din Legea nr.835 din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului"[15] şi pct.3 din Regulamentul "Privind certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.360 din 18.04.1997 [16] (cu modificările ulterioare).

Cu încălcarea deciziei Consiliului orăşenesc Străşeni nr.29/05 din 26.11.2001 şi contractului din 01.12.2001, autorităţile executive ale oraşului Străşeni n-au calculat şi n-au încasat de la F.P.C. "Bercut" S.R.L. (c/f 75996) plata pentru arenda autodromului cu suprafaţa de 2,15 ha şi a unor încăperi, pe perioada 01.06.2002-31.12.2004, astfel ratînd venituri în sumă de 34,3 mii lei. Prin dispoziţia primarului nr.216 din 10.12.2001 şi contrar prevederilor art.82 alin.(1) din Legea nr.186-XIV din 06.11.1998 "Privind administraţia publică locală"[17], au fost date în arendă 2 unităţi de transport, fără plata pentru arendă.

Contrar art.43 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[18] (cu modificările ulterioare), contractele de arendă încheiate cu doi agenţi economici, pe un termen de 3 şi 5 ani, nu au fost înregistrate la Î.S. "Oficiul cadastral teritorial Străşeni".

Patrimoniul proprietate publică a oraşului Străşeni, depus ca cotă-parte în capitalul social al întreprinderilor municipale şi de stat, a fost gestionat neeficient. În rezultatul activităţii economico-financiare a unor întreprinderi, conform Rapoartelor financiare la situaţia din 01.01.2005, au fost înregistrate pierderi neacoperite la: Î.M. "Direcţia de Producţie pentru Gospodăria Comunală Străşeni" (c/f 86684) - în sumă de 947,0 mii lei, Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Străşeni" - 11363,7 mii lei, Î.S. Direcţia "Apă-Canal" Străşeni (c/f 147014) - 1753,9 mii lei.

În acelaşi timp, conducerea întreprinderilor menţionate nu au întreprins măsuri eficiente pentru stingerea creanţelor, care la 01.01.2005 au constituit la: Î.M. "Direcţia de Producţie pentru Gospodăria Comunală Străşeni" - 1553,8 mii lei, Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Străşeni" - 709,1 mii lei, Î.S. Direcţia "Apă-Canal" Străşeni - 1007,4 mii lei.

Datoriile creditoare, la 01.01.2005, au alcătuit: Î.M. "Direcţia de Producţie pentru Gospodăria Comunală Străşeni" - 1637,7mii lei, Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Străşeni" - 1220,1 mii lei, Î.S. Direcţia "Apă-Canal" Străşeni - 4438,2 mii lei. La 01.01.2005, Î.S. Direcţia "Apă-Canal" Străşeni n-a reflectat în evidenţa contabilă sumele penalităţilor şi amenzilor, calculate de Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Străşeni, în sumă totală de 1119,9 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile art.15 din Legea nr. 426-XIII.

Î.M. "Reţelele Termice Străşeni", timp de 3 ani, este gestionată în lipsa managerului-şef, ceea ce contravine prevederilor pct.16 din Hotărîrea Guvernului nr.387 din 06.06.1994 "Cu privire la aprobarea regulamentului-model al întreprinderii municipale"[19].

Primăria oraşului Străşeni a efectuat un control insuficient asupra verificării şi recepţionării volumelor lucrărilor de reparaţie-construcţie a unor obiecte finanţate din mijloace bugetare. Ca urmare, conform contractelor încheiate cu S.A. "Concord- Străşeni" (c/f 1004600002982), s-au executat lucrări de reparaţie a clădirii administrative în sumă de 161,0 mii lei. În actele de recepţie a lucrărilor, întocmite de antreprenor, a fost exagerat costul lucrărilor de reparaţie - în sumă de 2,8 mii lei.

Conform contractului nr.1-1491/04 din 05.08.2004, încheiat la suma de 2473,3 mii lei, S.R.L. "Setum-Construct" (c/f 1004600022272) a executat lucrări la obiectul "Reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă din oraşul Străşeni" în volum de 835,6 mii lei, cu 35,6 mii lei mai mult faţă de limitele anuale precizate în bugetul oraşului Străşeni. În rezultatul controlului efectuat la obiectul menţionat, Departamentul construcţiilor şi dezvoltării teritoriului a stabilit majorarea costului lucrărilor cu 1,9 mii lei.

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile unor instituţii finanţate de la bugetul oraşului Străşeni s-au efectuat contrar prevederilor actelor legislative şi normative. Astfel, încălcînd prevederile art.25 alin.(1) şi alin.(5) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[20] (cu modificările ulterioare), pct.4 din Regulamentul "Cu privire la achiziţia mărfurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.832 din 13.08.2001[21], precum şi pct.14 din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice "Cu privire la contractul de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor pentru beneficiarii de stat" din 17.11.1999[22], primăria oraşului Străşeni n-a încheiat contractele de achiziţie a produselor alimentare pentru întreaga sumă de bani publici, atribuiţi achiziţiei pe un an bugetar. Contractele de achiziţie a produselor alimentare, încheiate cu Î.I. "Porubin Victor" (c/f 26271243), au fost executate cu modificarea elementelor contractate, fiind introduse şi elemente noi. Nu s-au respectat preţurile stabilite în urma desfăşurării procedurii de achiziţie. Astfel, au fost modificate preţurile şi cantitatea specificată, fiind incluse unele produse care nu au fost solicitate şi aprobate de grupul de lucru. Ca urmare, în rezultatul majorării preţurilor la unele produse alimentare achiziţionate, s-au efectuat cheltuieli suplimentare în sumă de 4,1 mii lei.

Aprovizionarea cu apă potabilă a primăriei oraşului Străşeni şi a instituţiilor subordonate finanţate de la buget, în anul 2004, s-a efectuat de către o persoană fizică şi Î.S. Direcţia "Apă-Canal" Străşeni, în baza unor tarife de prestare a serviciilor de alimentare cu apă potabilă, neaprobate de Consiliul orăşenesc Străşeni. Ca urmare, serviciul contabil al primăriei a achitat Î.S. Direcţia "Apă-Canal" Străşeni preţul apei potabile, care, de fapt, nu este justificat documentar, suportînd cheltuieli nejustificate în sumă totală de 11,7 mii lei. În timpul controlului, conform actului de verificare între primăria oraşului Străşeni şi Î.S. Direcţia "Apă-Canal" Străşeni, a fost efectuată verificarea decontărilor între părţi, înregistrîndu-se la 24.03.2005 datoria debitoare în sumă de 8,5 mii lei în folosul primăriei.

Contrar art.16 din Legea nr.426-XIII şi pct. 90 al Instrucţiunii aprobate prin ordinul ministrului finanţelor nr.137, pe parcursul anului 2004 serviciul contabil al primăriei oraşului Străşeni a reflectat direct la cheltuielile curente valoarea rechizitelor de birou şi a mărfurilor de cancelarie în sumă totală de 28,6 mii lei, în lipsa documentelor de confirmare a consumului lor.

Încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Străşeni pe anul 2004, precum şi la administrarea patrimoniului public şi fondului funciar sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile administraţiei publice locale a unor prevederi ale actelor legislative şi normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994"Privind Curtea de Conturi"[23] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Străşeni asupra neajunsurilor şi încălcărilor actelor legislative şi normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului raionului Străşeni pe anul 2004, precum şi la administrarea patrimoniului public şi fondului funciar.

2. Se cere de la preşedintele raionului Străşeni dl P. Porcescu:

2.1. să informeze Consiliul raional Străşeni despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Străşeni;

2.2. să întreprindă măsurile respective pentru stingerea datoriilor debitoare în sumă de 573,6 mii lei;

2.3. să solicite efectuarea controlului administrativ al deciziilor adoptate de Consiliul oraşului Străşeni (nr.20/02 din 04.02.2005, nr.31/13 din 30.01.2002, nr.11/12 din 20.04.2004, nr.18/08.1 din 03.12.2004), cu remiterea acestora oficiului teritorial al Aparatului Guvernului pentru verificarea legalităţii lor;

2.4. să determine gradul de răspundere a persoanelor responsabile care au comis neajunsurile şi încălcările menţionate şi să propună aplicarea sancţiunilor disciplinare conform legislaţiei.

3. Se informează Consiliul oraşului Străşeni despre rezultatele controlului şi se propune:

3.1. să reexamineze cazurile de realizare a terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate în lipsa acordului Departamentului Privatizării, cu întreprinderea măsurilor în conformitate cu legislaţia;

3.2. să examineze eficienţa costului serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă a instituţiilor finanţate de la buget;

3.3. să stabilească plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, în conformitate cu prevederile legislaţiei, şi să efectueze controlul asupra calculării şi încasării la bugetul local a veniturilor respective.

4. Se cere de la primarul oraşului Străşeni dl V. Botnari:

4.1. să înainteze Consiliului oraşului Străşeni, pentru aprobare, Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale;

4.2. să întreprindă măsuri eficiente pentru încasarea la bugetul local a plăţii pentru arenda terenurilor - în sumă de 18,9 mii lei şi a patrimoniului public - în sumă de 34,3 mii lei;

4.3. să întreprindă măsuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei, pentru încasarea la bugetul local a veniturilor în sumă de: 73,0 mii lei - plata pentru arendă de la S.A."Plai -Fruct", 2,8 mii lei - de la S.A."Concord-Străşeni" (exagerarea costului lucrărilor de reparaţie), 1,9 mii lei - de la S.R.L. "Setum-Construct" (exagerarea costului lucrărilor de reconstrucţie), 4,1 mii lei - de la Î.I. "Porubin Victor" (majorarea preţurilor la produsele alimentare), 12,3 mii lei - plata pentru arendă de la Î.I. "Auto-Hîncu", 2,2 mii lei - datoria debitoare de la Î.M. "Hîncuiurt" S.R.L.;

4.4. să efectueze inventarierea bunurilor proprietate publică, cu înregistrarea ulterioară a valorii bunurilor în evidenţa contabilă, conform prevederilor legislaţiei;

4.5. să asigure un control strict asupra gestionării patrimoniului public, cu realizarea unui program de măsuri în vederea redresării situaţiei economico-financiare a întreprinderilor municipale şi de stat;

4.6. să intensifice controlul asupra modului de efectuare a achiziţiilor şi să asigure achiziţionarea de mărfuri şi servicii în strictă conformitate cu prevederile Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997.

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[24], materialele controlului privind ratarea veniturilor de la neîncasarea plăţii pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private, înstrăinarea grădiniţelor de copii şi a terenurilor proprietate publică aferente acestora, tranzacţia privind transmiterea fîntînii arteziene a S.A."Plai-Fruct" în contul plăţii pentru arendă, demolarea imobilului cu valoarea de bilanţ de 33,1 mii lei şi transmiterea în arendă a două unităţi de transport în lipsa deciziilor Consiliului oraşului Străşeni, pentru investigaţii după competenţă.

6. Se ia act că:

6.1. Î.S. Direcţia "Apă-Canal" Străşeni a restabilit în bugetul local suma de 11,6 mii lei (actul de verificare a decontărilor);

6.2. Consiliul oraşului Străşeni, prin decizia nr.24/01 din 15.06.2005, a aprobat planul de acţiuni în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor depistate în rezultatul controlului;

6.3. Conform dispoziţiei primarului oraşului Străşeni nr.72 din 15.06.2005 "Cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare", au fost aplicate sancţiuni disciplinare unor persoane cu funcţii de răspundere pentru încălcarea prevederilor legislaţiei.

7. Despre executarea cerinţelor pct. 2-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova .

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[2] M.O., 2003, nr.191-195, art. 1059

[3] M.O., 1995, nr.28, art.321

[4] M.O., 2001, nr.52-54, art.149

[5] M.O., 1997, nr. 57-58, art. 515

[6] M.O., 2001, nr.107, art.817 (republicat)

[7] M.O., 1995, nr. 62-63, art. 692

[8] M.O., 1999, nr. 124-125, art. 611

[9] Nu a fost dată publicităţii

[10] M.O., 1998, nr.44-46, art. 318

[11] M.O., 2004, nr. 35-38, art. 240

[12] M.O., 2003, nr.49, art.211

[13] M.O.,1993, nr.5, art. 126

[14] M.O., 1996, nr.35-37, art.268

[15] M.O., 1997, nr.1-2, art.2

[16] M.O., 1997, nr.31-32, art.366

[17] M.O., 1999, nr.14-15, art.60

[18] M.O., 1998, nr. 44-46, art. 318

[19] M.O., 1994, nr.2, art. 16

[20] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[21] M.O., 2001, nr.104-105, art.891

[22] M.O., 2000, nr.1-4, art.2

[23] M.O.,1995, nr.7, art.77

[24] M.O., 2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)