Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 46 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Cimişlia pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Cimişlia dl I. Bivol, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Cimişlia dna E. Pereverzeva, primarului satului Gura Galbenei dl C. Mîrza, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Cimişlia pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Cimişlia pe anul 2004 a fost stabilit, prin decizia Consiliului raional Cimişlia nr.6/1 din 11.12.2003, la venituri şi cheltuieli în sumă de 32651,2 mii lei, bugetul raional fiind aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 9973,9 mii lei. Pe parcursul perioadei de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a fost precizată în sumă de 36345,0 mii lei, fiind majorată cu 3693,8 mii lei.

Consiliul raional Cimişlia a aprobat bugetul raional pe anul 2004, cu încălcarea termenului prevăzut de art.21 alin.(6) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 397-XV), cu întîrziere de o zi. Contrar prevederilor art.20 alin.(4) din Legea nr. 397-XV, autorităţile publice locale de nivelul întîi: Sagaidac, Batîr, Ecaterinovca etc. au aprobat bugetele locale cu întîrziere de pînă la 14 zile.

Nerespectînd prevederile art.18 alin.(1) din Legea nr.397-XV, Consiliul raional Cimişlia a constituit fondul de rezervă al bugetului raional cu depăşirea nivelului de 2 la sută din volumul cheltuielilor bugetului, sau cu 260,0 mii lei mai mult, fiind utilizat în mărimea aprobată.

Partea de venituri a bugetului raionului Cimişlia pe anul 2004 s-a executat în mărime de 38648,8 mii lei, sau 106,3 la sută, ce constituie cu 2303,8 mii lei mai mult faţă de limitele precizate. Din suma totală a veniturilor încasate, veniturile proprii au constituit 18503,9 mii lei, sau 47,9 la sută, transferurile - 18975,3 mii lei, sau 49,1 la sută, şi mijloacele speciale - 1169,6 mii lei, sau 3,0 la sută.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice locale de nivelul întîi n-au asigurat executarea acestor prevederi. Din 22 de bugete ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului, 15 n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate. Cel mai redus nivel de executare a veniturilor s-a înregistrat la unităţile administrativ-teritoriale: Cenac - 81,2 la sută, Javgur - 88,9 la sută, Mihailovca - 89,0 la sută etc.

La executarea părţii de venituri a bugetului raionului Cimişlia, la 17 surse de venituri nu s-au încasat mijloace în sumă totală de 974,2 mii lei faţă de cele prevăzute, inclusiv: impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 279,9 mii lei, taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova - 97,3 mii lei, încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare - 73,5 mii lei, arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă - 207,5 mii lei etc. Ca urmare, la 01.01.2005, s-au înregistrat restanţe ale contribuabililor faţă de bugetul raionului la impozitele şi taxele calculate spre plată în mărime de 6502,4 mii lei. Cele mai mari restanţe au fost înregistrate la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - în sumă de 4621,6 mii lei, taxa pentru amenajarea teritoriului - 397,8 mii lei, impozitul funciar încasat de la persoanele fizice - 365,0 mii lei, impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 176,2 mii lei etc. Restanţe mari la bugetul local s-au înregistrat faţă de bugetele următoarelor autorităţi publice de nivelul întîi: Cimişlia - 830,5 mii lei, Ialpujeni - 460,7 mii lei, Javgur - 452,7 mii lei, Hîrtop - 249,0 mii lei etc. şi contribuabilii: S.R.L."Cernagrosem" (c/f 16230447) - 704,6 mii lei, S.R.L. "Nivel" (c/f 402029) - 238,3 mii lei, G.Ţ."Nichiforciuc V.I." (c/f 26307446) - 205,2 mii lei, S.R.L."Agroholtineni" (c/f 26968652) - 151,7 mii lei.

Autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi (Cenac, Ecaterinovca, Porumbrei, Mihailovca), nerespectînd prevederile art.13 alin.(2) din Legea nr.397-XV, au angajat împrumuturi în sumă totală de 115,0 mii lei şi nu au asigurat rambursarea lor în acelaşi an bugetar.

În urma rectificărilor efectuate, pe parcursul anului de gestiune, partea de cheltuieli a bugetului raionului Cimişlia a fost precizată în sumă de 39844,8 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 38192,6 mii lei, sau 96,0 la sută faţă de planul precizat. Cheltuielile efective ale bugetului au alcătuit 38415,8 mii lei, sau cu 1429,0 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate.

La executarea bugetelor, unii executori (ordonatori) de buget, cu derogare de la prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr. 397-XV, au efectuat cheltuieli cu depăşirea limitelor precizate şi au creat datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă totală de 1285,3 mii lei, cu excepţia datoriilor pentru retribuirea muncii, din care: la bugetul asigurărilor sociale de stat - în sumă de 774,1 mii lei, la cheltuieli capitale - 581,8 mii lei, la plata mărfurilor şi serviciilor - 552,5 mii lei etc. La achitarea din bugetul raional a datoriilor creditoare ale spitalului raional, înregistrate la 01.01.2004, neîntemeiat au fost achitate datoriile în sumă de 32,0 mii lei. La 01.01.2005, datoriile debitoare au alcătuit 160,1mii lei.

Aprobarea organigramelor şi statelor de personal ale unor subdiviziuni subordonate Consiliului raional s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor actelor normative. Astfel, în anul 2004, personalul serviciului sanitar veterinar în număr de 53 unităţi, cu fondul anual de salarizare în sumă de 229,0 mii lei, a activat în baza statelor de personal aprobate numai de şeful serviciului respectiv, pe cînd legislaţia prevede aprobarea acestora de Consiliul raional Cimişlia, prin ce nu s-a respectat art. 49 alin.(1) lit.k) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV).

Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Cimişlia, cu derogare de la prevederile Hotărîrii Guvernului nr.603 din 30.10.1996 "Cu privire la salarizarea lucrătorilor instituţiilor şi organizaţiilor bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei"[3] şi condiţiile de salarizare stipulate în lit.d) din Anexa nr.19 la Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[4], a efectuat cheltuieli neîntemeiate în sumă de 18,7 mii lei la salarizarea a 3 unităţi ale serviciului sanitar veterinar.

La întreţinerea fanfarei şi orchestrei de muzică populară "Rapsozii" au fost utilizate neargumentat mijloace bugetare în sumă de 63,8 mii lei, la retribuirea suplimentară a 30 de unităţi. Contrar prevederilor pct.3.3, pct.3.11 şi pct.4 din Regulamentul colectivului artistic, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr. 81 din 02.05.1996, Consiliul raional Cimişlia a aprobat statele de personal ale fanfarei cu 19 unităţi mai mult şi ale orchestrei de muzică populară "Rapsozii" - cu 11 unităţi mai mult. La salarizarea conducătorilor formaţiilor menţionate, nerespectîndu-se categoriile de salarizare şi coeficienţii tarifari stabiliţi în Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului. nr. 332 din 02.06.1993 "Cu privire la perfecţionarea retribuirii muncii lucrătorilor din instituţiile de cultură, artă în baza Reţelei tarifare unice"[5], au fost majorate salariile cu 1,7 mii lei.

Administrarea bunurilor - proprietate publică s-a efectuat cu unele încălcări ale actelor normative. Astfel, autorităţile executive ale satului Gura Galbenei, nerespectînd prevederile art. 15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), nejustificat au diminuat valoarea iniţială a bunului imobil (iazul) cu 136,0 mii lei.

Autorităţile executive ale satului Gura Galbenei au vîndut S.C. "Profetero" S.R.L. (c/f 1003605006634) clădirea cazangeriei şcolii la preţul de 50,0 mii lei. De fapt, în evidenţa contabilă a fost reflectat ca obiect unic - clădirea cazangeriei şi utilajul, cu valoarea iniţială în sumă de 1481,2 mii lei şi uzura calculată în sumă de 289,7 mii lei. Ca urmare, a fost exclusă din evidenţa contabilă valoarea totală a imobilului menţionat, fără a fi divizat şi reflectat utilajul. Ulterior, 3 cazane şi cisternele de aprovizionare cu apă şi păcură au fost realizate S.C. "Profetero" S.R.L. ca metal uzat - 10 tone în sumă de 2,5 mii lei. Ca rezultat, pierderile de la realizarea mijloacelor respective au constituit 1139,0 mii lei.

La lichidarea fostei gospodării agricole S.A. "Valea lată" (c/f 32263) din satul Gura Galbenei, a rămas patrimoniul în cote-părţi valorice calculate, nesolicitat în natură, care urma să fie predat, prin act, în gestiunea economică a primăriei. Patrimoniul rezervat pentru persoanele neapreciate din satul Gura Galbenei în valoare de 858,0 mii lei, după expirarea termenului prevăzut pentru atribuirea acestuia în natură proprietarilor, nu a fost luat la evidenţa primăriei în conformitate cu prevederile art.19 alin.(3) din Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13.05.1999[7]. În anul 2004, la evidenţă s-a luat doar o parte din patrimoniul respectiv în sumă de 598,9 mii lei, din care fonduri fixe parţial demolate şi descompletate, iar producţia în curs de execuţie şi fondul semincer lipseau.

Autorităţile executive ale satului Gura Galbenei n-au asigurat înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor - clădiri şi nu au transmis persoanelor cu funcţii de răspundere materială în gestiune bunurile respective. Bunul imobil (ferma) în valoare de 215,0 mii lei s-a realizat cu 60,0 mii lei în baza actului de apreciere a valorii estimative, fără a fi exclus din evidenţa contabilă, prin ce nu s-au respectat prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 426-XIII. În anul 2004, fără coordonarea cu Departamentul Situaţii Excepţionale, au fost realizate 2 automobile (echipate cu utilaj antiincendiar) în calitate de metal uzat, la preţurile de 5,0 mii lei şi, respectiv, 0,5 mii lei.

Cu derogare de la prevederile pct.8, pct.29, pct.14 şi pct.29 din Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi alte active", Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Cimişlia a transmis procuraturii raionale Cimişlia etajul I din căminul liceului " M.Viteazu", în lipsa actului de primire-predare şi fără reflectarea operaţiunii respective în evidenţa contabilă, astfel fiind încălcate prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 426-XIII. La rîndul său, direcţia sus-numită a primit fosta clădire a procuraturii raionale Cimişlia şi a efectuat lucrări de reparaţie în sumă de 76,5 mii lei.

La aparatul preşedintelui raionului din subordinea Consiliului raional Cimişlia s-a constatat lipsa automobilului UAZ 3151 (numărul de înmatriculare HNAA 303) cu valoarea iniţială de 52,6 mii lei. De fapt, automobilul este descompletat şi se află la o persoana fizică din satul Selemet, fiind transmis în lipsa actelor de primire-predare.

Contrar prevederilor art.13 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[8], Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Cimişlia a efectuat reconstrucţia taberei de odihnă a copiilor din satul Zloţi, în lipsa proiectului tehnic, doar în baza devizului de cheltuieli elaborat de către antreprenor - S.A."Repconcim" (c/f 1003605150722). Prin nerespectarea prevederilor pct. 123 din Regulamentul "Cu privire la achiziţiile publice de lucrări", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 15.09.2003[9], S.A. "Repconcim" a inclus în actele de lucrări executate cheltuieli în sumă de 10,9 mii lei, care n-au fost prevăzute în devizul de cheltuieli. Dreptul de proprietate asupra terenului aferent al taberei şi suprafaţa terenului nu sînt înregistrate la Î.S. "Oficiul cadastral teritorial Hînceşti".

Abaterile şi neajunsurile stabilite în cadrul controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Cimişlia pe anul 2004, asupra administrării patrimoniului public sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea a unor prevederi ale legislaţiei şi actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

 Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[10] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Cimişlia asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului raionului Cimişlia pe anul 2004, precum şi la administrarea patrimoniului public.

2. Se cere de la preşedintele raionului Cimişlia (dl I.Bivol):

2.1. să informeze Consiliul raional Cimişlia despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Cimişlia;

2.2. să intensifice colaborarea cu organele abilitate cu funcţiile respective în vederea încasării depline şi în termenele stabilite a veniturilor la buget, conform prevederilor legale;

2.3. să asigure evidenţa conformă şi controlul asupra rambursării integrale la bugetul raional a împrumuturilor în sumă de 115,0 mii lei;

2.4. să legalizeze, în conformitate cu prevederile legislaţiei, transmiterea imobilului procuraturii raionale Cimişlia şi a celui primit de către Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport din subordinea Consiliului raional Cimişlia;

2.5. să asigure înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent taberei de odihnă din satul Zloţi;

2.6. să restabilească în bugetul raional mijloacele bugetare în sumă de 20,4 mii lei achitate ca salarii cu încălcarea prevederilor legale;

2.7. să restabilească în bugetul raional mijloacele bugetare în sumă de 32,0 mii lei de la spitalul raional Cimişlia;

2.8. să întocmească contract de răspundere materială cu persoanele gestionare de bunuri materiale.

3. Se cere de la S.A. "Repconcim" să transfere la bugetul local mijloacele în sumă de 10,9 mii lei de la exagerarea costului lucrărilor.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[11], materialele controlului privind realizarea clădirii cazangeriei şcolii şi utilajului din satul Gura Galbenei şi referitor la integritatea transmiterii patrimoniului fostei gospodării agricole S.A. "Valea lată", pentru investigaţii după competenţă.

5. Despre executarea cerinţelor pct. 2-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art. 996                              

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211

[3] M.O., 1996, nr.78-79, art.640

[4] M.O., 1998, nr.26-27, art.194

[5] M.O., 1993, nr.6, art.168

[6] M.O., 1995, nr.28, art.321

[7] M.O., 1999, nr.73-77, art.341

[8] M.O.,1996, nr.25, art.259

[9] M.O.,2003, nr.204-207, art.1181

[10] M.O.,1995, nr.7, art.77

[11] M.O., 2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)