Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Leova pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Leova dl E. Buragă, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Leova dna M. Dubciac, primarului oraşului Leova dl I. Condrea, primarului satului Sîrma dna M. Macaria, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd materialele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Leova pe anul 2004,

a constatat:

Consiliul raional Leova, prin decizia nr.6.2 din 18.12.2003, a stabilit bugetul raionului Leova pe anul 2004 la venituri şi cheltuieli în mărime de 29293,7 mii lei şi a aprobat bugetul raional în volum de 7838,4 mii lei. Bugetul raional pe anul 2004 a fost aprobat, nerespectîndu-se termenul stipulat în art.21 alin.(6) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV)[1], cu întîrziere de 8 zile.

Pe parcursul anului de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului Leova a fost majorată cu 14018,2 mii lei şi a constituit 43311,9 mii lei.

La determinarea bazei fiscale privind calcularea veniturilor proprii autorităţile publice locale de nivelul întîi ale raionului Leova n-au planificat venituri la impozitul funciar de la terenurile pentru construcţii şi curţi aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale cu suprafaţa totală de 413,1 ha în sumă de 181,2 mii lei, prin ce nu s-au respectat prevederile art.4 alin.(1), lit.a) din Legea nr.397-XV.

Consiliul raional Leova a aprobat în bugetul raional mijloace speciale în sumă de 268,8 mii lei, în lipsa calculelor respective. Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, contrar prevederilor art.21 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 397-XV, nu a întocmit şi nu a prezentat anexele privind sumele de mijloace speciale preconizate spre încasare de către fiecare instituţie publică finanţată de la bugetul respectiv.

Partea de venituri a bugetului raionului Leova, pe anul 2004, s-a executat în mărime de 46801,3 mii lei, sau la nivel de 108,1 la sută, ce constituie cu 3489,4 mii lei mai mult faţă de limitele precizate. Din suma totală a veniturilor încasate în bugetul raionului Leova veniturile proprii constituie 12616,0 mii lei, sau 26,9 la sută, transferurile - 33285,4 mii lei, sau 71,1 la sută şi mijloacele speciale - 899,9 mii lei, sau 2,0 la sută.

Deşi, conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, din 25 de unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului, 12 n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate. Cel mai redus nivel de executare a veniturilor s-a înregistrat la primăriile: Sîrma - 59,2 la sută, Tomai - 70,6 la sută, Covurlui - 75,1 la sută, Borogani - 84,3 la sută, Cupcui - 86,5 la sută, Leova - 86,5 la sută etc.

La executarea părţii de venituri a bugetului raionului pe 12 surse de venituri prevederile n-au fost îndeplinite. Ca urmare, nu s-au încasat venituri în sumă de 563,6 mii lei, din care: la încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare - 131,0 mii lei, taxa pentru amenajarea teritoriului - 64,9 mii lei, impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător - 95,7 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 59,7 mii lei, taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova - 81,4 mii lei, impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor juridice - 22,3 mii lei, arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă - 26,1 mii lei, arenda pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă - 28,7 mii lei.

Neasigurarea încasării depline a impozitelor şi taxelor au determinat înregistrarea restanţelor contribuabililor, la 01.01.2005, faţă de bugetul raionului în sumă de 5575,7 mii lei, din care la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - în sumă de 2822,9 mii lei, impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător - 983,7 mii lei, taxa pentru amenajarea teritoriului - 920,2 mii lei, arenda terenurilor cu destinaţie agricolă - 189,5 mii lei etc. Restanţe mari la bugetul local au înregistrat următorii contribuabili: S.R.L. "Perla Prutului" (c/f 713892) - 741,6 mii lei, S.R.L. "Luminiscent" (c/f 1605693) - 301,8 mii lei, A.G.Ţ." Agro-Cupcui" (c/f 31262698) - 204,4 mii lei, S.R.L. "Trei fîntîni" (c/f 9553696) - 169,7 mii lei. Analogic, restanţe la impozite şi plăţi au înregistrat primăriile: Filipeni - 479,9 mii lei, Tomaiul Nou - 290,4 mii lei, Covurlui - 277,4 mii lei, Borogani - 257,0 mii lei etc.

Contrar prevederilor art.7 alin.(2), art. 284 alin.(1) din Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997[2], art.12 alin (3), alin.(4) din Legea nr.397-XV, Consiliul local Tigheci, prin decizia nr. 2/5 din 17.06.2004, fără modificarea corespunzătoare a bugetului, a acordat scutiri la impozitul funciar (pe păşune) în sumă de 12,1 mii lei.

Încălcînd prevederile art.13 alin.(2) din Legea nr.397-XV, primăriile Sărăţica Nouă şi Sîrma nu au asigurat rambursarea la bugetul raional a împrumuturilor angajate pe parcursul anului bugetar. Astfel, la 01.01.2005, soldul nerambursat constituia 36,8 mii lei.

Bugetul raionului Leova la partea de cheltuieli a fost aprobat în sumă de 29293,7 mii lei. În urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului de gestiune, cheltuielile au fost precizate în sumă de 63221,8 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor bugetului raionului Leova a constituit 63274,6 mii lei, sau 100,1 la sută faţă de planul precizat. Cheltuelile efective ale bugetului raionului Leova au alcătuit 64424,6 mii lei, sau cu 1202,8 mii lei mai mult faţă de limitele anuale precizate.

În anul 2004, personalul serviciului sanitar-veterinar în număr de 63 unităţi, cu fondul anual de salarizare în sumă de 319,5 mii lei, a activat în baza statelor de personal aprobate numai de şeful serviciului respectiv, pe cînd legislaţia prevede aprobarea acestora de Consiliul raional Leova, prin ce nu s-au respectat prevederile art.49 alin.(1) lit. f) din Legea privind administraţia publică locală nr.123-XV din 18.03.2003 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV)[3].

Cu derogare de la prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.603 din 30.10.1996 "Cu privire la salarizarea lucrătorilor instituţiilor şi organizaţiilor bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei"[4] şi de la condiţiile de salarizare prevăzute conform lit.d) din Anexa nr.19 la Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[5], serviciul sanitar-veterinar raional Leova a efectuat cheltuieli neîntemeiate în sumă de 26,0 mii lei la salarizarea a 4 unităţi (contabil-şef şi 3 şefi de circumscripţie).

La executarea bugetului raionului Leova executorii de buget ai autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi al doilea au admis utilizarea alocaţiilor bugetare cu nerespectarea prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV şi au format datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă totală de 2421,7 mii lei, din care pentru plata contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale de stat - în sumă de 558,7 mii lei, la investiţii capitale în construcţia conductelor de gaz - de 257,1 mii lei.

Unele autorităţi publice locale de nivelul întîi au efectuat un control insuficient asupra gestionării mijloacelor financiare, neasigurînd întocmai aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficacitate. Astfel, datoriile anilor precedenţi faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au constituit 194,1 mii lei, din care la primăriile: Borogani - 85,0 mii lei, Sarata Nouă - 92,7 mii lei, Cupcui - 16,4 mii lei. La unele autorităţi publice au fost calculate penalităţi la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă totală de 29,2 mii lei, din care la primăriile: Cazangic - 17,8 mii lei, Borogani - 9,8 mii lei, Cupcui - 1,6 mii lei.

La 01.01.2005, datorii debitoare s-au înregistrat în sumă de 84,6 mii lei, din care cu termenul de prescripţie expirat - 7,2 mii lei.

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile unor autorităţi publice s-au efectuat cu abateri şi încălcări ale legislaţiei şi actelor normative. Contrar prevederilor art.4 alin.(2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30.04.1997[6] (cu modificările ulterioare), primăria Filipeni a achiziţionat cărbune în sumă de 40,0 mii lei, iar primăria Sarata-Răzeşi - materiale de construcţie şi cărbune în sumă totală de 81,0 mii lei, nerespectînd procedura de achiziţie stabilită.

În anul 2004, atît autorităţile reprezentative şi deliberative, cît şi autorităţile executive de nivelul întîi şi al doilea abilitate cu dreptul de gestiune şi administrare a bunurilor - proprietate publică (inclusiv terenuri), conform prevederilor art.18 alin.(2) lit.x) şi art.34 alin.(1) subal.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV, nu au asigurat administrarea eficientă a bunurilor publice ale unităţii administrativ-teritoriale.

Contrar prevederilor pct.4 din Anexa la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII), la calcularea cuantumului plăţii de arendă a terenurilor agricole şi a iazurilor, unele primării au aplicat incorect coeficientul de 0,25. Astfel, la bugetele locale au fost ratate venituri în sumă totală de 71,2 mii lei, din care bugetele locale: Cazangic - 56,4 mii lei şi Vozneseni - 14,8 mii lei.

Autorităţile administraţiei publice ale satului Sîrma au vîndut terenul agricol (păşuni) la preţul de 318,5 mii lei. Contrar art.4 alin.(4) din Legea nr.1308-XIII, la încheierea contractului de vînzare-cumpărare în rate, cumpărătorul nu a achitat 25% din preţul terenului. De fapt, a achitat numai 6,4 mii lei, sau 8,0 la sută. Pînă la 03.03.2005, nu s-au întreprins măsurile respective întru executarea contractului menţionat. Ca urmare, la bugetul local nu au fost încasate venituri în sumă de 281,9 mii lei.

În baza deciziei Consiliului raional Leova nr.2.12 din 02.04.2004, din contul transferurilor de susţinere financiară a teritoriilor a fost procurat un autoturism marca "Şcoda Octavia Elegance" la preţul de 232,0 mii lei. În urma accidentului rutier produs la 13.08.2004 şi în baza raportului Comisariatului de poliţie raional Leova din 13.10.2004 cu propunerea de a nu porni urmărirea penală, Consiliul raional Leova, prin decizia nr.6.17.11 din 23.09.2003, a permis realizarea autoturismului respectiv ca piese de schimb. Preşedintele raionului şi şeful Direcţiei generale finanţe nu au asigurat controlul asupra executării deciziei menţionate. Ca urmare, contabilul-şef al aparatului preşedintelui raionului a casat acest autoturism în lipsa actului de casare a comisiei instituite şi fără înregistrarea în evidenţa contabilă a pieselor de schimb, prejudiciind bugetul raional cu 232,0 mii lei.

Consiliul sătesc Tomai, depăşindu-şi atribuţiile, prin decizia nr.7/1 din 30.12.2004, în lipsa expertizei de evaluare a mijloacelor fixe şi a actului de evaluare a Camerei de Comerţ şi Industrie, a stabilit preţul de realizare la licitaţie a mijloacelor fixe (un tractor şi două remorci) în sumă totală de 25,0 mii lei, prin ce nu s-a respectat art.4 alin.(2) lit.h) din Legea nr. 393-XIV din 13.05.1999 "Cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie"[8]. Ca urmare, contrar prevederilor art.15 şi art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.05.1995[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII) valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe a fost micşorată cu suma totală de 73,1 mii lei, în lipsa documentelor justificative.

Pentru legalizarea trecerii la pierderi a mijloacelor fixe, la unele autorităţi publice nu s-au utilizat actele de trecere la pierderi a mijloacelor fixe în instituţiile bugetare, întocmite în modul stabilit. Astfel, încălcînd pct.63 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor"[10], aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998 (în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul nr.137 din 25.11.1998), de către autorităţile publice din Sarata-Răzeşi a fost casată clădirea grădiniţei de copii în sumă de 9,5 mii lei, fără întocmirea actului de trecere la pierderi în modul stabilit.

Contrar prevederilor art.18, art.84 din Legea nr.123-XV, în lipsa deciziei consiliului sătesc, autorităţile publice ale satului Sîrma au casat mijloace fixe în sumă totală de 90,8 mii lei (10 computere şi un ghişeu). Nerespectînd prevederile art.33 din Legea nr.397-XV şi pct.63 din Instrucţiunea aprobată prin ordinul nr.137 din 25.11.1998, nu s-au întocmit acte de trecere la pierderi a mijloacelor fixe şi nu s-au luat la evidenţă contabilă piesele şi blocurile rezultate de la trecerea la pierderi a acestor mijloace.

La unele unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului Leova primarii nu au asigurat controlul asupra gestionării mijloacelor financiare şi operaţiunilor economice efectuate, precum şi confirmarea lor prin documente justificative. Contrar prevederilor art.33 din Legea nr.397-XV şi articolelor 15, 16, 23 şi 27 din Legea nr. 426-XIII, în lipsa documentelor justificative, la primăria oraşului Leova au fost trecute la cheltuieli mijloacele bugetare în sumă de 25,0 mii lei, transferate Î.I. "Ivan Lozan"(c/f 1003607012974) în decembrie 2004, pentru confecţionarea şi instalarea monumentului de piatră al fraţilor Petru şi Ion Aldea-Teodorovici. De fapt, pînă la finalizarea controlului, lucrările respective nu s-au executat. Astfel, nerespectînd prevederile art.39 şi art.40 din Legea nr.426-XIII, primăria n-a întreprins măsurile necesare privind reflectarea corectă a operaţiunii menţionate în evidenţa contabilă şi rapoartele financiare respective, datoria debitoare în sumă de 25,0 mii lei faţă de Î.I."Ivan Lozan" nefiind înregistrată. Contrar prevederilor art.24 alin.(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[11] (cu modificările ulteriore), a fost admisă dezafectarea mijloacelor bugetare în suma menţionată pe termen de 3 luni.

Nerespectînd prevederile art.33 din Legea nr.397-XV şi art.15, art.16 din Legea nr.426-XIII, unele autorităţi publice de nivelul întîi au trecut la cheltuieli volumul lucrărilor executate la reparaţii capitale şi curente în lipsa actelor de recepţie. Astfel, cu derogare de la prevederile legale, a fost trecut la cheltuieli volumul lucrărilor de construcţie, din care la primăriile: Tomai - 30,0 mii lei, Sarata Nouă - 16,5 mii lei, Tigheci - 17,1 mii lei, Iargara - 29,7 mii lei, Leova - 28,6 mii lei.

Evidenţa cheltuielilor efectuate la construcţia gazoductelor nefinalizate s-a înfăptuit cu nerespectarea pct.148 din Instrucţiunea aprobată prin ordinul nr.137 din 25.11.1998 şi pct.183 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 09.10.1996.[12] Cheltuielile efective ale unor instituţii au fost reflectate incorect la cheltuielile bugetare pentru întreţinerea instituţiei, fiind anulate la sfîrşitul anului. Astfel, au fost anulate cheltuielile efectuate de Consiliul raional Leova - 32342,5 mii lei şi de primăriile: Borogani - 879,2 mii lei, Leova - 567,0 mii lei, Tigheci - 81,7 mii lei, Sarata Nouă - 35,0 mii lei, Iargara - 9,0 mii lei.

La unele autorităţi publice de nivelul întîi evidenţa produselor alimentare, precum şi cea a operaţiilor privind consumul lor s-a efectuat cu nerespectarea pct.90 al Instrucţiunii aprobate prin ordinul nr.137 din 25.11.1998, art.33 din Legea nr.397-XV şi art.18, art.20 din Legea 426-XIII. Au fost stabilite cazuri de eliberare a produselor alimentare pentru necesităţi curente şi trecute la cheltuieli reale, fără întocmirea actelor privind recepţionarea şi consumul lor, cu confirmarea prin semnătură a persoanelor care au primit valorile respective. Contrar prevederilor legale, au fost trecute la cheltuieli produse alimentare în sumă totală de 7,8 mii lei, din care la primăriile: Borogani - 5,0 mii lei, Filipeni - 2,8 mii lei.

Cu derogare de la prevederile articolelor 18 şi 20 din Legea 426-XIII, fără întocmirea foilor de parcurs şi a actelor de recepţie a serviciilor prestate, unele autorităţi publice locale de nivelul întîi au efectuat cheltuieli la achitarea serviciilor de transport prestate de diferite persoane fizice şi juridice în sumă totală de 27,6 mii lei, din care la primăriile: Ciadîr - 15,6 mii lei, Leova - 12,0 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile stabilite în cadrul controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Leova pe anul 2004 sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea a prevederilor legislaţiei şi actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[13] (cu modificările ulterioare),        

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Leova asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative la elaborarea şi executarea bugetului raionului Leova pe anul 2004, precum şi la administrarea patrimoniului public şi fondului funciar.

2. Se cere de la preşedintele raionului Leova (dl E. Buragă):

2.1 să informeze Consiliul raional Leova despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Leova;

2.2. să intensifice colaborarea cu organele abilitate cu funcţii respective în vederea încasării depline şi în termenele stabilite a veniturilor la buget, conform prevederilor legale;

2.3. să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare în limita şi conform destinaţiei prevăzute în buget;

2.4. să asigure evidenţa conformă a împrumuturilor şi controlul asupra rambursării integrale a împrumuturilor în sumă de 36,8 mii lei la bugetul raional;

2.5. să determine gradul de răspundere personală a persoanelor responsabile care au comis neajunsurile şi încălcările sus-menţionate şi să aplice măsuri disciplinare conform legislaţiei.

3. Se cere de la:

3.1. primarul satului Sîrma (dna M. Macaria) - să întreprindă măsuri eficiente privind încasarea veniturilor în sumă de 281,9 mii lei de la realizarea pămîntului;

3.2. primarul oraşului Leova (dl I.Condrea) - să restabilească mijloacele bugetare în sumă de 25,0 mii lei;

3.3. primarul satului Cazangic (dl E.Copoţ) - să asigure încasarea veniturilor în sumă de 56,4 mii lei;

3.4. primarul satului Vozneseni (dl D.Mladin) - să asigure încasarea veniturilor în sumă de 14,8 mii lei.

4. Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Leova (dna M. Dubciac):

4.1. să înainteze propuneri şi să solicite preşedintelui raionului iniţierea efectuării controlului administrativ, cu remiterea lor oficiului teritorial al Aparatului Guvernului, pentru verificarea legalităţii actelor adoptate de autorităţile administraţiei publice locale: decizia consiliului local Tigheci nr.2/5 din 17.06.2004 şi decizia consiliului local Tomai nr.7/1 din 30.12.2004;

4.2. să asigure evidenţa, conform normelor contabile, a cheltuielilor efectuate la construcţia gazoductelor nefinalizate realizate de unele instituţii în sumă totală de 33914,4 mii lei;

4.3. să întreprindă măsuri privind restabilirea mijloacelor bugetare în sumă de 26,0 mii lei achitate cu încălcarea prevederilor legale la salarizarea unor unităţi ale serviciului sanitar-veterinar.

5. Se ia act că preşedintele raionului a emis dispoziţia nr.44 din 25.03.2005, prin care a fost constituită comisia de casare a autoturismului "Şcoda Octavia Elegance", cu stabilirea pieselor de rezervă care urmează a fi luate la evidenţă contabilă.

6. Despre executarea cerinţelor punctelor 2-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Procuraturii Generale.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[2] M.O., 1997, nr.62, art.522

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211

[4] M.O., 1996, nr.78-79, art.640

[5] M.O., 1998, nr.26-27, art.194

[6] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[7] M.O., 1997, nr.57-58, art.515

[8] M.O., 1999, nr.73-77, art.343

[9] M.O., 1995, nr.28, art.321

[10] Nu este dată publicităţii

[11] M.O., 2003, nr.243, art.970

[12] Nu este dată publicităţii

[13] M.O.,1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)