Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 44 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Călăraşi pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Călăraşi dl F. Gadîmba, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Călăraşi dl Iu. Bobeica, primarului oraşului Călăraşi dl V. Rusu, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd materialele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Călăraşi pe anul 2004,

a constatat:

Consiliul raional Călăraşi, prin decizia nr.07/01 din 19.12.2003, a stabilit bugetul raionului Călăraşi pe anul 2004 la venituri şi cheltuieli în mărime de 39610,0 mii lei, bugetul raional fiind aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 7436,4 mii lei. Contrar prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), bugetul raionului a fost aprobat cu întîrziere de 9 zile. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi Călăraşi şi Sipoteni au aprobat bugetele locale, contrar prevederilor art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV, cu întîrziere de pînă la 11 zile.

Pe parcursul anului de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului Călăraşi a fost majorată cu 6698,2 mii lei, fiind precizată în sumă 46308,2 mii lei.

Partea de venituri a bugetului raionului Călăraşi pe anul 2004 s-a executat în mărime de 49724,6 mii lei, sau 107,4 la sută, ce constituie cu 3416,4 mii lei mai mult faţă de limitele precizate. În suma totală a veniturilor încasate în bugetul raionului Călăraşi veniturile proprii au constituit 17352,6 mii lei, sau 34,9 la sută, transferurile - 31443,1 mii lei, sau 63,2 la sută şi mijloacele speciale - 928,9 mii lei, sau 1,9 la sută.

Conform art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice locale de nivelul întîi n-au asigurat executarea acestei prevederi. Din 28 de unităţi administrativ-teritoriale din componenţa raionului, 4 n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate. Cel mai redus nivel de executare a veniturilor s-a înregistrat la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă în următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Horodişte - 65,9 la sută; Hîrjauca - 76,7 la sută şi la impozitul funciar încasat de la persoane fizice la: Săseni - 63,9 la sută, Onişcani - 67,5 la sută, Sadova - 72,6 la sută etc.

La executarea părţii de venituri a bugetului pe 15 surse de venituri nu s-au încasat venituri în sumă de 714,6 mii lei, inclusiv: impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 86,0 mii lei, arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă - 83,5 mii lei, arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă - 143,2 mii lei, la încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare - 45,0 mii lei.

La 01.01.2005, restanţele contribuabililor la impozite, taxe şi plăţi faţă de bugetul raionului s-au înregistrat în mărime de 2834,7 mii lei, din care cele mai considerabile la: S.A. "Fertilitatea Călăraşi" (c/f 113330) - 59,7 mii lei, S.R.L. "Nirom-Roz" (c/f 1002609000390) - 42,3 mii lei. Analogic, restanţe la impozite şi plăţi au înregistrat unităţile administrativ-teritoriale: Bravicea - 332,7 mii lei, Sipoteni - 227,5 mii lei, Călăraşi - 169,4 mii lei, Onişcani - 156,9 mii lei etc.

În anul 2004, de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea către bugetele locale de nivelul întîi au fost executate transferuri cu destinaţie specială pentru efectuarea cheltuielilor specificate în art.8 alin.(3) din Legea nr.397-XV în sumă de 17171,9 mii lei, din care 1068,8 mii lei nu au fost utilizate pînă la sfîrşitul anului bugetar. Contrar prevederilor art.11 alin.(3) din Legea nr.397-XV, n-a fost asigurată virarea acestor mijloace pînă la sfîrşitul anului bugetar, în mărimea sumei respective, la bugetul de la care au fost primite.

Bugetul raionului Călăraşi, în urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului de gestiune, la partea de cheltuieli a fost precizat în sumă de 48487,1 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 47285,8 mii lei, sau cu 1201,3 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate. Cheltuielile efective ale bugetului raionului Călăraşi au alcătuit 46876,5 mii lei, sau cu 1610,6 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate.

Consiliul raional Călăraşi, prin decizia nr.01/11 din 29.01.2004 "Cu privire la aprobarea soldului la contul bugetului raional la 01.01.2004 şi alocarea de mijloace băneşti", a decis repartizarea mijloacelor existente în sumă de 786,0 mii lei pentru achitarea salariului angajaţilor spitalului raional. Ca urmare, contrar prevederilor art.31, art.32 alin.(1) lit.c) din Legea nr.397-XV, Direcţia generală finanţe a executat repartizarea volumului transferurilor cu destinaţie specială nerespectînd limitele aprobate în bugetele locale, astfel n-a achitat datoriile la transferuri cu destinaţie specială faţă de 19 primării.

La executarea bugetului raionului Călăraşi, executorii de buget ai autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi al doilea au admis utilizarea alocaţiilor bugetare contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV şi au format datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă totală de 3334,1 mii lei.

Unii executori de buget n-au întreprins măsuri eficiente pentru lichidarea datoriilor debitoare. Ca rezultat, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii debitoare în sumă de 261,2 mii lei. Consiliul raional Călăraşi, prin decizia nr.08/13 din 23.12.2004 "Cu privire la anularea datoriilor debitoare cu termen de prescripţie expirat", a anulat datoria debitoare în sumă totală de 105,8 mii lei, formată la 11 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi de la procurarea cărbunelui în mod centralizat în anul 1998.

Analogic, Consiliul local al oraşului Călăraşi, prin decizia nr.01/14 din 20.02.2004 "Cu privire la anularea datoriilor debitoare şi creditoare cu termenul de prescripţie expirat", a anulat datoriile debitoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 134,4 mii lei, inclusiv datoria Biroului de evidenţă şi documentare a populaţiei în sumă de 119,1 mii lei, formată în anul 1998, datoria Î.I. "Sălcieni" în mărime de 5,7 mii lei etc.

Consiliul local al oraşului Călăraşi, cu derogare de la prevederile art.(18) alin.(2) lit.x), art.84 din Legea 123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare), a efectuat un control insuficient asupra administrării bunurilor, inclusiv a terenurilor. Primăria oraşului Călăraşi n-a respectat prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului" (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII)[3], n-a încheiat contracte de arendă a terenurilor aferente proprietate publică utilizate de persoane juridice şi fizice. Ca urmare, la bugetul local nu s-a încasat plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau obiectelor private. Veniturile ratate la bugetul local constituie 27,0 mii lei. Nu au fost întreprinse măsuri eficiente pentru încasarea plăţii de arendă de la utilizarea terenurilor aferente şi agricole conform contractelor de arendă încheiate. La 01.01.2005, datoria la plata pentru arendă a constituit 58,6 mii lei.

Autorităţile executive ale oraşului Călăraşi, nerespectînd prevederile art.4 alin.(4) din Legea nr.1308-XIII, nu au întreprins măsuri privind încasarea veniturilor de la realizarea terenurilor - proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, conform contractelor încheiate. La 01.01.2005, datoria la încasarea costului terenurilor realizate a constituit 94,5 mii lei, din care: datoria F.A. "MVS-Invest" (c/f 660503) în sumă de 21,3 mii lei, formată în anul 1999, datoria S.R.L. "Nirom-Roz" (c/f 502995) în sumă de 63,1 mii lei, formată în anul 1999. Analogic, nu s-a încasat datoria în sumă de 6,2 mii lei de la realizarea terenurilor agricole, conform contractelor încheiate în anul 2000.

Serviciul contabil al primăriei oraşului Călăraşi, contrar prevederilor art.16, art.34 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII)[4], n-a efectuat înregistrarea în termen a operaţiunilor economice ce ţin de primirea utilajului cu titlu gratuit în sumă de 8203,3 mii lei. Astfel, utilajul primit în perioada iulie 2003-iunie 2004 a fost înregistrat în evidenţa contabilă în septembrie 2004. Conform contractului încheiat, primăria oraşului Călăraşi a efectuat transmiterea utilajului (ţevi PE 100 PN), primit cu titlu gratuit în sumă de 961,1 mii lei, primăriei oraşului Edineţ, în schimbul utilajului analogic de alte dimensiuni (ţevi PE 80 PN etc.), cu termenul stabilit pînă la 01.04.2004. Autorităţile executive ale oraşului Călăraşi nu au întreprins măsurile respective pentru restituirea utilajului solicitat, potrivit condiţiilor contractuale. Astfel, la 01.04.2005, nu era restituit utilaj în sumă de 496,4 mii lei, inclusiv o unitate de transport - de 143,5 mii lei.

Autorităţile executive ale oraşului Călăraşi au transmis Î.M. "Gospodăria comunal-locativă" (c/f 31830381) utilaj în valoare de 331,1 mii lei. Ulterior, ultima a transmis utilajul respectiv în gestiune S.A."Con Com RTCA" (c/f 217445). La momentul controlului, deşi contractul de executare a lucrărilor de reparaţie a sistemului de aprovizionare cu apă, încheiat cu S.A. "Con Com RTCA", expirase la 04.09.2004, utilajul se afla în gestiune şi administrare la agentul economic menţionat.

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile unor unităţi administrativ-teritoriale s-au efectuat cu abateri şi încălcări ale legislaţiei şi actelor normative în vigoare. Astfel, contrar prevederilor art.4 alin.(2), art.18, art.25 alin.(1) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statutului nr.1166-XIII din 30.04.1997 (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII)[5], au fost efectuate achiziţii, fără a fi respectată procedura de achiziţie stabilită. Cu încălcarea prevederilor legale, Consiliul raional Călăraşi, evitînd metoda de achiziţie respectivă, a achiziţionat mărfuri de la S.R.L. "Bitrimax-lux" în sumă de 24,8 mii lei, fără a fi încheiat contractul de achiziţie în modul stabilit.

Nerespectînd prevederile art.4 alin.(2), art.25 alin.(2), alin.(3) din Legea nr.1166-XIII, autorităţile executive ale oraşului Călăraşi au efectuat achiziţii la articolul de cheltuieli "Alimentaţia" în sumă totală de 27,6 mii lei, au divizat achiziţiile respective de la diferiţi agenţi economici, fără a fi organizată procedura de achiziţie corespunzătoare şi în lipsa contractelor de achiziţie.

Autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi ale oraşului Călăraşi au efectuat un control insuficient asupra gestionării mijloacelor financiare, nu au asigurat pe deplin aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficacitate. Cu derogare de la prevederile pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.398 din 11.07.1996 "Cu privire la măsurile suplimentare de ameliorare a situaţiei în instituţiile de tip internat şi întreţinerea copiilor din familiile socialmente vulnerabile"[6], la întreţinerea şcolii speciale din oraşul Călăraşi, acestea au încheiat contractele pentru achiziţia energiei electrice şi termice, apă şi servicii comunale (canalizare) la preţuri majorate faţă de nivelul tarifelor prevăzute pentru populaţia din localitatea respectivă. Astfel, de la bugetul local au fost suportate cheltuieli iraţionale în sumă de 92,6 mii lei.

Contrar prevederilor pct.5 şi pct. 22 din Regulamentul "Cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002[7], primăria oraşului Călăraşi, la detaşarea unor angajaţi, n-a respectat limita stabilită de 5 la sută din norma-limită a cheltuielilor la închirierea locuinţei. Ca urmare, cu încălcarea prevederilor legale, au fost efectuate cheltuieli de la bugetul local în sumă de 2,8 mii lei.

Serviciul contabil al primăriei oraşului Călăraşi n-a asigurat controlul asupra înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice. Contrar pct.12 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr.137 din 25.11.1998[8], şi prevederilor art.34 din Legea nr.426-XIII , serviciul respectiv n-a reflectat în evidenţa contabilă valoarea programului de salarizare în sumă de 6,0 mii lei.

Încălcările şi neajunsurile stabilite în cadrul controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Călăraşi pe anul 2004, precum şi asupra administrării patrimoniului public şi fondului funciar sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea a unor prevederi ale legislaţiei şi actelor normative.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[9] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale ale raionului Călăraşi asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului raionului pe anul 2004, precum şi la administrarea bunurilor de domeniu public.

2. Se cere de la preşedintele raionului Călăraşi (dl F. Gadîmba):

2.1 să informeze Consiliul raional Călăraşi despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Călăraşi;

2.2. să intensifice colaborarea cu organele abilitate cu funcţiile respective în vederea încasării depline şi în termenele stabilite a veniturilor la buget, conform prevederilor legale;

2.3. să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată în buget;

2.4. să asigure achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii în strictă conformitate cu prevederile Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997;

2.5. să determine gradul de răspundere personală a persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis neajunsurile şi încălcările menţionate şi să aplice măsurile disciplinare conform legislaţiei.

3. Se cere de la primarul oraşul Călăraşi (dl V.Rusu):

3.1. să informeze Consiliul oraşului Călăraşi despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului oraşului Călăraşi;

3.2. să întreprindă măsuri eficiente privind încasarea veniturilor de la realizarea terenurilor aferente în sumă de 94,5 mii lei şi a plăţii de folosire a terenurilor aferente proprietate publică în sumă de 58,6 mii lei;

3.3. să ia măsuri privind restabilirea mijloacelor bugetare în sumă de 2,8 mii lei achitate la compensarea cheltuielilor de deplasare.

4. Se cere de la Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Călăraşi (dl Iu. Bobeica) să întreprindă măsurile respective privind virarea la bugetul respectiv a mijloacelor bugetare cu titlu de transferuri cu destinaţie specială în sumă de 1068,8 mii lei.

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[10], materialele controlului privind înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor primite cu titlu gratuit şi transmiterea utilajului către S.A. "Con Com RTCA" în sumă de 331,1 mii lei, pentru investigaţii după competenţă.

6. Despre executarea cerinţelor pct. 2-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

7. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211

[3] M.O., 1997, nr.57-58, art.515

[4] M.O., 1995, nr.28, art.321

[5] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[6] M.O., 1996, nr.59-60, art.456

[7] M.O., 2002, nr. 95, art.939

[8] Nu este dată publicităţii

[9] M.O.,1995, nr.7, art.77

[10] M.O., 2002, nr.91-94, art.668

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)