Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 43 din 16 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Nisporeni pe anul 2004

Numar din data de 2005-06-16 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului dl Gh. Cibotaru, şefului Direcţiei generale finanţe din subordinea Consiliului raional Nisporeni dna N. Brînzila, primarului oraşului Nisporeni dl V.Rusu, şefului interimar al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Departamentului sinteză bugetară al Ministerului Finanţelor dna M.Ciuperca, examinînd materialele controlului asupra elaborării şi executării bugetului raionului Nisporeni pe anul 2004,

a constatat:

Bugetul raionului Nisporeni pe anul 2004, prin decizia Consiliului raional Nisporeni nr.7.2 din 04.12.2003, a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 34450,0 mii lei, bugetul raional fiind aprobat la venituri şi cheltuieli în sumă de 8629,5 mii lei.

Contrar prevederilor art.22 din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[1] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), bugetul raional n-a fost dat publicităţii.

Autorităţile publice locale de nivelui întîi: Boldureşti, Bursuc, Cioreşti au aprobat bugetele locale cu întîrziere de pînă la 10 zile, astfel depăşind termenul stipulat în art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV, iar primăria Selişte - cu întîrziere de 45 de zile.

Pe parcursul anului de gestiune, în urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a bugetului raionului Nisporeni a fost majorată cu 19,2 mil. lei, fiind precizată în sumă de 53652,7 mii lei. Veniturile s-au executat în mărime de 58068,5 mii lei, sau 108,2 la sută, ce constituie cu 4415,8 mii lei mai mult faţă de limitele precizate. Din suma totală a veniturilor încasate în bugetul raionului Nisporeni, veniturile proprii au constituit 14046,1 mii lei, sau 24,2 la sută, transferurile - 43386,9 mii lei, sau 74,7 la sută, şi mijloacele speciale - 635,5 mii lei, sau 1,1 la sută.

Consiliul local al oraşului Nisporeni şi primăria oraşului Nisporeni, nerespectînd prevederile art.32 din Legea nr.397-XV şi art.10/1 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII), n-au încheiat contracte de arendă privind plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, prin ce bugetul local a ratat venituri în sumă de 254,7 mii lei. De asemenea, n-au fost întreprinse măsuri eficiente privind încasarea plăţii de folosire a terenurilor proprietate publică, înregistrîndu-se, la 01.01.2005, datorii faţă de bugetul local în sumă de 969,3 mii lei.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, însă unele autorităţi publice locale de nivelul întîi n-au executat această prevedere. Din 23 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi din componenţa raionului, 15 n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate. Cel mai jos nivel de executare a veniturilor s-a înregistrat la primăriile: Vărzăreşti - 74,7 la sută, Bălăureşti - 86,5 la sută, Bolţun - 83,0 la sută, Călimăneşti - 81,2 la sută, Marinici - 77,9 la sută etc.

La executarea părţii de venituri a bugetului raionului Nisporeni, la 4 surse de venituri nu s-au încasat mijloace în sumă totală de 659,4 mii lei, faţă de cele prevăzute, inclusiv la: încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare - 195,9 mii lei, taxa pentru amenajarea teritoriului - 23,4 mii lei, plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă - 137,0 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 257,8 mii lei, impozitul funciar încasat de la persoanele fizice - 45,3 mii lei.

La situaţia din 01.01.2005, restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului la impozite şi taxe calculate spre plată s-au înregistrat în mărime de 4858,7 mii lei. Cele mai mari restanţe au fost înregistrate la următorii contribuabili: S.A. "Faconis"(c/f 23756) - 796,7 mii lei, S.A. "Dionisimus" (c/f 882040) - 553,3 mii lei, Gospodăria de alimentaţie cu apă şi canalizare (c/f 27015952) - 482,3 mii lei, S.A. "Sanis Vin"(c/f 86947) -165,7 mii lei, S.A. "Servagroterra" (c/f 23805) - 268,7 mii lei etc.

Bugetul raionului Nisporeni, în urma rectificărilor efectuate pe parcursul anului de gestiune, la partea de cheltuieli a fost precizat în sumă de 73362,8 mii lei. Executarea de casă a cheltuielilor a constituit 71736,1 mii lei, sau cu 1626,7 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate. Cheltuielile efective au alcătuit 72113,8 mii lei, sau cu 1249,0 mii lei mai puţin faţă de limitele anuale precizate.

Executarea de casă a unor cheltuieli din bugetul raionului Nisporeni s-a asigurat din contul împrumutului pe termen lung în sumă de 16998,9 mii lei, angajat de la "Banca de Economii" S.A., filiala Ungheni în sumă de 15000,0 mil. lei, pe un termen de 3 ani şi dobînda de 20 la sută anual, contractat în baza deciziei Consiliului raional Nisporeni nr.4/2 din 26.08.2004. Consiliul raional Nisporeni a angajat împrumutul menţionat cu nerespectarea prevederilor art.14 alin.(6) din Legea nr.397-XV, fiind depăşită limita stabilită cu 10500,0 mii lei, faţă de 20 la sută din totalul veniturilor anuale aprobate (precizate) ale bugetului raionului Nisporeni. De asemenea, în baza deciziei Consiliului raional Nisporeni nr.4/1 din 26.08.2004, a fost contractat, la 19.08.2004, un împrumut în sumă de 200,0 mii dolari SUA de la Întreprinderea cu capital străin DK "Intertrade" S.R.L., pe un termen de 3 ani, fără dobîndă. De fapt, au fost acordate mijloace cu titlu de împumut în sumă de 1998,9 mii lei.

La executarea bugetului raionului Nisporeni au fost efectuate cheltuieli efective cu nerespectarea prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV. La unele grupuri principale de cheltuieli, conform clasificaţiei funcţionale, au fost depăşite limitele maxime precizate, inclusiv la: serviciile de stat cu destinaţie generală - cu 775,9 mii lei, transporturi, gospodăria drumurilor - cu 182,4 mii lei, gospodăria comunală - cu 221,9 mii lei, cheltuieli neatribuite altor grupuri principale - cu 471,6 mii lei.

Executorii de buget ai autorităţilor publice locale de nivelurile întîi şi doi au admis utilizarea alocaţiilor bugetare contrar prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, formînd datorii creditoare. Ca urmare, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă totală de 3533,3 mii lei, inclusiv: la plata mărfurilor şi serviciilor - în sumă de 282,1 mii lei, pentru cheltuieli capitale - 693,6 mii lei etc.

Unii executori (ordonatori) de buget n-au întreprins măsuri eficiente pentru lichidarea datoriilor debitoare. Drept rezultat, la 01.01.2005, au fost înregistrate datorii debitoare în sumă de 471,6 mii lei. Consiliul raional Nisporeni, Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Nisporeni nu au întreprins măsuri eficiente de lichidare a datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat şi nu au întocmit acte de verificare şi de transmitere către succesorii în drepturi a datoriilor formate ale întreprinderilor reorganizate. Astfel, după S.A. "Struguraş", care a fost reorganizată şi privatizată, este înregistrată datoria debitoare în sumă de 13,5 mii lei, formată în anul 2003. De asemenea, sînt înregistrate datoriile debitoare în sumă de 31,8 mii lei ale Asociaţiei Republicane de Producţie "Termocom".

În anul 2004, au fost efectuate transferuri cu destinaţie specială de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi către bugetele locale de nivelul întîi, pentru efectuarea cheltuielilor specificate în art.8 alin.(3) din Legea nr.397-XV, în sumă de 13908,7 mii lei, din care 929,7 mii lei nu s-au utilizat pînă la sfîrşitul anului bugetar. Contrar prevederilor art.11 alin.(3) din Legea nr.397-XV, Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Nisporeni n-a asigurat virarea pînă la sfîrşitul anului bugetar a sumei respective în bugetul de la care a fost primită.

Primăria oraşului Nisporeni, nerespectînd prevederile pct.3, pct.7, pct.28 din Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice"[3], aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001, a format şi a utilizat mijloace speciale în sumă de 22,8 mii lei, în lipsa devizului de venituri şi cheltuieli aprobat în modul stabilit şi în lipsa unui cont special deschis la subdiviziunea teritorială a Trezoreriei de Stat.

Consiliul raional Nisporeni n-a asigurat un control eficient asupra gestionării mijloacelor financiare, precum şi aplicarea principiilor de economicitate, raţionalitate şi eficacitate. Prin derogare de la prevederile art.4 alin.(18) din Legea taxei de stat nr.1216-XIII din 03.12.1992[4], Consiliul raional Nisporeni a achitat, la 05.03.2004, taxa de stat în sumă de 10,5 mii lei, cu toate că, potrivit prevederilor legale, consiliile raionale sînt scutite de taxa de stat în instanţele judecătoreşti. Conform titlului executoriu din 29.04.2004, mijloacele transferate urmează a fi restituite în folosul Consiliului raional Nisporeni, ceea ce, pînă la finalizarea controlului, nu s-a realizat.

În legătură cu neachitarea datoriilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, Consiliul raional Nisporeni a suportat cheltuieli iraţionale la achitarea taxei de stat în sumă de 14,5 mii lei.

În lipsa actelor de verificare a datoriilor reciproce, Consiliul raional Nisporeni a permis, prin deciziile nr.6/3.23 din 16.09.2004 şi nr.8/10.24 din 25.11.2004, achitarea benevolă la 2 agenţi economici a datoriilor creditoare cu termenul de prescripţie expirat, formate în anii 1998-1999, astfel efectuîndu-se cheltuieli iraţionale din bugetul raional în sumă de 80,7 mii lei.

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile unor unităţi administrativ-teritoriale s-au efectuat cu abateri şi încălcări ale legislaţiei şi actelor normative. Primăria oraşului Nisporeni, contrar prevederilor art. 25 alin.(3) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statutului nr.1166-XIII din 30.04.1997[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), n-a respectat condiţia de efectuare a achiziţiei suplimentare de pînă la 30 la sută din cuantumul achiziţiei iniţiale, majorînd volumul lucrărilor şi serviciilor de confecţionare şi instalare a monumentului "Ştefan cel Mare" cu 45 la sută, ce constituie cu 154,6 mii lei mai mult faţă de volumul iniţial contractat.

Prin derogare de la prevederile art.18 alin.(2) lit.x) şi art.34 alin.(1) subalin.(2) lit. f) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV), Consiliul local al oraşului Nisporeni şi primăria oraşului Nisporeni n-au asigurat în deplină măsură administrarea bunurilor proprietate publică. Nerespectîndu-se prevederile art.9 şi anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr. 474-XV), nu a fost aplicat tariful de bază pentru chiria anuală a unui m2 de spaţiu în oreşele-reşedinţă, stabilit în lege. Ca urmare, nu s-au calculat şi nu s-au încasat mijloace speciale de la darea în arendă a bunurilor instituţiilor finanţate de la buget în sumă totală de 18,1 mii lei, din care la bugetul raional Nisporeni - 5,2 mii lei şi la bugetul oraşului Nisporeni - 12,8 mii lei.

Atît Consiliul local al oraşului Nisporeni, cît şi primăria oraşului Nisporeni, la adoptarea şi executarea deciziilor privind realizarea fondurilor fixe în sumă de 694,0 mii lei, n-au respectat prevederile actelor normative. Astfel, în contractele de vînzare-cumpărare încheiate, termenul de onorare a obligaţiunilor persoanelor fizice şi juridice faţă de primăria oraşului Nisporeni a fost stabilit pînă la 2 ani. Nerespectîndu-se prevederile pct.16 al Regulamentului "Cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor"[8], aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996, înregistrarea la Î.S."Oficiul cadastral teritorial", filiala Nisporeni a dreptului de proprietate asupra mijloacelor fixe menţionate s-a efectuat fără achitarea deplină a preţului de vînzare a obiectelor, prevăzută în termen de 7 zile din momentul adoptării deciziei. La 01.01.2005, restanţa neachitată a valorii mijloacelor fixe realizate a constituit 216,6 mii lei.

Primăria oraşului Nisporeni n-a asigurat în măsură deplină ţinerea evidenţei contabile a calculării şi achitării veniturilor de la realizarea terenurilor aferente. Nerespectînd prevederile art.16 şi art.17 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[9], serviciul contabil n-a reflectat în registrele contabile şi bilanţul contabil, la 01.01.2005, datoria în sumă de 851,7 mii lei, înregistrată de la neîncasarea preţului terenurilor aferente realizate.

Încălcările şi neajunsurile depistate în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării de către autorităţile publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi doi a prevederilor legislaţiei şi actelor normative, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate în rezultatul controlului, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[10] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se atenţionează autorităţile publice locale ale raionului Nisporeni asupra neajunsurilor şi încălcărilor legislaţiei şi actelor normative, comise la elaborarea şi executarea bugetului raionului Nisporeni pe anul 2004, precum şi la administrarea patrimoniului public şi fondului funciar.

2. Se cere de la preşedintele raionului Nisporeni dl Gh. Cibotaru:

2.1 să informeze Consiliul raional Nisporeni despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi executarea bugetului raionului Nisporeni;

2.2. să intensifice controlul asupra încasării depline şi în termenele stabilite a veniturilor, conform prevederilor legale;

2.3. să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare în limita şi la destinaţia aprobate în buget;

2.4. să asigure evidenţa împrumuturilor şi controlul asupra rambursării integrale a creditelor contractate pentru cheltuieli capitale pe termen lung;

2.5. să întreprindă măsuri eficiente pentru încasarea în bugetul respectiv a plăţilor pentru arendă în sumă de 5,2 mii lei şi pentru stingerea datoriilor debitoare, inclusiv cu termenul de prescripţie expirat, în sumă de 45,3 mii lei;

2.6. să asigure achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii în strictă conformitate cu prevederile Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997;

2.7. să asigure restituirea mijloacelor bugetare în sumă de 10,5 mii lei, achitate cu titlul - taxa de stat;

2.8. să determine gradul de răspundere personală a persoanelor cu funcţii de răspundere care au admis neajunsurile şi încălcările menţionate mai sus, cu aplicarea măsurilor disciplinare conform legislaţiei.

3. Se cere de la primarul oraşului Nisporeni dl V.Rusu:

3.1. să informeze Consiliul local al oraşului Nisporeni despre rezultatele controlului;

3.2. să întreprindă măsuri concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie, cu aplicarea sancţiunilor respective în conformitate cu legislaţia;

3.3. să întreprindă măsuri eficiente şi să asigure încasarea veniturilor în sumă de 851,7 mii lei de la realizarea terenurilor aferente obiectelor privatizate; 216,6 mii lei - de la realizarea mijloacelor fixe; 969,3 mii lei - de la plata pentru folosirea terenurilor aferente proprietate publică; 12,8 mii lei - de la plata pentru arenda încăperilor;

3.4 să vireze la bugetul raional mijloacele extrabugetare în sumă de 22,8 mii lei, formate şi utilizate cu încălcarea prevederilor legale.

4. Se cere de la Direcţia generală finanţe din subordinea Consiliului raional Nisporeni (dna N. Brînzila) să întreprindă măsurile respective pentru virarea transferurilor cu destinaţie specială în sumă de 929,7 mii lei la bugetul de la care au fost primite.

5. Despre executarea cerinţelor pct. 2-4 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Procuraturii Generale.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.248-253, art.996

[2] M.O., 1997, nr.57-58, art.515

[3] M.O., 2001, nr.52-54, art.149

[4] M.O., 1992, nr.12, art.359

[5] M.O., 1997, nr.67-68, art.551

[6] M.O., 2003, nr.49, art.211

[7] M.O., 2003, nr.243, art.970

[8] M.O., 1997, nr.3, art.9

[9] M.O., 1995, nr.28, art.321

[10] M.O.,1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)