Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 41 din 14 iunie 2005 privind rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat pe anul 2004 şi situaţiei datoriilor de stat, precum şi asupra respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele externe, efectuat la Ministerul Finanţelor

Numar din data de 2005-06-14 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului finanţelor dna F.Furculiţa şi viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei dl M.Moloşag, examinînd rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat pe anul 2004 şi situaţiei datoriilor de stat, precum şi asupra respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele externe, efectuat la Ministerul Finanţelor,

 a constatat:

Parlamentul Republicii Moldova, la 27 noiembrie 2003, a adoptat Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV[1] (în continuare - Legea nr.474-XV), conform căreia s-au aprobat partea de venituri a bugetului de stat în sumă de 5647,0 mil. lei şi partea de cheltuieli - de 5307,0 mil. lei, cu o depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de 340,0 mil. lei.

În perioada 16.07.2004 - 02.12.2004, Legea nr.474-XV a suportat cinci rectificări, în urma cărora indicatorii aprobaţi la partea de venituri s-au micşorat cu 170,0 mil. lei, iar la partea de cheltuieli s-au majorat cu 109,0 mil. lei, constituind, respectiv, 5477,0 mil. lei şi 5416,0 mil. lei, cu o depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor de 61,0 mil. lei. Ţinîndu-se cont de completările şi modificările operate, partea de venituri a fost executată în mărime de 5533,9 mil. lei, sau cu 56,9 mil. lei mai mult faţă de veniturile precizate.

Analiza evoluţiei încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi în bugetul de stat demonstrează că sursa de bază a formării veniturilor bugetare sînt veniturile fiscale, ponderea cărora a alcătuit 94,7 la sută din suma veniturilor generale. Încasărilor nefiscale le revin 4,5 la sută, iar veniturilor din operaţiunile cu capitalul, transferurilor şi granturilor - în total, 0,8 la sută. Veniturile generale din anul 2004 au depăşit cu 960,0 mil.lei (21,0 la sută) volumul celor colectate în anul 2003, înregistrîndu-se, totodată, modificări esenţiale în structura lor. Astfel, veniturile fiscale din anul de gestiune au crescut, faţă de veniturile respective din anul precedent, cu 1187,2 mil. lei, sau cu 29,3 la sută, pe cînd la veniturile nefiscale şi veniturile din operaţiunile cu capitalul s-a înregistrat o descreştere bruscă de 185,8 mil. lei (43%) şi, respectiv, 49,2 mil. lei (95,8%). Această descreştere a fost determinată de neîncasarea mijloacelor la capitolul "Venitul net al Băncii Naţionale" (în legătură cu aprecierea cursului de schimb al monedei naţionale etc.) şi de restituirea, în temeiul deciziilor judecătoreşti, a mijloacelor în sumă de 47,4 mil. lei, încasate anterior de la privatizarea hotelului "Dacia", S.A."Europharm" etc. la capitolul "Veniturile din operaţiunile cu capitalul".

Conform Raportului Ministerului Finanţelor, în ansamblu, veniturile au fost acumulate supraplan cu 1,0 la sută. În acelaşi timp, acumulările pe tipuri de venituri au variat de la 68% pînă la 200%, şi anume: veniturile la capitolul "Taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova" s-au încasat la nivelul de 68,0 la sută (27,8 mil. lei), sau cu 13,1 mil. lei mai puţin faţă de mijloacele aprobate. Deşi la capitolul "Accizele la benzină şi motorină" s-au efectuat precizări, în urma cărora planul anual a fost micşorat cu 59,1 mil. lei, acumulările la buget au constituit 406,8 mil. lei (90,1 la sută), sau cu 44,7 mil. lei mai puţin decît prevederile precizate. În perioada anului 2004 n-au fost încasate mijloacele aprobate la 17 tipuri de venituri în sumă totală de 94,9 mil. lei.

Au fost încasate peste nivelul preconizat mijloace la 44 tipuri de venituri în sumă totală de 247,5 mil. lei, inclusiv la capitolul "Accizele la autoturisme" - cu 40,2 mil. lei, capitolul "Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate" - cu 107,3 mil. lei etc. Totodată, suplimentar s-au încasat 12 tipuri de venituri în sumă de 3,7 mil. lei, care n-au fost aprobate ca surse de formare a bugetului.

Executarea părţii de venituri a bugetului de stat a fost influenţată de acordarea pe parcursul anului, în baza actelor legislative, a diferitor înlesniri agenţilor economici sub aspectul prolongării şi îngheţării plăţilor în mărime de circa 408,8 mil. lei şi anulării restanţelor la plata penalităţilor şi amenzilor în mărime de 238,3 mil. lei, precum şi de restituirea sporită a taxei pe valoare adăugată (în continuare - TVA) la cota "zero" - cu 95,7 mil. lei mai mult faţă de sumele precizate prin lege. În urma tergiversării din partea Ministerului Finanţelor a încheierii cu Banca Comercială pe Acţiuni "Banca Socială" a acordului adiţional privind prestarea serviciilor bancare, bugetul de stat a ratat venituri la capitolul "Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale" în mărime de 4,2 mil. lei.

La 1 ianuarie 2005, datoriile contribuabililor la plăţile în bugetul consolidat (ţinîndu-se cont de anulările în sumă totală de 238,3 mil. lei) constituiau circa 3520,0 mil. lei, sau cu 127,6 mil. lei mai mult faţă de datoria din perioada analogică a anului precedent, din care restanţele contribuabililor faţă de bugetul consolidat la plăţile de bază - 1398,4 mil. lei, restanţele la penalităţi, amenzi, sancţiuni calculate de organele fiscale şi vamale - 1712,8 mil. lei, datorii sub aspectul plăţilor îngheţate, eşalonate şi prolongate - 408,8 mil. lei. Din suma restanţelor la plăţile de bază înregistrate la 01.01.2005 (1398,4 mil. lei), bugetului de stat îi revin 1096,4 mil. lei, depăşindu-le cu 52,7 mil. lei pe cele la situaţia din 01.01.2004. Sub aspectul tipurilor de impozite, cele mai esenţiale restanţe la bugetul de stat au fost înregistrate la taxa pe valoarea adăugată - în sumă de 602,9 mil. lei (ponderea acestora în volumul total al restanţelor faţă de bugetul de stat constituie 54,9 la sută), accize - 61,6 mil. lei (5,6 la sută), impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător - 31,4 mil. lei (2,9 la sută) etc.

Controlul asupra corectitudinii efectuării operaţiunilor de restituire a TVA la cota "zero" şi a accizelor a stabilit că, la 01.01.2004, bugetul de stat înregistra datorii faţă de contribuabilii - beneficiari de restituiri ale TVA la cota "zero" în sumă de 31,8 mil. lei. Pe parcursul anului 2004, Ministerului Finanţelor i-au fost prezentate decizii privind restituirea TVA la cota "zero" şi a accizelor în sumă de 963,9 mil. lei şi, respectiv, 103,7 mil. lei. Executarea de casă la aceste compartimente a constituit 995,7 mil. lei şi 103,7 mil. lei, sau cu 95,7 mil. lei mai mult faţă de sumele precizate prin lege pentru restituirea TVA la cota "zero" şi, respectiv, cu 3,7 mil. lei mai mult faţă de sumele precizate pentru restituirea accizelor.

Din suma totală a restituirilor TVA la cota "zero" în mărime de 995,7 mil. lei, 68,2 la sută au fost repartizate, conform cererilor, la stingerea datoriilor agenţilor economici faţă de bugetul de stat, 11,0 la sută - la achitarea impozitelor locale, 10,5 la sută - transferate la conturile de decontare ale agenţilor economici, 9,8 la sută - la achitarea datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS), iar 0,5 la sută - la fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Mijloacele în sumă totală de 103,7 mil. lei, restituite la accize, au fost repartizate la stingerea datoriilor agenţilor economici faţă de: bugetul de stat - 77,0 la sută, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) - 8,3 la sută, BASS - 6,0 la sută, fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală - 0,4 la sută. Restul, 8,3 la sută, au fost transferate la conturile de decontare ale agenţilor economici - beneficiari de restituiri.

Conform Raportului Ministerului Finanţelor, nivelul de finanţare a cheltuielilor a constituit 99,9 la sută, ceea ce în valoare absolută alcătuieşte 5411,9 mil. lei, sau cu 4,1 mil. lei mai puţin faţă de prevederi. Comparativ cu anul 2003, cheltuielile de casă au crescut cu 1156,8 mil. lei, sau cu 27,2 la sută. Reflectarea numai la executarea de casă a cheltuielilor în mărime de 103,6 mil. lei, efectuate în temeiul prevederilor art.38, lit.b) şi lit.c) din Legea nr.474-XV, au determinat majorarea cu 1,9 la sută a executării părţii de cheltuieli a bugetului de stat. Astfel, nivelul real de executare a părţii de cheltuieli constituie 98 la sută, iar suma cheltuielilor prevăzute de lege, dar nefinanţate către 01.01.2005, alcătuiesc 107,7 mil. lei.

În unele cazuri, cheltuielile au fost finanţate sub nivelul aprobat în buget. Astfel, în aspect funcţional, mai jos de nivelul mediu au fost finanţate cheltuielile pentru: gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe - (64,2 la sută); alte servicii legate de activitatea economică - (83,4 la sută); serviciul de stat cu destinaţie generală - (92 la sută); protecţia mediului - (93,6 la sută). Sub nivelul mediu au fost finanţate şi cheltuielile la grupele de funcţie: "Învăţămînt" - 98,5 la sută, sau cu 5,9 mil. lei mai puţin faţă de mijloacele preconizate; "Ştiinţa şi inovarea" - 94,8 la sută, sau cu 3,6 mil. lei mai puţin; "Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret" - 95,9 la sută, sau cu 4,4 mil. lei mai puţin faţă de mijloacele aprobate etc.

O situaţie similară s-a constatat şi în urma analizei executării cheltuielilor la unele articole şi alineate. Astfel, cheltuielile la art. "Plata mărfurilor şi serviciilor" au fost finanţate la nivelul de 95,5 la sută. Cheltuielile la articolul "Procurarea mijloacelor fixe" s-au finanţat la nivelul de 88,0 la sută.

Neefectuarea cheltuielilor conform prevederilor lunare şi executarea lor sporită la finele anului bugetar au avut ca urmare, în unele cazuri, imobilizarea mijloacelor instituţiilor bugetare în datorii debitoare, care, la 01.01.2005, au atins suma de 73,0 mil.lei, sau cu 19,4 mil. lei mai mult faţă de perioada similară a anului precedent. Pe lîngă aceasta, la 01.01.2005, instituţiile finanţate de la bugetul de stat au înregistrat datorii creditoare în sumă totală de 353,5 mil. lei, din care datoriile creditoare cu termenul de achitare expirat constituie 218,1 mil. lei, inclusiv: datoriile la remunerarea muncii - 1,5 mil. lei, care reprezintă sumele deponente; datoriile faţă de BASS - 2,1 mil. lei; plata mărfurilor şi serviciilor - 32,5 mil. lei; transferurile la BASS - 175,2 mil. lei; investiţii capitale - 4,4 mil. lei etc.

Conform Legii nr.474-XV, pentru finanţarea investiţiilor capitale iniţial au fost aprobate mijloace în sumă de 95,0 mil. lei, care au fost repartizate către beneficiari şi pe obiective, în baza Hotărîrii Parlamentului nr.558-XV din 25 decembrie 2003 "Privind repartizarea către beneficiari şi pe obiective a alocaţiilor pentru finanţarea investiţiilor capitale prevăzute la bugetul de stat pe anul 2004"[2].

În baza Legii nr.474-XV (în redacţia Legii nr.362-XV din 05.11.2004 "Privind modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2004"[3] (în continuare - Legea nr.362-XV)), alocaţiile bugetare preconizate pentru investiţiile capitale au fost majorate cu 79,0 mil. lei, care s-au repartizat pe beneficiari şi pe obiective, conform Hotărîrii Guvernului nr.1243 din 11.11.2004 "Cu privire la redistribuirea volumelor investiţiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2004"[4], deşi, potrivit art.17 din Legea nr.474-XV, aceste mijloace urmau a fi repartizate pe obiective de către Parlament, la propunerea Guvernului. Pe parcursul anului 2004, în afară de mijloacele preconizate la grupa principală "Investiţii capitale", au mai fost prevăzute mijloace pentru investiţiile capitale în alocaţiile generale ale unor autorităţi în mărime de 53,2 mil. lei (Departamentul Vamal, Ministerul Apărării etc.), ceea ce contravine prevederilor art.21 din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[5] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII).

În anul 2004, investiţiile capitale au fost valorificate în mărime de 220,9 mil. lei, sau la nivelul de 97,2 la sută. Controlul a stabilit că la momentul modificării Legii nr.474-XV prin Legea nr.362-XV, cheltuielile în mărime de circa 40,0 mil. lei erau deja efectuate în baza unor hotărîri de Guvern, fapt ce contravine art.9 din Legea nr.847-XIII.

La situaţia din 01.01.2004, la Ministerul Finanţelor erau înregistrate titluri executorii şi hotărîri ale instanţelor judecătoreşti în sumă de 87,8 mil. lei. Pe parcursul anului bugetar au fost înregistrate hotărîrî judecătoreşti în sumă de 5,7 mil. lei şi executate hotărîri (cheltuieli neprevăzute în Legea nr.474-XV) în sumă totală de 71,7 mil. lei, inclusiv: din contul veniturilor - 47,4 mil. lei, din contul cheltuielilor bugetului de stat - 23,5 mil. lei, iar 0,8 mil. lei au constituit diminuările din contul schimbării cursului valutar. La finele anului bugetar, soldul datoriilor neachitate conform titlurilor executorii a constituit 17,6 mil. lei şi datoriile debitoare - 0,7 mil. lei, care au fost înregistrate în evidenţa contabilă în perioada controlului.

Prin ordonanţele prim-adjunctului Procurorului General al RM dl V.Gurbulea din 12 şi 20 iulie 2004, au fost anulate hotărîrile Direcţiei Generale Anchetă Penală a Ministerului Afacerilor Interne (fără număr) din 23 şi 27 martie 2000 "Cu privire la repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organului de cercetare penală şi de anchetă preliminară" faţă de firmele "Glassis Enterprises LLC" - în sumă de 2,3 mil.lei, şi "Swan Laboratories" - de 2,2 mil. lei. La momentul anulării acestor hotărîri, Ministerul Finanţelor deja achitase, respectiv, 0,4 mil. lei şi 2,2 mil. lei.

Transferurile în fondul de susţinere financiară a teritoriilor pentru nivelarea posibilităţilor financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr.474-XV, în sumă de 643,2 mil. lei, au fost executate integral.

Conform prevederilor art.38 din Legea nr.474-XV, au fost stinse datoriile bugetului de stat, formate pînă la data de 01.01.2004, în sumă de 77,1 mil. lei, faţă de bugetele UAT, din care: Fondul de susţinere financiară a teritoriilor -76,8 mil. lei; investiţii capitale (ca sold nefinanţat) - 0,3 mil. lei. Totodată, pe parcursul anului 2004, bugetelor UAT li s-au transferat mijloace cu destinaţie specială în sumă de 145,9 mil. lei.

Nerespectarea de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare - CNAS) a prevederilor legilor anuale ale BASS la achitarea drepturilor plătite de la bugetul de stat generează creşterea datoriilor bugetului de stat faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. În anul 2004, ca şi în anii precedenţi, CNAS a admis dezafectarea mijloacelor BASS în scopurile prevăzute ca drepturi plătite de la bugetul de stat, prin ce a încălcat prevederile art.11 alin.(2) şi art.13 alin. (2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr.519-XV din 18.12.2003[6] (cu modificările ulterioare), formînd datorii debitoare de 23,2 mil. lei, sau cu 12,9 mil. lei mai mult faţă de perioada anului precedent.

Controlul asupra utilizării mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului a stabilit că, pe parcursul anului 2004, în baza hotărîrilor emise în anii 2003-2004, din fond au fost repartizate 29,1 mil. lei (97 la sută din prevederi), dar s-au executat numai 26,1 mil. lei, din care 16,6 mil. lei - prin intermediul autorităţilor publice centrale, iar 9,5 mil. lei - prin intermediul autorităţilor publice locale.

Nerespectînd Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27.06.1997[7], Ministerul Finanţelor, dispunînd de mijloace la art. "Deplasări peste hotare", a solicitat din fondul de rezervă al Guvernului mijloace pentru achitarea cheltuielilor legate de deplasările peste hotare ale unor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul ministerului în sumă totală de 13,4 mii lei.

Pe parcursul anului 2004, Guvernul a adoptat un şir de hotărîri, fără indicarea sumelor necesare alocării din fondul de rezervă, fapt ce contravine art.37 alin.(2) din Legea nr.847-XIII.

Controlul a stabilit că datoria debitoare şi cheltuielile efective la executarea fondului de rezervă sînt reflectate incorect. Astfel, la situaţia din 01.01.2005, datoriile debitoare erau diminuate cu 0,4 mil. lei, iar cheltuielile efective - majorate în aceeaşi mărime, ceea ce se datorează reflectării la partea de cheltuieli a mijloacelor alocate temporar Fondului de garanţie a depozitelor în sistemul bancar în mărime de 0,4 mil. lei, care de fapt urmau a fi înregistrate ca datorie creditoare a fondului faţă de bugetul de stat. Pe parcursul controlului aceste divergenţe au fost corectate.

În rezultatul depozitării de către Trezoreria Teritorială Chişinău - bugetul de stat, în comun cu instituţiile bugetare, a mijloacelor extrabugetare în diferite bănci comerciale, care au achitat dobînzi la soldurile conturilor trezoreriale cu o rată mai mică decît rata dobînzii achitată de Banca Comercială pe Acţiuni "Banca Socială", instituţiile nominalizate au ratat venituri în fondurile extrabugetare de circa 0,6 mil. lei. Trezoreria Teritorială Chişinău - bugetul de stat, în comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, n-au întocmit contractul de achitare a dobînzilor la soldurile conturilor trezoreriale, prin ce au fost ratate venituri în mărime de circa 1,5 mil. lei.

Potrivit art.25 din Legea nr.474-XV, au fost stabilite limitele datoriilor de stat externă şi internă, administrate de către Guvernul Republicii Moldova, care, la situaţia din 31.12.2004, nu trebuiau să depăşească sumele de 671,7 mil. dolari SUA şi, respectiv, 3714,4 mil. lei. Conform Raportului Ministerului Finanţelor, stocul datoriei de stat, administrată de Guvern, la finele anului 2004 a însumat 12939,5 mil. lei, inclusiv datoria de stat internă - 3714,1 mil. lei, diminuîndu-se faţă de perioada precedentă de gestiune cu 988,4 mil. lei (7,2%). Ponderea datoriei de stat în Produsul intern brut, în anul 2004, a constituit circa 40,4 la sută, sau cu 10,1 puncte mai puţin faţă de anul 2003. Structura datoriei de stat este reflectată în diagrama nr.1.

Diagrama nr.1

 

 

Stocul datoriei de stat externe, administrată de Guvern, la situaţia din 31.12.2004, s-a cifrat la suma de 660,7 mil. dolari SUA (8232,3 mil. lei), ce reprezintă o diminuare cu circa 90,7 mil. dolari SUA (12,0%) faţă de stocul la situaţia din 01.01.2004 (751,4 mil. dolari SUA) şi cu 11,0 mil. dolari SUA faţă de limita datoriei de stat externe (671,7 mil. dolari SUA), stabilită prin Legea nr.474-XV.

Variaţiile cursului dolarului SUA faţă de celelalte valute străine înregistrate pe parcursul anului bugetar au produs o majorare a stocului datoriei externe cu circa 17,7 mil. dolari SUA, inclusiv faţă de creditorii multilaterali (Banca Mondială, Fondul Internaţional pentru Dezvoltare în Agricultură (IFAD), Comunitatea Europeană) - cu 15,7 mil. dolari SUA şi creditorii bilaterali (Banca Germană KfW, Banca Japoneză) - cu 2,0 mil. dolari SUA.

Conform Legii nr.474-XV, au fost prevăzute intrări de credite externe gestionate prin intermediul Ministerului Finanţelor în sumă de 431,7 mil. lei (34,8 mil. dolari SUA), efectiv fiind atrase credite în sumă de 278,5 mil. lei (22,6 mil. dolari SUA), sau 64,5 la sută din suma preconizată, inclusiv de la Banca Mondială - 18,2 mil. dolari SUA, IFAD - 1,8 mil. dolari SUA şi de la Banca Germană KfW - 2,6 mil. dolari SUA. Comparativ cu anii 2002-2003, intrările de credite în anul 2004 au constituit 71,7 la sută şi, respectiv, 82,9 la sută.

Pentru deservirea datoriei de stat externe şi garantate, în bugetul de stat pe anul 2004 au fost prevăzute mijloace în sumă de 102,9 mil. dolari SUA (1243,1 mil. lei), inclusiv pentru plata dobînzii - 31,4 mil. dolari SUA (378,9 mil. lei) şi rambursarea principalului - 71,3 mil. dolari SUA (864,2 mil. lei), efectiv fiind cheltuite 103,5 mil. dolari SUA (1255,0 mil. lei), sau cu 0,6 mil. dolari SUA (11,9 mil. lei) mai mult decît suma preconizată în buget.

Pînă în prezent Ministerul Finanţelor şi "Vnesheconombank" (Rusia) nu au încheiat un acord privind modalitatea efectuării plăţilor şi evidenţa conturilor, prevăzut de pct.7 din Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la reglementarea datoriei Republicii Moldova faţă de Federaţia Rusă, ratificat prin Legea nr.1321-XIV din 27.10.2000 "Pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la reglementarea datoriei Republicii Moldova faţă de Federaţia Rusă"[8]. În perioada 01.01.2000 - 31.07.2004, "Vnesheconombank" (Rusia) a calculat dobînda curentă (7% anual) în sumă de 39,7 mil. dol. SUA, dar de fapt s-au achitat numai 16,5 mil. dolari SUA. Pentru dobînzile arierate Ministerul Finanţelor a plătit penalităţi în sumă de 6,8 mil. dolari SUA (8,25% anual din suma neachitată), din care 1,3 mil. dolari SUA - în anul 2004.

La 09.07.2004 a fost semnat Acordul de restructurare dintre "Export Credit Bank" (Turcia) şi Republica Moldova privind creditul în valoare de 15,0 mil. dolari SUA, destinat finanţării proiectului "Aprovizionarea cu apă potabilă a regiunii de sud a Republicii Moldova" şi ratificat prin Legea nr.343-XV din 14.10.2004 "Privind ratificarea Acordului de restructurare dintre "Export Credit Bank" (Turcia) şi Guvernul Republicii Moldova"[9].

În anul 2004, Guvernul a efectuat răscumpărarea unor datorii de stat externe, în rezultatul căreia stocul datoriei la finele anului raportat s-a diminuat cu 58,7 mil. dolari SUA. Astfel, Ministerul Finanţelor a procurat de la SAD "Gazprom" cambiile emise pentru livrările de gaze în anii 1996-1997 la preţul de 50,1 mil. dolari SUA (cu discont de 57,91 la sută din suma nominală).

De asemenea, la 22.04.2004, Ministerul Finanţelor a răscumpărat de la Compania "Hewlett Packard" datoria externă neachitată în sumă de 11,1 mil. dolari SUA la preţul de 5,0 mil. dolari SUA.

Datoria de stat internă constă din împrumuturi contractate de la Banca Naţională a Moldovei şi hîrtiile de valoare de stat (în continuare - HVS) în circulaţie pe piaţa internă.

Pe parcursul anului 2004, datoria de stat internă s-a majorat cu 793,7 mil. lei, sau cu 27,2 la sută în comparaţie cu începutul anului, constituind la 31.12.2004 suma totală de 3714,1 mil. lei, încadrîndu-se în limita stipulată în Legea nr.474-XV (de 3714,4 mil. lei). Această creştere a datoriei de stat interne este rezultatul majorării volumului HVS, emise în circulaţie (199,7 mil. lei), şi contractării împrumuturilor pe parcursul anului de referinţă de la Banca Naţională a Moldovei (594,0 mil. lei pentru răscumpărarea datoriei externe faţă de SAD "Gazprom").

Din suma totală a datoriei de stat interne, împrumuturile acordate de Banca Naţională a Moldovei au constituit 2338,0 mil. lei, inclusiv 1719,7 mil. lei (73,6%) - pentru deservirea datoriei de stat externe, 329,8 mil. lei (14,1%) - pentru răscumpărarea în termen a HVS, şi 288,5 mil. lei (12,3%) - pentru finanţarea deficitului bugetului de stat.

Obligaţiunea Guvernului sub formă de HVS active pe piaţa internă, la 01.01.2005, a constituit 1376,1 mil. lei. În anul 2004, de la realizarea HVS în sumă de 2160,9 mil. lei a fost obţinut un venit în sumă de 199,7 mil. lei, ce constituie 99,9 la sută din veniturile planificate.

Pentru deservirea datoriei de stat interne, în anul 2004, s-au cheltuit 398,9 mil. lei. Astfel, pentru plata dobînzilor la împrumuturile acordate de Banca Naţională a Moldovei au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 222,8 mil. lei, sau cu 18,1 mil. lei (8,8%) mai mult decît cheltuielile similare în anul 2003. Cheltuielile pentru deservirea HVS au constituit 176,1 mil. lei, sau cu 58,3 mil. lei (49,5 la sută) mai mult faţă de cheltuielile analogice din anul precedent. Deservirea datoriei de stat este reflectată în diagrama nr.2.

Diagrama nr.2

Stocul datoriei pentru creditele contractate de agenţii economici direct cu instituţiile financiare de peste hotare şi din republică, garantate de stat, la 31.12.2004, a constituit 79,7 mil. dolari SUA, inclusiv datoria faţă de garant - 30,9 mil. dolari SUA (suma principalului - 21,5 mil. dolari SUA, dobînda - 6,2 mil. dolari SUA, fondul de risc - 3,2 mil. dolari SUA), din care 26,5 mil. dolari SUA - datoria cu termenul de rambursare expirat.

Conform Legii nr.474-XV, garanţii de stat la împrumuturi externe n-au fost acordate agenţilor economici. În acelaşi timp, Ministerul Finanţelor a transferat 14,8 mil. lei (1,2 mil. dolari SUA) întru onorarea obligaţiunilor externe privind garanţiile de stat acordate în anii precedenţi, agenţii economici restabilind numai 1,2 mil. lei (99,0 mii dolari SUA), sau 8,1 la sută.

Cele mai mari datorii au înregistrat S.R.L. "Vininvest" - 7,9 mil. dolari SUA şi 4,5 mil. euro, S.A. "Perfuzon" - 5,8 mil. euro, S.A. "Apă Canal Chişinău" - 2,1 mil. dolari SUA, S.A. "Santek" - 2,0 mil. euro, S.A. "Chirsova" - 1,6 mil. dolari SUA, Asociaţia "Moldinteragro" - 1,2 mil. dolari SUA, S.A. "Termocom" - 0,3 mil. euro şi 0,1 mil. dolari SUA şi Î.M. "Semger" - 0,6 mil. euro.

În conformitate cu Legea nr.474-XV, stingerea datoriilor agenţilor economici faţă de Ministerul Finanţelor pe creditele recreditate a fost prevăzută în sumă de 46,0 mil. lei. Pe parcursul anului au fost restabilite mijloace financiare în sumă de 43,3 mil. lei, sau 94,2 la sută din suma planificată. Datoria faţă de Ministerul Finanţelor pentru împrumuturile contractate şi garantate de Guvern, acordate agenţilor economici, la 31.12.2004, constituia 3158,7 mil. lei (2106,2 mil. lei, 66,6 mil. dolari SUA, 13,2 mil. euro). Din suma totală a datoriilor, 38,4 la sută, sau 1211,5 mil. lei, constituie datoriile cu termenul de rambursare expirat.

O parte din datoriile agenţilor economici au fost stinse nu prin mijloace băneşti, ci prin anulare în baza unor legi. Astfel, conform Legii nr.113-XV din 13.03.2003 "Cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice"[10] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.113-XV), la situaţia din 01.04.2003, efectiv au fost anulate penalităţile şi sancţiunile calculate şi neachitate în termen ale întreprinderilor din sectorul zootehnic în sumă de 21,2 mil. dolari SUA şi 0,8 mil. lei, inclusiv în anul 2004 - 1,0 mil. dolari SUA şi 0,1 mil. lei. Conform Legii nr.173-XV din 03.06.2004 "Cu privire la anularea penalităţilor şi sancţiunilor financiare (amenzilor) calculate, dar neachitate de către "Fabrica de brînzeturi din Leova" S.A."[11], a fost anulată penalitatea în mărime de 1,2 mil. lei.

În baza art.9 lit.d) din Legea nr.113-XV, datoriile întreprinderilor zootehnice, formate din credite externe, în sumă de 16,9 mil. dolari SUA au fost recalculate în valută naţională la cursul oficial al leului moldovenesc în raport cu dolarul SUA, stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării contractelor de creditare dintre Ministerul Finanţelor şi întreprinderile zootehnice.

Stingerea datoriilor agenţilor economici faţă de Ministerul Finanţelor s-a efectuat şi în baza hotărîrilor instanţelor judecătoreşti. Astfel, pierderile bugetului de stat în anul 2004, în urma executării hotărîrilor Curţii de Apel, au constituit 6,7 mil. lei (0,5 mil. dolari SUA şi 0,5 mil. lei).

Din soldul datoriilor faţă de Ministerul Finanţelor ale agenţilor economici recreditaţi din împrumuturi contractate şi garantate de Guvern la 01.01.2005, 44 de beneficiari de credite, datoria cărora constituie 585,0 mil. lei (cu termenul de achitare expirat - 514,8 mil. lei), sînt în proces de insolvabilitate, conform Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14.11.2001[12] (cu modificările ulterioare), iar 13 întreprinderi, datoria cărora constituie 70,1 mil. lei, au încheiat Acorduri-memorandum. Datoria numai a trei întreprinderi cerealiere constituie 134,6 mil. lei.

Cei mai mari datornici pe credite, la situaţia din 01.01.2005, sînt: S.A. "Moldova-gaz" (787,0 mil. lei), S.A. "Fertilitate" Călăraşi (237,0 mil. lei), Î.S. "Moldtranselectro" (100,8 mil. lei ), Î.S. " Termotehservice" (22,9 mil. lei) şi Reţelele termice din Hînceşti, Rezina, Soroca, Străşeni, Teleneşti (36,3 mil. lei ).

Măsurile întreprinse de către Ministerul Finanţelor privind redresarea situaţiei de rambursare a datoriilor agenţilor economici faţă de stat nu s-au soldat cu rezultatele scontate. Datoriile agenţilor economici la situaţia din 01.01.2005 (în valută naţională) nu s-au diminuat, ci s-au majorat cu 15,1 mil. lei (2,4 la sută), inclusiv penalităţile pentru neachitarea la timp - cu 3,9 mil. lei (5,8%).

Serviciul Fiscal de Stat nu aplică pe deplin prevederile art.4 alin.(9) din Legea nr.408-XV din 26.07.2001 "Pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal[13], art.194 alin.(1) din Codul fiscal (Titlul V) nr.407-XV din 26.07.2001[14], precum şi ale Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare / trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.113 din 21.05.2003[15]. În anul 2004, prin intermediul inspectoratelor fiscale, au fost încasate numai 337,6 mii lei.

Contrar prevederilor pct.24 din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1276 din 21.12.2000 "Cu privire la crearea Unităţilor consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, finanţate de Banca Mondială"[16] şi pct.24 din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.878 din 29.09.1999 "Cu privire la crearea Unităţilor consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială"[17], Ministerul Finanţelor nu exercită controlul asupra activităţii financiare a acestor Unităţi. Nerespectîndu-se art.5 şi art.48 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[18] (în continuare - Legea nr.426-XIII), Unităţile menţionate nu ţin evidenţa contabilă şi nu prezintă rapoarte financiare în modul stabilit.

Pînă în prezent nu există Normele metodologice de ţinere a evidenţei contabile în Unităţile de implementare a proiectelor investiţionale, fapt care a determinat neclaritatea în procesul de organizare şi ţinere a evidenţei contabile. Totodată, conform prevederilor art.4 şi art.5 din Legea nr.426-XIII, Unităţile menţionate sînt obligate să organizeze şi să ţină contabilitatea, precum şi să prezinte dările de seamă necesare. Rapoartele prezentate de către Unităţi Ministerului Finanţelor nu se analizează de ultimul şi, ca rezultat, n-a fost depistată diminuarea cu 481,1 mii dolari SUA a datoriei faţă de Ministerul Finanţelor a beneficiarilor recreditaţi din credite externe la situaţia din 31.12.2004.

Încălcînd art.6 alin.(1) din Legea nr.943-XIII din 18.07.1996 "Privind datoria de stat şi garanţiile de stat"[19] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.943-XIII), Ministerul Finanţelor nu ţine Registrul datoriei de stat, dar numai subregistrele datoriei de stat externe, interne şi garanţiilor de stat. Nu este numit, prin ordinul ministrului finanţelor, "Registratorul" (persoana responsabilă), după cum prevede pct.24 din Regulamentul cu privire la Registrul datoriei de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.645 din 10.07.1997 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul datoriei de stat şi Regulamentului cu privire la Registrul garanţiilor de stat pentru împrumuturi"[20].

Ministerul Finanţelor nu a executat pe deplin unele cerinţe din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.9 din 28.03.2003[21], şi anume:

- pct.2.3 privind întreprinderea măsurilor eficiente, conform legislaţiei în vigoare, pentru perceperea în buget de la agenţii economici respectivi a mijloacelor financiare în sumă de 56,9 mil. dolari SUA şi 145,3 mil. lei, achitate de către Ministerul Finanţelor organismelor internaţionale din bugetul de stat. O parte din datoriile menţionate au fost anulate parţial în baza unor legi şi hotărîri ale instanţelor judecătoreşti;

- pct.2.5 în ce priveşte înaintarea propunerii de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.645 din 10.07.1997 în vederea introducerii la capitolul evidenţa datoriei de stat şi garanţiilor a noţiunii de "ţinere computerizată a registrelor", cu aprobarea trimestrială şi anuală de către conducerea Ministerului Finanţelor;

- pct.2.10 în privinţa întreprinderii măsurilor pentru executarea necondiţionată a hotărîrilor Curţii de Conturi, adoptate anterior (nu au fost semnate actele de verificare cu Ministerul Finanţelor privind situaţia datoriilor formate de către S.A. "Termocom", S.A. "Apă Canal Chişinău", S.R.L. "Semger"; pînă în prezent S.A. "Fertilitate Străşeni" n-a semnat acordul adiţional pe datoria recalculată);

- pct.2.11 referitor la încasarea în fondul de risc a plăţilor pentru garanţiile de stat de la agenţii economici (S.A. "Apă Canal"- 2080,7 mii dolari SUA şi S.A. "Termocom" - 326,0 mii euro şi 64,0 mii dolari SUA).

Totodată, n-a fost executat integral pct.1 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.46 din 13.06.2003[22], precum şi pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.88 din 04.02.2004 "Despre acţiunile privind asigurarea rambursării creditelor externe primite pe parcursul anilor 1991-2002[23] în ce priveşte examinarea şi înaintarea către Guvern a propunerilor pentru modificarea şi completarea Legii nr.943-XIII, precum şi cerinţele Curţii de Conturi expuse în scrisoarea nr.03/2-434 din 26.07.2004 privind ţinerea Registrului datoriei de stat externe.

Neajunsurile depistate în urma controlului sînt o consecinţă a nerespectării întocmai a unor prevederi ale actelor normative şi legislative de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Ministerului Finanţelor.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de neajunsurile depistate de control, în baza art.25, art.26 şi art.27 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94[24] (cu modificările ulterioare),

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa unor derogări de la legislaţie în activitatea Ministerului Finanţelor la executarea bugetului de stat pe anul 2004 şi administrarea datoriei de stat şi garanţiilor guvernamentale pentru creditele externe şi se cere:

1.1. elaborarea unui program de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor depistate de control;

1.2. asigurarea controlului din partea direcţiilor de ramură ale Ministerului Finanţelor asupra formarii de către unele instituţii a datoriilor debitoare şi creditoare;

1.3. neadmiterea finanţării cheltuielilor neprevăzute de legile bugetare anuale;

1.4. întreprinderea măsurilor în vederea executării necondiţionate a hotărîrilor Curţii de Conturi, adoptate anterior la capitolul împrumuturi externe;

1.5. intensificarea monitoringului şi controlului la beneficiarii de mijloace din împrumuturile de stat sau de garanţii de stat, conform prevederilor art.10 din Legea nr.943-XIII din 18.07.1996;

1.6. elaborarea Normelor metodologice de organizare şi de ţinere a evidenţei contabile în Unităţile de implementare a proiectelor;

1.7. ţinerea Registrului datoriei de stat în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.943-XIII din 18.07.1996;

1.8. asigurarea pe viitor a unei conlucrări efective cu ministerele de resort, organele de drept şi de control în vederea asigurării rambursării integrale a creditelor de către beneficiari;

1.9. ridicarea nivelului responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul ministerului la onorarea atribuţiilor funcţionale ce ţin de perfectarea documentelor, gestionarea şi controlul asupra rambursării împrumuturilor externe;

1.10. verificarea reciprocă, în comun cu ministerele de ramură respective, a datoriilor pe creditele şi garanţiile Guvernului între Ministerul Finanţelor şi agenţii economici, cu includerea lor în raporturile financiare şi balanţele contabile trimestriale şi anuale, precum şi examinarea oportunităţii elaborării şi aprobării unor noi modalităţi efective în vederea asigurării rambursării integrale de către agenţii economici beneficiari a creditelor acordate din împrumuturile externe;

1.11. întreprinderea măsurilor în vederea respectării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse din 07.04.2000.

2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să aplice pe deplin prevederile legislaţiei în ce priveşte suspendarea operaţiunilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare / trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale agenţilor economici beneficiari de mijloace din împrumuturile de stat sau de garanţii de stat.

3. Se ia act că pe parcursul controlului Ministerul Finanţelor:

3.1. a înregistrat în evidenţa contabilă datoriile pe titlurile executorii neachitate în anul de gestiune;

3.2. a suspendat achitarea faţă de firma "Glassis Enterprises LLC" pînă la luarea deciziei definitive de către instanţa judecătorească;

3.3. a blocat finanţarea alocaţiilor prevăzute pentru anul 2005, la nivel de tip de plată, cu suma de 23,2 mil. lei, pînă la restituirea acestora de către CNAS la bugetul de stat;

3.4. a corectat cu 0,4 mil. lei datoriile şi cheltuielile efective la compartimentul fondul de rezervă al Guvernului;

3.5. datoriile agenţilor economici, achitate de către Ministerul Finanţelor organismelor internaţionale din bugetul de stat şi care urmau a fi restabilite conform cerinţelor pct.3 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.9 din 28.03.2003, parţial au fost anulate în baza hotărîrilor instanţelor judecătoreşti şi Legii "Cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice" nr.113-XV din 13.03.2003.

4. Se informează Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul despre rezultatele controlului asupra executării bugetului de stat pe anul 2004 şi situaţiei datoriilor de stat, precum şi asupra respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele externe.

5. Despre executarea cerinţelor pct.1 şi 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi trimestrial.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.3 alin.(5) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2003, nr.243, art.970

[2] M.O., 2004, nr.6-12, art.96

[3] M.O., 2004, nr.212-217, art.949

[4] M.O., 2004, nr.212-217, art.1449

[5] M.O., 1997, nr.19-20, art.197

[6] M.O., 2004, nr.1-5, art.18

[7] M.O., 1997, nr.57-58, art.511

[8] M.O., 2000, nr.144-145, art.1060

[9] M.O., 2004, nr.205-207, art.909

[10] M.O., 2003,  nr.60-61, art.263

[11] M.O., 2004,  nr.104, art.547

[12] M.O., 2001, nr.139-140, art.1082

[13] M.O., 2002, nr.1-3, art.4

[14] M.O., 2002, nr.1-3, art.2

[15] M.O., 2003, nr.126-131, art.172

[16] M.O., 2000, nr.166-168, art.1390

[17] M.O., 1999, nr,109-111, art.946

[18] M.O., 1995, nr.28, art.321

[19] M.O., 1996, nr.75-76, art.715

[20] M.O., 1997, nr.54-55, art.589

[21] M.O., 2003, nr.138-140, art.28

[22] M.O., 2003, nr.177-181, art.40

[23] M.O., 2004, nr.26-29, art.221

[24] M.O., 1995, nr.7, art.77

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)